9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (3) bekezdésének j) és k) pontjaiban, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. §-ának (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:
Az egészségügyi intézmény (a továbbiakban: intézmény) az aktív minősítésű osztályain nyújtott e...

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet
az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (3) bekezdésének j) és k) pontjaiban, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. §-ának (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:
1. § (1) Az egészségügyi intézmény (a továbbiakban: intézmény) az aktív minősítésű osztályain nyújtott ellátás esetében a 3. számú mellékletben foglalt homogén betegségcsoportokhoz (a továbbiakban: HBCs) rendelt súlyszám alapján részesül díjazásban.
(1a) Az aktív fekvőbeteg-szakellátás 1002 traumatológia szakma osztályain S vagy T betűvel kezdődő fődiagnózissal jelentett traumatológiai indikációjú ellátások esetén a 3/A. melléklet szerinti ellátások elszámolása 1,45-ös szorzó alkalmazásával történik.
(2) Az ellátott eset HBCs-jének meghatározásában a besorolási tényezőket a (3)-(4) bekezdésekben meghatározott sorrendben kell a csoportosításnál figyelembe venni.
(3) Az ellátott aktív kórházi eseteket a besorolási tényezők alapján első lépésben a homogén betegség főcsoportjához vagy az előcsoporthoz kell rendelni. A főcsoporton belüli csoportmeghatározásban a besorolási tényezőnek minősülő beavatkozás végzése esetén a fődiagnózis miatti főbeavatkozás az elsődleges szempont. A főcsoportokon belüli csoportmeghatározást definiálhatja
a) a fődiagnózis,
b) a fődiagnózis és egyéb diagnózis kombinációja,
c) a besorolási tényezőnek számító beavatkozás,
d) a besorolási tényezőnek számító beavatkozások kombinációja,
e) a fődiagnózis és/vagy egyéb diagnózis, valamint
f) a beavatkozás vagy a beavatkozások kombinációja.
g) a beteg életkora,
h) az újszülött születési súlya.
(4) Ha az ellátás során nem végeztek besorolási tényezőnek minősülő beavatkozást a besorolást a fődiagnózis alapján kell elvégezni.
(5)
(6) Az ellátási eset minősítésénél a főbetegséghez társult betegséget akkor kell figyelembe venni, ha a fődiagnózis miatt szükséges kezelést befolyásolja, illetve, ha annak alapján az esetet más HBCs-be is be lehetne sorolni, mint a fődiagnózis szerint.
(7) Minden HBCs-én belül meg kell különböztetni az átlagos, a rövid, a hosszú és az áthelyezett ellátási eseteket az alábbiak szerint:
a) átlagos ellátási esetnek minősül az ellátás, ha annak időtartama az adott HBCs-re a 3. számú mellékletében megállapított alsó és felső határnap között van;
b) rövid ellátási esetnek minősül az ellátás, ha annak időtartama nem éri el az adott HBCS ellátására megszabott alsó határnapot;
c) hosszú ellátási esetnek minősül az ellátás, ha az aktív minősítésű osztályon, részlegen az ellátás időtartama meghaladja az adott HBCs ellátására megszabott felső határnapot;
d) áthelyezett ellátási esetnek minősül, ha a beteget úgy helyezik át más intézménybe, hogy az áthelyezést megelőző ellátás időtartama nem érte el az adott HBCS normatív ápolási idejét. A normatív ápolási idő az adott HBCS alsó és felső határnapja közötti napban a 3. számú mellékletében megállapított időtartam.
(8) A 99M 959A-L, illetve a 9511-9515 HBCs-k elszámolása esetén - ideértve a nevezett HBCs-k kúraszerű ellátási formáit is - az Egészségbiztosítási Alapból a 959A-L, valamint 9511-9515 homogén betegségcsoportok szerint finanszírozott daganatellenes terápiákról szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: Kézikönyv) meghatározott protokollok paraméterei mellett az alábbiakat kell figyelembe venni:
a) teljes díj elszámolása történik, ha a protokoll szerinti teljes ciklus befejeződött;
b) többszörös ellátásnak minősül az ellátás, ha egy finanszírozási eseten belül, egy ellátási ciklust meghaladóan további, befejezett ellátás történik, amely után a szolgáltató az összes ciklus kifizetésére jogosult;
c) részleges ellátási eseménynek minősül az ellátás, ha a finanszírozási eseten belül az ellátási ciklushoz tartozó valamennyi fázis nem teljesült, ebben az esetben csak részleges kifizetés történhet az egy fázisra jutó súlyszám arányában, a teljesített, befejezett fázisok után;
d) az ellátás során a protokoll szerinti következő fázis megkezdésének időpontja maximum 14 nappal meghosszabbodhat;
e) nem számolható el az ellátás, ha a Kézikönyvben közzétett
ea) maximális ciklusszámot meghaladja, vagy
eb) kiegészítő indikációs meghatározásoknak és kezelési előírásoknak az adott betegség indikációja nem felel meg;
f) ha az ellátás nem felelt meg a Kézikönyvben közzétett protokolloknak, akkor legfeljebb a legalacsonyabb egy fáziskezelési napra jutó súlyszám 70%-a számolható el kezelési naponként, és legfeljebb 5 kezelési napra, az első kezelési naptól számított 30 napon belül.
(8a) A 99M 9711 és a 99M 9713 HBCs-k esetén - ideértve a HBCs-k kúraszerű ellátási formáit is - teljes díj elszámolása történik, ha a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti teljes kezelési sorozat befejeződött.
(9) Az intézmény a 3. számú mellékletben meghatározott súlyszámot számolhatja el a (7) bekezdés a) pontja szerinti esetben, valamint a c) pontja szerinti ellátási esetben a felső határnapig teljesített ellátásért.
(10) Az áthelyezett ellátási eset után - a neonatológiai intenzív centrumból (PIC) jelentett esetek, továbbá a besorolási tényezőnek minősülő beavatkozással járó ellátások (P jelű HBCs) kivételével - az intézmény nem jogosult az (1) bekezdés szerint járó súlyszámra, csak a teljes díj és a normatív ápolási idő hányadosaként meghatározott, az adott HBCs-re vonatkozó egy napra eső díj és a tényleges ellátási idő szorzatának megfelelő összegre.
(11) A rosszindulatú daganat miatt a szakmai szabályok szerint végzett radioterápia, kemoterápia és műtét - a sorrendtől függetlenül - egymásnak nem garanciális akadályai.
(12) Az aktív fekvőbeteg-ellátási intézményben az elhunyt betegek finanszírozása 0,80000 HBCs súlyszámnál nem lehet kevesebb, függetlenül az ápolási időtől és a HBCs csoporttól.
(13) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 18. §-a (6) bekezdésének m) pontja szerinti fogyatékos személy kísérője, a beteg vagy koraszülött gyermekét szoptató anya, továbbá az ellátásban részesülő, az ellátás igénybevételének megkezdésekor a 14. életévét be nem töltött biztosított szülője, törvényes képviselője és közeli hozzátartozója ellátásának finanszírozása napidíjjal történik, amelynek értéke a HBCs súlyszám aktuális forintértékének 0,02-szorosa.
(13a) Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló kormányrendelet szerinti, az újszülött 0-4 napos korban történő életkorhoz kötött szűrővizsgálatait az E. Alap a 7270 kódszámú "Újszülött, születési súly 2499 g felett, jelentős műtét nélkül, normális újszülött-diagnózissal" HBCs súlyszám 16 százalékával finanszírozza.
(14) A határnapon belüli ismételt felvétel (a 14. számú mellékletben meghatározott esetek kivételével) az előző ellátással összevonva egy ellátási esetnek számít. Az azonos HBCs-be tartozó kúraszerű ellátás - kivéve a 99M 959A-L, illetve a 9511-9515 HBCs-k - egyes kezelései (fázisok) egy ellátási esetnek számítanak, függetlenül attól, hogy ambuláns betegként vagy fekvőbetegként történt a kezelés.
(15) A sürgősségi betegellátásban használt 0 alsó határnapos, illetve 6-24 órás kezelésre az azonos fődiagnózisnak megfelelő "M" jelű HBCs szerinti garanciális ellátási szabály az irányadó.
(16) A 3. számú mellékletben "társult és súlyos társult betegséggel" szövegrésszel megjelölt HBCs esetén besorolási tényezőként figyelembe vehető az ápolást indokoló alapbetegség mellett fennálló kísérő betegség és az alapbetegség miatti szövődmény. Nem besorolási tényező a betegség kezelésével összefüggő szövődmény. Az alsó határnap előtt elbocsátott eset a "társult és súlyos társult betegséggel" elnevezésű HBCs-be nem sorolható be.
(17)
(18) A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) a külön jelzéssel ellátott HBCs-ékhez tartozó ellátások indikációjának érvényesítésére szakmai bizottságot hozhat létre, amelybe az egészségügyi szakmai kollégium illetékes tagozatát és az országos tisztifőorvost a szakterület tekintetében illetékes szakfelügyelők delegálására kérheti fel. A bizottság feladata az ellenőrzés szakmai, módszertani előiratainak elkészítése. A bizottságot a NEAK működteti.
(19) Az (1) bekezdés szerint kerül finanszírozásra az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI) által az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló miniszteri rendeletben foglalt eljárásrend szerint engedélyezett - a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott protokollban foglalt és meghatározott, nemzetközi irányelveken és hazai szakmai tapasztalatokon alapuló protokollokban foglalt - indikáción túli gyógyszeres kezelés.
(20) A 941V HBCs szerinti műszívkezelés alkalmazásának finanszírozása annak időtartama alatt napidíjjal történik a fekvőbeteg-szakellátásban, amelynek értéke a HBCs súlyszám aktuális forintértékének 0,75-szorosa.
(21) A gümőkor multidrog- és kiterjedten rezisztens eseteinek finanszírozása annak időtartama alatt napidíjjal történik a fekvőbeteg-szakellátásban, amelynek értéke a HBCs súlyszám aktuális forintértékének 0,09-szerese.
(22) A 941R HBCs szerinti centrális keringéstámogató kezelés alkalmazásának finanszírozása annak időtartama alatt napidíjjal történik a fekvőbeteg-szakellátásban, amelynek értéke a HBCs súlyszám aktuális forintértékének 1,20-szorosa.
(23) A 941X és 941Y HBCs-k szerinti perifériás keringéstámogató kezelés alkalmazásának finanszírozása annak időtartama alatt napidíjjal történik a fekvőbeteg-szakellátásban, amelynek értéke a HBCs súlyszám aktuális forintértékének 2,20-szorosa. A 941X HBCs napidíja legfeljebb 7 napig finanszírozható.
1/A. §
2. § A tételes elszámolás alá eső egyszerhasználatos eszközök és implantátumok jegyzékét, kódját, valamint az elszámolásra jogosult intézetek körét az 1. számú melléklet tartalmazza.
2/A. § A tételes elszámolás alá eső hatóanyagok jegyzékét, kódját, az elszámolásra jogosult intézetek körét, valamint az adott hatóanyag alkalmazására vonatkozó szakmai és finanszírozási feltételeket - ideértve, amennyiben van, az új beteg bevonására vonatkozó szakmai feltételeket - az 1/A. számú melléklet tartalmazza.
2/B. § (1) Az egészségügyi szolgáltató az 1/A. számú melléklet szerinti tételes elszámolású gyógyszerek intézményi körének bővítésére irányuló kérelmét az egészségügyi szakmai kollégium illetékes tagozata és az OGYÉI támogató nyilatkozatával az egészségbiztosításért felelős miniszternél kezdeményezi. Az egészségbiztosításért felelős miniszter döntése meghozatala érdekében a NEAK-tól tájékoztatást kér arra vonatkozóan, hogy a kérelem jár-e országos keretemeléssel a beszerzett gyógyszer vonatkozásában.
(2) A NEAK a tételes elszámolás alá eső hatóanyagokat tartalmazó gyógyszereket természetben, vagy ha ez valamilyen okból átmenetileg nem lehetséges, pénzügyi keret formájában biztosítja az 1/A. számú melléklet szerinti egészségügyi szolgáltatóknak.
2/C. § (1) Az 1/A. számú melléklet szerinti egyes tételes elszámolás alá eső hatóanyagok esetében az egy finanszírozási évre vonatkozó országos keretösszeget a NEAK határozza meg, erről az egészségbiztosításért felelős minisztert és az OGYÉI-t tájékoztatja.
(2) Az 1/A. számú melléklet szerinti egyes tételes elszámolás alá eső hatóanyagok esetében a tételes elszámolásra jogosult egyes egészségügyi szolgáltatókra jutó, mg-ban, illetve g-ban kifejezett keret (a továbbiakban: intézményi kvóta) felosztását az egészségügyi szakmai kollégium és az OGYÉI javaslatának kikérését követően a NEAK végzi. Az intézményi kvótát úgy kell meghatározni, hogy - országos szinten - tartalék keret is rendelkezésre álljon. A tartalék keret képzésére az intézményi kvóta képzésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(3) Tárgyi finanszírozási évre vonatkozó intézményi kvótákat a NEAK gyógyszer-hatóanyagonként a honlapján közzéteszi.
(4) Tárgyi finanszírozási évben az intézményi kvóta és a tartalék keret módosítását
a) az egészségbiztosításért felelős miniszter,
b) az OGYÉI,
c) a szakmai kollégium, vagy
d) a saját
kezdeményezésére a NEAK végzi.
(5) Az adott egészségügyi szolgáltatóra vonatkozó intézményi kvóta módosításánál figyelembe kell venni a már adott kezelésben részesülő betegek további folyamatos ellátásának biztosítását.
(6) A tételes elszámolás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 26. § (5) bekezdés b) pontja alapján történik.
(7) Az egészségügyi szolgáltató intézményi kvótájának teljesítettségéről a NEAK negyedéves tájékoztatást ad a honlapján.
2/D. § Amennyiben az 1/A. számú mellékletben foglalt tételes elszámolás alá eső hatóanyagot - ide nem értve a humán normál immunglobulinokat - tartalmazó gyógyszer kiadására a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 26. § (1) bekezdés c) pontja alapján kerül sor, a beteg a kezelésre az adott hatóanyag országos keretének terhére jogosult.
2/E. § (1) A tételes elszámolású hatóanyagok beszállítója - az erre szolgáló elektronikus jelentési rendszeren keresztül a szállítólevelek elektronikus feltöltése útján - az egészségügyi szolgáltatónak történt szállításairól folyamatos tájékoztatást ad a NEAK részére.
(2) A tételes elszámolásra jogosult egészségügyi szolgáltató a tételes elszámolású hatóanyagok felhasználásáról az adott beteg vonatkozásában a beteg kezelését követő 3 munkanapon belül, az erre szolgáló elektronikus adatlap kitöltésével rögzíti a betegre vonatkozó adatokat az elszámoló rendszerben.
3. § (1) A járóbeteg-szakellátás keretében nyújtott ellátások teljesítmény-pontértékét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(2)
(3)
(4) A külön jogszabályban meghatározott
a) J0 ellátási szintű laboratóriumokból jelenthető eljárások jegyzékét a 2/a. számú melléklet,
b)
tartalmazza.
(5) Nem számolhatók el teljesítményként az adott rendelésen a havi összesített rendelési időt meghaladóan végzett tevékenységek abban az esetben, ha a rendelésen nyújtott - a járóbeteg-szakellátás egyes tevékenységeinek minimális ellátási idejéről szóló 17. számú melléklet szerint, illetve az ott meghatározottak hiányában legalább 2 perc ellátási idő alapján számított - összesített havi ellátási idő meghaladja a tárgyhavi rendelési időt.
(6) Az (5) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a beteg közvetlen jelenlétét nem igénylő tevékenységek végzése, a csoportos tevékenységek végzése, a kizárólag laboratóriumi mintavételi eszköz biztosítása, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 20. § (4) bekezdése szerinti keresőképtelenség miatti soron kívüli ellátások, valamint a népegészségügyi célú, célzott vastag- és végbélszűréshez kapcsolódó beavatkozások végzése esetén.
(7) Ha a 35950 Agy PET/CT vizsgálatra, a 35960 Egésztest PET/CT vizsgálatra, a 35970 Egy testtájék PET/CT vizsgálatra a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 26. § (1) bekezdés a) pontja alapján kerül sor, a beteg a vizsgálatra az adott eljárás országos keretének terhére jogosult.
3/A. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 59. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltató havi 2 000 000 forint fix összegű díjra jogosult.
4. § (1) A homogén betegségcsoportokhoz rendelt aktív minősítésű fekvőbeteg-ellátási tevékenység súlyszámértékeit, normatív ápolási idejét és határnapjait e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(2) A 4. számú mellékletben meghatározott HBCs-be sorolt ellátásokat finanszírozás ellenében csak az ott meghatározott intézetek végezhetik.
(3) A 4. számú mellékletben meghatározott ellátások végzésének feltétele a külön jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételek folyamatos biztosítása.
(4) Amennyiben a NEAK, illetve a működési engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szerv ellenőrzése során megállapítja, hogy a 4. számú mellékletben szereplő egészségügyi szolgáltató nem felel meg a (3) bekezdésben foglalt feltételnek, kezdeményezi az egészségbiztosításért felelős miniszternél a 4. számú melléklet módosítását.
(5) Az egészségbiztosításért felelős miniszter a (4) bekezdésen alapuló kezdeményezések figyelembevételével évente felülvizsgálja a 4. számú mellékletben foglaltakat.
(6) Amennyiben az ellátást olyan intézet végzi, amely nincs feltüntetve a 4. számú mellékletben, a teljes kifizetésre abban az esetben kerülhet sor, ha a betegnek a 4. számú mellékletben meghatározott intézetbe történő szállítását akadályozó körülmény fennállását a NEAK ellenőrző hálózatának (fő)orvosa - az ellátás befejezését követő 20. napig benyújtott kérelemre - vizsgálattal megállapítja. Az ápolást indokoló fődiagnózis alapján meghatározott HBCs díja minden esetben elszámolásra kerül.
(7) A 4. számú mellékletben meghatározott ellátások során az 1. számú melléklet szerinti eszközök vagy implantátumok felhasználása esetén az eszközök vagy implantátumok elszámolása a NEAK-kal kötött külön szerződés szerint történik.
(8) Amennyiben a *HBCs-be tartozó műtétet a 4. számú mellékletben feltüntetett intézetben végezték, de az esetnek a műtét előtti és utáni kezelése más intézetben történt, a kezelő kórház számára a *HBCs abban az esetben számolható el, ha a Kr. 14. számú melléklete szerinti Adatlapon a műtéti beavatkozás mellett feltünteti a beavatkozást végző intézet kódját. A műtét díját az intézetek egymás között elszámolják. Ugyanez az elszámolási szabály vonatkozik a sugárterápiás beavatkozásokra is.
5. § A még országosan el nem terjedt, nagyértékű műtéti és diagnosztikus eljárásokat, valamint azok díjtételeit a 8. számú melléklet tartalmazza.
6. § (1) Egynapos beavatkozás aktív fekvőbeteg-ellátási intézményben és a külön jogszabályban meghatározott járóbeteg-szakellátás keretében nyújtható. Az egynapos beavatkozások felsorolását a 9. számú melléklet tartalmazza. A fekvőbeteg-szakellátásban használt Adatlapon jelentett egynapos beavatkozás - a HBCS csoportba történő besorolás egyéb feltételeinek (fődiagnózis, életkor, egyéb) figyelembevételével - kizárólag a 9. számú melléklet III. pontjában felsorolt, az adott egynapos beavatkozáshoz hozzárendelt HBCS csoportokban számolható el.
(2) A 9. számú melléklet I. pontjában felsorolt beavatkozás - a 14. számú mellékletben foglalt kivételekkel - a besorolása szerinti HBCs felső határnapjáig összevonva egy ellátási esetnek minősül az azt követő kórházi felvétellel.
(3) Az "E" feladatkódú egynapos ellátást nyújtó osztályok szakmákra vonatkozó ellátási és elszámolási kompetencia listáját a 9/a. számú melléklet tartalmazza.
7. § (1) A 10. számú melléklet tartalmazza az aktív fekvőbeteg-ellátási háttér mellett ambuláns formában is nyújtható kúraszerű kezeléseket.
(2) Aktív fekvőbeteg-ellátási háttér az egészségügyi intézményen belül, vagy más olyan egészségügyi intézménnyel kötött szerződéssel biztosítható, amely a biztosított számára 30 percen belül elérhető.
(3) A 10. számú mellékletben felsorolt meddőségi kezelések közül a 6530, 6540, 6550, 6560 HBCs-ben elszámolható beavatkozási sorozatok kezdete a gyógyszerstimulálási kezelés első napja, második fázisa a petesejtnyerés, maximális időtartama a HBCs felső határnapja. A kezelések a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) előírt számban és gyakorisággal jelenthetők. A kezelések fázisai (a különálló beavatkozások) csak egymást követő sorrendben jelenthetők, az első két beavatkozásért 1,00000 súlyszám külön is elszámolható. A HBCs súlyszámérték tartalmazza a hűtési költségeket is.
(3a) A 10. számú mellékletben felsorolt meddőségi kezelések közül a 6570 HBCs-ben elszámolható beavatkozási sorozatok a Rendeletben előírt számban és gyakorisággal jelenthetők. A különálló beavatkozások a 92700 vagy a 92701 OENO kódú eljárás nélkül is elszámolhatók a HBCs súlyszámértékének 50 százalékával.
(4) A daganatos betegek kúraszerű kemoterápiás kezeléséről kiállított Adatlapon az egyes kezelési fázisok beavatkozási kódját is fel kell tüntetni.
(4a) A Kézikönyvben szereplő kemoterápiás protokollok módosítását, illetve az új protokollok összeállítását a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet szerint befogadott gyógyszerek, alkalmazási előírások, továbbá indikációk szerint a NEAK végzi. A NEAK a javaslatát szakmai véleményezés céljából megküldi az egészségügyi szakmai kollégium illetékes tagozata részére. A NEAK a javaslatát az egészségügyi szakmai kollégium illetékes tagozatának észrevételével együtt megküldi a Finanszírozási Kódkarbantartó Bizottságnak. A Finanszírozási Kódkarbantartó Bizottság a NEAK javaslata, valamint az egészségügyi szakmai kollégium illetékes tagozatának észrevétele alapján alakítja ki a javaslatát, amit megküld az egészségbiztosításért felelős miniszter részére. Az egészségbiztosításért felelős miniszter dönt a javaslatról, amelyet jóváhagyása esetén kihirdet.
(5)
(6)
(6a) Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény alapján befogadott nappali ellátásra szerződött járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató, valamint az ellátásoknak megfelelő szakmákban nappali kórházi ellátásra szerződött fekvőbeteg szakellátást nyújtó szolgáltató az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 2. § r) pontja szerinti rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátásokat a 18. számú mellékletben meghatározott szabályok és paraméterek alapján számolhatja el.
8. § (1) A 11. számú melléklet tartalmazza az eltérő finanszírozást megalapozó dializálási eljárásoknak, valamint a praedializált betegek Erythropoietin ellátásának finanszírozási súlyozási szorzóit.
(2) A praedializált betegek Erythropoietin ellátásának díjazására a művesekezelés finanszírozására szolgáló előirányzat 5,36%-a fordítható.
9. § A 12. számú melléklet tartalmazza a fogászati szolgáltatások kódszámát, pontszámát, amely a társadalombiztosítási finanszírozás alapjául szolgál.
9/A. § Az Országos Vérellátó Szolgálattól a felhasználó intézmények által igényelt vérkészítmények térítési díját a 13. számú melléklet tartalmazza.
9/B. § (1) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 29. § e) pontja szerinti szolgáltatók (a továbbiakban: gondozók) által egyes szakterületeken homogén gondozói gyűjtőkód (a továbbiakban: HGK) is jelenthető elszámolásra. A gondozók által elszámolható tevékenységeket és azok pontértékeit - az e §-ban foglalt szabályoknak megfelelően - a 2. számú, a 15. számú és a 15/a. számú melléklet tartalmazza.
(2) A HGK a 15. számú mellékletben foglalt kódokkal együttesen nem jelenthető elszámolásra.
(3) A HGK a 2. számú mellékletben foglalt kódokkal - szakmai kompetencia fennállása esetén - együttesen is jelenthető, amely alól kivételt képeznek azok az eljárások, amelyek a 15. számú mellékletben is szerepelnek.
(4) A gondozók egy HGK-t jelenthetnek elszámolásra. A HGK magában foglalja az orvosi vizsgálatot, az orvosi kontroll vizsgálatot, a gondozási stratégia felállítását, a gondozói szakellátás jogszabályoknak megfelelő dokumentálását, valamint a további gondozási szakellátás lépéseit.
(5) Egy biztosított részére, ugyanazon megjelenési napon, ugyanazon gondozó által nyújtott gondozási szakellátás minden esetben egy gondozói szakellátásnak minősül.
(6) Neurológiai, gyermek- és ifjúságpszichiátriai HGK-t a pszichiátriai gondozók jelenthetnek. Drogbetegellátási, alkohológiai és addiktológiai HGK-t pszichiátriai és addiktológiai gondozók is jelenthetnek.
9/C. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 28/A. §-a szerinti havi fix összegű díjazás mértékét e rendelet 16. számú melléklete tartalmazza.
9/D. § (1) Az egészségügyi intézmény a rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás esetében a 18. számú mellékletben foglalt Nappali Ellátási Programcsoportokhoz (a továbbiakban: NEPCs) rendelt súlyszám alapján részesül díjazásban. A NEPCs-be sorolás módszertanát a HBCs besorolás módszertanáról rendelkező miniszteri rendelet tartalmazza.
(2) Az ellátott eset NEPCs-jének meghatározásában a besorolási tényezőket a (3) és (4) bekezdésben meghatározott sorrendben kell a csoportosításnál figyelembe venni.
(3) Az ellátott eseteket a besorolási tényezők alapján első lépésben a NEPCs főcsoportjához kell rendelni. A főcsoportokon belüli csoportokat
a) az alapdiagnózis,
b) a fődiagnózis és
c) a besorolási tényezőnek számító beavatkozások
határozzák meg.
(4) A rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése szerinti beutalóval, rehabilitációs ellátási programonként, az egészségbiztosításért felelős miniszter rendeletében meghatározott szakorvos javaslata alapján vehető igénybe.
(5) Ismételt rehabilitáció ellátási programja az egészségbiztosításért felelős miniszter rendeletében az ismétlésre vonatkozóan meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
9/E. § (1) A rehabilitáció kezdő időpontja az adott szolgáltatónál végzett rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátáshoz tartozó első rehabilitációs ellátási esemény első kezelési napja.
(2) A rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás időtartama a rehabilitáció kezdő napja és a rehabilitáció befejezésének utolsó napja között eltelt valamennyi hivatalos munkarend szerinti munkanap.
(3) A kezelési napok száma a rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás (2) bekezdésben foglalt időtartama alatt azon napok száma, amelyeken a beteg részére az ellátási program alapján az ellátásnak megfelelő rehabilitációs beavatkozásokat végeztek.
(4) A rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás besorolásakor az elszámolt napok száma a (3) bekezdésben foglalt kezelési napok számával egyezik meg.
(5) Alsó határnap az adott NEPCs-re kezelési napokban meghatározott alsó határérték.
(6) Felső határnap az adott NEPCs-re napokban meghatározott felső határérték, amely a rehabilitáció kezdő időpontjából kezdődően, a hivatalos munkarend szerinti kezelési szünetnek minősülő napok figyelembevétele nélkül kerül meghatározásra.
(7) A maximális kezelési napok száma a NEPCs-re meghatározott felső határnapon belül elvégezhető kezelési napok maximális száma.
9/F. § (1) Minden NEPCs-en belül meg kell különböztetni a normál, a rövid, és a hosszú ellátási eseteket az alábbiak szerint:
a) normál ellátási esetnek minősül az ellátás, ha a rehabilitáció időtartama az adott NEPCs-re a 18. számú mellékletben megállapított alsó és felső határnap között van, és ezen belül a kezelési napok száma nem haladta meg az ellátásra meghatározott maximális kezelési napok számát;
b) rövid időtartamban végzett ellátásnak minősül az ellátás, ha a kezelési napok száma nem érte el az alsó határnapot;
c) hosszú ellátásnak minősül az ellátás, ha a rehabilitáció időtartama a rehabilitáció kezdő napjától számítva meghaladta a felső kezelési határnapot.
(2) A felső kezelési határnapon felül teljesített rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás kezelési napjaira a rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátást nyújtó szolgáltató részére finanszírozási napi díj elszámolása nem történhet, kivéve a (3) bekezdésben foglaltak alapján végzett ellátásokat.
(3) A rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás ismétlésére vonatkozóan az egészségbiztosításért felelős miniszter rendeletében meghatározott szabálytól eltérően, a NEAK
a) legfeljebb a rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás felső határnapját követő 10. napig benyújtott kérelem esetén, és
b) a NEAK ellenőrző főorvosának jóváhagyása alapján
az ellátást legfeljebb egy alkalommal, legfeljebb a NEPCs-re meghatározott maximális kezelési nappal és felső határnappal egyező időtartamban meghosszabbíthatja, amennyiben az egészségbiztosításért felelős miniszter rendeletében meghatározott feltételek fennállnak.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kategóriákban a NEPCs-re a 18. számú mellékletben meghatározott alap finanszírozási napi díj számolható el az alábbiak szerint:
a) teljes ellátás esetén a teljesített rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátási kezelési napokra a finanszírozási napi díj 100%-a számolható el,
b) rövid időtartamban teljesített rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátási kezelési napokra a finanszírozási napi díj 70%-a számolható el,
c) a (3) bekezdés szerint engedélyezett, felső határnapot meghaladóan teljesített rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátási kezelési napokra a finanszírozási napi díj 100%-a számolható el.
(5) Az egészségbiztosításért felelős miniszter rendeletében előírt ismételhetőségi határidő előtt elkezdett újabb rehabilitációs program kezelési napjaira finanszírozás nem fizethető.
(6) Az egészségbiztosításért felelős miniszter rendeletében előírt ismétlési számot meghaladóan végzett rehabilitációs programra finanszírozás nem fizethető.
9/G. § Intézményi várólistát és intézményi előjegyzési listát a 19. számú mellékletben meghatározott ellátások esetében kell vezetni.
10. § (1) Ez a rendelet 1993. május 1-jén lép hatályba.
(2)
(3)
11. § (1) Az 1. számú mellékletnek az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról szóló 35/2010. (V. 14.) EüM rendelet (a továbbiakban: Módr.) 1. mellékletével megállapított, a 2. számú mellékletnek a Módr. 3. mellékletével megállapított, a 3. számú mellékletnek a Módr. 4. mellékletével megállapított, a 4. számú mellékletnek a Módr. 5. mellékletével megállapított, a 8. számú mellékletnek a Módr. 7. mellékletével megállapított, a 9. számú mellékletnek a Módr. 8. mellékletével megállapított, a 10. számú mellékletnek a Módr. 9. mellékletével megállapított, valamint a 14. számú mellékletnek a Módr. 10. mellékletével megállapított rendelkezéseit a 2010. június 1-jei teljesítményekre kell először alkalmazni.
(2) Az 1/A. számú mellékletnek a Módr. 2. mellékletével megállapított, valamint a 4. számú mellékletnek a Módr. 6. mellékletével megállapított rendelkezéseit a 2010. július 1-jei teljesítményekre kell először alkalmazni.
12. § (1) Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 29/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: Módr2.)
a) 3. § (3) bekezdésével módosított 2. számú mellékletet, kivéve a Módr2. 3 melléklet 1. és 19. pontjával megállapított részét,
b) 3. § (4) bekezdésével módosított 2. számú mellékletet,
c) 3. § (5) bekezdésével módosított 3. számú mellékletet, kivéve a Módr2. 5. melléklet 2. pontjával megállapított részét,
d) 3. § (6) bekezdésével módosított 4. számú mellékletet, kivéve a Módr2. 6. melléklet 8. pontjával megállapított részét,
e) 3. § (7) bekezdésével módosított 8. számú mellékletet, kivéve a Módr2. 7. melléklet 2. és 4. pontjával megállapított részét,
f) 3. § (8) bekezdésével módosított 9. számú mellékletet,
g) 3. § (9) bekezdésével módosított 10. számú mellékletet,
h)
i) 3. § (11) bekezdésével módosított 14. számú mellékletet,
j) 3. § (12) bekezdésével megállapított 16. számú mellékletet
a 2011. január 1-jei teljesítményektől kell alkalmazni.
(2) A Módr2.
a) 3. § (1) bekezdésével módosított 1. számú mellékletet,
b) 3. § (2) bekezdésével módosított 1/A. számú mellékletet,
c) 3. § (3) bekezdésével módosított 2. számú mellékletnek a Módr2. 3. melléklet 1. és 19. pontjával megállapított részét,
d) 3. § (5) bekezdésével módosított 3. számú mellékletnek a Módr2. 5. melléklet 2. pontjával megállapított részét,
e) 3. § (6) bekezdésével módosított 4. számú mellékletnek a Módr2. 6. melléklet 8. pontjával megállapított részét,
f) 3. § (7) bekezdésével módosított 8. számú mellékletnek a Módr2. 7. melléklet 2. és 4. pontjával megállapított részét
a 2011. április 1-jei teljesítményektől kell alkalmazni.
13. § Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról szóló 5/2011. (II. 28.) NEFMI rendelet 1. § (1) bekezdésével módosított 3. számú mellékletet, valamint 1. § (2) bekezdésével módosított 10. számú mellékletet a 2011. márciusi kifizetésektől kell alkalmazni.
14. § Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről szóló 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 36/2011. (VI. 27.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: Módr3.) 1. §-ával módosított 1. § (21) bekezdést, a Módr3. 4. § (1) bekezdésével módosított 3. számú mellékletet, a Módr3. 4. § (2) bekezdésével módosított 4. számú mellékletet, a Módr3. 4. § (3) bekezdésével megállapított 9. számú mellékletet, a Módr3. 4. § (4) bekezdésével módosított 10. számú mellékletet, valamint a Módr3. 5. §-ával módosított 6. § (1) bekezdést a 2011. júliusi teljesítésektől kell alkalmazni.
15. § Járóbeteg-szakellátás keretében 2013. január 1-jétől a gyártástól számított 12 évnél idősebb berendezéssel végzett CT, MRI vizsgálat csak akkor számolható el, ha az a 2012. december 31-én hatályos szabályok szerint elszámolható volt.
16. § Az egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelettel megállapított 12. számú mellékletben foglaltakat a 2014. január havi kifizetésektől kell alkalmazni.
17. § Az egyes egészségbiztosítási, egészségügyi és szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 2.) EMMI rendelettel megállapított 1., 1/A., 2., 3., 4. és 17. számú mellékletben foglaltakat a 2015. január havi teljesítésektől kell alkalmazni.
18. § A 2. számú mellékletnek az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról szóló 36/2015. (VII. 15.) EMMI rendelettel megállapított rendelkezését a 2015. május 31-ét követő teljesítményekre kell alkalmazni.
19. § Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosításáról szóló 17/2016. (VII. 22.) EMMI rendelettel megállapított 3. számú mellékletben foglaltakat a 2016. augusztus havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni.
20. § Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosításáról szóló 36/2017. (XII. 27.) EMMI rendelettel módosított 8. számú mellékletben foglaltakat a 2017. november havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni.
21. § Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról szóló 19/2018. (VII. 5.) EMMI rendelettel módosított 12. számú mellékletben foglaltakat a 2018. január havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni.
22. § Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról szóló 30/2019. (XII. 14.) EMMI rendelet 2. mellékletével megállapított 16. számú melléklet szerinti díjakra 2019. szeptember hónaptól jogosultak az egészségügyi szolgáltatók.
23. § Az egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeleteknek a dietetikai ellátásokhoz, valamint az érsebészeti és egyéb ellátásokhoz kapcsolódó módosításáról szóló 22/2020. (VI. 26.) EMMI rendelettel módosított 1/A. számú mellékletben és 4. számú mellékletben foglaltak a módosítás hatálybalépésekor kezelés alatt álló betegek gyógykezelésének folytatását nem érintik, a módosítással érintett egészségügyi szolgáltatóra nézve - a 2/C. § (5) bekezdése alkalmazásával - intézményi kvóta kerül meghatározásra.
24. § Az e rendelet 16. számú mellékletének az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról szóló 40/2020. (XI. 17.) EMMI rendelettel megállapított 14-16. sora szerinti díjakra 2020. szeptember hónaptól jogosultak az egészségügyi szolgáltatók.
25. § Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 50/2020. (XII. 28.) EMMI rendelettel megállapított 16. számú mellékletben foglalt táblázat 4b. megjelölésű sora szerinti díjra 2020. november hónaptól az Országos Sportegészségügyi Intézet jogosult.
26. § E rendeletnek az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról szóló 28/2021. (VI. 29.) EMMI rendelettel módosított 16. számú mellékletében foglalt táblázat 17. sora szerinti díjra 2021. január hónaptól jogosult a Budai Egészségközpont Kft.
27. § (1) E rendeletnek az egyes gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 55/2021. (XII. 22.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Módr4.) 1. §-ával módosított 1/A. számú mellékletében foglalt rendelkezéseit azon hatóanyagok vonatkozásában, amelyek a Módr4. hatálybalépése előtt nem tartoztak a tételes elszámolás alá eső hatóanyagok körébe, az érintett hatóanyag természetben történő biztosítása érdekében lefolytatott eredményes közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés hatálybalépésétől, de legkésőbb a Módr4. hatálybalépését követő harmadik hónap első napjától kell alkalmazni.
(2) Az 1/A. számú mellékletben foglalt azon hatóanyagokat tartalmazó gyógyszereknek a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 26. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kiadására, amelyek a Módr4. hatálybalépése előtt nem tartoztak a tételes elszámolás alá eső hatóanyagok körébe, a Módr4. hatálybalépését követő harmadik hónap utolsó napjáig kerülhet sor.
27. §
28. § Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek robotsebészeti eljárásokkal összefüggő módosításáról szóló 59/2021. (XII. 28.) EMMI rendelettel módosított 1., 3. és 4. számú mellékletben foglaltakat a 2022. január havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni.
28. § (1) E rendeletnek az egyes gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 34/2022. (IX. 28.) BM rendelet (a továbbiakban: Módr5.) 1. mellékletével módosított 1/A. számú mellékletében foglalt rendelkezéseit azon hatóanyagok vonatkozásában, amelyek a Módr5. hatálybalépése előtt nem tartoztak a tételes elszámolás alá eső hatóanyagok körébe, az érintett hatóanyag természetben történő biztosítása érdekében lefolytatott eredményes közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés hatálybalépésétől, de legkésőbb a Módr5. hatálybalépését követő harmadik hónap első napjától kell alkalmazni.
(2) Az 1/A. számú mellékletben foglalt azon hatóanyagokat tartalmazó gyógyszereknek a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 26. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kiadására, amelyek a Módr5. hatálybalépése előtt nem tartoztak a tételes elszámolás alá eső hatóanyagok körébe, a Módr5. hatálybalépését követő harmadik hónap utolsó napjáig kerülhet sor.
28/A. § E rendeletnek az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 37/2022. (X. 28.) BM rendelet 3. § a)-d) pontjával tételes elszámolás alá eső hatóanyagok köréből hatályon kívül helyezett hatóanyagok vonatkozásában az érintett hatóanyagot tartalmazó gyógyszerekre vonatkozó támogatási kategóriát és mértékét megállapító eljárás részletes szabályait megállapító, az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet és a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának, a befogadás és a támogatás mértéke megállapításának, valamint a támogatás megváltoztatásának részletes szabályairól szóló 452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 363/2022. (IX. 23.) Korm. rendelettel megállapított 22/A. § szerinti eljárás 28. § (3) bekezdése szerinti eredményének érvénybe lépésétől pénzügyi keret terhére elszámolás nem lehetséges, a természetben biztosított készítményekre az egészségügyi szolgáltató részéről rendelés nem adható le, csak a már részére kiszállított gyógyszerek felhasználására van lehetőség a tételes finanszírozás keretében.
29. § Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet módosításáról szóló 21/2022. (VII. 15.) BM rendelettel megállapított 16. számú mellékletben foglalt táblázat B:7b mezője szerinti díjra a Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ 2022. március hónaptól jogosult.
30. § Az egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 81/2022. (XII. 30.) BM rendelettel megállapított 3. számú mellékletben foglaltakat a 2023. január havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni.
1. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez Tételes elszámolás alá eső egyszerhasználatos eszközök és implantátumok jegyzéke, kódja, valamint az elszámolásra jogosult intézetek köre
1. 01000 Gerinc belső fixációs implantátum
Elszámolásra jogosult intézetek:
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
-
1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő
2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
Országos Klinikai Idegtudományi Intézet
2912 Pécsi Tudományegyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
H915 Budai Egészségközpont Kft.
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
-
R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet
-
2. 01001 HALO készülék
Elszámolásra jogosult intézetek:
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
-
1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház
2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház
2747 Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa
2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő
2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
Országos Klinikai Idegtudományi Intézet
2912 Pécsi Tudományegyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
-
R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet
-
3. 01010 Scoliosis implantátum
Elszámolásra jogosult intézetek:
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2912 Pécsi Tudományegyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
H915 Budai Egészségközpont Kft.
4. 01050 Közép- és belsőfül hallásjavító implantátum és processzor
Elszámolásra jogosult intézetek:
2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2912 Pécsi Tudományegyetem
2915 Semmelweis Egyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
5. 01062 Egyenes érprotézis gyűrűs vagy spirál, külső vagy belső erősítéssel, valamint Dacron alapalanyagú Y protézis
Elszámolásra jogosult intézetek:
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
-
1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház
2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház
2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
2879 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház
2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő
2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet
2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
2891 Uzsoki utcai Kórház
2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2912 Pécsi Tudományegyetem
2915 Semmelweis Egyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
M934 Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros
N511 Szent Margit Kórház
N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger
N593 Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
6. 01063 Érprotézis dialízis shunt készítéséhez
Elszámolásra jogosult intézetek:
-
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház
2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet
2915 Semmelweis Egyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
7. Keringéstámogató eszközök
7/a. 01082 Szívműtétekhez használt szívstabilizátor és tartozékai
Elszámolásra jogosult intézetek:
2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház
2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
7/b. 01083 Szívműtétekhez használt oxigenátor és csőkészlet
Elszámolásra jogosult intézetek:
2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház
2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
7/c. 01504 Intraaortikus ballonpumpa
Elszámolásra jogosult intézetek:
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
1640 Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház
2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
2893 Állami Szívkórház, Balatonfüred
2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
M915 Betegápoló Irgalmas Rend
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
7/d. 01521 Műszív és tartozékai (implantálható LVAD)
Elszámolásra jogosult intézetek:
2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
7/e. 01527 Perifériás keringéstámogató eszköz és tartozékai (V-V ECMO)
Elszámolásra jogosult intézetek:
2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet
2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
2906 Országos Onkológiai Intézet
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
7/f. 01528 Perifériás keringéstámogató eszköz és tartozékai (V-A ECMO)
Elszámolásra jogosult intézetek:
2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet
2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
2906 Országos Onkológiai Intézet
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
7/g. 01529 Centrális keringéstámogató eszköz és tartozékai (ECMO, VAD)
Elszámolásra jogosult intézetek:
2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet
2906 Országos Onkológiai Intézet
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
8. 01090 Pacemakerek, implantálható kardioverter-defibrillátorok és elektrodáik
Elszámolásra jogosult intézetek:
-
1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház
2893 Állami Szívkórház, Balatonfüred
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet
2912 Pécsi Tudományegyetem
2915 Semmelweis Egyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
M915 Betegápoló Irgalmas Rend
N593 Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
9. 01110 Szívbillentyűk (mű, biológiai, homograft, saját pericardiumból képzett)
Elszámolásra jogosult intézetek:
2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet
2912 Pécsi Tudományegyetem
2915 Semmelweis Egyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
10. Kardiológiai ablációs és elektroanatómiai térképező katéterek
10/a. 01123 Kardiológiai ablációs katéterek
Elszámolásra jogosult intézetek:
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház
2893 Állami Szívkórház, Balatonfüred
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet
2912 Pécsi Tudományegyetem
2915 Semmelweis Egyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
M915 Betegápoló Irgalmas Rend
N593 Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd
10/b. 01124 Kardiológiai elektroanatómiai térképező katéter
Elszámolásra jogosult intézetek:
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház
2893 Állami Szívkórház, Balatonfüred
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet
2912 Pécsi Tudományegyetem
2915 Semmelweis Egyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
M915 Betegápoló Irgalmas Rend
N593 Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd
11. 01130 Ventriculo-atrialis shunt, ventriculo-peritonealis shunt, lumbo-peritonealis shunt
Elszámolásra jogosult intézetek:
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
-
1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő
2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
Országos Klinikai Idegtudományi Intézet
2912 Pécsi Tudományegyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet
12. 01140 Peritoneo-venosus shunt
Elszámolásra jogosult intézetek:
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2912 Pécsi Tudományegyetem
2915 Semmelweis Egyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
-
13. 01150 Transjuguláris, intrahepatikus porto-cavalis shunt (TIPS)
Elszámolásra jogosult intézetek:
-
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2912 Pécsi Tudományegyetem
2915 Semmelweis Egyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
14. 0117A Sűrűfonatú öntáguló intracranialis stent
Elszámolásra jogosult intézetek:
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
Országos Klinikai Idegtudományi Intézet
2912 Pécsi Tudományegyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet
15. 01204 Orbitális implantátum
Elszámolásra jogosult intézetek:
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2915 Semmelweis Egyetem
16. 01310 Felszínpótló csípőízületi protézis
Elszámolásra jogosult intézetek:
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2912 Pécsi Tudományegyetem
2915 Semmelweis Egyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
17. 01323 Felszínpótló bokaízületi protézis
Elszámolásra jogosult intézetek:
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2912 Pécsi Tudományegyetem
2915 Semmelweis Egyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
18. Maxillo-faciális belső fixációs eszközök és helyreállító protesisek, ideértve a CAD-CAM eljárással tervezett koponya- és arccsontpótlást is
18/a. 01338 Maxillo-faciális belső fixációs eszközök
Elszámolásra jogosult intézetek:
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
-
1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház
2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő
2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2906 Országos Onkológiai Intézet
2912 Pécsi Tudományegyetem
2915 Semmelweis Egyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
-
R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
-
18/b. 01340 CAD-CAM eljárással tervezett koponya- és arccsontpótló eszközök
Elszámolásra jogosult intézetek:
2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet
2906 Országos Onkológiai Intézet
Országos Klinikai Idegtudományi Intézet
2915 Semmelweis Egyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet
18/c. 01343 Maxillo-faciális helyreállító protézisek
Elszámolásra jogosult intézetek:
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2906 Országos Onkológiai Intézet
2912 Pécsi Tudományegyetem
2915 Semmelweis Egyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
19. 01339 Gyógyszerkibocsátó coronaria stent
Elszámolásra jogosult intézetek:
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
-
1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház
2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
2893 Állami Szívkórház, Balatonfüred
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet
2912 Pécsi Tudományegyetem
2915 Semmelweis Egyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
M915 Betegápoló Irgalmas Rend
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
20. 01346 Implantálható tartós ér- és epiduralis katéter
Elszámolásra jogosult intézetek:
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
1487 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes
-
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház
2872 Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza
2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2906 Országos Onkológiai Intézet
2912 Pécsi Tudományegyetem
2915 Semmelweis Egyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
21. 01349 Mamma protézis
Elszámolásra jogosult intézetek:
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház
2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő
2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
2891 Uzsoki utcai Kórház
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2906 Országos Onkológiai Intézet
2912 Pécsi Tudományegyetem
2915 Semmelweis Egyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
N511 Szent Margit Kórház
-
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
-
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
-
22. 01350 Tissue expander, extender
Elszámolásra jogosult intézetek:
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
-
2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház
2872 Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza
2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő
2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2906 Országos Onkológiai Intézet
2912 Pécsi Tudományegyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
N511 Szent Margit Kórház, Budapest
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
23. 01351 Mély-rectum és nyelőcső műtétek során használt anastomosis-varrógépek és tárak
Elszámolásra jogosult intézetek:
1084 Bajai Szent Rókus Kórház
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
1243 Dr. Elek László Kórház és Rendelőintézet, Orosháza
-
1454 Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely - Makó
1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
1865 Vaszary Kolos Kórház, Esztergom
1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
1903 Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet, Balassagyarmat
1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
2095 Jávorszky Ödön Kórház, Vác
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2162 Siófoki Kórház-Rendelőintézet
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház
2535 Magyar Imre Kórház, Ajka
2586 Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő, Pápa
2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház
2747 Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa
2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
2879 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház
2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő
2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet
2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
-
2891 Uzsoki utcai Kórház
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2906 Országos Onkológiai Intézet
2912 Pécsi Tudományegyetem
2915 Semmelweis Egyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
M915 Betegápoló Irgalmas Rend
M934 Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros
N511 Szent Margit Kórház, Budapest
N582 Dombóvári Szent Lukács Kórház
N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger
N590 Kiskunhalasi Semmelweis Kórház
N593 Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
-
R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
-
24. 0135C Nyílt tüdőműtét során használt varrógépek és tárak
Elszámolásra jogosult intézetek:
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
-
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
2906 Országos Onkológiai Intézet
2912 Pécsi Tudományegyetem
2915 Semmelweis Egyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
25. 0135E Egyszer használatos eszköz vacuum core biopszia (VCB) Mammotome-hoz
Elszámolásra jogosult intézetek:
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
2906 Országos Onkológiai Intézet
2915 Semmelweis Egyetem
26. Video-thoracoscopos mellkasi (VATS) reszekció során felhasznált bizonyos egyszerhasználatos eszközök
26/a. 0135F Video-thoracoscopos mellkasi (VATS) anatómiai reszekció során felhasznált bizonyos egyszerhasználatos eszközök (ideértve: varrógépek és tárak, lágyrészeltartó gyűrű, lebenykiemelő zsák, elektromos vagy ultrahangos egyszerhasználatos videothoracoscopos vágóeszköz)
Elszámolásra jogosult intézetek:
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
2906 Országos Onkológiai Intézet
2915 Semmelweis Egyetem
2912 Pécsi Tudományegyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
26/b. 0135L Video-thoracoscopos mellkasi (VATS) atípusos reszekció során felhasznált bizonyos egyszerhasználatos eszközök (ideértve: varrógépek és tárak)
Elszámolásra jogosult intézetek:
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
2906 Országos Onkológiai Intézet
2912 Pécsi Tudományegyetem
2915 Semmelweis Egyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
27. 0135G Kolorectalis laparoszkopós bélműtétek során használt varrógépek, tárak és kiegészítő eszközök
Elszámolásra jogosult intézetek:
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
-
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
1903 Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet, Balassagyarmat
2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház
2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház
2747 Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa
2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
2879 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház
2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő
2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet
2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
2891 Uzsoki utcai Kórház
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2906 Országos Onkológiai Intézet
2912 Pécsi Tudományegyetem
2915 Semmelweis Egyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger
N590 Kiskunhalasi Semmelweis Kórház
N591 Szigetvári Kórház
N593 Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
-
R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
-
28. 0135K Húgyhólyag laparoszkopós műtétek során használt varrógépek, tárak és kiegészítő eszközök
Elszámolásra jogosult intézetek:
-
2879 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház
2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2912 Pécsi Tudományegyetem
2915 Semmelweis Egyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
29. 01360 Injektálható implantátum a vesico-ureterális reflux és az inkontinencia kezeléséhez
Elszámolásra jogosult intézetek:
-
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
2872 Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza
2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2912 Pécsi Tudományegyetem
2915 Semmelweis Egyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
30. 01370 Végtagmegőrző endoprotézis (rosszindulatú alapbetegség kezelésében)
Elszámolásra jogosult intézetek:
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2912 Pécsi Tudományegyetem
2915 Semmelweis Egyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
31. Biológiai implantátum (konzerv csont, porc, ín, szaruhártya, keratinocyta, egyéb)
31/a. 01401 Biológiai implantátum (konzerv csont)
Elszámolásra jogosult intézetek:
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet
2912 Pécsi Tudományegyetem
2915 Semmelweis Egyetem
31/b. 01402 Biológiai implantátum (porc)
Elszámolásra jogosult intézetek:
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet
2912 Pécsi Tudományegyetem
2915 Semmelweis Egyetem
31/c. 01403 Biológiai implantátum (ín)
Elszámolásra jogosult intézetek:
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet
2912 Pécsi Tudományegyetem
2915 Semmelweis Egyetem
31/d. 01404 Biológiai implantátum (szaruhártya)
Elszámolásra jogosult intézetek:
2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2912 Pécsi Tudományegyetem
2915 Semmelweis Egyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
31/e. 01405 Biológiai implantátum (keratinocyta)
Elszámolásra jogosult intézetek:
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
31/f. 01407 Biológiai implantátum (konzervált amnion)
Elszámolásra jogosult intézetek:
2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2912 Pécsi Tudományegyetem
2915 Semmelweis Egyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
31/g. 01409 Biológiai implantátum, egyéb (kivétel: csont, porc, ín szaruhártya, keratinocyta)
Elszámolásra jogosult intézetek:
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet
2912 Pécsi Tudományegyetem
2915 Semmelweis Egyetem
32. Stent-graftok
32/a. 01501 Stent-graftok (dilatatív érbetegségek ellátásában)
Elszámolásra jogosult intézetek:
1640 Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
32/b. 01526 Fedett vascularis stentek (obliteratív érbetegségek ellátásában)
Elszámolásra jogosult intézetek:
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
1640 Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
2889 Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
N593 Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
R464 Békés Megyei Központi Kórház
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
U984 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
34. 01503 Műanyag keratoprotézis
Elszámolásra jogosult intézetek:
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2915 Semmelweis Egyetem
35. 01505 Percután rádiófrekvenciás máj-tumor ablációs eszköz
Elszámolásra jogosult intézetek:
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház
2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet
2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2906 Országos Onkológiai Intézet
2912 Pécsi Tudományegyetem
2915 Semmelweis Egyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
36. 01506 Baclofen-pumpa
Elszámolásra jogosult intézetek:
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
Országos Klinikai Idegtudományi Intézet
2912 Pécsi Tudományegyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet
37. 01507 Légúti stentek
Elszámolásra jogosult intézetek:
1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
2906 Országos Onkológiai Intézet
2915 Semmelweis Egyetem
38. Neuropacemaker
38/a. 01508 Mély agyi stimulátor (pacemaker)
38/b. 01520 Gerincvelői stimulátor (pacemaker)
Elszámolásra jogosult intézetek:
2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
Országos Klinikai Idegtudományi Intézet
2912 Pécsi Tudományegyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet
39. Urethra stent, ureter stent
39/a. 01509 Urethra stent
Elszámolásra jogosult intézetek:
2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet
2912 Pécsi Tudományegyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
39/b. 01514 Ureter stent
Elszámolásra jogosult intézetek:
2879 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2912 Pécsi Tudományegyetem
2915 Semmelweis Egyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
40. 01510 Hereprotézis
Elszámolásra jogosult intézetek:
-
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
2872 Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza
2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
2879 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház
2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2906 Országos Onkológiai Intézet
2912 Pécsi Tudományegyetem
2915 Semmelweis Egyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
41. 01524 Égési sérültek ellátásához használt bőrpótló készítmény
Elszámolásra jogosult intézetek:
2872 Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza
2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
42. 01517 Vékonybél endoszkópos kapszula
Elszámolásra jogosult intézetek:
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
-
1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
1865 Vaszary Kolos Kórház, Esztergom
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház
2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház
2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő
2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet
2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2912 Pécsi Tudományegyetem
2915 Semmelweis Egyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
43. Antiglaucoma implantátum
43/a. 01518 Antiglaucoma shunt implantátum
Elszámolásra jogosult intézetek:
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2912 Pécsi Tudományegyetem
2915 Semmelweis Egyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
43/b. 01519 Antiglaucoma fascia lata implantátum
Elszámolásra jogosult intézetek:
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2912 Pécsi Tudományegyetem
2915 Semmelweis Egyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
44. 01600 Beültethető szívmonitor
Elszámolásra jogosult intézetek:
-
1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház
2893 Állami Szívkórház, Balatonfüred
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet
2912 Pécsi Tudományegyetem
2915 Semmelweis Egyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
M915 Betegápoló Irgalmas Rend
N593 Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
45. 01700 Radioterápia során fellépő orális mucositis gyógyítására és megelőzésére alkalmas bevonószer
Elszámolásra jogosult intézetek:
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
-
2891 Uzsoki utcai Kórház
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2906 Országos Onkológiai Intézet
2912 Pécsi Tudományegyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
46. Aorta érprotézisek
46/a. 01111 Aortaív, nyaki nagyerek és leszálló aorta ereit kombináltan érintő dissectio, aneurysma, intramuralis haematoma műtéti ellátása során használt hibrid graft
Elszámolásra jogosult intézetek:
2915 Semmelweis Egyetem
2912 Pécsi Tudományegyetem
2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
46/b. 01112 Felszálló aorta dissectio, aneurysma, intramuralis haematoma műtéti ellátása során használt érprotézis
Elszámolásra jogosult intézetek:
2734 Zala Megyei Kórház
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet
2912 Pécsi Tudományegyetem
2915 Semmelweis Egyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
46/c. 01113 Aortaív dissectio, aneurysma, intramuralis haematoma műtéti ellátása során használt érprotézis
Elszámolásra jogosult intézetek:
2734 Zala Megyei Kórház
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet
2912 Pécsi Tudományegyetem
2915 Semmelweis Egyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
47. 01114 Szívsebészeti ablációs eszköz
Elszámolásra jogosult intézetek:
2734 Zala Megyei Kórház
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet
2912 Pécsi Tudományegyetem
2915 Semmelweis Egyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
48. 01525 Műsphincter
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2912 Pécsi Tudományegyetem
2915 Semmelweis Egyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
49. 01315P Robotsebészeti műtétek során felhasznált bizonyos egyszerhasználatos eszközök
Elszámolásra jogosult intézetek:
2879 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház
2906 Országos Onkológiai Intézet
1/A. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez Tételes elszámolás alá eső hatóanyagok jegyzéke és kódja, indikációs területek és a felírásra jogosultak köre
1/a1.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Felnőttkori súlyos luminaris Crohn-betegség (18 éves kor felett és CDAI > 300) kezelésére - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján:
Megfelelő válaszkészség esetén (CDAI minimum 70 pontos csökkenése) a kezelés folytatható mellékhatás, hatásvesztés vagy progresszió megjelenéséig, azonban a kezelőorvosnak mérlegelnie kell a kezelés felfüggesztését legalább 6 hónapja tartó stabil remisszió esetén. Amennyiben a kezelés felfüggesztésre kerül, panaszmentes időszakot követő relapszus esetében a kezelés ismétlése megkísérelhető. Folyamatos kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékelni a kezelés további folytatásának elbírálása érdekében. Mellékhatás vagy hatásvesztés esetén készítményváltás lehetséges.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06053 infliximab
06056 ustekinumab
06005 vedolizumab
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
-
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház
2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház
2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő
2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
N511 Szent Margit Kórház, Budapest
-
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
1/a2.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Felnőttkori (18 éves kor felett) komplex perianális (tályogot drenáló vagy magas trans-sphincterikus vagy többnyílású vagy rectovaginális komponensű vagy rektális gyulladással járó) vagy enterocutan fisztulával járó Crohn-betegség kezelésére, amennyiben legalább három hónapig alkalmazott hagyományos gyógykezelés (antibiotikum és immunszupresszió és tályogot drenáló komplex fisztula esetében drenázs) ellenére a sipolyok aktivitása nem csökken, vagy a hagyományos gyógykezelés toxicitása miatt nem alkalmazható a teljes indukciós kezelés időtartamáig, ezt követően a megfelelő válaszkészség elérése esetében (PDAI legalább 3 pontos csökkenése) a kezelés kezdetétől számított egy évig (mellékhatás, hatásvesztés vagy progresszió esetében a készítményváltás lehetséges), ezt követően a teljes remissziót elérő betegekben, évente ismételt vizsgálómódszerekkel igazolt hatékonyság megtartásáig - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06053 infliximab
06056 ustekinumab
06005vedolizumab
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
-
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház
2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház
2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő
2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
N511 Szent Margit Kórház, Budapest
-
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
1/b1.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Gyermekkori súlyos, aktív luminális Crohn-betegség (6 éves kortól betöltött 18 éves korig) kezelésére (PCDAI>30) - amennyiben legalább három hónapig alkalmazott hagyományos gyógykezelés (szteroid és immunszuppresszív terápia együttes alkalmazása) ellenére a betegség aktivitása igazoltan nem csökken, vagy a hagyományos gyógykezelés dokumentált toxicitás miatt nem alkalmazható - három hónapig, ezt követően megfelelő válaszkészség esetén (PCDAI 50%-os csökkenése) a kezelés kezdetétől számított egy évig (mellékhatás, hatásvesztés vagy progresszió esetében a készítményváltás lehetséges), ezt követően a teljes klinikai remissziót elérő betegekben, évente ismételt vizsgálómódszerekkel igazolt hatékonyság megtartásáig - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján.
Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó), stabil remisszió esetén a kezelés felfüggeszthető.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06053 infliximab
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
-
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház
2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház
2872 Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza
2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő
2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
-
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
1/b2.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Súlyos aktív fisztulázó gyermekkori Crohn-betegségben (6 éves kortól betöltött 18 éves korig) - amennyiben az életminőséget nagymértékben rontó fisztula/fisztulák a hagyományos gyógykezelés (antibiotikum és immunszuppresszív terápia) ellenére nem javulnak - három hónapig, ezt követően megfelelő válaszkészség esetén (fisztula záródás, illetve fisztulák számának csökkenése esetén) további kilenc hónapig (panaszmentes időszakot követő relapszus fellépésekor ismételt terápia megkísérelhető) - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján. Ezt követően a teljes klinikai remissziót elérő betegekben, évente ismételt vizsgálómódszerekkel igazolt hatékonyság megtartásáig - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján.
Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó), stabil remisszió esetén a kezelés felfüggeszthető.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06053 infliximab
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
-
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház
2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház
2872 Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza
2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő
2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
-
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
2/a.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Felnőttkori súlyos (18 éves kor felett, Mayo score > 9) colitis ulcerosa kezelésére, a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján, amennyiben adekvát immunszupresszió mellett (legalább 2 mg/ttkg vagy a legnagyobb tolerálható dózisú azathioprin) igazolt szisztémás szteroidfüggőség (3 hónapon túl szisztémásan > 10 mg/nap prednisolon ekvivalens dózis) esetén a szteroid adagjának csökkenésekor relapszus (endoszkópos Mayo subscore ≥ 2) igazolható, vagy 3 hónapon át tartó adekvát hagyományos (szteroid indukciós, majd 3 hónapos fenntartó immunszuppresszív) kezelésre nem reagáló súlyos betegségformában (Mayo score > 9 és endoszkópos Mayo subscore ≥ 2), három hónapig, ezt követően kizárólag megfelelő válaszkészség esetén (Mayo score minimum 3 pontos csökkenése). Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó), stabil remisszió esetén a kezelés felfüggeszthető. Akut lefolyású, fulmináns forma, fenyegető colectomia esetén a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendelet alapján adható.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06053 infliximab
06070 tofacitinib
06056 ustekinumab
06005 vedolizumab
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
-
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház
2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház
2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő
2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
N511 Szent Margit Kórház, Budapest
-
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Spondylitis ankylopoeticában, amennyiben radiológiailag legalább 2-es stádiumú bilateralis, vagy 3-as, 4-es stádiumú unilateralis sacroileitis, és legalább 3 hónapja háti fájdalom, frontális és sagittális síkban beszűkült gerinc-, illetve beszűkült légzőmozgás igazolt, és a BASDAI aktivitási index > 40, és kettő vagy több különböző nem szteroid gyulladásgátló maximális vagy tolerálható dózisban történő alkalmazása ellenére a betegség aktivitása igazoltan nem csökkent, három hónapig, ezt követően megfelelő válaszkészség esetén (BASDAI index minimum relatív 50%-os csökkenése esetén) a remisszió fennállásáig - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján. Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó) stabil remisszió esetén a dózis csökkentése lehetséges, a kezelés felfüggeszthető.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06053 infliximab
06067 szekukinumab
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
1865 Vaszary Kolos Kórház, Esztergom
2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
8002 MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
M915 Betegápoló Irgalmas Rend
N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger
-
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N597 Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
-
R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
S828 Országos Mozgásszervi Intézet
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Aktív, súlyos arthritis psoriaticában szenvedő beteg részére, amennyiben axiális érintettség esetén a BASDAI aktivitási index (0-100) átlaga több, mint 40, és kettő vagy több különböző nem szteroid gyulladásgátló maximális vagy tolerálható dózisban történő alkalmazása ellenére a betegség aktivitása igazoltan nem csökken, vagy perifériás érintettség esetén (aktivitási index 5,1 DAS28 érték felett) legalább 3 hónapig tartó DMARD terápia hatására (metotrexát, szulfaszalazin, ciklosporin, leflunomid) a betegség aktivitása igazoltan nem csökken vagy súlyos bőrérintettség esetén (PASI nagyobb, mint 15) reumatológus és bőrgyógyász szakorvos dokumentált közös döntését követően három hónapig, ezt követően kizárólag megfelelő válaszkészség (BASDAI index minimum relatív 50%-os csökkenése, vagy DAS28 aktivitási index csökkenése 3 hónap kezelést követően minimum 0,6 és 6 hónap kezelést követően minimum 1,2; vagy a PASI index minimum relatív 50%-os csökkenése) esetén a remisszió fennállásáig (készítményváltás lehetséges mellékhatás esetén) - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján. Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó) stabil remisszió esetén a dózis csökkentése lehetséges, a kezelés felfüggeszthető.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06053 infliximab
06067 szekukinumab
06068 ixekizumab
06070 tofacitinib
06074 guszelkumab
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
1865 Vaszary Kolos Kórház, Esztergom
2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
8002 MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
M915 Betegápoló Irgalmas Rend
N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger
-
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N597 Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
-
R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
S828 Országos Mozgásszervi Intézet
5.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Súlyos tünetekkel (PASI ≥ 15 vagy BSA ≥ 10 vagy DLQI ≥ 10) járó plakkos psoriasisban szenvedő beteg részére, standard szisztémás kezeléssel (acitrein, cyclosporin, metotrexát, fototerápia [szűk spektrumú UVB vagy PUVA]) szembeni dokumentált intolerancia vagy kontraindikáció esetén, illetve amennyiben legalább 3 hónapig tartó standard szisztémás kezelés ellenére a PASI (amennyiben a PASI nem meghatározható, a BSA) vagy a DLQI csökkenés mértéke nem éri el az 50%-ot, bőrgyógyász, illetve súlyos arthritis psoriatica egyidejű fennállása esetén bőrgyógyász és reumatológus szakorvos dokumentált közös döntését követően három hónapig, ezt követően kizárólag megfelelő válaszkészség (PASI minimum relatív 50%-os csökkenése) esetén a remisszió fennállásáig (mellékhatás vagy hatástalanság esetén készítményváltás lehetséges) - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján.
Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó) stabil remisszió esetén a dózis csökkentése lehetséges, a kezelés felfüggeszthető.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06053 infliximab
06056 ustekinumab
06067 szekukinumab
06068 ixekizumab
06074 guszelkumab
06083 rizankizumab
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
6/a1.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Rheumatoid arthritis (több, mint 4 ACR kritérium legalább 3 hónapja) kezelésére, amennyiben 3 hónapig alkalmazott kombinációs DMARD kezelés ellenére (beleértve a metotrexátot, vagy hatástalanság, intolerancia esetén a leflunomid alkalmazást is) a betegség aktivitása 5,1 DAS28 felett van 3 hónapig - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján.
Megfelelő válaszkészség esetén (DAS28 aktivitási index csökkenése 3 hónap kezelést követően minimum 0,6 és 6 hónap kezelést követően minimum 1,2) a remisszió fennállásáig (készítményváltás lehetséges mellékhatás vagy hatásvesztés esetén) - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján. Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó) stabil remisszió esetén a dózis csökkentése lehetséges, a kezelés felfüggeszthető.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06053 infliximab
06054 tocilizumab
06057 abatacept
06069 baricitinib
06070 tofacitinib
06075 sarilumab
06084 upadacitinib
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
1865 Vaszary Kolos Kórház, Esztergom
2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
8002 MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
M915 Betegápoló Irgalmas Rend
N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger
-
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N597 Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
-
R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
S828 Országos Mozgásszervi Intézet
6/a2.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Súlyos rheumatoid arthritis kezelésére, amennyiben előzetes, legalább három hónapig tartó TNF-alfa gátló terápia ellenére a betegség aktivitása megfelelően nem csökken (aktivitási index csökkenés kevesebb, mint 1,2), a remisszió fennállásáig - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján. Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékelni, tartós stabil remisszió esetén a dózis csökkentése lehetséges, a kezelés felfüggeszthető.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06058 rituximab
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
1865 Vaszary Kolos Kórház, Esztergom
2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
8002 MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
M915 Betegápoló Irgalmas Rend
N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger
-
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N597 Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
-
R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
S828 Országos Mozgásszervi Intézet
6/b.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Juvenilis idiopáthiás arthritis kezelésére, a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján.
Megfelelő válaszkészség esetén (Giannini javulási kritérium mértéke 30%-nál magasabb) az aktivitás rendszeres kontrollja mellett a remisszió fennállásáig - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján. Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó) stabil remisszió esetén a dózis csökkentése lehetséges, a kezelés felfüggeszthető.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06054 tocilizumab
06057 abatacept
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
1865 Vaszary Kolos Kórház, Esztergom
2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
8002 MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
M915 Betegápoló Irgalmas Rend
N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger
-
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N597 Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
-
R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
S828 Országos Mozgásszervi Intézet
6/c.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Metotrexáttal (MTX) kombinálva olyan 2 éves vagy annál idősebb, poliartikuláris juvenilis idiopathiás arthritisben (pJIA) (reuma faktor pozitív vagy negatív és kiterjedt oligoarthritis) szenvedő betegek kezelésére javasolt, akik nem reagáltak megfelelő módon az előzőleg alkalmazott MTX-kezelésre. A tocilizumab monoterápiaként adható, ha metotrexát intolerancia áll fenn vagy a tartós metotrexát-kezelés nem alkalmazható.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06054 tocilizumab
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
1865 Vaszary Kolos Kórház, Esztergom
2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
8002 MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
M915 Betegápoló Irgalmas Rend
N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger
-
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N597 Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
-
R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
S828 Országos Mozgásszervi Intézet
6/d.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Olyan generalizált és súlyos ANCA-asszociált vasculitisben (polyangiitis granulomatosában - GPA, mikroszkópikus polyangiitisben - MPA) szenvedő betegek kezelésére, akik a hagyományos (nagydózisú glükokortikoid és cyclophosphamid kombinációja) terápiára nem reagálnak vagy az számukra kontraindikált (haemorrhagiás cystitis, cytopeniák, malignitás), vagy akiknél a remisszió elérése után relapsus következik be.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06058 rituximab
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
M915 Betegápoló Irgalmas Rend
S828 Országos Mozgásszervi Intézet
7/a. pont
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Aktív, előrehaladott myeloma multiplex kezelésére a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll szerint.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06060 bortezomib
06003 daratumumab
06004 karfilzomib
06076 ixazomib
06082 pomalidomid
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház
2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház
2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2906 Országos Onkológiai Intézet
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
N511 Szent Margit Kórház, Budapest
N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger
-
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
7/b1.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
B-sejtes krónikus lymphoid leukemia korai (RAI 0-II) stádiumában, amennyiben az aktivitási jelek közül legalább egy jelen van: B-tünet, 6 hónapon belül megkettőződő lymphocytaszám, progresszív splenomegalia (a bal bordaívet 6 cm-rel meghaladó lép/progresszív lymphadenomegalia /legnagyobb nyirokcsomó átmérője > 10 cm), csontvelőelégtelenség, valamint előrehaladott stádiumú (RAI III-IV) betegek részére, akik az ECOG skálán 0-2 értékkel rendelkeznek, R- kombinációs kemoterápia részeként, összesen 6 cikluson keresztül.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06058 rituximab
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház
2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház
2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2906 Országos Onkológiai Intézet
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
N511 Szent Margit Kórház, Budapest
N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger
-
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
7/b2.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
III-IV. stádiumú folliculáris lymphoma indukciós és fenntartó kezelése, első vonalban és relapszus esetén, valamint CD20 pozitív, diffúz, nagy B-sejtes non-Hodgkin lymphoma kezelése.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06058 rituximab
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
-
1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház
2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház
2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2906 Országos Onkológiai Intézet
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
N511 Szent Margit Kórház, Budapest
N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger
-
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
7/b3.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Kemoterápiával kombinálva javasolt relapszusos/refrakter krónikus lymphocytás leukemiában szenvedő betegek kezelésére, összesen 6 cikluson keresztül.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06058 rituximab
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház
2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház
2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2906 Országos Onkológiai Intézet
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
N511 Szent Margit Kórház, Budapest
N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger
-
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
7/b4.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Rituximabbal kezelt visszaeső vagy terápiarezisztens CD20+ folliculáris B-sejtes non-Hodgkin lymphoma kezelésére.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06059 ibritumomab tiuxetan
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2906 Országos Onkológiai Intézet
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
-
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
7/b5.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
T-sejtes akut lymphoblastos leukaemia (T-ALL) és T-sejtes lymphoblastos lymphoma (T-LBL) kezelésére, amikor a beteg legalább két, előzőleg alkalmazott kemoterápiás kezeléssorozatra sem reagált, vagy a kezelések után relapszus következett be.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06038 nelarabin
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
-
2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
-
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
7/b6.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Akut lymphoblastos leukaemiában (ALL) szenvedő, legalább kettő terápiás protokollal történt kezelés után relapszusba vagy refrakter stádiumba került gyermekek, és azon fiatal felnőtt betegek kezelésére, akiknél az első diagnózis 21 éves kor alatt megtörtént, ha semmilyen más terápiás lehetőség nincs, amely tartós választ eredményezhetne.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06047 klofarabine
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
-
2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
-
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
7/b7.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Lymphomás, myeloma multiplexes felnőtt betegek részére a haemopoeticus őssejteknek a perifériás vérbe történő mobilizációjának elősegítésére a levétel és az azt követő autológ transzplantáció céljából abban az esetben, ha a betegek nehezen vagy rosszul mobilizálnak (kemoterápia+G-CSF mobilizálás esetén azoknál a betegeknél, akiknél 10 G/l fölé emelkedett fvs szám ellenére a perifériás CD34+ sejtszáma az 5-20/ul tartományban marad vagy G-CSF mobilizálás esetén azoknál a betegeknél, akiknél a mobilizálás 5. napján a perifériás vér CD34+ sejtszáma még mindig az 5-20/ul tartományban van) G-CSF-ral együtt alkalmazva.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06073 Plerixafor
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
-
2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
7/b8. pont
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Korábban nem kezelt, 11q és a 17p deléció nélküli, jelentős társbetegségekkel (CIRS-score > 6, creatinin clearance<70 ml/perc, RAI III-IV) és ECOG skálán 0-2 értékkel rendelkező krónikus lymphocytás leukemiában szenvedő felnőtt betegek kezelésére, akiknél nyirokcsomói vizsgálattal vagy vérképpel igazolt reagálás mutatható 3 ciklus után, összesen 6 cikluson keresztül.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06062 obinutuzumab
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház
2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház
2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2906 Országos Onkológiai Intézet
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
N511 Szent Margit Kórház, Budapest
N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger
-
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
7/b9. pont
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
17p delécióval vagy TP53 mutációval rendelkező, vagy IGVH mutációval nem rendelkező allogén transzplantációra alkalmatlan krónikus lymphoid leukemiaban szenvedő betegek esetén, valamint azon betegek részére, akiknél legalább két immunokemoterápiás kezelést követően a relapszus vagy progresszió 12 hónapon belül következik be.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06028 ibrutinib
06088 akalabrutinib
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
1568 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
2137 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok
2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház
2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház, Zalaegerszeg
2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2906 Országos Onkológiai Intézet
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
N511 Szent Margit Kórház, Budapest
N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger
-
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
7/b10. pont
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Relapszáló vagy refrakter köpenysejtes lymphoma kezelésére javallott felnőtt betegeknél.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06028 ibrutinib
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
1568 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
2137 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok
2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház
2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház, Zalaegerszeg
2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2906 Országos Onkológiai Intézet
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
N511 Szent Margit Kórház-Rendelőintézet, Budapest
N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger
-
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
7/b11. pont
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Kiújuló vagy terápia rezisztens CD30+ Hodgkin-lymphomában (HL) szenvedő, felnőtt betegek kezelésére javasolt
Kiújuló vagy terápia rezisztens, szisztémás, anaplasztikus, nagysejtes lymphomában (sALCL - systemic anaplastic large cell lymphoma) szenvedő, felnőtt betegek kezelésére javasolt.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06063 brentuximab vedotin
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
-
2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2906 Országos Onkológiai Intézet
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
7/b12. pont
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Olyan 17p delécióval vagy TP53 mutációval nem rendelkező krónikus lymphoid leukémiában (CLL) szenvedő betegek esetén, akiknél egy kezelési ciklust követően relapszus vagy progresszió következik be.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06028 ibrutinib
06088 akalabrutinib
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
1568 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
2137 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok
2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház
2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház, Zalaegerszeg
2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2906 Országos Onkológiai Intézet
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
N511 Szent Margit Kórház, Budapest
N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
7/b13. pont
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Rituximabbal kombinálva olyan krónikus lymphoid leukaemiában (CLL) szenvedő felnőtt betegek kezelésére, akik korábban már legalább egy kezelésben részesültek.
- Monoterápiaként krónikus lymphoid leukaemiában (CLL) szenvedő felnőtt betegek kezelésére
• akik 17p deléciót vagy TP53 mutációt hordozók, és akiknél a B-sejt receptor jelút gátlás nem alkalmazható, vagy az eredménytelen volt; vagy
• akik 17p deléciót vagy TP53 mutációt nem hordozók és akiknél az immuno-kemoterápia és a B-sejt receptor jelút gátlás is eredménytelen volt.
A kezelés a betegség progressziójáig, vagy addig folytatható, ameddig a beteg a kezelést tolerálja.
- Obinutuzumabbal kombinálva, korábban nem kezelt krónikus lymphoid leukaemiában (CLL) szenvedő felnőtt betegek kezelésére.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06078 venetoklax
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
1568 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
2137 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok
2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház
2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház, Zalaegerszeg
2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2906 Országos Onkológiai Intézet
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
N511 Szent Margit Kórház, Budapest
N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
7/b14. pont
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Akut lymphoblastos leukaemia (ALL) kezelésére antineoplasztikus kombinált terápia részeként gyermekgyógyászati betegek (születéstől 18 éves korig) és felnőtt betegek számára.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06081 pegaszpargáz
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
2878 Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2906 Országos Onkológiai Intézet
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
7/b15. pont
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Felnőttek részére kiújuló vagy nem reagáló klasszikus Hodgkin-lymphoma (cHL) kezelésére autológ őssejt-transzplantációt (ASCT) és brentuximab-vedotinnal végzett kezelést követően.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06024 nivolumab
06025 pembrolizumab
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
2878 Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2906 Országos Onkológiai Intézet
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
8/a1.

8/a2.

8/a3.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Inoperábilis előrehaladott, metasztatikus vagy kiújuló tüdő adenocarcinoma elsővonalbeli kezelése platinaalapú kemoterápiával kombinációban, majd azt követően monoterápiában a progresszióig.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06036 bevacizumab
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
1301 Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet, Edelény
-
1484 Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk
1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
2073 Tüdőgyógyintézet, Törökbálint
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház
2601 Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű
2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház
2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet
2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
2891 Uzsoki utcai Kórház
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
2899 Mátrai Gyógyintézet
2906 Országos Onkológiai Intézet
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
N511 Szent Margit Kórház, Budapest
N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
8/a4.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus, nem-kissejtes tüdő adenocarcinómában szenvedő felnőtt betegek kezelésére, akiknél fennáll EGFR-TK (epidermális növekedési faktor receptor tirozinkináz) aktiváló mutáció, a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll szerint.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06022 afatinib
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
1301 Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet, Edelény
-
1484 Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk
1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
2073 Tüdőgyógyintézet, Törökbálint
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház
2601 Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű
2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház
2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet
2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
2891 Uzsoki utcai Kórház
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
2899 Mátrai Gyógyintézet
2906 Országos Onkológiai Intézet
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
N511 Szent Margit Kórház, Budapest
N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
8/a5.

8/a6. pont
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Docetaxellel kombinációban, felnőtt betegek lokálisan előrehaladott, metasztatikus vagy lokálisan kiújult, szövettanilag adenocarcinoma típusú, nem kissejtes tüdőrákjának (NSCLC) kezelésére javallott az első vonalbeli kemoterápia után.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06023 nintedanib
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
1301 Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet, Edelény
-
1484 Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk
1568 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
2073 Tüdőgyógyintézet, Törökbálint
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház
2601 Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű
2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház
2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet
2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
2891 Uzsoki utcai Kórház
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
2899 Mátrai Gyógyintézet
2906 Országos Onkológiai Intézet
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
N511 Szent Margit Kórház, Budapest
N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
8/a7.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Immunterápia a lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus, nem kissejtes tüdőrák (adenocarcinoma vagy laphámsejtes) kezelésére felnőtteknél, az alkalmazási előírásban nevesített biomarkernek megfelelően, a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06002 atezolizumab
06024 nivolumab
06025 pembrolizumab
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
1301 Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet, Edelény
1484 Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk
1568 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
2073 Tüdőgyógyintézet, Törökbálint
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház
2601 Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű
2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház
2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet
2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
2891 Uzsoki utcai Kórház
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
2899 Mátrai Gyógyintézet
2906 Országos Onkológiai Intézet
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
N511 Szent Margit Kórház, Budapest
N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
8/a8.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Anaplasticus lymphoma-kináz (ALK)-pozitív, előrehaladott, nem kissejtes tüdőcarcinoma (NSCLC) kezelésére, a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06072 crizotinib
06001 alektinib
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
1301 Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet, Edelény
1484 Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk
1568 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
2073 Tüdőgyógyintézet, Törökbálint
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház
2601 Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű
2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház
2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet
2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
2891 Uzsoki utcai Kórház
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
2899 Mátrai Gyógyintézet
2906 Országos Onkológiai Intézet
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
N511 Szent Margit Kórház, Budapest
N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
8/a9. pont
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus, epidermális növekedési faktor receptor (EGFR) T790M mutáció-pozitív, nem-kissejtes tüdőkarcinómában (NSCLC) szenvedő felnőtt betegek kezelésére, akik korábban EGFR-TK kezelésben részesültek, másod-, illetve többedvonalas terápiaként a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend szerint.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06049 osimertinib
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
1301 Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet, Edelény
1484 Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk
1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
2073 Tüdőgyógyintézet, Törökbálint
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház
2601 Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű
2734 Zala Megyei Kórház
2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
2878 Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet
2889 Szent Imre Kórház
2891 Uzsoki utcai Kórház
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
2899 Mátrai Gyógyintézet
2906 Országos Onkológiai Intézet
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
N511 Szent Margit Kórház, Budapest
N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
8/a10. pont
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Lokálisan előrehaladott, nem reszekálható, nem-kissejtes tüdőkarcinómában (NSCLC) szenvedő felnőtt betegek kezelésére, akiknek a daganatában a tumorsejtek ≥ 1%-a PD-L1 (Programmed death-ligand 1)-expressziót mutatnak, és akiknek a betegsége a platina-alapú kemoirradiáció után nem progrediált.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06048 durvalumab
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
1301 Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet, Edelény
1484 Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk
1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
2073 Tüdőgyógyintézet, Törökbálint
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház
2601 Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű
2734 Zala Megyei Kórház
2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
2878 Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet
2889 Szent Imre Kórház
2891 Uzsoki utcai Kórház
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
2899 Mátrai Gyógyintézet
2906 Országos Onkológiai Intézet
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
N511 Szent Margit Kórház, Budapest
N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
8/a11. pont
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus, epidermális növekedési faktor receptor (EGFR) és Anaplasticus lymphoma-kináz (ALK) mutációt nem hordozó, nem-kissejtes tüdőkarcinómában (NSCLC) szenvedő felnőtt betegek első vonalbeli kezelésére, a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend szerint.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06025 pembrolizumab
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
1301 Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet, Edelény
1484 Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk
1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
2073 Tüdőgyógyintézet, Törökbálint
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház
2601 Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű
2734 Zala Megyei Kórház
2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
2878 Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet
2889 Szent Imre Kórház
2891 Uzsoki utcai Kórház
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
2899 Mátrai Gyógyintézet
2906 Országos Onkológiai Intézet
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
N511 Szent Margit Kórház, Budapest
N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
8/b.

8/c1.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
IHC HER2+++, illetve FISH pozitív emlőkarcinóma kezelésére. Lokálisan előrehaladott távoli áttétet nem adó (beleértve a gyulladásos betegséget is), vagy 2 cm-nél nagyobb átmérűjű korai emlőkarcinóma neoadjuváns (primer szisztémás) kezelése esetén a neoadjuváns terápia esetében a neoadjuváns és adjuváns kezelés összesített időtartama egy év, ami 3 hetes kezelési protokollnak megfelelően 17 kezelést, míg heti protokoll alkalmazása esetén 52 kezelést jelent.
Adjuváns terápia esetében egy év az alkalmazás időtartama, ami 3 hetes kezelési protokollok esetén szintén 17 kezelést, míg heti protokollok esetén 52 kezelést jelent. Adjuváns kezelést követően nem adható a trastuzumab metasztatikus rák kezelésében, kivéve, ha a metasztázisból vett biopsziás minta is IHC HER2+++, illetve FISH pozitív.
HER2+++, illetve FISH pozitív metasztatikus emlőkarcinóma esetén progresszióig folytatható a kezelés, illetve amennyiben a kezelés hatására két egymást követő képalkotó diagnosztikai kontroll során komplett klinikai remisszió igazolódik, a kezelést fel lehet függeszteni. Abban az esetben, ha a beteg a kezelés felfüggesztését követően újra progrediál, trastuzumab első választandó terápiaként ismét alkalmazható.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06010 trastuzumab
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
-
1487 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes
1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház
2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház
2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet
2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
2891 Uzsoki utcai Kórház
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2906 Országos Onkológiai Intézet
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
N511 Szent Margit Kórház, Budapest
N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
-
R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
8/c2.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Triple negatív (ösztrogén, progeszteron, HER2) metasztatikus vagy lokálisan előrehaladott, inoperábilis emlőkarcinóma elsővonalbeli kezelésére paclitaxel kombinációban progresszióig.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06036 bevacizumab
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
-
1487 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes
1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház
2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház
2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet
2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
2891 Uzsoki utcai Kórház
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2906 Országos Onkológiai Intézet
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
N511 Szent Margit Kórház, Budapest
N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
-
R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
8/c3.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
HER2 génamplifikációt mutató metasztatikus emlőcarcinoma kezelésére, amennyiben antraciklin, taxán és metasztatikus kezelésben alkalmazott trastuzumab kezelés után progresszió lép fel. A kezelés progresszióig folytatható.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06061 lapatinib
06009 trastuzumab emtanzine
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
-
1487 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes
1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház
2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház
2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet
2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
2891 Uzsoki utcai Kórház
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2906 Országos Onkológiai Intézet
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
N511 Szent Margit Kórház, Budapest
N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
-
R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
8/c4.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Trasztuzumabbal és docetaxellel kombinálva olyan HER2-pozitív metasztatikus vagy lokálisan kiújuló, inoperábilis emlőkarcinómában szenvedő felnőtt betegek kezelésére, akik metasztatikus betegségük kezelésére korábban még nem részesültek HER2-ellenes kezelésben vagy kemoterápiában
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06008 pertuzumab
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
1487 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes
1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház
2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház
2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet
2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
2891 Uzsoki utcai Kórház
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2906 Országos Onkológiai Intézet
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
N511 Szent Margit Kórház, Budapest
N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
8/d1.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Lokálisan előrehaladott fej-nyak carcinoma kezelésére radioterápiával kombinálva, a készítmény alkalmazása a docetaxel-tartalmú kemoterápia és cisplatin-tartalmú radio-kemoterápia alkalmazhatatlansága esetén indokolt.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06014 cetuximab
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
-
1487 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes
1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház
2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház
2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet
2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
2891 Uzsoki utcai Kórház
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2906 Országos Onkológiai Intézet
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
N511 Szent Margit Kórház, Budapest
N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
-
R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
8/d2.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Metasztatikus/rekurráló fej-nyak carcinoma kezelésére platina alapú kemoterápiával kombinálva alkalmazható, amennyiben megelőző kemoterápiára nem került sor - míg a megelőző cetuximabbal kombinált radio-kemoterápia kizáró ok.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06014 cetuximab
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
-
1487 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes
1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház
2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház
2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet
2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
2891 Uzsoki utcai Kórház
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2906 Országos Onkológiai Intézet
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
N511 Szent Margit Kórház, Budapest
N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
-
R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
8/d3.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Jól differenciált pajzsmirigyrák miatt thyroidectomián és radiojód ablációs kezelésen átesett betegeknél a betegség kiújulásának igazolására akik pajzsmirigyhormon-szuppressziós terápiában (THST) részesülnek, valamint a hormonszuppressziós kezelés elhagyása szempontjából magas kockázatúnak számítanak, és akiknél THST mellett nincs kimutatható mennyiségű, vagy csak mérsékelten emelkedett szérum tireoglobulin (TG) (<20 ng/ml) észlelhető a következő megjegyzések figyelembevételével:
- Az rhTSH stimuláció előtt kötelező a TSH, thyreoglobulin és anti-thyreoglobulin meghatározás, valamint a nyaki ultrahang elvégzése.
- Nem kell diagnosztikus célú rhTSH stimulációt végezni:
- akinél egyértelmű a maradék betegség (recidiva),
- citológiailag igazolt maradék betegség esetén.
- A klinikailag progrediáló, de normális thyreoglobulin és anti-thyreoglobulin szintű betegek esetében a maradék betegség kizárására az rhTSH stimulációt követő thyreoglobulin és anti-thyreoglobulin, illetve szükség esetén teljes test I-131-szcintigráfia elvégzése szükséges.
- Anti-thyreoglobulin pozitív betegek esetében minden esetben szükséges teljes test I-131-szcintigráfia végzése rhTSH stimuláció után.
Jól differenciált pajzsmirigyrák miatt near-total vagy total thyreoidectomián átesett betegeknél, akiknél nincs a pajzsmirigyrák távoli metasztázisára utaló bizonyíték, a reziduális pajzsmirigyszövet 30 mCi (1,1 GBq) - 100 mCi (3,7 GBq) tartományban radioaktív jóddal történő ablációját megelőző stimulálásra.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06080 alfa-tirotropin
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
1487 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes
1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház
2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház
2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet
2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
2891 Uzsoki utcai Kórház
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2906 Országos Onkológiai Intézet
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
N511 Szent Margit Kórház, Budapest
N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
2095 Jávorszky Ödön Kórház, Vác
8/d4. pont
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Definitív lokális terápiával nem kezelhető, lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus fej-nyaki laphámsejtes karcinómában (SCCHN) szenvedő, stabil, jó általános állapotú (ECOG 0-1) felnőtt betegek kezelésére, akik az elsővonalas platina alapú terápia mellett 6 hónapon belül progrediáltak.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06024 nivolumab
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
1487 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes
1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház
2734 Zala Megyei Kórház
2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
2878 Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet
2889 Szent Imre Kórház
2891 Uzsoki utcai Kórház
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2906 Országos Onkológiai Intézet
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
N511 Szent Margit Kórház, Budapest
N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
R787 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház
8/e2.1.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Onkológiai sebészeti szakvéleménnyel igazoltan inoperálibilis - miután a véleményező team megbizonyosodott a daganat KRAS és NRAS státusáról - vad típusú metasztatikus colorectalis carcinoma elsővonalbeli kezelésére, FOLFOX vagy FOLFIRI kemoterápiával kombinálva, azon egyszervi, illetve - a megfelelő kompetenciájú, azaz a döntéshez szükséges specialitásokat képviselő szakorvosokból álló onkológiai team döntése alapján - kétszervi parenchimás érintettséggel rendelkező betegeknél, akik a kezeléssel potenciálisan operábilissá válhatnak. Az onkoteamben részvevő szakorvosok véleményüket írásban rögzítik, és aláírásukkal azt hitelesítik. Az elsővonalbeli kezelés az operálhatóság eléréséig folytatható, azonban resectiós műtét hiányában maximum 6 hónapig, ezt követően az operálhatóság újraértékelése szükséges, inoperabilitás esetén a 8/e3.1. pont szerint folytatható az ellátás.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06014 cetuximab
Cetuximab nem alkalmazható:
a) ECOG ≥ 2 vagy Karnofsky < 70
b) Pangásos szívelégtelenség (NYHA > 2)
c) Súlyos légzési elégtelenség
d) 18 év alatt
e) Várandósság
f) Akinél a K-RAS mutáns, vagy nem vizsgálták
g) Aktív gyulladásos folyamat
h) Fenyegető bélelzáródás
i) Hatóanyag iránti érzékenység
j) Keratitis, keratitis ulcerosa, súlyos szemszárazság a kórelőzményben
k) Nem megfelelő hematológiai paraméterek
ka) Hemoglobin < 9 gr/dl
kb) Fehérvérsejt < 3000/mm3
kc) Abszolút szegmentszám < 1500/mm3
kd) Thrombocyta < 100 000/mm3
l) Nem megfelelő vese és máj paraméterek
la) Se kreatinin több, mint a normál felső határ másfélszerese
lb) Transzamináz több, mint a normál felső határ ötszöröse
lc) Bilirubin több, mint a normál felső határ másfélszerese
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
-
1487 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes
1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház
2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház
2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet
2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
2891 Uzsoki utcai Kórház
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2906 Országos Onkológiai Intézet
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
N511 Szent Margit Kórház, Budapest
N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
-
R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
8/e2.2.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Onkológiai sebészeti szakvéleménnyel igazoltan inoperálibilis - miután a véleményező team megbizonyosodott a daganat KRAS és NRAS státusáról - vad típusú metasztatikus colorectalis carcinoma elsővonalbeli kombinációs kezelésére azon egyszervi, illetve - a megfelelő kompetenciájú, azaz a döntéshez szükséges specialitásokat képviselő szakorvosokból álló onkológiai team döntése alapján - kétszervi parenchimás érintettséggel rendelkező betegeknél alkalmazható, akik a kezeléssel potenciálisan operábilissá válhatnak. Az onkoteamben részvevő szakorvosok véleményüket írásban rögzítik, és aláírásukkal azt hitelesítik. Az elsővonalbeli kezelés az operálhatóság eléréséig folytatható, azonban resectiós műtét hiányában maximum 6 hónapig, ezt követően az operálhatóság újraértékelése szükséges, inoperabilitás esetén a 8/e3.2. pont szerint folytatható az ellátás.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06071 panitumumab
Panitumab nem alkalmazható:
a) ECOG ≥ 2 vagy Karnofsky < 70
b) Pangásos szívelégtelenség (NYHA > 2)
c) Súlyos légzési elégtelenség, interstitialis pneumonitis vagy tüdőfibrózis a kórelőzményben
d) 18 év alatt
e) Várandósság, szoptatás
f) Akinél a K-RAS mutáns, vagy nem vizsgálták
g) Aktív gyulladásos folyamat
h) Fenyegető bélelzáródás
i) Hatóanyag iránti érzékenység
j) Nem megfelelő hematológiai paraméterek
ja) Hemoglobin < 9 gr/dl
jb) Fehérvérsejt < 3000/mm3
jc) Abszolút szegmentszám < 1500/mm3
jd) Thrombocyta < 100 000/mm3
k) Nem megfelelő vese és máj paraméterek
ka) Se kreatinin több, mint a normál felső határ másfélszerese
kb) Transzamináz több, mint a normál felső határ ötszöröse
kc) Bilirubin több, mint a normál felső határ másfélszerese
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
-
1487 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes
1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház
2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház
2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet
2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
2891 Uzsoki utcai Kórház
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2906 Országos Onkológiai Intézet
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
N511 Szent Margit Kórház, Budapest
N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
-
R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
8/e2.3.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Onkológiai sebészeti szakvéleménnyel igazoltan inoperábilis metasztatikus colorectalis carcinoma elsővonalbeli kombinációs kezelésére az egyszervi, illetve - a megfelelő kompetenciájú, azaz a döntéshez szükséges specialitásokat képviselő szakorvosokból álló onkológiai team döntése alapján - kétszervi parenchimás érintettség esetén azon betegeknél alkalmazható, akik a kezeléssel potenciálisan operábilissá válhatnak. Az onkoteamben részvevő szakorvosok véleményüket írásban rögzítik, és aláírásukkal azt hitelesítik. Az elsővonalbeli kezelés az operálhatóság eléréséig folytatható, azonban resectiós műtét hiányában maximum 6 hónapig, ezt követően az operálhatóság újraértékelése szükséges, inoperabilitás esetén a 8/e3.3. pont szerint folytatható az ellátás.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06036 bevacizumab
Bevacizumab nem alkalmazható:
a) ECOG ≥ 2 vagy Karnofsky < 70
b) Kontrollálatlan magas vérnyomás
c) Pangásos szívelégtelenség (NYHA > 2)
d) Súlyos, nem gyógyuló seb, fekély vagy csonttörés
e) Nagyobb műtéti beavatkozás a terápia megkezdése előtt 28 nappal
f) Kuratív célú sugárkezelés a terápia megkezdése előtt 14 nappal
g) Palliatív célú csontbesugárzás a terápia előtt 14 nappal
h) Anticoaguláns kezelés
i) Veleszületett vagy szerzett véralvadási zavar
j) Thromboembolia a kórelőzményben
k) Súlyos, aktív intraabdominalis gyulladásos folyamat
l) Aktív gyulladásos folyamat
m) Fenyegető bélelzáródás
n) Súlyos vérköpés (> 2,5 ml/nap)
o) 18 év alatt
p) Várandósság, szoptatás
q) Hatóanyag iránti érzékenység
r) Nem megfelelő hematológiai paraméterek
ra) Hemoglobin < 9 gr/dl
rb) Fehérvérsejt < 3000/mm3
rc) Abszolút szegmentszám < 1500/mm3
rd) Thrombocyta < 100 000/mm3
s) Nem megfelelő vese és májparaméterek
sa) Se kreatinin több, mint a normál felső határ másfélszerese
sb) Transzamináz több, mint a normál felső határ ötszöröse
sc) Bilirubin több, mint a normál felső határ másfélszerese
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
-
1487 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes
1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház
2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház
2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet
2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
2891 Uzsoki utcai Kórház
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2906 Országos Onkológiai Intézet
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
N511 Szent Margit Kórház, Budapest
N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
-
R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
8/e3.1.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Onkológiai sebészeti szakvéleménnyel igazoltan inoperálibilis - miután a véleményező team megbizonyosodott a daganat KRAS és NRAS státusáról - vad típusú metasztatikus colorectalis carcinoma első, másod vagy harmad vonalú kezelésére a megfelelő kompetenciájú, azaz a döntéshez szükséges specialitásokat képviselő szakorvosokból álló onkológiai team döntése alapján, azon betegek részére, akiknél a megkezdett terápia 8 hét után elvégzett képalkotó eljárással dokumentált módon hatásosnak bizonyult, a daganat összes tömege nem növekedett a terápia megkezdése óta. Az onkoteamben részvevő szakorvosok véleményüket írásban rögzítik és aláírásukkal azt hitelesítik. A kezelés progresszióig folytatható. Amennyiben a kezelés hatására két egymást követő képalkotó diagnosztikai kontroll során komplett klinikai remisszió igazolódik, a kezelést fel kell függeszteni. Abban az esetben, ha a betegség a kezelés felfüggesztését követően újra progrediál, cetuximab ismét alkalmazható.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06014 cetuximab
Cetuximab nem alkalmazható:
a) ECOG ≥ 2 vagy Karnofsky < 70
b) Pangásos szívelégtelenség (NYHA > 2)
c) Súlyos légzési elégtelenség
d) 18 év alatt
e) Várandósság
f) Akinél a K-RAS mutáns, vagy nem vizsgálták
g) Aktív gyulladásos folyamat
h) Fenyegető bélelzáródás
i) Hatóanyag iránti érzékenység
j) Keratitis, keratitis ulcerosa, súlyos szemszárazság a kórelőzményben
k) Nem megfelelő hematológiai paraméterek
ka) Hemoglobin < 9 gr/dl
kb) Fehérvérsejt < 3000/mm3
kc) Abszolút szegmentszám < 1500/mm3
kd) Thrombocyta < 100 000/mm3
l) Nem megfelelő vese és májparaméterek
la) Se kreatinin több, mint a normál felső határ másfélszerese
lb) Transzamináz több, mint a normál felső határ ötszöröse
lc) Bilirubin több, mint a normál felső határ másfélszerese
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
-
1487 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes
1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház
2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház
2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet
2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
2891 Uzsoki utcai Kórház
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2906 Országos Onkológiai Intézet
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
N511 Szent Margit Kórház, Budapest
N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
-
R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
8/e3.2.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Onkológiai sebészeti szakvéleménnyel igazoltan inoperálibilis - miután a véleményező team megbizonyosodott a daganat KRAS és NRAS státusáról - vad típusú metasztatikus colorectalis carcinoma első, másod vagy harmad vonalú kezelésére a megfelelő kompetenciájú, azaz a döntéshez szükséges specialitásokat képviselő szakorvosokból álló onkológiai team döntése alapján, azon betegek részére, akiknél a megkezdett terápia 8 hét után elvégzett képalkotó eljárással dokumentált módon hatásosnak bizonyult, a daganat összes tömege nem növekedett a terápia megkezdése óta. Az onkoteamben részvevő szakorvosok véleményüket írásban rögzítik és aláírásukkal azt hitelesítik. A kezelés progresszióig folytatható, illetve amennyiben a kezelés hatására két egymást követő képalkotó diagnosztikai kontroll során komplett klinikai remisszió igazolódik, a kezelést fel kell függeszteni. Abban az esetben, ha a betegség a kezelés felfüggesztését követően újra progrediál, panitumumab ismét alkalmazható.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06071 panitumumab
Panitumab nem alkalmazható:
a) ECOG ≥ 2 vagy Karnofsky < 70
b) Pangásos szívelégtelenség (NYHA > 2)
c) Súlyos légzési elégtelenség, interstitialis pneumonitis vagy tüdőfibrózis a kórelőzményben
d) 18 év alatt
e) Várandósság, szoptatás
f) Akinél a K-RAS mutáns, vagy nem vizsgálták
g) Aktív gyulladásos folyamat
h) Fenyegető bélelzáródás
i) Hatóanyag iránti érzékenység
j) Nem megfelelő hematológiai paraméterek
ja) Hemoglobin < 9 gr/dl
jb) Fehérvérsejt < 3000/mm3
jc) Abszolút szegmentszám < 1500/mm3
jd) Thrombocyta < 100 000/mm3
k) Nem megfelelő vese és májparaméterek
ka) Se kreatinin több, mint a normál felső határ másfélszerese
kb) Transzamináz több, mint a normál felső határ ötszöröse
kc) Bilirubin több, mint a normál felső határ másfélszerese
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
-
1487 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes
1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház
2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház
2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet
2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
2891 Uzsoki utcai Kórház
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2906 Országos Onkológiai Intézet
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
N511 Szent Margit Kórház, Budapest
N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
-
R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
8/e3.3.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Onkológiai sebészeti szakvéleménnyel igazoltan inoperábilis metasztatikus colorectalis carcinoma első, másod vagy harmad vonalú kezelésére a megfelelő kompetenciájú, azaz a döntéshez szükséges specialitásokat képviselő szakorvosokból álló onkológiai team döntése alapján, azon betegek részére, akiknél a megkezdett terápia 8 hét után elvégzett követően képalkotó eljárással dokumentált módon hatásosnak bizonyult, a daganat összes tömege nem növekedett a terápia megkezdése óta. Az onkoteamben részvevő szakorvosok véleményüket írásban rögzítik és aláírásukkal azt hitelesítik. A kezelés a betegség progressziójáig folytatható. Amennyiben a kezelés hatására két egymást követő képalkotó diagnosztikai kontroll során komplett klinikai remisszió igazolódik, a kezelést fel kell függeszteni. Abban az esetben, ha a betegség a kezelés felfüggesztését követően újra progrediál, bevacizumab ismételten alkalmazható.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06036 bevacizumab
Bevacizumab nem alkalmazható:
a) ECOG ≥ 2 vagy Karnofsky < 70
b) Kontrollálatlan magas vérnyomás
c) Pangásos szívelégtelenség (NYHA > 2)
d) Súlyos, nem gyógyuló seb, fekély vagy csonttörés
e) Nagyobb műtéti beavatkozás a terápia megkezdése előtt 28 nappal
f) Kuratív célú sugárkezelés a terápia megkezdése előtt 14 nappal
g) Palliatív célú csontbesugárzás a terápia előtt 14 nappal
h) Anticoaguláns kezelés
i) Veleszületett vagy szerzett véralvadási zavar
j) Thromboembolia a kórelőzményben
k) Súlyos, aktív intraabdominalis gyulladásos folyamat
l) Aktív gyulladásos folyamat
m) Fenyegető bélelzáródás
n) Súlyos vérköpés (> 2,5 ml/nap)
o) 18 év alatt
p) Várandósság, szoptatás
q) Hatóanyag iránti érzékenység
r) Nem megfelelő hematológiai paraméterek
ra) Hemoglobin < 9 gr/dl
rb) Fehérvérsejt < 3000/mm3
rc) Abszolút szegmentszám < 1500/mm3
rd) Thrombocyta < 100 000/mm3
s) Nem megfelelő vese és máj paraméterek
sa) Se kreatinin több, mint a normál felső határ másfélszerese
sb) Transzamináz több, mint a normál felső határ ötszöröse
sc) Bilirubin több, mint a normál felső határ másfélszerese
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
-
1487 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes
1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház
2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház
2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet
2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
2891 Uzsoki utcai Kórház
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2906 Országos Onkológiai Intézet
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
N511 Szent Margit Kórház, Budapest
N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
-
R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
8/f.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
A trastuzumab kezelést CX protokollal kombinálva, azon IHC HER2 +++, illetve FISH pozitív metasztatikus gyomor carcinomás betegek elsővonalbeli kezelésére, akik korábban kemoterápiás kezelésben nem részesültek, és akiknél sem peritonealis érintettség, sem ascites nem áll fenn. A kezelés progresszióig folytatható.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06010 trastuzumab
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
-
1487 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes
1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház
2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház
2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet
2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
2891 Uzsoki utcai Kórház
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2906 Országos Onkológiai Intézet
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
N511 Szent Margit Kórház, Budapest
N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
-
R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
8/g.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Előrehaladott vesesejtes carcinoma kezelésére felnőtteknél, a finanszírozási eljárásrendben foglaltaknak megfelelően.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06024 nivolumab
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
2906 Országos Onkológiai Intézet
N511 Szent Margit Kórház, Budapest
2891 Uzsoki utcai Kórház
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház
8/h pont
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Felnőttek irreszekábilis vagy metasztatikus, konvencionális SSA kezelés után radiológiai progressziót mutató, jól differenciált (G1 és G2), szomatosztatin-receptor-pozitív gasztroentero-pankreatikus neuroendokrin tumorainak (GEP-NET) kezelésére, onkoteam döntés alapján.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06045 lutécium (177Lu)-oxodotreotid
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
2906 Országos Onkológiai Intézet
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
9/a.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Akut agyi embolisatio (stroke) thrombolytikus kezelésére.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06042 alteplase
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
4. számú melléklet szerint
9/b.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Haemodynamikai zavarokat okozó masszív tüdőembolia thrombolytikus kezelésére.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06042 alteplase
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
4. számú melléklet szerint
9/c.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Akut ST elevációval járó myocardiális infarctus kezelésére, amennyiben invazív haemodynamikai beavatkozásra nincs lehetőség, vagy terápiás időablakon belül nem elérhető.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06042 alteplase
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
4. számú melléklet szerint
10.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Időskori neovaszkuláris (nedves típusú) macula degeneratio (AMD) kezelésére.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06040 ranibizumab
06041 verteporfin
06029 aflibercept
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
11.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Fabry-betegség (a-galaktozidáz A hiány).
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06030 agalsidase beta
06032 agalsidase alfa
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
12.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Passzív immunizálás RSV (respiratory syncytial vírus) ellen járvány kezdetén és alatt a 32. gesztációs héten vagy korábban született csecsemőknek, akik 6 hónapos kornál fiatalabbak a prevenciós kezelés megkezdése előtt; 2 éves kor alatt olyan gyermekek esetében, akik az utóbbi hat hónapon belül bronchopulmonális dysplasia miatt kezelést igényeltek; 2 éves kor alatt, nem korrigált, kongenitális szívelégtelenségben szenvedő gyermekek részére.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06043 palivizumab
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
-
1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház
2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház
2872 Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza
2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő
2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
13.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Primer immunhiányos állapotok immunglobulin szubsztitúciós kezelése, valamint a Kawasaki szindróma kezelése.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06044 humán normál immunglobulin
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
-
2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
14. pont
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Előrehaladott (nem reszekábilis vagy metasztatikus) melanomában szenvedő felnőtt betegek kezelésére.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06024 nivolumab
06025 pembrolizumab
06018 ipilimumab
06019 dabrafenib
06020 vemurafenib
06006 cobimetinib
06007 trametinib
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
2878
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2906 Országos Onkológiai Intézet
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
14/a pont
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
A nyirokcsomókat érintő vagy metasztatikus melanomában szenvedő, teljes tumorreszekción átesett felnőttek adjuváns kezelésére.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06024 nivolumab
06025 pembrolizumab
06019 dabrafenib
06007 trametinib
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2906 Országos Onkológiai Intézet
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
15/a. pont

15/b. pont
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Tüneteket okozó csontáttétes, kasztráció-rezisztens prosztatarák kezelésére, akiknél viscerális metasztázis nem ismert és hematológiai statusuk megfelelő.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06017 rádium-223-diklorid
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2891 Uzsoki utcai Kórház
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2906 Országos Onkológiai Intézet
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórh
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
15/c.

15/d.

2. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez
A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai

Kód

Index

Tevékenység megnevezése

Pont

11011

Elsősegély

176

  11030 Sürgősségi beteg osztályozás (triázs)

222

 
  11031 Sürgősségi beteg újra-osztályozás (re-triázs)

0

 

11041

Vizsgálat

750

11042

Vizsgálat a rendelőn kívül

878

  11043 58 Beutalás távkonzultáció nyomán

0

 

11044

Intervenciós radiológiai beavatkozás során végzett vizsgálat

468

  11045   Vastagbélszűrés keretében végzett vizsgálat

750

 

11047

Alkalmassági vizsgálat tömegsportolásra

654

11048

Vizsgálat hatósági felkérésre

504

  11050

53

Vastagbélszűrés keretében végzett szakasszisztensi vagy szakorvositájékoztatás

750

 

11054

Szakorvosi vizsgálat és szakvélemény kiadása szociális ellátásra való jogosultság megállapításához

749

11055

Bizottság komplex szakvéleményének kialakítása és kiadása a megváltozott munkaképességű személyek esetén

4965

11056

   

11057

Vizsgálat a szakmai alkalmasság I. fokon történő elbírálására

823

11058

Vizsgálat a szakmai alkalmasság II. fokon történő elbírálására

1147

11059

Vizsgálat a munkaköri alkalmasság II. fokon történő elbírálására

1147

11060

Vizsgálat foglalkozási megbetegedés megelőzése vagy megállapítása céljából

892

  11061   Szakhatósági és szakértői feladatok ellátásához kapcsolódó vélemény kialakítása és kiadása I. és II. fokon, személyes megjelenéssel 3 588  
  11062   Szakhatósági és szakértői feladatok ellátásához kapcsolódó vélemény kialakítása és kiadása I. és II. fokon irat alapján 2 261  
  11063   Kiegészítő kód az I. és II. fokú komplex és egyéb szakértői vizsgálatok helyszínen történő végzéséhez 1 769  
  11064 47 A felsőoktatásban részt vevő hallgatók fogyatékosságának megállapítására irányuló szakértői eljárás végzése 4 965  

11301

Kontrollvizsgálat, konzílium

354

11302

Kontrollvizsgálat, konzílium a rendelőn kívül

566

  11303

53

Vastagbélszűrés keretében végzett kontrollvizsgálat, konzílium

354

 

12000

Szenzórium vizsgálata

35

12001

Tudatállapot, alvás/ébrenlét vezérlésének vizsgálata

181

12002

Agyidegek vizsgálata

117

12003

Perifériás idegrendszer vizsgálata

119

12004

Érzőkör vizsgálata

117

12005

Koordinatio vizsgálata

108

12006

Vegetatív idegrendszer vizsgálata

108

12030

Kortikális lebenyfunkciók vizsgálata

374

12031

Afázia neurológiai vizsgálata

362

12032

Demencia vizsgálata

432

12033

Memória és figyelmi funkciók vizsgálata

362

12051

Extrapyramidalis elemi mozgásszabályozás vizsgálata

1110

12052

Actographia

619

12054

Extrapiramidalis mozgásszabályozás vizsgálata a mozgatórendszer betegségeiben

1017

12060

Lumbálpunkció

597

12061

Ciszterna punkció

597

12065

Intracarotidealis sodium-amytal-próba (WADA-teszt), a beszéddomináns félteke meghatározása

3519

12066

Edrophonium hydrochloricum teszt

2979

12070

Standard EEG

1275

12071

EEG kiegészítő extra provokáció (egyenként)

196

12072

Sphenoidalis elektród behelyezése EEG vizsgálathoz

1369

12073

EEG alvásmegvonás után, ragasztott elektróddal

2212

12074

EEG telemetriával

1127

12075

12-24 órás mobil, kazettás EEG monitorozás

3266

12076

EEG-videó monitorozás (legalább 3 óra)

2934

12077

EEG térképezés

1275

12078

EEG mennyiségi-statisztikai elemzéssel

1275

12079

EEG poligráfiás monitorizálás (24 órás), komputeres

1393

1207A

EEG split screen

1622

1207B

EEG epilepsia műtéte előtt, strip behelyezéssel

529

1207C

1

Poliszomnográfia (PSG)

10394

1207D

1

Poliszomnográfia (min. 6 óra) speciális vérnyomásméréssel

10479

1207R

1

Polygraphia (cardio-respiratórikus)

7422

1207S

Cerebrovascularis reservkapacitás (CRK) vizsgálat CO2-vel

1568

1207T

Cerebrovascularis reservkapacitás (CRK) vizsgálat acetazolamiddal

5929

12080

Turn-amplitúdó analízis

1597

12081

Elektromyographia (izmonként)

647

12082

Idegvezetési sebességmérés, érző/motoros idegenként

635

12083

Elektromyographia, tűelektróddal izmonként

1021

12085

Elektromyographia, késői válasz (hullám) vizsgálat

755

12086

Repetitív idegingerlés

2115

12087

Elektromyographia, egyes rost vizsgálatok, Jitter mérés

3416

       

12089

Motoros rendszer vizsgálata mágneses ingerléssel

1507

1208A

Elektroneurographia, tűelektródával

2115

1208C

Elektromyographia palati et laryngis

2115

1208E

Impulzus diagnosztika a plexus brachialis ellátási területén 658

1208F

Impulzus diagnosztika a n. facialis ellátási területén 597
  1208I   Blink reflex

663

 

12090

Diaphanoscopia cerebri

43

12091

Kiváltott válasz vizsgálatok (Retinographia, Visuális, Acusticus, Somatosensoros)

981

12092

Akusztikus kiváltott válasz

723

12094

Kiváltott potenciál térképezés

1016

12096

Rheobasis és chronaxia meghatározás

467

12098

Fénytörés meghatározása komputerrel

185

1209A

Hullámvonal próba

113

1209B

Webster-skála

664

1209C

Tremometria

438

1209D

Tenyér-kézhát próba

77

1209E

Pontrakó próba (1 perc)

106

1209F

1/a

Csecsemőkori látás- és hallásszabályozás (habituatios paradigma) objektív, műszeres vizsgálata 1,5 éves kor alatt

1067

12100

Perimetria, kinetikus

397

12101

Perimetria, komputeres

689

12102

Kampimetria, Amsler szerint

118

12111

Accomodatio vizsgálata

93

12112

Fénytörés objektív meghatározása, sciascopia

164

12113

Fénytörés szubjektív meghatározása

112

12114

Szaruhártya-görbület mérése computerrel

157

12115

Leleplező látásvizsgálat

150

12130

Üvegtest biomikroszkópos vizsgálata

274

12140

Nyctometria

223

12141

Adaptometria

574

12142

Fényérzés vizsgálat elsötétített szobában, gyertyával

97

12150

Színlátásvizsgálat pseudoisochrom táblákkal

112

12151

Anomaloscopia

232

12152

Színlátás kvantitatív vizsgálata

257

12160

Ortoptikai vizsgálat

283

12162

Polatest vizsgálat

164

12163

Heterophoria vizsgálata

145

12164

Kettőskép vizsgálat ernyővel vagy gyertyával

213

12200

Ophthalmoscopia

216

12201

Hármastükör vizsgálat

243

12202

Ophthalmoscopia pásztázó lézerrel (SLO)

397

12203

Centrális fúziós frekvencia vizsgálata

163

12204

Ophthalmoscopia, binocularis, indirekt módszerrel

274

12205

Fundusvizsgálat, kontaktlencsével

213

  12206

8

Optikai koherencia tomográfia (OCT)

1191

 

12210

Réslámpa vizsgálat

119

12221

Fluorescein angiographia (FLAG)

1488

12222

Fluoroangiographia iridis

476

12223

Fluorometria vestibuli oculi

468

12224

Angiographia oculi (pásztázó lézerrel, SLA)

608

12230

Nystagmographia myographica

246

12231

Kancsalsági szög, szemmozgások vizsgálata

164

12232

Elektroretinographia

803

12233

Elektrooculographia

803

12240

Szaruhártya-görbület mérése

168

12241

Szaruhártya-érzékenység vizsgálata

74

12242

Spekulármikroszkópos vizsgálat

520

12243

Topographia corneae

470

12250

Tonometria oculorum

141

12251

Tonographia oculorum

145

12252

Ophthalmodynamometria

145

12253

Ophthalmodynamographia

145

12254

Indocyanin angiographia

10424

12255

YAG lézer synechiolysis

1795

12256

Astigmia sebészi correctioja

1520

12257

2

Excimer laser terápiás alkalmazása

13197

12258

Endothelsejt számlálás

1193

12260

Gonioscopia

163

12267

2/a

A látópályarendszer neuroophtalmológiai vizsgálata

3104

12268

2/a

A központi idegrendszer szemmozgató idegének neuroophtalmológiai vizsgálata

2574

12270

Hertel érték mérése

26

12280

Könnytermelés mérése

59

12281

Könnyfilm felszakadási idő

56

12282

Cornea festődés vizsgálata

74

12290

Diaphanoscopia sclerae

230

12291

Cataracta átvilágítás, entoptikai vizsgálat

206

12300

Légvezetéses küszöb mérése (szűrőaudiometria is)

83

12301

Hallásküszöb mérés (lég+csont, mk.o.+ maszkolás.)

891

12302

Békésy audiometria

153

12310

Impedancia audiometria (Tympanometria + stapedius refl.)

211

12311

Tympanometria, stapedius reflex nélkül

113

12312

Stapedius reflex vizsgálat, tympanometria nélkül

113

12313

Többfrekvenciás tympanometria, ETF, tubafunkció, speciális impedancia mérés

240

12320

Súgott (társalgó) beszédvizsgálat

61

12321

Hangvillavizsgálatok

63

12322

Hallásvizsgálat reflexpróbákkal, audiométer nélkül

96

12323

Játékaudiometria

197

12330

Beszédaudiometria

289

12331

Recruitment vizsgálatok (Fowler, Reger, SISI)

197

12333

Leleplező halláspróbák audiométer nélkül

96

12334

Leleplező halláspróbák audiométerrel

335

12335

Szabadhangteres hallásvizsgálat

189

12339

Irányhallás vizsgálat

51

12340

Nystagmus kalorikus vizsgálata

111

12342

Vestibularis elektronystagmographia

416

12349

Otoneurológiai vizsgálat, teljes körű

821

12350

Rotációs teszt Bárány-székkel

133

12351

Rotációs teszt forgatószékkel és nystagmographia

237

12354

Optokinetikus nystagmus vizsgálat, craniocorpographia

208

12355

Vestibularis Galvan-próba

162

12360

Vestibularis spontán jelek vizsgálata

103

12370

Adaptáció és fáradás fülészeti vizsgálata

155

12390

Elektrocochleographia

440

12392

Promontorium tympani teszt

237

12393

Kiváltott potenciál audiometria (ERA, BERA, CERA, MLR)

671

1239A

Emissio otoacusticus transiens et distorsio

440

12400

Otoscopia

51

12410

Microotoscopia

150

12420

Fülvizsgálat pneumatikus fültölcsérrel

80

12430

Rhinoscopia anterior/posterior

63

12431

Epipharynx feltárása katéterrel

103

12432

Epipharyngoscopia indirecta

51

12440

Diaphanoscopia maxillae

29

12450

Olphactometria non calibrata

208

12451

Olphactometria calibrata

387

12452

Rhinomanometria

387

12453

Tubamanometria

162

12470

Laryngoscopia indirecta

80

12480

Foniátriai alapvizsgálat

208

12481

Stroboscopia, fiberostroboscopia

266

12482

Pneumographia oto-rhinologica

300

12483

Phonetographia

475

12485

Voice-profíl vizsgálata

353

12486

Beszédérthetőségi vizsgálat

208

12487

Beszédvizsgálat, célzott

162

12490

Gustometria quantitativa, elektrogustometria, EP

387

12491

Gustometria qualitativa (4 alapíz érzésvizsgálata)

150

12494

PATCH-teszt

324

12495

Tinnitometria

289

12530

Artériás plethysmographia

211

12580

Phlebodynamometria

676

12581

Véna okklúziós próba (Rumpel-Leede)

36

12582

Photorheographia

664

12590

Oszcillometria

105

12260

Gonioscopia

163

12267

2/a

A látópályarendszer neuroophtalmológiai vizsgálata

3104

12268

2/a

A központi idegrendszer szemmozgató idegének neuroophtalmológiai vizsgálata

2574

12270

Hertel érték mérése

26

12280

Könnytermelés mérése

59

12281

Könnyfilm felszakadási idő

56

12282

Cornea festődés vizsgálata

74

12290

Diaphanoscopia sclerae

230

12291

Cataracta átvilágítás, entoptikai vizsgálat

206

12300

Légvezetéses küszöb mérése (szűrőaudiometria is)

83

12301

Hallásküszöb mérés (lég+csont, mk.o.+ maszkolás.)

891

12302

Békésy audiometria

153

12310

Impedancia audiometria (Tympanometria + stapedius refl.)

211

12311

Tympanometria, stapedius reflex nélkül

113

12312

Stapedius reflex vizsgálat, tympanometria nélkül

113

12313

Többfrekvenciás tympanometria, ETF, tubafunkció, speciális impedancia mérés

240

12320

Súgott (társalgó) beszédvizsgálat

61

12321

Hangvillavizsgálatok

63

12322

Hallásvizsgálat reflexpróbákkal, audiométer nélkül

96

12323

Játékaudiometria

197

12330

Beszédaudiometria

289

12331

Recruitment vizsgálatok (Fowler, Reger, SISI)

197

12333

Leleplező halláspróbák audiométer nélkül

96

12334

Leleplező halláspróbák audiométerrel

335

12335

Szabadhangteres hallásvizsgálat

189

12339

Irányhallás vizsgálat

51

12340

Nystagmus kalorikus vizsgálata

111

12342

Vestibularis elektronystagmographia

416

12349

Otoneurológiai vizsgálat, teljes körű

821

12350

Rotációs teszt Bárány-székkel

133

12351

Rotációs teszt forgatószékkel és nystagmographia

237

12354

Optokinetikus nystagmus vizsgálat, craniocorpographia

208

12355

Vestibularis Galvan-próba

162

12360

Vestibularis spontán jelek vizsgálata

103

12370

Adaptáció és fáradás fülészeti vizsgálata

155

12390

Elektrocochleographia

440

12392

Promontorium tympani teszt

237

12393

Kiváltott potenciál audiometria (ERA, BERA, CERA, MLR)

671

1239A

Emissio otoacusticus transiens et distorsio

440

12400

Otoscopia

51

12410

Microotoscopia

150

12420

Fülvizsgálat pneumatikus fültölcsérrel

80

12430

Rhinoscopia anterior/posterior

63

12431

Epipharynx feltárása katéterrel

103

12432

Epipharyngoscopia indirecta

51

12440

Diaphanoscopia maxillae

29

12450

Olphactometria non calibrata

208

12451

Olphactometria calibrata

387

12452

Rhinomanometria

387

12453

Tubamanometria

162

12470

Laryngoscopia indirecta

80

12480

Foniátriai alapvizsgálat

208

12481

Stroboscopia, fiberostroboscopia

266

12482

Pneumographia oto-rhinologica

300

12483

Phonetographia

475

12485

Voice-profíl vizsgálata

353

12486

Beszédérthetőségi vizsgálat

208

12487

Beszédvizsgálat, célzott

162

12488

Oropharyngealis dysphagia vizsgálata

2003

12490

Gustometria quantitativa, elektrogustometria, EP

387

12491

Gustometria qualitativa (4 alapíz érzésvizsgálata)

150

12494

PATCH-teszt

324

12495

Tinnitometria

289

12530

Artériás plethysmographia

211

12580

Phlebodynamometria

676

12581

Véna okklúziós próba (Rumpel-Leede)

36

12582

Photorheographia

664

12590

Oszcillometria

105

12601

EKG végtag és mellkaselvezetéssel

308

12602

EKG surface mapping

682

12603

EKG vektorkardiográfia v. Frank-féle elvezetések

302

12604

EKG telemetriával

1752

12605

EKG Holter monitorizálása

3120

12606

  12607   Transztelefonikus EKG alkalmazása akut kardiális kórképekben 3000  
  12608  

Transztelefonikus EKG alkalmazása posztoperatív kardiális kórképekben

3000  
  12609   Transztelefonikus EKG elektív esetekben 1502  

12610

EKG nyelőcső elektróddal

621

  12611 51 Transztelefonikus EKG alkalmazása akut kardiális kórképekben mentési
feladatok ellátása során

3000

 

12620

EKG kerékpár terheléssel

2272

12621

EKG futószalag terheléssel

2272

12625

Kamrai utópotenciál mérése

464

12629

Impedancia EKG vizsgálat

1393

12631

Ergometria spirometriával

3374

12653

EKG tripoláris elektródával és gyógyszerterhelés

919

12792

Vena umbilicalis diagnosztikus katéterezése

2036

12793

Arteria umbilicalis diagnosztikus katéterezése

2036

12796

Tartós nagyvéna katéter behelyezése

15530

1313A

Nyelőcső manometria ("online" módszer)

1335

1313C

Nyelőcső manometria (24 órás módszer)

2045

1313D

Nyelőcső pH monitorozás (24 órás)

1926

1313E

Dysphagometria

3135

1313F

Intragastroduodenalis pH monitorozás

846

1313G

Elektrogastrographia

1327

1313H

Palatopharyngealis rheobasis meghatározása

1440

13200

Rectum digitális vizsgálata

57

13210

Analis manometria

1285

13212

Neurourodynamometria rectodynamicamque

2810

13213

Neurorectodynamica

1225

13220

Enterostoma vizsgálata

57

13230

Nasogastricus szonda levezetése, cseréje

85

13240

Nyombél szondázás

252

13300

Vizelési inger és reflex (m. detrusor) vizsgálata

67

13302

Nephrostoma eltávolítás

239

13303

Állandó katéter eltávolítás

115

13305

3

Kombinált alsó húgyúti funkcionális vizsgálat (cystometria+nyomás-áramlás vizsgálat)

15511

13306

Spermavizsgálat automatával

382

13310

Kérdőív felvétele, prosztata-betegségekben

100

13320

Hólyagkatéterezés (diagnosztikus)

392

13321

Hólyagpunkció (diagnosztikus)

136

13330

Cystometria, folyamatos áramlással

338

13331

4

Vizeletvesztési nyomás

4339

13332

5

Húgycső nyomásprofil

10274

13340

Uroflowmetria

200

13350

Manometria urethrae

470

13351

6

Gáti szummációs EMG

846

13352

7

Perineometria nőknél

1524

13360

Calibratio meatus urethrae

20

13380

Myographia vesicae urinariae et perinei

319

13410

Spermagyűjtés

48

13411

Spermagyűjtés mesterséges termékenyítés céljából

259

13412

Sperma-előkészítés fagyasztást követően, spermapreparálás

938

13510

Hormoncitológia levétele hüvelyből

75

13520

Hormoncitológia levétele a méh nyálkahártyából

293

13530

Postcoitalis kenet levétele

148

13590

Amnioscopia

339

13600

Mozgásszervek teljes körű fizikális vizsgálata

308

13620

Mozgásszervek regionális fizikális vizsgálata

90

13621

Mozgásterjedelem vizsgálata a gerinc területén

80

13622

Izomfunkció vizsgálat a teljes testen

0

13623

Mozgásterjedelem vizsgálata a végtagi ízületekben

94

13630

Talpi nyomáseloszlás statikus és dinamikus mérése

296

14010

Intracraniális képlet percutan biopsziája

1773

14011

Intracraniális képlet percutan biopszia, UH vezérelt

2547

14020

Biopsia nervi periferialis percutanea

190

14030

Biopsia glandulae thyreoideae percutanea

185

14031

Biopsia glandulae thyreoideae percutanea, UH vezérelt

1860

14100

Biopsia auris externi percutanea

138

14110

Biopsia auriculi per otoscopiam

198

14120

Biopsia palpebrae

2073

14130

Biopsia conjunctivae

1635

14140

Biopsia cutis nasi

194

14141

Biopsia cutis faciei

274

14150

Biopsia nasi per rhinoscopiam

198

14152

Biopsia sinus paranasalis per endoscopiam

307

14201

Biopsia laryngis per laryngoscopiam

278

14202

Biopsia laryngis per microlaryngoscopiam

278

14220

Biopsia tonsillae

140

14230

Biopsia pharyngis

198

14231

Biopsia epipharyngis

244

14232

Biopsia uvulae

187

14234

Biopsia gingivae

138

14235

Biopsia palati oris

138

14250

Biopsia medullae ossealis sterni

1813

14251

Biopsia medullae ossealis crista ossis ilei

13197

14260

Biopsia lymphoglandulae

284

14261

Biopsia lymphoglandulae, UH vezérelt

1674

14300

Biopsia tracheae per bronchoscopiam

524

14310

Tüdő percutan transthoracalis tűbiopsiája

4972

14320

Biopsia bronchi per bronchoscopiam

615

14330

Biopsia pleurae

918

14340

Biopsia parietis thoracis

317

14400

Biopsia oesophagi per oesophagoscopiam

240

14410

Biopsia ventriculi per endoscopiam

301

14420

Biopsia duodeni per endoscopiam

905

14421

Biopsia duodeni per capsulam

1054

14442

Kapszulás vékonybél biopsia

939

14500

Biopsia intestini crassi per colonoscopiam

301

14510

Biopsia sigmae per endoscopiam

301

14511

Endoszkópos abráziós mintavétel

301

14513

Transbronchiális aspirációs tűvel végzett mintavétel

545

14520

Biopsia recti per rectoscopiam

254

14530

Biopsia ani et/seu regionis perianalis

146

14531

Biopsia regionis perianalis/perirectalis, UH vezérelt

1710

14631

Biopsia prostatae per rectum seu percutanea, UH vezérléssel vagy anélkül

5516

14640

Biopsia urethrae

777

  14651   Biopsia testis

3291

 

14660

Biopsia penis

258

14710

Biopsia endometrii

301

14720

Cervicalis kenetvétel

63

14730

Cervix biopszia

367

14740

14760

Biopsia vaginae

370

14770

Biopsia introitus vaginae nonoperativa

336

14781

Chorion biopsia, transvaginalis, UH vezérelt

1768

14782

Chorion biopsia, transabdominalis, UH vezérelt

1768

14790

Magzati szerv biopsia, UH vezérelt

1768

14791

Magzati vérvétel, UH vezérelt

1964

14800

Biopsia labii oris

278

14810

Biopsia parietis abdominis

233

14820

Biopsia mammae percutanea

370

14821

Biopsia mammae percutanea, UH vezérelt

1892

14823

Citológiai mintavétel váladékozó emlő váladékából

66

14824

Vastagtű biopsia (core biopsia)

3067

14825

Szövethenger biopszia emlőből, 2D röntgen vezérelt

6693

14826

Aspiratios citológiai mintavétel emlőből, 2D röntgen vezérelt

2665

14827

Emlő stereotaxiás vacuum core biopszia

6218

14830

Biopsia cutis

240

14841

Biopsia articulationis

858

14842

Biopsia musculus et/seu tendinis

370

14843

Biopsia cartilaginis

370

15000

Biopsia cutis et/seu subcutis peroperatíva

700

15010

Biopsia mammae peroperatíva

892

15020

Biopsia musculi peroperatíva

892

15030

Biopsia ossis peroperatíva

812

15031

Biopsia costae peroperatíva

973

15040

Biopsia articulationis peroperatíva

812

15120

Biopsia nervi periferialis peroperatíva

812

15200

Biopsia palpebrae peroperatíva

837

15210

Biopsia conjunctivae peroperatíva

837

15220

Biopsia structurae lacrimalis peroperatíva

837

15290

Biopsia musculi oculi peroperatíva

837

15291

Biopsia intraorbitalis peroperatíva

837

15310

Külső fül sebészi biopszia

518

15320

Fül feltárásos biopszia

598

15370

Orrüreg nyálkahártya biopszia

518

15380

Orr porcos részeinek feltárásos biopsziája

632

15400

Biopsia labiorum oris peroperatíva

778

15420

Nyálmirigy feltárásos biopszia

778

15580

Biopsia ani intraoperatíva-

892

15660

Férfi gát feltárásos biopszia

892

15730

Vulva feltárásos biopszia

778

15740

Női gát műtéti biopszia

778

15860

Biopsia lymphoglandulae superficialis intraop.

961

15861

Biopsia lymphoglandulae sec. Daniels

812

15870

Biopsia vasorum perif.

892

16110

Hypopharyngo-laryngoscopia endoscopica

412

16120

Laryngoscopia directa

250

16130

Microlaryngoscopia, microscopia endolaryngealis

423

16160

Rhino-pharyngo-laryngo-fiberoscopia

923

16170

Rhinoscopia endoscopica

343

16181

Sinuscopia maxillaris transnasalis

401

16182

Sinuscopia maxillaris percanina

448

16183

Sinuscopia sphenoidalis transnasalis

401

16184

Sinuscopia sphenoidalis transethmoidealis

597

16185

Sinuscopia frontalis percutanea

911

16200

Bronchoscopia

2215

16201

Bronchoscopos bronchus öblítés, diagnosztikus

471

16202

Autofluorescens bronchoscopia

2787

16203

Bronchoscopos anyagvétel cytológiai és szövettani vizsgálatra

3419

16204

Bronchoscopos anyagvétel mikrobiológiai vizsgálatra

6033

16205

Bronchoscopos anyagvétel cytológiai, szövettani és mikrobiológiai vizsgálatra

8629

16206

Bronchoscopon keresztül anyagvétel a nyirokcsomókból cytológiai vizsgálatra Wang tűvel

13019

16207

52

Endobronchiális ultrahang vezérelt transbronchiális tűbiopszia
(EBUS TBNA)

41481

16300

Oesophagoscopia

1400

16302

Gastro-oesophagealis varicositas endoszkópos vérzéscsillapítása

1447

16303

Endoszkópos intubáció

2156

16305

Endoszkópos tumorroncsolás vegyszerrel

1567

16306

Endoszkópos tumorroncsolás lézerrel

2271

16307

Endoszkópos vitális festés

746

16309

Endoszkópos thermocoagulatio

1193

1630A

Organikus nyelőcsőszűkület endoscopos szondatágítása (bougie vagy oliva alkalmazásával)

1335

1630C

Organicus nyelőcsőszűkület endoscopos ballondilatációja

2820

1630E

Oesophagoscopia + vérzéscsillapítás, nagyfrekvenciás készülékkel

1440

16310

Oesophagoscopia per gastrostomiam

1117

16312

Nyelőcső endoszkópos UH vizsgálata

2962

1631B   Endoszkópos UH Nyelőcső biopsia

71555

16320

Oesophagogastroscopia

2083

1632B  

Endoszkópos UH TruCut biopsia a tápcsatorna bármely területéről

73615

16330

Gastroscopia

2036

1633B

Mediastinum endoszkópos UH vizsgálata

2962

1633C

Hasnyálmirigy, máj, epeutak endoszkópos UH vizsgálata

2962

1633D

Gyomor endoszkópos UH vizsgálata

2962

1634B

Endoszkópos UH Gyomorfal biopsia

71555

16350

Gastroscopia per gastrostomiam

1371

1635B

Endoszkópos UH Hasnyálmirigy biopsia

71555

16360

Duodenoscopia

2210

16361

Endoscopos sphincterotomia

20655

16362

Endoscopos nasobiliaris drénezés

20655

16363

Endoscopos kőextractio

20655

16365

Endoscopos pancreas pseudocystostomia (cystogastrostomia és cystoduodenostomia)

12912

1636B

Endoszkópos UH Mediastinum biopsia

71555

1636D

Duodenum endoszkópos UH vizsgálata

2962

16370

Oesophago-gastro-bulboscopia

2338

1637B

Endoszkópos UH Máj biopsia

71555

1638B

Endoszkópos UH Perirectum biopsia

71555

1639B

Endoszkópos UH Nyirokcsomó finomtű (FNA) biopsia

71555

16400

Jejunoscopia (proximális enteroscopia)

4133

16401

44

A vékonybél kapszulás endoszkópiája

5808

16410

Colonoscopia

4064

1641D

Colon endoszkópos UH vizsgálata

2962

1641E

Colonoscopia et colonographia

4769

16420

Rectosigmoideoscopia (flexibilis)

1447

16430

Rectoscopia, merev eszközzel

769

16431

Rectum és sigma endoscopos UH vizsgálata

2962

1643D

Rectum endoscopos UH vizsgálata

2962

16440

Anoscopia

260

16520

Cystoscopia

723

16522

Cystoscopia flexibilis eszközzel

642

16550

Urethro-cystoscopia

3190

16551

Urethrofiberoscopia

413

16600

Hysteroscopia

408

16630

Kolposcopia

259

16631

Vaginoscopia

178

16640

56

Meddőségi vizsgálat, alap, női

104 848

16641

56

Meddőségi vizsgálat, férfi

36 125

16642

56

Meddőségi vizsgálat, ismételt IVF előtt

46 222

16643

56

Meddőségi vizsgálat, bővített I.

148 596

16644

56

Meddőségi vizsgálat, bővített II.

134 949

16710

Choledochoscopia duodenoscopon át (baby scop)

265

16800

Endoscopia szájadékon át (kiegészítő pont)

98

16900

Bronchoscopia tracheostomán át

1642

16990

Dermatoscopia

56

17009

Epicután allergia próba, fogászati ellátáshoz

1028

17010

Epicután allergia próba

619

17011

Epicutan bakteriológiai próba

332

17021

Intracutan allergia próba, azonnali reakció

332

17030

Tuberculin próba, Pirquet

60

17031

Tuberculin próba, Mantoux

738

17040

Intradermalis antigén próba, késői reakció

110

17041

Intracutan allergia próba, bakteriális antigénekkel

322

17042

Intracutan allergia próba, gombaantigénekkel

322

17043

Tetanus bőrpróba

91

17044

Celluláris immunitás vizsgálata bőrreakcióval

277

17060

Nasalis allergia próba, allergén provokációval

489

17071

Légúti aspecifikus bronchiális provokáció

761

17072

Légúti allergia provokáció, specifikus antigénnel

284

17073

Fizikai terhelés hatásának vizsgálata a hörgőkre

211

17080

Allergia provokációs próba

338

17090

Alimentaris allergiateszt

265

17102

Spirometria

522

17111

Nasalis csúcsáramlás számítása

20

17120

Légúti ellenállás és vezetőképesség számítása

25

17130

Distributio ventillationis (N-kimosás, radioakt. gáz)

545

17140

Pulmonalis vascularis resistentia számítása

' 25

17150

Effectivitas ventillationis et perfusionis calc.

25

17170

Diffúziós kapacitásvizsgálat

671

17190

Teljes test plethysmographia

757

17191

29/b

Dohányzás leszokás támogatás - paciens vizsgálat

500

17192

29/b

Dohányzás leszokás támogatás - leszokási vizit

200

17193

29/b

Dohányzás leszokás támogatás - a kilégzett levegő szénmonoxid mértékének a meghatározása

80

  17194

29/b

Csoportos dohányzás leszokás támogatása

576

 

17220

Keringési idő mérése

202

17300

Keringésfunkciós vizsgálat egy artériában

157

17301

Végtagi artériák vérnyomásmérése, folyamatos hullámú Doppler készülékkel

607

17310

Perifériás keringés funkcionális vizsgálata

260

17320

Perifériás keringés terheléses vizsgálata

396

17370

Keringő vérvolumen becslése

114

17420

Vizeletvétel vagy -gyűjtés csecsemőtől és gyermektől

110

17440

Clearance vizsgálathoz anyaggyűjtés

36

17450

Savanyítóképesség vizsgálata

183

17520

A mozgató szervrendszer részleges, mozgásanalizáló-mérő készülékkel végzett, objektív vizsgálata

2031

17521

Kristálykimutatás polarizációs mikroszkóppal

1241

17522

Kristálykimutatás és azonosítás elektronmikroszkópos módszerrel

5225

17523

Spermatogram

205

17524

Spermium vándorlási teszt ejakulatumban

268

17525

Postcoitalis kenet vizsgálata

26

17527

Hajminta mikroszkópos vizsgálata

45

17600

Alapanyagcsere vizsgálat

480

17610

Oxygen consumptio számítása

77

18030

Hólyag feltöltése metilénkékkel

114

18310

Ductus nasolacrimalis szondázás

153

18340

Nyálmirigy kivezetőcsövének szondázása

113

18430

Hörgőváladék leszívása

142

18441

Thoracocentesis diagnosticus

370

18470

Punctio et/seu aspiratio genitaliae masculinae

254

18500

Punctio et/seu aspiratio cystae diagnosticus

336

18510

Punctio et/seu aspiratio ovarii

334

18511

Punctio et/seu aspiratio ovarii/folliculi, UH vezérelt

.905

18520

Douglas punctio

301

18521

Douglas punctio, UH vezérelt

905

18530

Ascites punctio

375

18531

Haspunkció, UH vezérelt

926

18540

Punctio et/seu aspiratio articulationis

315

18541

Punctio et/seu aspiratio bursae

235

18590

Vékonytű aspirációs biopszia

198

18591

Punctio et/seu aspiratio mammae

416

18592

Punctio et/seu aspiratio mammae, UH vezérelt

1931

18701

Cholangiomanometria áramlásvizsgálattal

250

19108

Mikrobiológiai mintavétel nyálkahártyáról

46

  19109   Mikrobiológiai mintavétel nyálkahártyáról (nem labor mintavételező esetén)

15

 

19131

Mikrobiológiai mintavétel székletből

46

  19137   Mikrobiológiai mintavétel székletből (nem labor mintavételező esetén)

8

 

19141

Mikrobiológiai mintavétel haemocultura, aerob

589

19142

Mikrobiológiai mintavétel haemocultura, anaerob

589

19170

Mikrobiológiai mintavétel műtéti anyagból

46

19191

Mikrobiológiai mintavétel szilárd transport közegbe

173

19192

Mikrobiológiai mintavétel folyékony transport közegbe

335

19193

Mikrobiológiai mintavétel tenyésztő transport közegbe

249

  19194   Mikrobiológiai mintavétel szilárd transport közegbe (nem labor mintavételező esetén) 50  
  19195   Mikrobiológiai mintavétel folyékony transport közegbe (nem labor mintavételező esetén) 232  

19200

Pszichiátriai/klinikai pszichológiai exploráció

713

19201

Pszichiátriai/pszichológiai diagnosztikus interjú

436

19202

Biográfiai analízis

678

19203

Pszichiátriai/pszichológiai heteroanamnézis

462

19204

Pszichodiagnosztikai elemző exploráció

531

19205

Pszichodiagnosztikai exploráció teszt előtt

462

19206

Wolberg-féle strukturált pszichológiai interjú

794

19207

Brunet-Lezine-féle pszichomotoros teszt

1077

19208

Exploratív játék

713

19209

Prekognitív defectus differenciáldiagnosztika

672

19211

Átfogó neuropszichológiai vizsgálat

2654

19212

Problémacentrikus neuropszichológiai vizsgálat

1764

19213

Kognitív folyamatok térképezése

1061

19214

Kognitív térképezés terápia megalapozásához

2005

19215

Prekognitív és figyelmi készség vizsgálata

429

19217

Viselkedéstérképezés, kezelés megalapozásához

1408

  19218

1/a

Éberségi szint meghatározás fejlődés-neurológiai vizsgálathoz (0-18 hónapos korig)

409

 

19250

Pszichogalvanikus reflex

60

1929A

Lurija-Nebraska-féle neuropszichológiai próba

398

1929B

Afázia neuropszichológiai próba I. (Lurija)

2344

1929C

Afázia neuropszichológiai próba II.

2344

1929D

Kortikális funkció neuropszichiátriai tesztvizsgálat

491

1929E

Bender-Gestalt-féle neuropszichiátriai teszt

315

1929F

DCS-Hill-féle agykárosodás diagnosztikai teszt

794

1929H

Módosított mini mental state

531

1929K

Iskolaérettség tesztvizsgálata

2253

1929L

Gyermeki fejlődés vizsgálata próbákkal

1077

1929M

Snijders-Domen-féle intelligencia vizsgálat

2287

19301

Mentális funkció vizsgálat Raven szerint

794

19302

Színes Raven-vizsgálat

894

19303

Mentális funkció vizsgálat OTIS I.

531

19304

Mentális funkció vizsgálat OTIS II.

531

19305

Mentális funkció vizsgálat Benton A forma szerint

531

19306

Mentális képesség vizsgálat Bender szerint

531

19307

Mentális képesség vizsgálat Frostig szerint

794

1930A

Memória teszt 15 szó-15 kép

794

1930B

Lurija-féle memóriapróba

794

1930C

Benton-féle memóriapróba (A+B)

794

1930D

Pszichiátriai keresztmetszeti status

531

1930E

Pszichiátriai hosszmetszeti kép

422

1930F

Pszichodinamikai elemzés

436

19314

Műszeres problémacentrikus neuropszichológiai vizsgálat

794

19322

Rorschach projektív próba

2465

19323

Személyiségvizsgálat TAT

2163

19324

Személyiségvizsgálat PFT

1044

19325

Személyiségvizsgálat Zulliger szerint

794

19326

Személyiségvizsgálat, Szondi-féle kétprofilos

531

19327

Személyiségvizsgálat, Szondi-féle tízprofilos

1569

19328

HTP (ház-ember-fa) rajzteszt

612

19329

Farajz-teszt

531

1932A

Machover-Baltrusch-féle rajzteszt

531

1932B

Lüscher-teszt

531

1932C

Színpiramis-teszt

254

1932D

Wartegg-teszt

470

1932E

Metamorfózis teszt

531

1932F

Személyiségvizsgálat CAT-féle

794

1932G

Személyiségvizsgálat PIL-féle

254

1932H

Duss-féle meseteszt

678

1932J

Bábteszt

1043

1932K

Világteszt

1077

1932L

Szceno-teszt

1043

1932M

MMPI-teszt

759

1932N

Személyiségvizsgálat CPI-teszt

531

1932P

Személyiségvizsgálat Cattel szerint

699

1932R

Személyiségvizsgálat FPI-teszt

531

1932S

Thomas-féle meseteszt

678

19331

Révész-Nagy-féle figyelemvizsgálat

436

19332

Pieron-féle figyelemvizsgálat

315

19333

d2 figyelemvizsgálat

531

19351

Lorr-féle IMPS pszichiátriai állapotbecslő skála

531

19352

BPRS pszichiátriai állapotbecslő skála

531

19353

Hamilton-féle depressziós skála

531

19354

Hamilton-féle szorongás skála

531

19355

Zung-féle depressziós skála

531

19356

Beck-féle depressziós skála

531

19357

Ozsváth-féle önjellemző panaszleltár

531

19358

Goldberg-féle állapotjelző leltár

531

19359

Brengelman-féle ENR skála

531

1935A

Eysenck-féle EPQ skála

531

1935B

Taylor-féle manifeszt szorongást mérő skála

531

1935D

Spielberg-féle STAI szorongásvizsgálat

531

1935E

Spielberg-féle agresszió kifejezési skála

531

1935G

Tulajdonságlista

531

1935H

Derogatis skála (SCL)

531

1935K

Énkép-testkép kérdőív

699

1935L

Juhász-Kopp-Veér-féle neurózisszűrő kérdőív

470

1935M

James-féle külső-belső kontroll kérdőív

531

1935N

MMQ kérdőív

699

1935P

RSK kockázatvállalási kérdőív

699

1935R

Hall-Williams-féle motivációs kérdőív

577

1935S

Diszfunkcionális attitűd skála

531

1935T

Fischer-féle BFQ testkép-tudatossági skála

531

19381

Intelligenciavizsgálat MAWI szerint

1926

19382

Intelligenciavizsgálat Eysenck szerint

1502

1938A

Intelligenciavizsgálat HAWIK szerint

1926

1938B

Intelligenciavizsgálat Binet szerint

1926

19510

Dermatoglyphák elemzése

65

19700

Rehabilitációs felmérés és értékelés

726

21000

Aminosav vagy származékának kimutatása szérumból

• 54

21010

Aminosav v. származékának meghatározása testnedvben, aminosavanként

108

21011

   

21012

   

21013

Homocisztein meghatározása

3130

21014

Metionin terhelés

626

21015

8

Karnitin meghatározás (szövet, plazma vagy vizelet)

4829

21016

Cisztatin C meghatározás

1467

21017

Fehérjék identifikálása izoelektromos fókuszálással

2879

21018

 

21019

   

21020

Összfehérje meghatározása szérumban

36

21040

Albumin meghatározása szérumban, festékkötő módszerrel

45

21041

Albumin meghatározása szérumban, immunturbidimetriás, immunnefelometriás mód-

szerrel

394

21042

Fehérjék elválasztása elfo-val agarózgélben

519

21043

Fehérjék elválasztása elfo-val cellulóz acetát membránon

366

21044

Fehérje koncentrálás elektroforézishez

1788

21045

Prealbumin meghatározása

787

21046

   

21047

   

21057

Tumor nekrózis faktor alfa (TNFalfa) meghatározása

1610

21058

Interferon gamma meghatározása

1520

21059

Transzformáló növekedési faktor béta (TGFbéta) meghatározása

1467

21070

Alfa-1 antitripszin meghatározása

680

21072

C reaktív fehérje (CRP) kvantitatív meghatározása

421

21073

Fruktózamin meghatározása

313

21075

Alfa-1 mikroglobulin meghatározása szérumban

474

21076

Myoglobin meghatározása szérumban

1879

21079

Coeruloplazmin meghatározása

680

2107C

C reaktív fehérje (CRP) ultraszenzitív meghatározása

500

2107D

Szérum amiloid A (SAA) meghatározása

680

2107E

Prokalcitonin (PCT) meghatározása

3290

21080

Kardiális troponin kimutatása

143

21082

Kardiális troponin I meghatározása

1986

21083

Kardiális troponin T meghatározása

2147

21090

A kollagén keresztkötés koncentrációjának meghatározása a vizeletből és szérumból

2403

21091

          8

1-es típusú prokollagén propeptid (P1NP) meghatározása szérumból

         996

21110

Ammónia meghatározása szérumban

474

21120

Karbamid meghatározása szérumban

54

21130

Húgysav meghatározása

54

21140

   

21141

Kreatinin meghatározása kinetikus Jaffé módszerrel, szérumban

36

21143

Kreatinin meghatározása enzimatikus módszerrel

125

21150

Összes bilirubin meghatározása szérumban

45

21151

Konjugált bilirubin meghatározása szérumban

63

21200

     

21202

Vérgáz analízis

150

21290

H-2 kilégzési teszt

80

21291

Oldószer v. belégzett anyag szérumszintjének meghatározása kromatográfiás módszerrel

2353

21292

C-13/C-14 CO2 meghatározás kilégzett levegőből

3505

21310

Glukóz meghatározása

26

21312

Glukóz meghatározása hexokináz módszerrel

45

21320

Galaktóz meghatározása szérumban

108

21321

     

21340

     

21341

     

21342

Mucopolysaccharidózis gyorsteszt (össz GAG)

572

21390

   

21391

Xilóz abszorpciós teszt

448

21410

Szabad zsírsav meghatározása

134

21411

Trigliceridek meghatározása

54

2141A

   

21420

Összkoleszterin meghatározása

45

21421

   

21422

LDL koleszterin meghatározása, direkt módszerrel

250

21423      
21424      

2142A

HDL koleszterin meghatározása, direkt módszerrel

200

21440

Lipoprotein elfo

555

21442

Apolipoprotein A I. meghatározása

365

21443

Apolipoprotein A II. meghatározása

179

21444

Apolipoprotein B meghatározása

365

21445

Lp(a) meghatározása

1610

2144A

Apolipoprotein E meghatározása

3578

2144B

Apolipoprotein C-II meghatározása

3578

21500

Nátrium meghatározása szérumban

63

21501

Kálium meghatározása szérumban

63

21510

Összes kalcium meghatározása

71

21512

Ionizált kalcium meghatározása

223

21520

Réz meghatározása

357

21540

Foszfor meghatározása szérumban

63

21550

Klorid meghatározása szérumban

63

21561

Mangán meghatározása, atomabszorpcióval

116

21562

Nikkel meghatározása, atomabszorpcióval

134

21563

Króm meghatározása, atomabszorpcióval

116

21564

Arzén meghatározása szérumból és vizeletből, atomabszorpcióval

116

21565

Szelén meghatározása, atomabszorpcióval

116

21566

Alumínium meghatározása, atomabszorpcióval

546

21568

Cink meghatározása

125

21569

Ólom meghatározása, atomabszorpcióval

125

21570

Lithium meghatározása

54

21571

Magnézium meghatározása

71

21572

Arany meghatározása, atomabszorpcióval

116

21573

Kadmium meghatározása, atomabszorpcióval

546

21574

Higany meghatározása, atomabszorpcióval

546

21575

Tallium meghatározása, atomabszorpcióval

546

21576

Kobalt meghatározása, atomabszorpcióval

116

2157C

Ionizált magnézium meghatározása

143

21609

A vitamin meghatározása

3650

2160A

     

2160B

     

21621

     

21622

     

21630

Drog minőségi kimutatása, tesztcsíkkal

45

21631

Digoxin meghatározása

1342

21632

Digitoxin meghatározása

1342

21633

   

21634

Lidocain meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel

2236

21635

Procainamid és származékai meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immuno-

assay-vel

1342

21636

Kinidin meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel

2236

21637

Teofillin meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel

2236

21638

Egyéb antiepilepticumok szérumszintjének meghatározása kromatográfiás módszerrel

vagy immunoassay-vel

2236

21639

Karbamazepin meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel

2236

2163A

Etosuximid meghatározása kromatográfiás módszerrel

1342

2163B

Fenobarbitál meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel

2236

2163C

Pirimidon meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel

2236

2163D

Fenitoin meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel

2236

2163E

Valproinsav meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel

2236

2163F

Gentamicin meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel

2236

2163G

Tobramicin meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel

2236

2163H

Amikacin meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel

2236

2163J

   

2163K

   

2163M

   

2163N

Vankomicin meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel

2236

2163Q

Metotrexát meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel

2236

2163R

   

2163S

   

2163T

Cyclosporin és metabolitjainak meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel

2236

2163U

Benzodiazepin meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel

2236

2163V

Barbiturát meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel

2236

2163W

Cephalosporin meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel

1342

2163X

   

2163Y

Hypnoticum (barbiturátot nem tartalmazó) kimutatása

313

2163Z

Barbiturát minőségi kimutatása

313

21640

Benzodiazepinek kimutatása

313

21641

Triciklusos antidepresszáns meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel

2236

21642

Analgetikum kimutatása

313

21643

Phenothiazin kimutatása

313

21644

Tranquillansok kimutatása

313

21645

Narkotikumok kimutatása

313

21646

További gyógyszerek szérumszintjének meghatározása kromatográfiás vagy immunké-

miai módszerrel

2236

21650

   

21651

Etilalkohol meghatározása enzimatikus módszerrel

223

21660

Metilalkohol meghatározása kromatográfiás módszerrel

912

21690

LSD meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel

2236

21691

THC meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel

2236

21692

Morfin és morfinszármazékok meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immu-

noassay-vel

2236

21693

Opiát meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel

2236

21694

Cannabinoid meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel

2236

21695

Amfetamin és származékainak meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immu-

noassay-vel

2236

21696

Szerves foszfátvegyület kimutatása kromatográfiás módszerrel

1163

2169D

   

2169E

Methaqualon meghatározása kromatográfiás módszerrel

357

2169F

Dimethoat meghatározása kromatográfiás módszerrel

2008

2169G

Diquat meghatározása fotometriás módszerrel

357

2169H

Paraquat meghatározása fotometriás módszerrel

357

2169K

Phenyl- és methyl-piperidin kimutatása kromatográfiás módszerrel

357

2169L

Parathion (E605) meghatározása kromatográfiás módszerrel

2008

2169P

Metadon meghatározás kromatográfiás módszerrel

2236

2169T

Szerves oldószerek meghatározása

1520

2169U

8

Multi-drog rezisztencia funkcionális teszt

7780

2169V

Amanitin kimutatása és meghatározása ELISA módszerrel

1786

21710

     

21721

Laktát meghatározása

268

21722

Piruvát meghatározása

108

21723

Béta hidroxivajsav meghatározása

537

21790

Neopterin meghatározása .

3041

21810

Ozmolalitás meghatározása direkt méréssel

179

21831

Viszkozitás meghatározása

160

22000

   

22020

Összes fehérje meghatározása vizeletben és egyéb testnedvben

36

22030

Fehérje elektroforézis vizeletmintából

286

22033

Biotidináz meghatározása vizeletben

108

22034

N-acetil-glukózaminidáz (NAGase) meghatározás vizeletben

63

22041

   

22042

Albumin meghatározása immun módszerrel vizeletben

474

22044

Alfa-1 mikroglobulin meghatározása vizeletben

474

22051

   

22100

   

22111

Kreatinin meghatározása vizeletből, kinetikus Jaffé módszerrel

36

22123

   

22130

Porfirin meghatározása vizeletben

134

22131

9

Porfirinek direkt spektrometriája vizeletben

1172

22132

Koproporfirin meghatározása vizeletben

134

22133

Uroporfirin meghatározása vizeletben

108

22134

9

Porfobilinogen meghatározása vizeletben

4957

22135

Delta-amino-levulinsav meghatározása

7931

22138

     

2213A

9

Összes porfirin meghatározása

1081

2213E

9

Protoporfirin meghatározás vvt-ben

1352

2213H

9

Plasma porfirin meghatározás

1802

2213K

9

Porfirinek elválasztása és mennyiségi meghatározása HPLC-vel

8742

22150

Karbamid meghatározása vizeletben

54

22160

Húgysav meghatározása vizeletben

54

22200

Glukóz kimutatása vizeletből

9

22201

Glukóz mennyiségi meghatározása vizeletből és egyéb testnedvekből

26

22203

   

22210

   

22220

   

22290

   

22300

Kalcium meghatározása vizeletben

71

22310

Klorid meghatározása vizeletben

63

22320

Kálium meghatározása vizeletben

63

22330

Nátrium meghatározása vizeletben

63

22340

       

22341

Arzén meghatározása vizeletből, atomabszorpcióval

116

22350

Foszfor meghatározása vizeletben

63

22400

Ketontestek kimutatása vizeletből

9

22441

Ismeretlen toxikus anyag kimutatása biológiai mintából

2683

22510

Vesekő kémiai analízise

179

22520

Osmolalitás meghatározása vizeletben direkt méréssel

179

22540

Vizelet üledékvizsgálat mikroszkóppal

64

22550

Általános vizeletvizsgálat, üledék nélkül minimum 8 paraméter

89

22551

Vizeletvizsgálat üledék nélkül minimum 5 paraméter

50

22552

Vizelet üledék alakos elemek meghatározása automatával, beleértve az esetleges mikroszkópos ellenőrzést is

380

22620

Széklet zsírürítés vizsgálata

134

22630

Széklet vér kimutatása

71

22631

Széklet vér kimutatása, immunkémiai módszerrel

716

22632

Széklet humán albumin kimutatása immunkémiai módszerrel

716

22640

Széklet tripszin-kimotripszin aktivitás

152

22701

Haemoglobin kimutatása liquorban kémiai módszerrel

14

22741

Liquor összfehérje meghatározása

125

22743

Liquor albumin meghatározása

143

22747

Liquor fehérje kimutatás Pándy reakcióval

18

22761

Liquor direkt spektrofotometria

134

22781

Liquor sejtszám meghatározása

26

22840

Nátrium meghatározása verejtékben

805

22841

Klorid meghatározása verejtékben

805

22843

     

22844

     

22852

     

22854

Cervix nyák minőségi vizsgálata

26

22856

Penetráció teszt

152

22859

Hüvelyváladék vizsgálata festett kenetben

71

22861

       

22862

     

22880

Ízületi folyadék és egyéb punktátum minőségi vizsgálata

40

22881

Ízületi folyadék és egyéb punktátum üledékének vizsgálata

45

22884

Epeüledék mikroszkópos vizsgálata

45

22885

Alfa-amiláz meghatározása testnedvben

179

22886

IgA meghatározása nyálban

448

23001

     

23002

     

23023

     

23030

     

23100

     

23110

Laktóz tolerancia teszt

36

23120

     

23130

Glukóz terhelés

205

23140

Szekretin provokációs teszt

448

23141

Szekretin-kolecisztokinin provokációs teszt

474

23150

Diszacharidáz aktivitás meghatározása

54

23151

     

23190

Széklet emésztettség mikroszkópos vizsgálata

45

23310

Inzulin meghatározása

894

23311

Inzulinszerű növekedési faktor meghatározása

1968

23313

C peptid meghatározása

1073

23314

     

23316

A hypophysis glikoprotein hormonjai szabad alfa alegységének meghatározása

1788

23320

Glukagon meghatározása

1073

23340

Gasztrin meghatározása

1788

23390

Tripszin meghatározása

313

23391

Bikarbonát meghatározása testnedvből

125

23440

Renin aktivitás meghatározása

2147

23441

10

Natriuretikus peptid meghatározása

6844

23442

Renin koncentráció meghatározása

1342

23443

Leptin meghatározása

2299

23460

     

23640

Parathormon meghatározása

1968

23641

Parathormon related peptide (PRP) meghatározása

2325

23690

25-hydroxy-D vitamin meghatározása ligand assay-vel

1610

23691

1-25 Dihydroxy-D vitamin meghatározása ligand assay-vel

1879

23692

Oszteokalcin meghatározása

1699

23693

Kalcitonin meghatározása

1360

24000

Jód meghatározása

313

24010

Tiroxin-kötő globulin (TBG) meghatározása

1252

24011

Tireoglobulin meghatározása

1342

24021

T4 szabad frakció meghatározása

900

24031

T3 szabad frakció meghatározása

900

24032

     

24060

     

24061

Thyreoidea-Stimuláló Hormon supersensitiv meghatározása

600

24062

Thyrotropin Releasing Hormon stimulációs teszt

626

24120

Follikulus Stimuláló Hormon (FSH) meghatározása

894

24121

Luteinizáló Hormon (LH) meghatározása

983

24122

       

24130

Növekedési hormon meghatározása

1073

24170

Anti-diuretikus-hormon meghatározása

1059

24171

Prolaktin meghatározása

939

24180

     

24182

     

24184

Angiotenzin meghatározása

894

24186

Melanocita stimuláló hormon (alfa-MSH) meghatározása

268

24190

Androsztendion meghatározása

2254

24200

Adreno-kortikotrop hormon meghatározása

983

24220

Kortizol meghatározása testnedvekből

1041

24221

     

24222

Kortikoszteron meghatározása

1101

24223

     

24224

11-dezoxikortizol meghatározása

1101

24225

Dezoxi-kortikoszteron meghatározása

1101

24226

     

24230

Aldoszteron meghatározása

1073

24310

Adrenalin meghatározása szérumból, HPLC-vel

2683

24312

Noradrenalin meghatározása szérumból, HPLC-vel

2683

24313

Dopamin meghatározása szérumból, HPLC-vel

2683

24314

Szerotonin meghatározás szérumban

716

24316

     

24318

     

24320

Ösztradiol meghatározása

894

24321

Ösztriol meghatározása szérumban

894

24322

Szabad ösztriol meghatározása

894

24323

     

24325

     

24330

Humán Chorio-Gonadotropin meghatározása szérumban

894

24331

     

24332

     

24333

Szabad Humán Chorio-Gonadrotropin béta lánc meghatározása szérumban

839

24350

Progeszteron meghatározása

983

24351

17-OH progeszteron meghatározása

680

24352

17-OH pregnenolon meghatározása

601

24391

     

24392

Thromboxan B2 meghatározása

421

24394

Szabad tesztoszteron meghatározása

716

24395

Dehidroepiandroszteron (DHEA) meghatározása

894

24396

DHEA-szulfát (DHEA-S) meghatározása

894

24397

     

24398

Totál tesztoszteron meghatározása

894

2439A

Sexual Hormon Binding Globulin (SHBG) meghatározás

849

2439B

Dihidrotesztoszteron meghatározás

801

2439C

     

2439D

     

2439E

     

2439F

     

24410

     

24411

     

24421

     

24422

     

24423

     

24424

     

24425

Metanephrin meghatározása vizeletben

2236

24426

Normetanephrin meghatározása vizeletben

2236

24427

Vanilil-mandulasav meghatározása vizeletben

2281

24428

Homovanililsav meghatározása vizeletben

2281

24429

Adrenalin meghatározása vizeletben

894

2442A

Noradrenalin meghatározása vizeletben

894

2442B

Dopamin meghatározása vizeletben

894

24430

     

24480

     

24491

17-OH szteroid meghatározása

1342

24492

5-HIAA (5-OH-indolecetsav) mennyiségi meghatározás vizeletben

1699

24493

     

24500

Tejsav dehidrogenáz (LDH) meghatározása

45

24501

LDH izoenzimek elektroforézises elválasztása

474

24502

     

24503

     

24530

Fruktóz-6-foszfát dehidrogenáz meghatározása

108

24531

Glukóz-6-foszfát dehidrogenáz meghatározása

108

24581

     

24600

Aszpartát-amino-transzferáz (ASAT, GOT) meghatározása

45

24610

Alanin-amino-transzferáz (ALAT, SGPT) meghatározása

45

24620

Kreatin-kináz (CK) meghatározása

116

24640

Gamma-glutamil-transzferáz meghatározása

54

24680

     

24700

Alfa-amiláz meghatározása szérumban

179

24701

       

24702

Alfa-amiláz meghatározása vizeletben és egyéb testnedvben

179

24710

Lipáz meghatározása

223

24720

Alkalikus foszfatáz meghatározása

36

24721

Alkalikus foszfatáz izoenzim meghatározása

1342

24722

Csontspecifikus alkalikus foszfatáz (BAP) meghatározása

1342

24730

     

24732

     

24741

Pszeudo-kolineszteráz meghatározása

89

24770

8

Tömegspektrometriás metabolit profil meghatározás (szerves savak, hosszú szénláncú zsírsavak, purin és pirimidin nukleotida profil, stb.)

1129

24781

   

24790

   

24791

Biotinidáz meghatározása

108

24800

   

2480B

   

2480C

   

24810

   

24891

CK-MB meghatározása immungátlással

223

24895

   

24897

Angiotenzin konvertáló enzim meghatározása

537

2489B

CK-MB koncentráció meghatározása immunmódszerrel

2683

2489D

Kreatin kináz izoenzim elektroforézis

1699

24900

   

24960

Fehérjék elekroforetikus szeparálása SDS PAGE-val

223

25000

Natív anyag mikroszkópos vizsgálata

45

25010

Treponema (sötétlátóteres) vizsgálata

91

25030

Mikroszkópos vizsgálat, tenyésztetlen anyagból

73

25031

Húgycsőváladék vizsgálata festett kenetben

71

25040

Mikroszkópos vizsgálat, Ziehl-Nielsen festéssel

91

25050

Mycobacterium tenyésztése szilárd táptalajon

429

25051

Mycobacterium subcultura

945

25052

11

Mycobakterium tenyésztése, automatizált, folyékony táptalajos módszerrel

3041

25053

12

Mycobakterium vizsgálata, molekuláris biológiai módszerrel

5888

2505A

           11

Mycobacterium rezisztencia vizsgálata szilárd táptalajon, elsőrendű szerekre, szerenként

                        1516

2505B

           11

Mycobacterium rezisztencia vizsgálata szilárd táptalajon, másodrendű szerekre, szerenként

1537

2505C

Minta előkezelése Mycobacterium tenyésztéshez

235

2505D

Mycobacterium tenyésztése manuális, folyékony táptalajos módszerrel

2087

2505E

Mycobacterium tuberculosis komplex identifikálása biokémiai módszerrel

460

2505F

A   nem   tbc-t   okozó   mycobacteriumok   (NTM)   identifikálása   biokémiai módszerekkel

2469

2505G

           11

Mycobacteriumok rezisztencia vizsgálata elsőrendű szerekre, automata folyékony táptalajos módszerrel, szerenként

2299

2505H

           11

Mycobacteriumok rezisztencia vizsgálata másodrendű szerekre, automata folyékony táptalajos módszerrel, szerenként

2701

25054

25061

Orr-torok szűrő

94

25062

Orr-torok minta tenyésztése

228

25063

Köpet, bronchusváladék tenyésztése

268

25064

Fül-, melléküregváladék tenyésztése

548

25065

Punktátum, liquor, genny tenyésztése, csak aerob

357

25067

Vizelet tenyésztése

250

25068

Haemocultura aerob tenyésztése

582

25069

Szem, bőrfelszíni, genit. váladék aerob tenyésztése

357

25070

Mikrobiológiai sterilitási, eü. intézeti higiénés vizsgálat

268

25071

Helicobacter pylori tenyésztés

268

25072

Anaerob baktérium tenyésztése

448

25077

Mycoplasma és egyéb, különleges tenyésztési eljárásokat igénylő baktérium tenyésztése

1502

25078

Haemocultura anaerob tenyésztése

1520

25079

Széklettenyésztés, kiegészítő vizsgálat

357

2507A

Haemokultura vizsgálata automatával

273

25091

Széklettenyésztés szűrővizsgálatként (fogl.)

223

25092

Széklettenyésztés cholera gyanú miatt

492

25093

Széklettenyésztés csecsemőtől küldött anyagból

403

25094

Széklettenyésztés Salmonella környezetből

303

25095

Széklettenyésztés Shigella, Yersinia környezetből

179

25096

Széklettenyésztés enteritises betegtől

376

25098

Salmonella tenyésztése epe-, vizelet- v. vérmintából

492

25110

Aerob baktérium azonosítása nem automatával, legalább 10 reakció

448

25111

Aerob baktérium azonosítása nem automatával, legalább 4 biokémiai reakció

89

25120

Anaerob baktérium azonosítása nem automatával, legalább 5 reakció

1163

25131

Bakteriuria vizsgálata nitrit próbával

45

25190

STD mikroorganizmusok azonosítása ELISA technikával

1430

25191

Baktérium, gomba biokémiai azonosítása automata vagy félautomata rendszerrel

912

25203

12

Kórokozó tipizálása PFGE (Pulse Field Gel Elektroforesis) módszerrel

2738

25211

Salmonella azonosítása tárgylemez agglutinációval

626

25212

Shigella és V. cholerae azonosítása tárgylemez agglutinációval

250

25213

Yersinia azonosítása tárgylemez agglutinációval

170

25214

E. coli azonosítása tárgylemez agglutinációval

188

25215

Campylobact. azonosítása tárgylemez agglutinációval

250

25216

Szerotipizálás kereskedelmi gyorsteszttel

608

25217

Escherichia coli szerotipizálás csőagglutinációval

1654

25218

Campylobacter identifikálás, kereskedelmi teszttel

350

25219

Baktérium, gomba gyorsidentifikálása chromogén szubsztrátot tartalmazó táptalajon

365

25220

Vizelet csíraszámának meghatározása automata rendszerrel

548

25250

Baktérium toxin kimutatása in vitro

1073

25251

Baktérium toxin kimutatása in vivo

1073

25310

Antibiogram, aerob, legalább 10 antibiotikum

223

25311

Antibiotikum MIC, MBC meghatározás / antibiotikum

537

25312

Antibiogram, aerob, legalább 18 antibiotikummal

339

25321

Antibiogram MIC vagy breakpoint meghatározása automata rendszerrel

1200

25390

Antibiot. szint meghatározása, mikrobiológiai módszerrel

537

25400

Vírus kimutatása fénymikroszkópos vizsgálattal

134

25410

Vírus vizsgálat elektronmikroszkóppal

1342

25430

Vírus izolálás sejttenyészetben

716

25450

     

25460

     

25470

     

25500

Vírus azonosítása ellenanyaggal

1073

25504

Vírus antigén kimutatása ELISA módszerrel antigénenként

1226

25550

Baktérium fágtipizálása

448

25560

Vírusantigén készítése betegből származó anyagból

313

25562

12

Chlamydia trachomatis kimutatása, molekuláris biológiai módszerrel

5397

25563

12

Neisseria gonorrheae kimutatása, molekuláris biológiai módszerrel

5397

25564

12

HPV kimutatás, jelamplifikált molekuláris biológiai módszerrel

5397

25566

12

Hepatitis C vírus kvalitatív meghatározása, molekuláris biológiai módszerrel

13738

25567

12

Hepatitis C vírus kvantitatív meghatározása, molekuláris biológiai módszerrel

23551

25568

12

HIV kvantitatív meghatározása, molekuláris biológiai módszerrel

23551

25569

12/a

HCV genotípus meghatározása molekuláris diagnosztikai módszerrel

27849

25572

12/a

Hepatitis B vírus gyógyszer-rezisztens mutánsainak meghatározása PCR alapú módszerrel

29323

25695

Anti-tirozin-foszfatáz-A2 meghatározása

1306

25791

   

26000

Treponema komplement kötési reakció KKR

197

26010

VDRL reakció

89

26020

Rapid plasma reagin (RPR) vizsgálat

89

26030

Komplement kötési reakció /savó /vírus KRR

357

26050

Fluorescens treponema antitest vizsgálat FTA-ABS

223

26051

TPHA vizsgálat

132

26190

Természetes ellenanyag szint

100

26200

Vírus neutralizáció szöveten, savókeverékenként

716

26201

Vírusspec. IgM tisztítás

357

26251

Anti-streptolizin O titer szemikvantitatív meghatározása, agglutinációval

313

26252

Anti-streptolizin O titer kvantitatív meghatározása

500

26253

Streptococcus DNase AT meghatározása

537

26254

     

26255

     

26256

     

26260

HIV AT verifikációja vagy konfirmációja

1073

26261

HIV AT kimutatása

219

26263

EBV aspecifikus AT kimutatás

357

26265

EB V Epstein-Barr spec. AT kimutatása

1001

26268

Herpes simplex vírus AT kimutatása

1001

2626A

HTLV I, II AT kimutatása

1001

2626B

CMV antigenaemia vizsgálat

1788

2626C

     

26270

Vírusspec. AT vizsgálat/ haemagglutmáció-gátlás (HAG)

537

26278

Vírusspecifikus AT kimutatása

448

26279

Vírus ellenes AT meghatározás IF módszerrel

1252

2627H

Rubeola vírus AT kimutatása

1001

2627L

Varicella-Zooster vírus AT kimutatása

1001

2627N

Cytomegalovírus AT kimutatása

1001

2627P

Hepatitis-A vírus AT kimutatása

1001

2627Q

Anti-HBs AT kimutatása

1001

2627R

Anti-HBc AT kinutatása

1001

2627S

Anti-HBe AT kimutatása

537

2627T

Hepatitis-C vírus AT kimutatása

1001

2627U

Hepatitis-D vírus AT kimutatása

1001

2627W

Vírus ellenes AT meghatározása ELISA módszerrel

1101

26280

Chlamydia AT kimutatása

1502

26281

Mycoplasma AT kimutatása

1502

26282

Borrelia AT meghatározása

1502

26283

Brucella AT meghatározása

1502

26285

Legionella AT meghatározása

1802

26286

Leptospira AT meghatározása/antigén

1001

26289

Salmonella AT meghatározása

448

2628A

Francisella (tularaemia) AT meghatározása

1001

2628B

Yersinia AT meghatározása

1001

2628D

Helicobacter AT meghatározása

1342

26295

Baktérium ellenes AT meghatározása, ELISA módszerrel

1073

26296

Baktérium ellenes AT meghatározása, IF módszerrel

1252

26297

Baktérium/vírus/parazita ellenes AT meghatározása, immunoblot módszerrel

1825

26390

Escherichia AG kimutatása liquorban

448

26391

Neisseria AG kimutatása liquorban

448

26392

Haemophilus AG kimutatása liquorban

448

26393

Streptococcus AG kimutatása testnedvben

639

26394

Chlamydia, Legionella AG kimutatása

2236

26396

     

2639A

HBsAg AG kimutatása

501

2639B

HBsAg konfirmációja

2003

2639E

HBeAg AG kimutatása

1001

2639G

Vírus AG kimutatása LATEX agglutinációval

716

2639H

Vírus AT kimutatása LATEX agglutinációval

716

2639L

12

Hepatitis B vírus mennyiségi meghatározása bDNS módszerrel

14309

26401

13

HLA kompatibilitási vizsgálat

2035

26406

13

HLA izo-antitest specifikálása, összesen

1628

26408

14

HLA-I. osztályú fenotípus meghatározása szerológiai módszerrel

23439

26409

14

HLA-II. osztályú fenotípus meghatározása szerológiai módszerrel

14649

2640H

14

Humán MHC-II antigének fenotípus specifikálása áramlási citometriával

3578

2640K

14

HLA-B27 fenotípus kimutatása

1932

2640L

15

CD pozitív sejtszám meghatározása, antigénenként, áramlási citométerrel, FITC-el

jelölt antitesttel

2325

2640M

15

CD pozitív sejtszám meghatározása, antigénenként, áramlási citométerrel, phycoerith-

reinnel jelölt antitesttel

2325

2640N

15

CD pozitív sejtszám meghatározása, antigénenként, áramlási citométerrel, egyéb fluo-

rophorral jelölt antitesttel

3130

2640P

14

Humán MHC-I antigének fenotípus specifikálása áramlási citometriával

3578

2640Q

15

Intracitoplazmatikus marker meghatározása áramlásos citometriával

4444

26410

Fehérvérsejtek szerotipizálása

671

26420

     

26430

Haptoglobin meghatározása

625

26440

14

HLA-DRB allélek génszintű meghatározása kis felbontással

16277

2644A

14

HLA-DQB allélek génszintű meghatározása kis felbontással

9766

2644B

14

HLA-DPB allélek génszintű meghatározása nagy felbontással

22787

2644C

14

HLA szubtípusok (HLA-A*,B*, DRB* DQB* génszintű meghatározása, nagy felbon-

tású módszerrel

11393

2644E

14

HLA-B* allélek génszintű meghatározása kis felbontással

22787

2644F

14

HLA-A* allélek génszintű meghatározása kis felbontással

16277

2644G

14

HLA-C* allélek génszintű meghatározása kis felbontással

13021

26490

Trombocita kompatibilitási vizsgálat

2441

26500

Hideg agglutininek meghatározása

344

26501

Kryoprotein kimutatása

134

26502

Kryoprotein mennyiségi és minőségi analízise

3297

26530

     

26550

Összes-komplement aktivitás meghatározása, klasszikus út (CH50)

268

26551

Összes-komplement aktivitás meghatározása, alternatív út (AH50)

268

26552

Komplement fehérjék és inhibitorok meghatározása radiális immundiffúzióval, fehér-

jénként

680

26554

Komplement fehérjék és inhibitorok meghatározása automatizált immunoesszével

(turbidimetria, nefelometria), fehérjénként

680

26555

Cl inhibitor aktivitás meghatározása

1413

26556

Komplement aktivációs termékek meghatározása termékenként

421

26558

Komplement faktorok funkcionális aktivitásának meghatározása immunhemolitikus módszerrel, faktoronként

1306

2655A

Komplement fehérjék és inhibitorok meghatározása ELISA módszerrel, fehérjénként

680

2655C

Mannozkötő lektin (MBL) meghatározása, ELISA módszerrel

680

2655D

C1q elleni antitest meghatározása

626

2655E

Mitokondrium elleni antitest meghatározása

680

2655F

Foszfatidilszerin elleni antitest meghatározása izotípusonként

680

2655G

Saccharomyces cerevisiae elleni antitest meghatározása, izotípusonként

626

2655H

Pneumococcus tok poliszaharid elleni antitest meghatározása

1431

2655J

Haemophilus influenzae B elleni antitest meghatározása

1431

2655K

Meningococcus tok poliszacharid elleni antitest meghatározása, típusonként

1431

2655L

Difteria toxoid elleni antitest meghatározása

572

2655M

Tetanus toxoid elleni antitest meghatározása

572

2655N

Máj-vese mikroszóma elleni antitest meghatározása

885

2655P

Citoplazmatikus antigén elleni antitest kimutatása

322

2655Q

Filaggrin elleni autoantitest meghatározása, immunoassay-vel

939

2655R

Sm/RNP elleni antitest meghatározása

572

2655T

   

26604

Acetilkolin receptor elleni antitest kimutatása

108

26606

     

26607

Gliadin elleni antitest meghatározása, izotípusonként

1187

26608

Hiszton elleni antitest meghatározása

1004

26609

Glomerularis bazalmembrán (GBM) elleni antitest kimutatása

268

2660A

Sm antigén elleni antitest meghatározása

1004

2660B

Kollagén elleni antitest kimutatása

268

2660C

Riboszómális P protein elleni antitest kimutatása

268

2660D

Endomizium elleni antitest kimutatása, izotípusonként

787

2660E

RNS pölimeráz antitest kimutatása

268

2660F

Szöveti transzglutamináz elleni antitest meghatározása, izotípusonként

894

2660G

Ku/Ki antigén elleni antitest kimutatása

267

2660H

Retikulin elleni antitest kimutatása

787

2660J

Kardiolipin AAT meghatározása, szűrőteszt

1779

2660K

PCNA antigén elleni antitest kimutatása

268

2660L

Riboszómális P protein elleni antitest meghatározása

421

2660N

Spermium elleni antitest kimutatása, izotípusonként

268

2660P

Jo-1 elleni antitest meghatározása

1095

2660W

TSH receptor elleni antitest meghatározása

1788

2660Z

Mitokondrium elleni antitest kimutatása

268

26612

Kardiolipin AAT meghatározása

448

26613

Máj specifikus proteinek elleni antitest kimutatása

268

26614

Anti-neutrofil citoplazma antigén elleni antitest kimutatása (ANCA)

268"

26615

Máj-vese mikroszóma elleni antitest kimutatása

179

26616

Proteináz-3 elleni antitest meghatározása

787

26617

Mieloperoxidáz elleni antitest meghatározása

787

26618

Atípusos ANCA kimutatása

983

2661A

Citoszkeleton antigén elleni antitest kimutatása

268

2661C

Kettősszálú DNS elleni antitest meghatározása

912

2661D

     

2661E

Extrahálható nukleáris antigén elleni antitest kimutatása, szűrőteszt

1004

2661F

Kromatin elleni antitest meghatározása

787

2661G

U1-RNP elleni antitest meghatározása

1095

2661H

Thyreoidea-peroxidáz elleni antitest meghatározása

860

2661J

GAD (glutaminsav-dekarboxiláz) elleni antitest meghatározása

3130

2661K

SS-A (Ro) elleni antitest meghatározása

1004

2661L

SS-B (La) elleni antitest meghatározása

1004

2661M

Centromer elleni antitest kimutatása

548

2661S

HSP 60/65/70/90 elleni antitest kimutatása

268

2661T

Vázizom elleni antitest kimutatása

268

2661U

Pancreas szigetsejt elleni antitest kimutatása

680

2661X

Thyreoidea mikroszomális autoantitest kimutatása

268

2661Z

     

26620

Carcino-embrionális antigén (CEA) meghatározása

1046

26621

Szöveti polipeptid antigén (TPA)

1595

26622

     

26623

CA 15-3

1565

26624

   

26625

CA 125

1879

26626

CA 19-9

1673

26627

CA 72-4

1673

26628

   

26629

Neuron specifikus enoláz (NSE)

1431

2662A

Beta-2 mikroglobulin meghatározása

939

2662B

Elszarusodó laphámsejt rák antigén (SCC)

4472

2662C

Prostata specifikus antigén (PSA)

983

2662D

Vasoactiv intestinalis polipeptid (VIP)

894

2662E

Pancreas polipeptid (PP)

894

2662F

Graviditás-specifikus b1-glikoprotein (GSP)

894

2662G

AFP meghatározása szérumban

805

2662H

16

További tumor markerek meghatározása

1163

2662I

Timidin-kináz enzimaktivitás meghatározása

2 202

2662J

     

2662K

S100 protein meghatározása vérben

2325

2662L

Prosztata-specifikus antigén szabad frakció (fPSA) meghatározása

1671

2662M

Humán epididymisprotein (HE4) koncentráció meghatározása

1 955

2662N

8

Peroxiszomális enzimek meghatározása (szövet, leukocita)

3818

2662P

8

Mitokondriális enzimek meghatározása (szövet, leukocita)

4444

2662Q

8

Lizoszomális enzimek meghatározása (szövet, leukocita, plazma)

2862

2662R

Cyfra 21-1 meghatározása

1788

2662T   Chromogranin A meghatározása 2628

26630

     

26631

Rheuma faktor meghatározása (Waaler-Rose)

143

26632

Rheuma faktor izotípus meghatározása

626

26640

Rheuma faktor kvantitatív meghatározása, immunkémiai módszerrel

734

26650

Antinukleáris antitest (faktor, ANA, ANF) kimutatása

268

26652

Antinukleáris antitest (faktor, ANA, ANF) mennyiségi meghatározása

313

26658

     

26660

Terhességi próba immunológiai módszerrel

179

26670

Alfa-fetoprotein meghatározása szérumban (terhes)

805

26671

Inhibin meghatározása

1342

26672

Terhesség asszociált plazma protein A (PAPP-A)

848

26692

Inzulin elleni antitest meghatározása

1315

26693

Thyreoglobulin AAT meghatározása

849

26696

17

PM/Scl elleni antitest kimutatása

4024

26697

Scl-70 elleni antitest meghatározása

626

26698

Simaizom elleni antitest kimutatása

188

2669A

Szívizom elleni antitest kimutatása

519

2669B

Miozin elleni antitest meghatározása

626

2669C

Trombocita ellenes antitest kimutatása

964

2669D

Granulocita elleni antitest kimutatása (direkt vagy/és indirekt)

751

2669E

Keringő immunkomplex szint meghatározása PEG precipitációval

205

2669F

17

Aktin elleni antitest meghatározása

626

2669G

17

Béta2-glikoprotein I elleni antitest meghatározás izotípusonként

859

2669H

17

Protrombin elleni antitest meghatározása, izotípusonként

1046

2669J

17

Gangliozid elleni antitest meghatározása, antigénenként

885

2669K

17

Mielin bázikus protein elleni antitest meghatározása

885

2669L

17

Mellékvesekéreg elleni antitest kimutatása

787

2669M

17

Gyomor parietális sejt elleni antitest kimutatása

179

2669N

17

Desmosoma elleni antitest kimutatása

787

2669P

17

Antitest kimutatás sóval emésztett bőrmetszeten

572

2669Q

17

Enterocita elleni antitest kimutatása, izotípusonként

840

2669R

17

Endothel elleni antitest meghatározása

626

2669S

17

Epidermális bazálmembrán elleni antitest kimutatása

787

2669T

17

Gyomor parietális sejt elleni antitest meghatározása

787

2669U

17

Egyéb steroid termelő sejt elleni antitest kimutása

840

2669V

17

Glomeruláris bazalmembrán (GBM) elleni antitest meghatározása

993

26701

Fehérje azonosítása immunfixációval

3130

26702

Lambda lánc mennyiségi meghatározása

734

26703

Kappa lánc mennyiségi meghatározása

734

26704

        37

Kvantitatív FLC kappa mérés szérumból vagy vizeletből

2753

26705

        37

Kvantitatív FLC lambda mérés szérumból vagy vizeletből

2753

26780

IgG meghatározása

421

26788

IgA meghatározása

421

2678A

IgM meghatározása

421

2678C

IgE meghatározása

1163

2678D

IgD meghatározása

160

2678E

Allergén specifikus IgE meghatározása

320

2678F

Allergén specifikus IgA meghatározása

360

2678G

Allergén specifikus IgG meghatározása

360

2678L

IgG alosztály meghatározása

626

26790

     

26792

Fehérjék azonosítása immunelektroforézissel

519

26805

     

27000

Gomba vizsgálata direkt kenetben

205

27005

Trichogramm

108

27010

Gomba tenyésztése

273

27020

Gomba biokémiai differenciálása asszimilációval

805

27021

Gomba biokémiai differenciálása asszimilációval + fermentációval

1163

27022

Candida gyors identifikálás

89

27023

Penész és dermatofiton gombák azonosítása

268

27024

Gomba identifikálása gyorsdiagnosztikai módszerrel

701

27025

Candida ellenanyag kimutatása

701

27030

Gomba antimyc.érz. meghatározása, szerenként

45

27090

Candida antitest meghatározása

1073

27091

Candida antigén kimutatása

1431

27092

Aspergillus antigén kimutatása

268

27093

Aspergillus antitest meghatározása

1431

27094

Cryptococcus antigén kimutatása

1431

27095

     

27096

     

27097

Coccidioides antitest meghatározása

268

27098

     

27099

Histoplasma antitest meghatározása

268

2709A

     

2709B

Blastomyces antitest meghatározása

268

2709C

Pneumocystis carinii kimutatása

268

2709D

Parazita kimutatása festett készítményben

268

27100

Széklet parazitológiai vizsgálata, natív preparátumban

268

27200

Perianalis törlés vizsgálata

98

27390

Parazita vizsgálata vizeletben

89

27400

Parazita tenyésztése

268

27430

Parazita vizsgálata állatoltással

894

27531

Toxoplasma IgA antitest meghatározása

1001

27570

Parazita antigén kimutatása székletből, ELISA módszerrel

1073

27580

Parazita ellenes AT meghatározása, ELISA módszerrel

1073

27581

Parazita ellenes AT meghatározása, IF módszerrel

1252

27590

     

27591

     

27594

Parazita meghatározása váladékban

179

27595

Egzotikus paraziták antitest meghatározása

448

27600

Parazita specifikus AT meghatározása KKR

357

27610

Parazita specifikus AT meghatározása indirekt haemagglutinációval

357

27630

Féregmeghatározás

268

27640

Kiegészítő vizsgálat székletmintából

357

27641

Entamoeba histolytica gyorsteszt

357

27650

Parazita ellenes AT meghatározása Latex Agglutinációval

357

28000

Csontvelőkenet panoptikus festése és értékelése

69

28002

Csontvelő citogenetikai vizsgálata

263

28003

Csontvelőkenet vastartalmú sejtek festése és értékelése

67

28011

Vérkép, automatával I.

36

28012

Vérkép, automatával II.

54

28013

Vérkép, automatával III.

98

28014

Vérkép, automatával IV.

150

28040

Retikulocita számlálás

71

28041

Retikulocita számlálás automatával

357

28090

     

28092

Fagocitózis mérés stimulált NBT-teszttel

213

28095

   

28096

Heinz-test kimutatás kenetben

98

28100

Vvt süllyedés sebesség meghatározása

22

28101

Vvt süllyedés sebesség meghatározása automatával

22

28110

Haematokrit meghatározása

18

28120

Vvt ozmotikus rezisztencia meghatározása

232

28127

     

28128

     

28200

Kompatibilitási vizsgálat LISS Coombs közegben

325

28201

Klinikai kompatibilitási vizsgálat

182

28202

Kiterjesztett érzékenyített keresztpróba és HLA keresztpróba

416

28204

13

Granulocita kompatibilitási vizsgálat

2035

28207

Vércsoport meghatározás (AB0, Rh) egyoldalas (klinikai) módszerrel

273

2820B

Kompatibilitási vizsgálat fiziológiás sós, Coombs közegben

170

28210

Laboratóriumi vércsoport meghatározás (AB0, Rh)

489

28211

Antitestek eluciója

407

28212

AB0 haemagglutinin titrálás, haemagglutininenként

611

28213

AB0 haemolizin meghatározás v. titrálás

611

28214

Differenciál és/vagy autoabszorpció

895

2821A

Kell rendszer tipizálása antigénenként Kell ag

407

2821B

Kell rendszer tipizálása antigénenként Cellano ag

623

2821C

Kell rendszer tipizálása antigénenként Kpa ag

1221

2821D

Kell rendszer tipizálása antigénenként Kpb ag

1221

2821E

Kidd rendszer tipizálása antigénenként Kidd a ag

611

2821F

Kidd rendszer tipizálása antigénenként Kidd b ag

611

2821G

Lewis rendszer tipizálása antigénenként Lea ag

407

2821H

Lewis rendszer tipizálása antigénenként Leb ag

407

2821J

MNS rendszer tipizálása antigénenként N ag

407

2821K

MNS rendszer tipizálása antigénenként S ag

407

2821L

MNS rendszer tipizálása antigénenként s ag

611

2821M

Lutheran rendszer tipizálása antigénenként Lua ag

1221

2821N

Lutheran rendszer tipizálása antigénenként Lub ag

1221

2821P

Duffy rendszer tipizálása antigénenként Fyb

611

2821Q

Rh rendszer antigénjei, D ag

325

2821R

Rh rendszer antigénjei, E ag

325

2821S

Rh rendszer antigénjei, C ag

325

2821T

Rh rendszer antigénjei, e ag

489

2821U

Rh rendszer antigénjei, c ag

325

2821V

Rh rendszer antigénjei, Cw ag

325

2821W

A alcsoport meghatározás A1 lektin vizsgálat

203

2821X

A alcsoport meghatározás H ag vizsgálat

611

2821Y

Duffy rendszer tipizálása antigénenként Fya

611

2821Z

MNS rendszer tipizálása antigénenként M ag

407

28229

P1 antigén kimutatása

325

2822B

ABH antigének kimutatása nyálban, antigénenként

385

28231

Ellenanyagszűrés (pLISS)

273

28232

Ellenanyag-azonosítás (Papain LISS, Papain LISS Coombs)

2441

28233

Ellenanyag-azonosítás (LISS és LISS Coombs)

2441

28235

Ellenanyagszűrés (papain Liss-Coombs)

244

2823B

Ellenanyag-titrálás enzim technikával

162

2823D

Ellenanyag-titrálás fiz. sós közegben

200

28241

Coombs-teszt - direkt - polivalens savóval

244

28242

Coombs-teszt - indirekt - minőségi, polivalens savóval

360

28243

Coombs-teszt - indirekt - mennyiségi

651

28245

Coombs-teszt monovalens szérummal

651

28249

Coombs-teszt IgG alosztály specifikus savókkal

651

28250

Haemagglutinin vizsgálata

244

28290

Hideg-hemolizin kimutatása

77

28291

Meleg-hemolizin kimutatása

146

28292

Bithermikus autoantitestek kimutatása

109

28320

Haemiglobin (methaemoglobin) meghatározása

106

28321

Karboxihaemoglobin (CO-Hb) meghatározása

108

28330

Vaskötő kapacitás meghatározása

80

28347

9

Vvt. uroporphyrinogén I. szintetáz (PBG deamináz) enzim meghatározása

5678

28350

Vas meghatározása

71

28353

Orális vasterhelés

250

28360

Totál transzferrin meghatározása

300

28361

Solubilis transzferrin receptor meghatározása

1500

28380

Szénhidrát deficiens-transferrin meghatározása

3650

28390

Ferritin meghatározása

1000

28410

Haemoglobin elfo

894

28412

Haemoglobin analízis HPLC-vel

844

28430

     

28431

     

28491

     

28493

Haemoglobin Alc meghatározás (HPLC kivételével)

60

28494

Haemoglobin Alc meghatározás HPLC-vel, tömegspektrometriával

1200

28540

Fólsav meghatározása plazmából, immunoassay-vel

1252

28541

Vörösvértestek fólsavtartalmának meghatározása, immunoassay-vel

1252

28550

B12-vitamin meghatározása

1252

28551

   

28560

18

Trombocita szekréció vizsgálata, ágensenként

3041

28561

Trombocita aggregáció vizsgálata, ágensenként

547

28562

18

Mepakrin teszt

187

28563

18

Trombocita specifikus antigének áramlási citometriás kimutatása

9126

28565

18

Trombocita 4-es faktor meghatározása immunoassay-vel

1384

28566

18

Trombocita ATP és ADP mennyiségi meghatározása

2848

28567

Risztocetin kofaktor aktivitás vizsgálata

1620

28568

18

Beta tromboglobulin meghatározása immunoassay-vel

4239

28591

2,3-Difoszfo-glicerát meghatározása

98

28593

Erythropoetin meghatározása immunoassay-vel

1788

28600

Vérzési idő meghatározása

71

28603

Fibrin(ogén) degradációs termékek szemikvantitativ meghatározása

1404

28606

Globális trombocita funkciós teszt, célműszerrel

2933

28607

     

28610

Thrombin idő meghatározása

267

28611

     

28613

Heparin neutralizációs teszt

273

28614

In vitro heparin kimutatás, heparináz emésztéssel

2682

28620

Prothrombin meghatározása

200

28621

Aktivált parciális thromboplasztin idő

267

28630

Reptiláz idő meghatározása

568

2863A

II alvadási faktor aktivitásának meghatározása

1671

2863B

V alvadási faktor aktivitásának meghatározása

1652

2863C

VII alvadási faktor aktivitásának meghatározása

3945

2863D

VIII alvadási faktor aktivitásának meghatározása

2639

2863G

IX alvadási faktor aktivitásának meghatározása

2589

2863H

X alvadási faktor aktivitásának meghatározása

2634

2863K

XI alvadási faktor aktivitásának meghatározása

5315

2863L

XII alvadási faktor aktivitásának meghatározása

4698

2863M

Alvadék oldékonysági teszt

129

2863N

XIII alvadási faktor aktivitásának meghatározása

5723

2863P

18

Nagy molekulasúlyú kininogen aktivitásának meghatározása

4919

2863Q

18

Prekallikrein aktivitásának meghatározása

4919

2863R

Protein C aktivitás meghatározása

2075

2863S

Protein S aktivitás meghatározása

3460

2863T

Antitrombin-III aktivitás meghatározása

801

2863V

Alfa-2-plazmin inhibitor aktivitás meghatározása

1190

2863W

Thrombomodulin meghatározása

325

2863Z

Gátlótest titer meghatározása Bethesda módszerrel, 5 hígításból

3970

28641

Fibrinopeptidek meghatározása

3846

28642

18

Trombin-antitrombin komplex kimutatása

4186

28643

18

Protrombin fragment 1.2 meghatározása

4444

28644

von Willebrand faktor antigén koncentrációjának meghatározása

3070

28645

von Willebrand faktor alegység struktúrájának meghatározása

1078

28646

18

Alvadási faktorok antigénkoncentrációjának meghatározása, faktoronként

1565

28647

18

Természetes alvadási inhibitorok antigén koncentrációjának meghatározása, faktoronként

4167

28650

Fibrinogén meghatározása

402

28651

Fibrinolízis globális vizsgálata

497

28652

18

Fibrinolizis faktorainak és inhibitorainak mennyiségi meghatározása, immunológiai módszerrel

4480

28653

Fibrin monomer meghatározása

5854

28654

Plazminogén aktivitás meghatározása

993

28655

18

Plazminogén aktivátor (tPA, uPA) aktivitás meghatározása

4141

28656

18

Plazminogén aktivátor inhibitor aktivitás meghatározása

4108

28657

Fibrin(ogén) degradációs termékek kvantitatív meghatározása

1787

28658

Heparin mennyiségi meghatározása

598

28660

D-dimer kimutatása szemikvantitatív teszttel

1825

28662

D-dimer kvantitatív meghatározása

3543

28691

Lupus antikoaguláns szűrőteszt

670

28692

Lupus antikoaguláns megerősítő teszt

1031

28693

18

Hexagonális foszfolipid teszt

10530

28695

APC rezisztencia funkcionális teszt

1336

28730

17

Limfocita blasztos transzformáció vizsgálata, stimuláló ágensenként

4964

28731

19

Kevert limfocita reakció vizsgálata

5544

28741

Citotoxikus limfocita funkció vizsgálata

4472

28790

     

28791

19

Citotoxikus limfocita funkció vizsgálat, sejttípusonként

5232

28801

Leukocita extrakció vérből

1248

28810

Minőségi vérkép festése és kiértékelése

200

28860

Leukocita migráció gátlás vizsgálata

448

28861

Citokémiai reakció, Sudan Black

71

28862

Citokémiai reakció, savi foszfatáz

256

28870

Citokémiai reakció, GAPA

109

28871

Citokémiai reakció csontvelői és vérkeneten: NASDA, ANAE, ANAE+NaF

108

28872

Citokémiai reakció: peroxidáz csontvelői és perifériás vérsejteken

108

28873

Citokémiai reakció: PAS csontvelői és perifériás keneten

199

28874

Citokémiai reakció: Sudán fekete (BB) csontvelői és perifériás keneten (maximum 2 db)

72

28875

Citokémiai reakció: béta glukuronidáz perifériás és csontvelői keneten (max. 2 db)

180

28876

Citokémiai reakció: AP és TRAP csontvelői és perifériás keneten

299

28877

Citokémiai reakciók értékelése csontvelői és perifériás keneteken (max. 1-1 db)

81

28878

Citokémiai reakció: a vas kimutatása perifériás és csontvelői keneten (Berlini kék, maximum 2 db)

26

28879

Citokémiai reakció: lizozim aktivitás (muramidaze) meghatározás citobakteriális módszerrel (max. 1 db)

426

28880

Sejtek izolálása sűrűség grádiens centrifugálással

271

28890

17

Kemotaxis vizsgálata, sejttípusonként

1073

28891

17

Intracelluláris killing vizsgálata, sejttípusonként

4740

28892

17

Fagocitózis vizsgálata sejttípusonként

1073

28893

17

Leukociták mediátor termelésének vizsgálata

1046

28894

Fagociták funkcionális vizsgálata kemilumineszcenciával

572

28895

17

Eozinofil kationos protein szint meghatározása

1046

28896

     

28900

Citokin meghatározása

1520

28920

12

Polimeráz láncreakció (PCR) egy mintában primer páronként

1780

28930

12

Reverz PCR (RT PCR) egy mintában primer páronként

5790

28931

12

DNS szekvenálás kórokozók azonosítására

21784

28932

12

Nukleinsav kimutatás "nested" polimeráz láncreakció (PCR) módszerrel

1864

28933

12

RNS kivonása biológiai mintából

3925

28934

12

Valós idejű PCR termék fluoreszcens detektálása, mennyiségi analízis céljából

3140

28935

12

Valós idejű PCR termék fluoreszcens detektálása, minőségi analízis céljából

2650

28936

12

Kis genetikai eltérések kimutatása fluoreszcens módszerrel

1472

28937

12

Mutáció szűrőmódszerek

2355

28938

12

Oligonukleotid hibridizáció membráncsíkon próbapáronként

2650

28939

12

Fluoreszcencia in situ hibridizáció (FISH) humán betegségekben

22078

2893A

12

Bidirekcionális DNS szekvenálás, humán mutáció azonosítás céljából

21784

2893B

12/c

Új generációs szekvenálás (50-200 gén)

130 704

2893C

12/d

Új generációs szekvenálás (300-600 gén)

326 760

28940

     

28941

12

Az FV Leiden mutáció meghatározása molekuláris biológiai módszerrel

4218

28942

12

Az MTHFR C677T polimorfizmus meghatározása molekuláris biológiai módszerrel

4416

28943

12

Az öröklődő haemochromatosis C282Y génmutáció meghatározása molekuláris bio-

lógiai módszerrel

4416

28944

12

Southern/Northern blotting

5888

28945

12

Western blotting

3925

28946

Agarose-gel elektrophoresis

883

28950

12

EGFR mutációk kimutatása molekuláris biológiai módszerrel, zárt
rendszerű IVD eszközzel

22891

28951

12

KRAS mutációk kimutatása molekuláris biológiai módszerrel, zárt
rendszerű IVD eszközzel

20571

28952

12

BRAF V600 mutációk kimutatása molekuláris biológiai módszerrel,
zárt rendszerű IVD eszközzel

18123

29000

Szövettani vizsgálat a szokásos feldolgozási módszerrel

4758

29001

53

Vastagbélszűrés keretében végzett szövettani vizsgálat a szokásos
feldolgozási módszerrel
5800
29003

53

Vastagbélszűrés keretében vett minta szövettani vizsgálata
immunkémiai reakció alkalmazása esetén
3297
29004

53

Vastagbélszűrés során telepatológiával küldött minta előkészítése és
küldése
3600
29005

53

Vastagbélszűrés során telepatológiával küldött minta értékelése 2400
29006

53

Kiegészítő pontszám vastagbélszűrés keretében történő másod
szakvélemény kiadása esetén
2900

2902C

Savanyú phosphatase histokémiai vizsgálatban

749

2902F

Savanyú esterase

1624

2902H

Adenosin triphosphatase 4, különböző pH-n

4129

2902J

Nicotinamid adenin dinucleotid tetrazolium reductase

1582

2902K

Savanyú phosphatase, Gömöri szerint

860

2902M

Cytochrome oxidase

1029

2902N

Succinat dehydrogenase (SDH)

1327

2902P

Glucose-6-phosphatase

1519

2902R

Vashaematoxylin phospholipidekre (Lake)

2006

2902S

Toluidinkék festés oldható MPS-ra (Lake)

1616

2902T

Toluidinkék sulphatidák kimutatására (Lake)

937

2902V

Amyloid festés AL és AA typ. elkülönítésére (kiegészítő vizsgálatként)

9395

2902W

Phosphorilase enzimhiány kimutatása (MPS 5, Mc Ardle), kiegészítő vizsgálat

11008

2902X

     

2902Y

     

2902Z

Nem spec. esterase pl. NAD dg-hoz (kiegészítő vizsgálat)

6423

29030

Műtéti gyorsfagyasztás

1469

2903A

Isopentan-Nitrogén fagyasztás (egy beteg mintái)

25575

2903B

Dystrophin kimutatása immunhisztokémiai vizsgálattal

15107

2903F

Dystrophin kimutatás

4237

2903N

Neuromorphometria

496

29040

Decalcinálatlan csontvelő biopszia műgyantás szövettani feldolgozása

6870

29050

Szövettani vizsgálat immunhisztokémiai reakció alkalmazása esetén

2797

29051

50

Szövettani vizsgálat agyi prion fertőzés gyanúja miatt végzett
immunhisztokémiai reakció alkalmazása esetén

2797

29060

Elektronmikroszkópos szövettani vizsgálat

3310

29070

Kiegészítő pontszám voluminózus anyag esetén

884

29090

Onkogén expressziója immunhisztokémiával

1239

29301

12

Digitalis képanalizátor használata

608

29310

Hormon receptor feltárása műtéti anyagból

1134

29400

Diagnosztikus aspirációs/exfoliatív citológiai vizsgálat a szokásos feldolgozási módszerrel

1357

29450

Citológiai vizsgálat immuncitokémiai rekcióval

1662

29451

 33

Paraneoplasztikus neurológiai marker vizsgálat

1808

29460

Elektronmikroszkópos citológia

2715

29600

Hormoncitológia

218

29602

Diagnosztikus nőgyógyászati citológiai vizsgálat

1093

29700

Boncolás teljes belszervi vizsgálattal

9637

29703

Boncolás probléma orientált, részleges belszervi vizsgálatokkal

4265

29704

Boncolás mellőzésekor végzett tevékenység

1662

29710

20

Cerebrum vizsgálata mikroszkópia nélkül

523

29711

20

Cerebrum és gerincvelő vizsgálata mikroszkópia nélkül

643

2972C

20

Cerebrum vizsgálata makro és mikroszkópiával (alapvizsgálat)

2291

2972D

20

Cerebrum és gerincvelő vizsgálata makro és mikroszkópiával (alapvizsgálat)

2677

2978A

20

Speciális festési eljárások (I. csoport) (listázva külön a kód rögzítése mellett), festésenként

354

2978B

20

Speciális festési eljárások (II. csoport egyéb, kivéve immunhisztokémiai, ill. különleges

eljárások), festésenként

608

2978C

20

Különleges festési eljárások (III. csoport)

863

29790

Boncolás utáni szövettani vizsgálat

1067

29799

Leoltás kórbonctani anyagból

489

29881

12

Sejtmag izolálás paraffinba ágyazott szövetből

2360

29900

X-chromatin meghatározás

301

29910

Y-chromatin meghatározás

592

29920

11/a

Chromosoma analízis rövid idejű sejttenyésztéssel

3545

29930

11/a

Chromosoma analízis hosszú idejű sejttenyésztéssel

5908

29940

11/a

Chromosoma banding technika alkalmazása

1536

29950

12

DNS kivonása biológiai mintából

3925

29960

12

DNS hasítás (Nukleinsav restrikciós emésztése)

658

29970

12

DNS in situ hibridizáció

2051

29972

12

In situ PCR és Primed in situ labelling (PRINS)

12598

29990

12

Denzitometriás mennyiségi metszetkiértékelés

668

29991

12

DNS cytometria

1338

29999

38

Pathológiai másodvélemény

10 077

30260

Radioterápia ellenőrzése verifikációs felvétellel

436

30261

Radioterápia ellenőrzése kontrasztanyagos verifikációs felvétellel

562

30610

Besugárzás tervezése, külső, kézi

948

30611

Besugárzás tervezése, külső, számítógépes, egy mezőnél vagy opponáló mezőelrendezésnél

1017

30621

Dozimetria in vivo, külső besugárzásnál, ellenőrző

4348

30642

Besugárzás tervezése, külső, számítógépes, 3D

2177

30644

   

30645

   

30646

   

30647

   

30670

Testhelyzetrögzítés sugárkezeléshez

303

30680

Sugárvédő takarások készítése, egy darab

634

30700

   

30701

Brachytherapia tervezése, 2D, számítógépes, egy síkban

1213

30703

IGRT-s képalkotás és korrekciószámítás

528

30704

Védendő szervek és céltérfogatok kontúrozása IMRT-s besugárzás esetén

5 283

30705

IMRT-s besugárzás tervezése

6 113

30706

Besugárzási terv dozimetriai ellenőrzése IMRT-s besugárzás esetén

1 528

30730

Dózisszámítás és tervezés nyílt izotópterápiánál

593

30750

   

30751

Kombinált sugárkezelés (brachy- és teleterápia) számítógépes tervezése, 2D/3D

2177

30762

Brachytherápia tervezése, számítógépes, 3D

3538

30764

Dozimetria in vivo brachyterápiánál (ellenőrző)

983

31010

Mandibula felvétel

486

31020

Állkapocsízületi felvétel

486

31021

Állcsúcs felvétel

486

31030

Radiographia dentalis extraoralis

597

31040

Radiographia dentalis panoramica

597

31050

Radiographia dentalis intraoralis, felvételenként

293

31060

Teleradiographia dentalis

698

31100

Koponyafelvétel, AP/PA

496

31101

Koponyafelvétel, oldalirányú

496

31102

Koponyafelvétel, kétirányú

822

31103

Koponyafelvétel, Towne szerint

203

31104

Koponyafelvétel, tangenciális

496

31110

Basis felvétel

639

31130

Sella felvétel

486

31140

Stenvers felvétel

496

31141

Schüller felvétel

515

31142

Mayer felvétel

564

31200

Orrmelléküreg felvétel

445

31201

Rhese felvétel

564

31210

Arcus zygomaticus felvétel

566

31211

Orrcsont felvétel oldalirányból

395

31212

Arckoponya felvétel

496

31230

Orbita felvétel

486

31231

Orbita felvétel, sweet technikával

496

31300

Trachea légsáv felvétel

506

31310

Mellkasfelvétel, AP/PA

679

31311

Mellkasfelvétel, oldalirányú

597

31312

Mellkasfelvétel, kétirányú

923

31380

Mellkasfelvétel, célzott

680

31381

Borda felvétel

751

31382

Sternum felvétel

520

31383

Sternum oldalirányú felvétel

520

31384

Sternum kivetített felvétel

419

31410

Epetáji natív felvétel

520

31420

Vese és hólyag natív felvétel

597

31421

Hólyagtáj natív felvétel

506

31440

Has natív felvétel

698

31441

Baby-gram

536

31442

Wangensteen-Rice felvétel

192

31460

Has célzott felvétel

722

31500

Dens felvétel

496

31510

Nyaki gerinc, AP felvétel

546

31511

Nyaki gerinc, oldalirányú felvétel

546

31512

Nyaki gerinc, kétirányú

822

31513

Gerinc vizsgálat, funkcionális

732

31515

Nyaki-háti gerinc átmenet, AP felvétel

367

31516

Nyaki-háti gerinc átmenet, oldalirányú felvétel

367

31517

Nyaki-háti gerinc átmenet, kétirányú felvétel

520

31530

Háti gerinc, AP felvétel

597

31531

Háti gerinc, oldalirányú felvétel

597

31532

Háti gerinc, kétirányú felvétel

923

31535

Háti-ágyéki gerinc átmenet, AP felvétel

344

31536

Háti-ágyéki gerinc átmenet, oldalirányú felvétel

344

31537

Háti-ágyéki gerinc átmenet, kétirányú felvétel

520

31540

Lumbalis gerinc, AP felvétel

597

31541

Lumbalis gerinc, oldalirányú felvétel

597

31542

Lumbalis gerinc, kétirányú felvétel

750

31544

Lumbosacralis gerinc, AP felvétel

344

31545

Lumbosacralis gerinc, oldalirányú felvétel

344

31546

Lumbosacralis gerinc, kétirányú felvétel

520

31548

Bending felvétel

2095

31550

Sacrum coccygeum, AP felvétel

496

31551

Sacrum coccygeum, oldalirányú felvétel

496

31552

Sacrum, kétirányú felvétel

841

31560

Foramen vertebrarum felvétel

845

31561

Dittmar felvétel

946

31600

Clavicula felvétel

621

31601

Sterno-clavicularis ízületi felvétel

569

31602

Acromio-clavicularis ízületi felvétel

569

31603

Scapula felvétel

621

31604

Váll, AP felvétel

546

31605

Vállak összehasonlító AP felvételei

822

31606

Váll, axiális felvétel

569

31607

Váll, transthoracalis felvétel

546

31608

Váll, terheléses felvétel

569

31650

Medence, AP felvétel

759

31651

Csípőízület, AP felvétel

597

31652

Csípőízület, oldalirányú felvétel

496

31653

Csípőízület, Lauenstein felvétel

496

31654

Obturator felvétel

496

31655

Ala felvétel

293

31656

Medence bemenet felvétel

344

31657

Medence kimenet felvétel

344

31660

Gerinc, teljes AP felvétel

978

31661

Oldalirányú teljes gerincfelvétel

974

31662

Risser-csík felvétel

419

31710

Humerus, kétirányú felvétel

722

31720

Könyök, kétirányú felvétel

812

31725

Összehasonlító könyök felvétel

621

31730

Olecranon ulnae, axialis felvétel

395

31731

Alkar, kétirányú felvétel

817

31740

Csukló, kétirányú felvétel

740

31741

Csukló, tartott felvétel

367

31742

Csukló-kéz felvétel

496

31750

Os naviculare, négyirányú felvétel

882

31751

Os naviculare felvétel

293

31755

Összehasonlító kéz felvétel AP irányban

698 

31760

Kéz, kétirányú felvétel

740 

31761

Kéz I. ujj, kétirányú felvétel

537 

31762

Kézujjak kétirányú felvétele

556 

31763

Ujj, tartott felvétel

395 

31800

Teljes alsóvégtagi röntgenfelvétel (AP)

1087 

31810

Femur, kétirányú felvétel

942 

31819

Összehasonlító térdfelvétel (AP)

768 

31820

Térd, kétirányú felvétel

740 

31821

Térd, tartott felvétel

621 

31822

Patella, axiális felvétel

722 

31823

Alagút betekintő felvétel

419 

31830

Lábszár, kétirányú felvétel

841 

31840

Boka, kétirányú felvétel

740 

31841

Boka, tartott felvétel

569 

31842

Boka, háromirányú felvétel

882 

31850

Sarokcsont, oldalirányú felvétel

496 

31851

Sarokcsont, axialis felvétel

481 

31852

Talocalcanealis betekintő felvétel

367 

31860

Láb, kétirányú felvétel

841 

31861

Láb I. ujj, kétirányú felvétel

520 

31862

Láb egyéb ujjairól kétirányú felvétel

515 

31863

Láb összehasonlító felvétel AP vagy ferde irányban

616 

31930

Emlőfelvétel, natív, ferde

686 

31931

Emlőfelvétel, natív, cranio-caudalis

686 

31932

Emlőfelvétel, natív, lateralis

686 

31933

Emlőfelvétel, tangenciális

686 

31934

Emlőfelvétel, célzott

686 

31936

Emlőfelvétel nagyított

703 

31937

Specimen mammográfiás vizsgálat

817 

3193A

Preoperatív dróthurok lokalizáció, 2D, rtg. vezérelt

9775 

32210

Bronchographia

2277 

32211

Bronchographia selectiva

2315 

32400

Nyelőcső rtg. vizsgálata, kontrasztanyaggal

2279 

32410

Gyomor rtg. vizsgálata

2378 

32420

Gyomor kettős kontrasztos vizsgálata

2486 

32430

Duodenographia hypotonica

1042 

32451

Enterographia selectiva

1042 

32452

Enterographia selectiva, kettős kontrasztanyaggal

6504 

32460

Irrigoscopia

3928 

32470

Irrigoscopia kettős kontrasztanyaggal

5894 

32480

Gyomor-bél passage követés kontrasztanyaggal

1111 

32510

Urographia

4673 

32520

Myelographia

4178 

32540

Cystographia

1021 

32541

Urethrographia mictios

1330 

32542

Urethrographia retrográd

1536 

32550

Pyelographia retrográd

3233 

32551

Pyelographia transrenalis

3233 

32580

Funkcionális uroradiológiai vizsgálat

690 

32582

Corpus cavernosum kontrasztanyagos rtg. vizsgálata

1202

32623

Cholangiographia epeúti drainen át

1970

32630

Cholangiographia percutanea transhepatica (PTC)

3560

32640

Cholangiographia i. v.

3135

32641

Cholangio-cholecystographia

3732

32660

Endoscopos retrográd cholangiopancreatographia (ERCP)

4582

32661

ERP pancreatographia endoscopica

4582

32710

Hysterosalpingographia

4365

32800

Dacryocystographia

481

32801

Ductographia nasolacrimalis

790

32810

Sialographia

872

32820

Galaktográfia

6439

32821

Pneumocystographia (emlő)

872

32860

Fistulographia

2670

32910

Discographia

769

32921

Arthrographia

804

32922

Ízületi infiltráció arthrographiával

4009

32923

Nucleolysis

5257

33070

Aortographia arcus aortae

23676

33071

Arteriographia direkt punkcióval

12622

33075

Venographia

5416

33201

Manometria intravascularis

1202

33300

Aortographia abdominalis

28076

33304

Angiographia thoracalis

28291

33340

Szelektív arteriographia - első ág, egy irány

21451

33341

Szelektív arteriographia - további ágak, áganként

20086

33350

Szuperszelektív arteriographia - első ág, egy irány

28801

33351

Szuperszelektív arteriographia - további ágak, áganként

26121

33353

Embolizáció/sclerotisatio - szelektív

31880

33360

Embolizáció/sclerotisatio - szuperszelektív - egy ág

38532

33361

Embolizáció/sclerotisatio - minden további ág

25226

33400

Aneurysma elzárás (katéteres módszerrel)

7462

33450

UH vezérelt célzott biopszia (testüregi)

2189

33550

Cavographia

14913

33560

Szelektív venographia - első ág, egy irány

27176

33580

Szelektív venographia - további ágak, áganként

24991

33610

Szuperszelektív venographia - első ág, egy irány

27335

33620

Szuperszelektív venographi - a további ágak, áganként

25109

33630

Angiogr. minden további irány v. befecskendezés

8037

33650

Port behelyezés kemoterápiához arteriába, percutan

7187

33660

Kemoterápia-szuperszelektív+embolizáció/első ág

30029

33720

Kemoterápia-szuperszelektív+embol./további ágak

24758

33800

Lymphographia

7728

33850

Kemoterápia-szelektív

25226

33860

Kemoterápia-szuperszelektív

21758

33870

Kemoterápia-haemofiltratio

9623

33880

Kemoterápia-szelektív+embolizáció

8758

34032

Mellkas átvilágítás

569

34042

Natív has átvilágítás

753

34080

Mellkas és natív has átvilágítás

955

34200

Koponya tomographias felvétel

901

34210

Gerinc tomographias felvétel

901

34211

Vállöv tomographias felvétel

901

34230

Mellkas tomographias felvétel

947

34260

Urológiai tomographias felvétel

845

34280

Medence és alsó végtag tomographias felvétel

918

34290

Felső végtag tomographias felvétel

918

3440S

Sugárterápiás tervezés szimulátorral

1098

3440T

Szimulálás kontrasztanyaggal

1591

3440U

   

3440V

   

34410

31

Agykoponya natív CT vizsgálata

3810

34411

31

Agykoponya CT vizsgálat iv. kontrasztanyag adását követőleg

8142

34412

31

Agykoponya CT vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

11952

34413

31

Sella célzott natív CT vizsgálata (vékonyszeletes)

3810

34414

31

Sella célzott CT vizsgálata natív plusz kontrasztanyagos

12152

34415

31

Orbita célzott CT vizsgálata natív (vékonyszeletes)

3810

34416

31

Orbita célzott CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos (vékonyszeletes)

12152

34417

31

Belső fül célzott CT vizsgálata natív (vékonyszeletes)

3810

34418

31

Belső fül célzott CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

12152

34421

31

Arckoponya CT vizsgálata natív plusz kontrasztanyag adását követőleg

12152

34422

31

Arckoponya CT vizsgálata natív

3810

34424

31

Gerinc CT vizsgálata (min. 2 csigolya szegmentum) natív

3810

34425

31

Gerinc CT vizsgálata (min. 2 csigolya szegmentum) iv. kontrasztanyag adását követőleg

10137

34427

31

Gerinc CT vizsgálata (min. 2 csigolya szegmentum) natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

13947

34430

31

Nyaki lágyrész CT vizsgálata natív

3810

34431

31

Nyaki lágyrész CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg

9425

34432

31

Nyaki lágyrész CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

13234

34440

31

Mellkas CT vizsgálata natív

5079

34441

31

Mellkas CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg

10476

34442

31

Mellkas CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

15554

34450

31

Teljes has CT vizsgálata natív

5079

34451

31

Teljes has CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg

10476

34452

31

Teljes has CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

15554

34453

31

Teljes has és medence CT vizsgálata natív

8344

34454

31

Teljes has és medence CT vizsgálata natív és iv. kontrasztanyag adását követőleg

20131

34460

31

Medence CT vizsgálata natív

3810

34461

31

Medence CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg

10137

34462

31

Medence CT vizsgálata natív és iv. kontrasztanyag adását követőleg

13947

34470

31

Végtag CT vizsgálata natív

3810

34471

31

Végtag CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg

8712

34472

31

Végtag CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

12521

34473

31

Intracraniális képlet percutan biopszia, CT vezérelt

1910

34474

31

Biopsia pulmonis transthoracalis, CT vezérelt

3819

34475

31

Biopsia prostatae percutanea, CT vezérelt

1910

34476

31

Haspunkció, CT vezérelt

764

34480

31

Kiegészítő pont has vagy medence CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg (két- vagy háromfázisú sorozat elkészítése esetén)

2138

34490

31

CT angiográfia koponya

9262

34491

31

CT angiográfia nyak

9262

34492

31

CT angiográfia mellkas

9975

34493

31

CT angiográfia teljes has

9975

34494

31

CT angiográfia medence

9262

34500

31

Csont denzitometria CT vizsgálat

2864

34611

31

3D CT vizsgálat besugárzás tervezéshez

3819

34620

31

CT vizsgálat alapú virtuális endoszkópia

5728

34630

31

CT vezérelt intervenció core biopszia

11456

34631

31

CT vezérelt intervenció, citológiai mintavétel vagy folyadék aspiráció

5728

34632

31

Aspiratio hepatis CT vezérelt

2864

34640

31

CT vezérelt intervenció, tartós drenázs

22912

34641

32

Szív és coronaria MSCT

26064

34914

31

Agykoponya natív MR vizsgálat

10884

34915

31

Agykoponya MR vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

31462

34916

31

Sella célzott MR vizsgálata natív

10884

34917

31

Sella célzott MR vizsgálata natív plusz kontrasztanyagos

31462

34918

31

Orbita célzott MR vizsgálata natív

10884

34919

31

Orbita célzott MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos

31462

34920

31

Belső fül célzott MR vizsgálata natív

10884

34921

31

Belső fül célzott MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

31462

34922

31

Arckoponya MR vizsgálata natív

10884

34923

31

Arckoponya MR vizsgálata natív plusz kontrasztanyag adását követőleg

31462

34924

31

Gerinc MR vizsgálata natív gerinc

10884

34925

31

Gerinc MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg

20006

34926

31

Gerinc MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

30889

34927

31

Nyaki lágyrész MR vizsgálata natív

10884

34928

31

Nyaki lágyrész MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg

20006

34929

31

Nyaki lágyrész MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

30889

34930

31

Mellkas MR vizsgálata natív

10884

34931

31

Mellkas MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg

20006

34932

31

Mellkas MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

30889

34933

31

Teljes has MR vizsgálata natív

10884

34934

31

Teljes has MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg

20006

34935

31

Teljes has MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

30889

34936

31

MR kolangiográfia

10884

34937

31

Teljes has és medence MR vizsgálata natív

22912

34938

31

Teljes has és medence MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

40011

34939

31

Medence MR vizsgálata natív

10884

34940

31

Medence MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg

20006

34941

31

Medence MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

30889

34942

31

Ízület, végtag MR vizsgálata natív

10884

34943

31

Ízület, végtag MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg

20006

34944

31

Ízület, végtag MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

30889

34945

31

Emlő MR vizsgálata natív

10884

34946

31

Emlő MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg

20006

34947

31

Emlő MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

30889

34948

31

MR angiográfia, iv. kontrasztanyag adása nélkül

5728

34949

31

MR angiográfia, iv. kontrasztanyag adásával

23867

34950

31

3D MR vizsgálat besugárzás tervezéshez

8592

34951

31

MR vizsgálat alapú virtuális endoszkópia

8592

34952

40

Szív MR vizsgálat natív EKG vezérelt

21767

34953

40

Szív MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg (EKG vezérelt)

40011

34954

41

MR spektroszkópia vizsgálat in vivo

14320

34955

42

MR vezérelt intervenció core biopszia

25033

34956

42

MR vezérelt intervenció citológiai mintavétel vagy folyadék aspiráció

20027

34957

42

MR vezérelt intervenció tartós drenázs

40053

34958

43

Endokavitális MR vizsgálat

19094

3500A

Pajzsmirigy jódtárolás vizsgálata

1938

3501A

Zsírfelszívódás izotópos vizsgálata

7530

3501B

Vasfelszívódás izotópos vizsgálata

20270

3501C

B-12 vitamin felszívódás izotópos vizsgálata

5275

3501D

Epesav felszívódás izotópos vizsgálata

15664

3502A

Enterális fehérjevesztés izotópos vizsgálata

12568

3503A

Glomerularis filtráció izotópos mérése

4519

3503B

Tubularis secretio v. effekt. plasma-flow izotópvizsgálat

2590

3510A

Nukl. sztetoskop/radiocirkulogr. first pass vizsgálat

2673

3510B

Nukl. sztetoszkóp/radiocirculogr. equilibr. + EKG kapu vizsg.

2393

3511A

Radiorenographia

1813

3512A

Izomkeringés vizsgálata nemesgázzal

0

35203

Pajzsmirigy szcintigráfia, I-131-gyel

2587

35204

Pajzsmirigy szcintigráfia, jód-123-mal

6653

35205

 57

Pajzsmirigy maradványszövet kimutatása rhTSH stimulációs kezelést követően

24 584

3520B

Nyálmirigy szcintigráfia

2009

3520C

Pajzsmirigy szcintigráfia, Tc-mal

1920

3520D

Pajzsmirigy szcintigráfia + takarás/túlvezérlés

1859

3520F

Pajzsmirigy szcintigráfia Tc-mal + tárolási adatok

6 644

3520G

Mellékpajzsmirigy szcintigráfia (TlCl vagy Tc-mal jelzett farmakonnal

20 735</