(9) A Nemzeti Információs Központ működteti az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikk (2) bekezdése szerinti központi hozzáférési pontot.
(10) A Nemzeti Információs Központ ellátja az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 57. cikk (2) bekezdése szerinti, az ETIAS-szal kapcsolatos adatkezelésért központilag fele..." />

2022. évi IV. törvény

egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvényhez kapcsolódó módosításáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Az Nbtv. 8/A. §-a a következő (8)-(10) bekezdéssel egészül ki:
"(8) A Nemzeti Információs Központ ellátja az ETIAS nemzeti egység feladatait.
(9) A Nemzeti Információs Központ működteti az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikk (2) bekezdése szerinti központi hozzáférési pontot.
(10) A Nemzeti Információs Központ ellátja az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 57. cikk (2) bekezdése szerinti, az ETIAS-szal kapcsolatos adatkezelésért központilag fele...

2022. évi IV. törvény
egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvényhez kapcsolódó módosításáról
1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása
1. §
2. §
2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása
3. §
3. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása
4. §
4. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosítása
5. §
5. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása
6. §
6. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása
7. §
8. §
9. §
7. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosítása
10. §
8. A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény módosítása
11. §
9. A Strasbourgban, 1987. november 26-án kelt, a kínzás és az embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód megelőzéséről szóló európai egyezmény kihirdetéséről szóló 1995. évi III. törvény módosítása
12. §
10. A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosítása
13. §
11. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása
14. §
12. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása
15. §
16. §
17. §
13. A Biológiai Sokféleség Egyezmény kihirdetéséről szóló 1995. évi LXXXI. törvény módosítása
18. §
14. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény kihirdetéséről szóló 1995. évi LXXXII. törvény módosítása
19. §
15. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása
20. §
21. §
22. §
23. §
16. A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény módosítása
24. §
17. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása
25. §
18. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása
26. §
27. §
28. §
29. §
30. §
31. §
32. § (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
33. §
34. §
35. §
36. §
37. §
38. §
39. §
40. §
41. §
42. §
43. §
44. §
45. §
46. §
19. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása
47. §
20. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása
48. §
21. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosítása
49. §
22. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása
50. §
51. §
23. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása
52. §
53. §
54. §
55. §
24. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása
56. §
57. § Az Étv.
a)
b)
c)
d)
e)
g)
h)
i)
j)
25. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása
58. §
26. Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény módosítása
59. §
27. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása
60. §
28. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása
61. §
62. §
29. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása
63. §
30. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosítása
64. §
31. A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosítása
65. §
66. §
32. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény módosítása
67. §
33. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosítása
68. §
34. A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítása
69. §
35. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása
70. §
71. §
36. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosítása
72. §
37. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény módosítása
73. §
38. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosítása
74. §
39. Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosítása
75. §
40. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása
76. §
41. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása
77. §
42. A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosítása
78. §
43. Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény módosítása
79. §
44. A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosítása
80. §
45. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény módosítása
81. §
46. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása
82. §
47. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény módosítása
83. §
84. §
48. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosítása
85. §
86. §
49. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása
87. § (1)
(2)
88. § A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény
a)
b)
c)
d)
e)
f)
50. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosítása
89. §
90. §
51. A Firenzében, 2000. október 20-án kelt, az Európai Táj Egyezmény kihirdetéséről szóló 2007. évi CXI. törvény módosítása
91. §
52. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény módosítása
92. §
93. §
53. A kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló, Párizsban 2005. év október hó 20. napján elfogadott UNESCO egyezmény kihirdetéséről szóló 2008. évi VI. törvény módosítása
94. §
54. Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete Alkotmányának kihirdetéséről szóló 2009. évi XXXII. törvény módosítása
95. §
55. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása
96. §
56. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása
97. § (1)
(2)
(3)
98. §
99. §
57. A Magyar Köztársaság, az Osztrák Köztársaság, a Bolgár Köztársaság, Románia és a Török Köztársaság között a Nabucco Projekt tárgyában létrejött Megállapodás kihirdetéséről szóló 2009. évi CV. törvény módosítása
100. §
58. A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény módosítása
101. §
59. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása
102. §
103. §
60. A Magyar Köztársaság és az Indiai Köztársaság között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2010. évi XXIX. törvény módosítása
104. §
61. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosítása
105. §
106. §
107. §
62. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása
108. §
63. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítása
109. §
64. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény módosítása
110. §
65. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosítása
111. §
66. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosítása
112. §
113. §
67. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény módosítása
114. §
68. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény módosítása
115. §
116. §
69. A kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény fakultatív jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló 2011. évi CXLIII. törvény módosítása
117. §
70. A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény módosítása
118. §
119. §
71. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítása
120. §
72. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása
121. §
73. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosítása
122. §
74. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása
123. §
124. §
75. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása
125. §
126. §
127. §
128. §
76. Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény módosítása
129. §
77. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása
130. §
131. §
78. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény módosítása
132. §
79. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása
133. §
134. §
80. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása
135. §
136. §
137. §
81. Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény módosítása
138. §
82. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény módosítása
139. §
83. A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény módosítása
140. §
141. §
84. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása
142. §
85. A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény módosítása
143. §
86. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 94. ülésszakán elfogadott 2006. évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény kihirdetéséről szóló 2013. évi IV. törvény módosítása
144. §
87. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosítása
145. §
88. A gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés kihirdetéséről szóló 2013. évi XXXII. törvény módosítása
146. §
89. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosítása
147. §
90. A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény módosítása
148. §
91. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosítása
149. §
92. A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény módosítása
150. §
93. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása
151. §
94. A nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény módosítása
152. §
95. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosítása
153. §
154. §
155. §
156. §
157. §
96. A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény módosítása
158. §
97. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása
159. §
98. Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény módosítása
160. §
99. Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény módosítása
161. §
100. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosítása
162. §
101. A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény módosítása
163. §
164. §
165. §
166. §
167. §
168. §
169. §
170. §
171. §
172. §
102. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Feleinek 21. Konferenciáján elfogadott Párizsi Megállapodás kihirdetéséről szóló 2016. évi L. törvény módosítása
173. §
103. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosítása
174. §
104. A Honvédelmi Sportszövetségről szóló 2016. évi CXXXII. törvény módosítása
175. §
105. A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény módosítása
176. §
106. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény módosítása
177. §
107. A Magyarország Kormánya és Maryland Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi CXIV. törvény módosítása
178. §
108. A Magyarország és a Kínai Népköztársaság (Heilongjiang Tartomány Oktatási Minisztériuma) között a Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetem oktatási tevékenységének Magyarországon való támogatásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi CLXXIV. törvény módosítása
179. §
109. Az Európai Táj Egyezményt módosító Jegyzőkönyv kihirdetéséről és a Firenzében, 2000. október 20-án kelt, az Európai Táj Egyezmény kihirdetéséről szóló 2007. évi CXI. törvény módosításáról szóló 2018. évi LIX. törvény módosítása
180. §
110. A Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény módosítása
181. §
182. §
111. A Magyarország és a Thaiföldi Királyság között a Mahachulalongkornrajavidyalaya Egyetemnek a Tan Kapuja Buddhista Főiskolával Együttműködésben való magyarországi működéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2018. évi LXV. törvény módosítása
183. §
112. A Magyarország Kormánya és Indiana Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2018. évi LXVI. törvény módosítása
184. §
113. Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény módosítása
185. §
114. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása
186. §
187. §
188. §
189. §
190. §
191. §
192. §
193. §
194. §
195. §
196. §
197. §
198. §
199. §
200. §
201. §
202. §
203. §
204. §
205. §
206. §
207. §
208. §
115. A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a végzettségek, a képesítések és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2019. évi XXII. törvény módosítása
209. §
116. A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a Magyarországon és a Szerb Köztársaságban kiállított, államilag elismert bizonyítványok és oklevelek, továbbá a tudományos fokozatot tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2019. évi LXXVII. törvény módosítása
210. §
117. A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény módosítása
211. §
118. Az Európai Határregisztrációs Rendszerrel, valamint az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszerrel összefüggő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi XCVI. törvény egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépése
212. §
119. A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény módosítása
213. §
214. §
120. A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény módosítása
215. §
121. Az egyházak szociális és gyermekvédelmi ellátások terén betöltött szerepének megerősítéséről szóló 2020. évi XXVIII. törvény módosítása
216. §
122. A Schengeni Információs Rendszer keretében történő információcserével összefüggő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2020. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépése
217. §
123. A Közép-európai Oktatási Alapítványról és a Közép-európai Oktatási Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi CXLIII. törvény módosítása
218. §
124. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény módosítása
219. §
220. §
221. §
125. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény módosítása
222. §
126. A Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítványról, a Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány és a Budapesti Gazdasági Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi X. törvény módosítása
223. §
127. A Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványról, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány és a Dunaújvárosi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XI. törvény módosítása
224. §
128. A Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítványról, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány és a Debreceni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XIII. törvény módosítása
225. §
129. A Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítványról, a Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítvány és a Magyar Táncművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XVII. törvény módosítása
226. §
130. A Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítványról, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány és a Semmelweis Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XX. törvény módosítása
227. §
131. A Nyíregyházi Egyetemért Alapítványról, a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány és a Nyíregyházi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXI. törvény módosítása
228. §
132. A Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványról, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány és az Óbudai Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXII. törvény módosítása
229. §
133. A Szegedi Tudományegyetemért Alapítványról, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány és a Szegedi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXIII. törvény módosítása
230. §
134. A Testnevelési Egyetemért Alapítványról, a Testnevelési Egyetemért Alapítvány és a Testnevelési Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXIV. törvény módosítása
231. §
135. A Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítványról, a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány és a Tokaj-Hegyalja Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXV. törvény módosítása
232. §
136. Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítványról, az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány és a Pécsi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXVI. törvény módosítása
233. §
137. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény módosítása
234. §
138. A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló, 2014. március 28-án kelt megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2021. évi LXXI. törvény módosítása
235. §
139. A Budapest Diákváros megvalósításáról szóló 2021. évi LXXX. törvény módosítása
236. §
140. A Fudan Hungary Egyetemért Alapítványról, a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi LXXXI. törvény módosítása
237. §
141. A védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény eltérő szöveggel történő hatálybaléptetése
238. § (1)
(2)
142. A Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a végzettséget és tudományos fokozatokat tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2021. évi CIX. törvény módosítása
239. §
143. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény eltérő szöveggel történő hatályba léptetése
240. §
144. Az egyes eljárások korszerűsítését és a polgárok biztonságának további megerősítését célzó intézkedésekről szóló 2021. évi CXX. törvény egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépése
241. §
145. Az egyes belügyi tárgyú törvényeknek az Alaptörvény kilencedik módosításával, valamint a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2021. évi CXXI. törvény egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépése
242. §
146. A határok, a vízumügy, a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, valamint a menekültügy és a migráció területén működő uniós információs rendszerek együttműködő képességének megteremtése érdekében egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2021. évi CXLII. törvény módosítása
243. §
244. § A határok, a vízumügy, a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, valamint a menekültügy és a migráció területén működő uniós információs rendszerek együttműködő képességének megteremtése érdekében egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2021. évi CXLII. törvény 1. alcíme, 9. §-a, 10. §-a, 5. alcíme, 21-24. §-a, 7. alcíme, 28. §-a, 30. §-a és 11. alcíme 2025. január 1-jén lép hatályba.
147. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény eltérő szöveggel történő hatálybalépése
245. §
246. §
247. §
148. Záró rendelkezések
248. § (1) Ez a törvény - a (2)-(9) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 56. §, az 57. § b)-j) pontja, a 87. § (1) bekezdése, a 88. § c)-e) pontja és a 101. alcím 2022. július 1-jén lép hatályba.
(3) A 32. § (2) bekezdése és a 145. alcím 2022. november 1-jén lép hatályba.
(4) A 146. alcím 2023. január 1-jén lép hatályba.
(5) A 141. alcím és a 147. alcím 2023. július 1-jén lép hatályba.
(6) A 34. § és a 97. § (3) bekezdése 2025. január 1-jén lép hatályba.
(7) A 143. alcím 2024. október 1-jén lép hatályba.
(8) A 32. § (6) bekezdése, a 33. §, a 39. §, a 40. §, a 84. §, a 86. §, a 90. §, a 212. § és a 241. § az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.
(9) A 141. § és a 217. § a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (2) bekezdése és a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 79. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.
(10) A (8) bekezdés szerinti rendelkezések hatálybalépésének naptári napját a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.
(11) A (9) bekezdés szerinti rendelkezések hatálybalépésének naptári napját a rendészetért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.
249. § (1) E törvény
a) 7. §-a, 26-36. §-a, 41-44. §-a, 45. § (1) bekezdése, 46. § a) és b) pontja, 212. § a) pontja, 241. § a) pontja, 145. alcíme, valamint 243. § (1) bekezdés a) pontja az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján,
b) 51. §-a az Alaptörvény 23. cikk (1), (2) és (4) bekezdése alapján,
c) 59. § b) pontja az Alaptörvény VII. cikk (5) bekezdése alapján,
d) 63. alcíme az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése és 23. cikke alapján,
e) 65. alcíme az Alaptörvény VI. cikk (4) bekezdése alapján,
f) 66. alcíme az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdése, 45. cikk (5) bekezdése, valamint 54. cikk (4) bekezdése alapján,
g) 67. alcíme az Alaptörvény 53. és 54. cikke alapján,
h) 71. alcíme az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése alapján,
i) 76. alcíme az Alaptörvény I) cikk (4) bekezdése alapján,
j) 137. § c)-e) pontja az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bekezdése alapján,
k) 87. alcíme és 137. alcíme az Alaptörvény 23. cikke alapján,
l) 89. alcíme az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése alapján,
m) 123. alcíme, 125. alcíme, 229. § b) pontja az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján,
n) 238. § (1) bekezdése az Alaptörvény XXXI. cikk (6) bekezdése alapján,
o) 246-247. §-a az Alaptörvény 45. cikk (5) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.
(2) A 135-136. § és a 137. § a) és b) pontja az Alaptörvény 5. cikk (4) és (7) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül.
250. § E törvény
a) 33. §-a, 39. §-a, 40. §-a, 84. §-a, 86. §-a, 90. §-a, 212. §-a és 241. §-a az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b) 34. §-a, 97. § (3) bekezdése, 243. §-a és 244. §-a
ba) az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a határok és a vízumügy területén, továbbá a 767/2008/EK, az (EU) 2016/399, az (EU) 2017/2226, az (EU) 2018/1240, az (EU) 2018/1726 és az (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 2004/512/EK és a 2008/633/IB tanácsi határozat módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/817 európai parlamenti és tanácsi rendelet és
bb) az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, a menekültügy és a migráció területén, valamint az (EU) 2018/1726, az (EU) 2018/1862 és az (EU) 2019/816 rendelet módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/818 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
c) 141. §-a és 217. §-a
ca) a Schengeni Információs Rendszernek a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldése céljából történő használatáról szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1860 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
cb) a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet és
cc) a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
Novák Katalin s. k.,
köztársasági elnök
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke
1. melléklet a 2022. évi IV. törvényhez
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.