T/5248. számú törvényjavaslat indokolással - a Magyarország és az Ecuadori Köztársaság között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország és az Ecuadori Köztársaság között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.
Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.
(1) A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.
(1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kiv...

T/5248. számú törvényjavaslat indokolással - a Magyarország és az Ecuadori Köztársaság között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
2023. évi LXVI. törvény a Magyarország és az Ecuadori Köztársaság között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
1. §
Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország és az Ecuadori Köztársaság között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.
2. §
Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.
3. §
(1) A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.
4. §
(1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. §, a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet a Megállapodás 7. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) A Megállapodás, a 2. §, a 3. §, valamint az 1. melléklet és a 2. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.
5. §
Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.
1. melléklet a 2023. évi ... törvényhez
MEGÁLLAPODÁS MAGYARORSZÁG ÉS AZ ECUADORI KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT AZ IDEIGLENESEN MUNKÁT VÁLLALÓ TURISTÁK PROGRAMJÁRÓL
Magyarország és az Ecuadori Köztársaság (a továbbiakban külön-külön a "Fél", együttesen a "Felek"),
annak érdekében, hogy a két ország közötti szorosabb együttműködést előmozdítsák,
annak szellemében, hogy a két ország közötti kapcsolatokat erősítsék,
annak érdekében, hogy a fiatalok közötti jobb kölcsönös megértést előmozdítsák,
azzal a szándékkal, hogy megkönnyítsék az ideiglenesen munkát vállaló turisták részére kiadott magyar ideiglenes tartózkodási engedély vagy ecuadori munkavállalási célú turista vízum (a továbbiakban: magyar ideiglenes tartózkodási engedély vagy ecuadori munkavállalási turista vízum) kölcsönös megadását a két ország fiataljai számára, akik üdülési vagy turisztikai céllal kívánnak a másik Fél területére belépni és ott tartózkodni, miközben lehetőséget biztosítanak számukra, hogy a tartózkodással kapcsolatos költségek fedezésére, munkatapasztalatuk bővítésére és a másik ország nyelvének, kultúrájának és társadalmának jobb megismerésére irányuló, fizetett tevékenységet végezzenek;
az alábbi megállapodást kötötték az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról (a továbbiakban: "Program"):
1. cikk
(1) Jelen Megállapodás rendelkezéseire is figyelemmel, a fogadó Fél saját jogszabályai és eljárásai szerint évente legfeljebb száz (100), többszöri belépésre jogosító, magyar ideiglenes tartózkodási engedélyt vagy ecuadori munkavállalási turista vízumot bocsát ki, tizenkét (12) naptári hónapos átmeneti időszakra a másik Fél (a küldő Fél) állampolgárainak, akik a kérelem benyújtásakor megfelelnek az alábbi követelményeknek:
a) elsősorban a fogadó Félnél kívánják a szabadságukat tölteni, legfeljebb tizenkét (12) naptári hónapig;
b) legalább tizennyolc (18) évesek, de a jelentkezéskor nem töltötték be a harmincegyedik (31.) életévüket;
c) nem utaznak eltartott családtagokkal;
d) rendelkeznek érvényes útlevéllel és továbbutazásra jogosító jeggyel vagy elegendő forrással egy ilyen jegy megvásárlásához;
e) rendelkeznek a Program céljából szükséges forrásokkal a fogadó Fél területén;
f) tartózkodásuk alatt érvényes, teljes körű orvosi és kórházi biztosítással rendelkeznek, amely betegség, baleset vagy halál esetén a hazaszállítást is magában foglalja;
g) korábban nem vettek részt a fogadó Fél Programjában;
h) felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, vagy felsőoktatási tanulmányukból legalább két (2) évet sikeresen elvégeztek;
i) Ecuador állampolgárai esetében legalább funkcionális szintű angol nyelvtudással kell rendelkezniük. Magyarország állampolgárai esetében legalább funkcionálisnak minősített spanyol nyelvtudással kell rendelkezniük;
j) büntetlen előéletűek.
(2) A Felek évente diplomáciai jegyzékváltás útján megállapítják az 1. cikk e) pontjának rendelkezései alapján szükséges források minimális összegét.
2. cikk
(1) Bármely Fél állampolgára magyar ideiglenes tartózkodási engedélyt vagy ecuadori munkavállalási turista vízumot igényelhet az adott magyar vagy ecuadori nagykövetségen vagy konzulátuson. Mindkét ország állampolgárainak, akik a jelen Program keretében a másik Fél területére történő beutazást kérik, meg kell felelniük a két országban hatályos, az okmányokra vonatkozó valamennyi vonatkozó rendelkezésnek.
(2) A kérelmezőknek meg kell fizetniük a kérelemmel kapcsolatos díjakat.
(3) Az egyik Fél állampolgárait, akik jelen Megállapodás alapján magyar ideiglenes tartózkodási engedélyt vagy ecuadori munkavállalási turista vízumot igényeltek, a másik Fél törvényeivel és rendeleteivel összhangban elutasíthatja.
(4) Az egyik Fél kérésére a másik Fél diplomáciai úton tájékoztatást ad a Program keretében, a másik Fél állampolgárai számára az előző évben kiadott ideiglenes tartózkodási engedélyek vagy vízumok teljes számáról.
3. cikk
(1) Mindkét Fél lehetővé teszi a másik Fél magyar ideiglenes tartózkodási engedéllyel vagy ecuadori munkavállalási turista vízummal rendelkező állampolgárai számára, hogy tizenkét (12) naptári hónapos időtartamra a területén tartózkodjanak, azzal, hogy a fizetett munkaviszonyhoz való hozzáférés a tartózkodásuk egyik közvetett eleme, de nem elsődleges célja. Ezen időszak alatt, a fogadó Fél jogszabályaira is figyelemmel, a magyar ideiglenes tartózkodási engedéllyel vagy ecuadori munkavállalási turista vízummal rendelkezők elhagyhatják a Fél területét, és ugyanazon vízummal vagy engedéllyel újra beléphetnek a Fél területére.
(2) Az egyik Fél állampolgárai, akik magyar ideiglenes tartózkodási engedéllyel vagy ecuadori munkavállalási turista vízummal léptek be a másik Fél területére, tartózkodásuk alatt kötelesek betartani a vonatkozó törvényeket és rendeleteket, és nem végezhetnek olyan munkát, amely ellentétes jelen Megállapodás céljával.
(3) A magyar ideiglenes tartózkodási engedéllyel vagy ecuadori munkavállalási turista vízummal rendelkezők az engedélyezett 12 hónapos időtartamból legfeljebb 6 (hat) hónapot dolgozhatnak.
(4) A magyar ideiglenes tartózkodási engedéllyel vagy ecuadori munkavállalási turista vízummal rendelkezők az engedélyezett 12 hónapos időtartam alatt legfeljebb 4 (négy) hónapig vehetnek részt képzésben vagy egyéb tanulmányi kurzuson.
(5) Mindkét Fél fenntartja a jogot arra, hogy jelen Megállapodás keretében benyújtott vízum- vagy ideiglenes tartózkodási engedély iránti kérelmeket elutasítsa. Az adott Fél törvényeivel és rendeleteivel összhangban egyik Fél azon állampolgárainak, akik jelen Megállapodás alapján vízumot vagy engedélyt kaptak, megtagadhatják a másik Fél területére történő belépését, vagy kiutasíthatják onnan.
(6) A magyar ideiglenes tartózkodási engedéllyel vagy ecuadori munkavállalási turista vízummal rendelkezők nem maradhatnak Magyarországon vagy Ecuadorban az adott vízummal vagy engedéllyel engedélyezett tizenkét (12) naptári hónapos tartózkodási időn túl.
4. cikk
(1) A Fél visszafogadja azon állampolgárait, akiknek nincs jogalapjuk a másik Fél területén való tartózkodásra.
(2) Az egyes országokban hatályos törvényekre, szabályokra és rendelkezésekre is figyelemmel, a Felek a magyar ideiglenes tartózkodási engedéllyel vagy ecuadori munkavállalási turista vízummal rendelkező vagy ezekkel a múltban rendelkező személyek hazaszállításának és visszafogadásának megkönnyítése céljából:
(a) konzuli együttműködést alakít ki a másik Fél részéről annak érdekében, hogy megállapítsa a személyazonosságát vagy állampolgárságát minden olyan magyar ideiglenes tartózkodási engedély vagy ecuadori munkavállalási turista vízummal rendelkező személynek, aki nem tudott vagy nem akart megfelelő személyazonossági okmányokat bemutatni személyazonosságának vagy állampolgárságának megállapításához. A Felek minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a személy személyazonosságát minden rendelkezésre álló információ felhasználásával kivizsgálják;
(b) kérheti a másik Felet, hogy állítson ki úti okmányt az ilyen személy számára olyan körülmények között, amikor az adott személy nem tudott vagy nem akart megfelelő úti okmányt felmutatni a hazájába való visszatéréshez. A másik Fél a kérelem kézhezvételétől számított tíz (10) napon belül megfelelő úti okmányt állít ki; és
(c) az idegenrendészeti őrizetben lévő személyek esetében közvetlenül és minimális késedelemmel végzi el a hazaszállítást.
(3) A Felek nemzeti jogszabályainak és eljárásmódjának való megfelelés alapelv a jelen bekezdésben előírt együttműködés végrehajtása során.
5. cikk
(1) A 2. cikk (1) bekezdésének megfelelően a Felek biztonsági és közrendi okokból ideiglenesen részben vagy egészben felfüggeszthetik jelen Megállapodás rendelkezéseit saját területükön.
(2) Minden ilyen felfüggesztésről a másik Felet diplomáciai úton haladéktalanul értesítik.
(3) A felfüggesztésről szóló írásbeli értesítésben meg kell határozni a felfüggesztés végének időpontját.
(4) A felfüggesztés időtartama alatt a Felek a Megállapodás alapján nem vállalnak olyan feladatokat, amelyek a felfüggesztett rendelkezés(ek)re vonatkoznak.
6. cikk
A Felek között jelen Megállapodás értelmezéséből, illetve alkalmazásából eredő vitákat békés úton, a Felek közötti közvetlen tárgyalások és konzultációk útján rendezik, külső joghatóság igénybevétele nélkül.
7. cikk
(1) Jelen Megállapodás 30 (harminc) nappal a diplomáciai csatornákon keresztül küldött utolsó értesítés kézhezvételét követően lép hatályba, amely során a Felek tájékoztatják egymást arról, hogy eleget tettek a jelen Program hatálybalépésére vonatkozó nemzeti jogszabályaiknak, és hogy elfogadták az ehhez szükséges törvényeket és rendeleteket.
(2) Jelen Megállapodás határozatlan időre szól.
(3) Jelen Megállapodás a Felek kölcsönös írásbeli egyetértésével, diplomáciai úton bármikor módosítható. A módosítás hatálybalépésének időpontját a diplomáciai levelezésben rögzítik.
(4) Jelen Megállapodás bármikor felmondható bármelyik Félnek a másik Félhez diplomáciai csatornákon keresztül intézett írásbeli értesítésével. Amennyiben a Felek másként nem állapodnak meg, jelen Megállapodás az értesítés kézhezvételét követő kilencven (90) nap elteltével hatályát veszti.
(5) Ha a Felek másként nem állapodnak meg, jelen Megállapodás felmondása, teljes vagy részleges felfüggesztése nem akadályozza meg, hogy a felmondás vagy felfüggesztés időpontjában magyar ideiglenes tartózkodási engedéllyel vagy ecuadori munkavállalási turista vízummal rendelkező személyek a másik Fél területére belépjenek és ott tartózkodjanak, illetve az ilyen vízum vagy ideiglenes tartózkodási engedély lejártáig jelen Megállapodással összhangban tovább dolgozzanak.
Készült Brüsszelben, 2023. július 18. napján, két eredeti példányban, magyar, spanyol és angol nyelven, valamennyi szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.
2. melléklet a 2023. évi ... törvényhez
AGREEMENT BETWEEN HUNGARY AND THE REPUBLIC OF ECUADOR ON A WORKING HOLIDAY PROGRAMME
Hungary and the Republic of Ecuador (hereinafter referred to individually as 'the Party' and collectively as 'the Parties')
In order to promote greater cooperation between the two countries,
In the spirit of strengthening ties between their two countries,
Promoting improved mutual understanding amongst their young people,
Desirous of facilitating the reciprocal granting of Hungarian temporary residence permits for working holidays or Ecuadorian working holiday visas (hereinafter, "Hungarian temporary residence permit or working holiday Ecuadorian visa"), to young people from the two countries wishing to enter and stay in the territory of the other Party for holiday or tourism purposes, while offering them the opportunity to carry out remunerated activities in order to cover expenses related to their stay, broaden their work experience and improve their knowledge of the language, culture and society of the other country;
Have reached the following Agreement on a Working Holiday Programme (hereinafter, the "Programme"):
ARTICLE 1
(1) Subject to the provisions of this Agreement, the host Party will grant annually, according to its own laws and procedures, up to one hundred (100) multiple entry, Hungarian temporary residence permit or working holiday Ecuadorian visa for a temporary period of twelve (12) calendar months to nationals of the other Party (the sending Party), who satisfy the following requirements at the time of application:
a) They intend primarily to holiday in the territory of the host Party for a period of up to twelve (12) calendar months;
b) They are at least eighteen (18) years of age but have not turned thirty one (31) at the time of application;
c) They are not travelling with dependent family members;
d) They hold a valid passport and an onward travel ticket or sufficient funds to purchase such a ticket;
e) They possess sufficient funds for personal support for the purposes of a Programme in the territory of the host Party;
f) They hold valid comprehensive medical and hospitalization insurance throughout their stay, including repatriation in case of illness, accident or death;
g) They have not previously taken part in the host Party's Programme;
h) They hold tertiary qualifications, or have successfully completed at least two (2) years of higher education study;
i) In the case of nationals of Ecuador, have a level of proficiency in English, which is assessed as at least functional. In the case of nationals of Hungary have a level of proficiency in Spanish which is assessed as at least functional;
j) They have no criminal record.
(2) The Parties shall establish annually, through the exchange of diplomatic notes, the minimum amount of the resources required by virtue of the provisions of Paragraph 1 Point e) of this Article.
ARTICLE 2
(1) Nationals of either Party may request a Hungarian temporary residence permit or working holiday Ecuadorian visa at the respective Hungarian or Ecuadorian embassies and consulates. Citizens of both countries requesting entry to the territory of the other Party within the framework of this Programme must comply with all applicable provisions on documentation effective in each of the two countries.
(2) Applicants must pay any fees associated with the application.
(3) Nationals of one Party who have applied for a Hungarian temporary residence permit or working holiday Ecuadorian visa under this Agreement may be denied by the other Party in accordance with the laws and regulations of that Party.
(4) Upon request, by one of the Parties, the other Party shall report, through diplomatic channels, the total number of temporary residence permits or visas issued during the previous year to citizens of the other Party under the Programme.
ARTICLE 3
(1) Each Party will allow the nationals of the other Party who hold a Hungarian temporary residence permit or working holiday Ecuadorian visa to stay in their territory for a period of twelve (12) calendar months, with access to a paid employment relationship that being a circumstantial aspect of their stay but not the primary purpose. During this period, and subject to the laws of the host Party, holders of a Hungarian temporary residence permit or working holiday Ecuadorian visa are allowed to leave and re-enter the territory of the Party using the same visa or permit.
(2) The nationals of one Party who have entered the territory of the other on a Hungarian temporary residence permit or working holiday Ecuadorian visa must comply with the respective laws and regulations during their stay, and may not access any job that is contrary to the purpose of this Agreement.
(3) Holders of Hungarian temporary residence permits or working holiday Ecuadorian visas will be allowed to work for a maximum term of 6 (six) months out of the authorized 12-month term.
(4) Holders of Hungarian temporary residence permits or working holiday Ecuadorian visas will be allowed to enroll in training or other study courses for a maximum term of 4 (four) months during the course of the authorized 12-month term.
(5) Both Parties reserve the right to reject any visa or temporary residence permit application submitted within the framework of this Agreement. Nationals of one Party who have been granted a visa or permit under this Agreement may be denied entry or expelled from the territory of the other Party in accordance with the laws and regulations of that Party.
(6) Holders of Hungarian temporary residence permits or working holiday Ecuadorian visas will not be permitted to remain in Hungary or Ecuador beyond the authorized period of stay of twelve (12) calendar months on that visa or permit.
ARTICLE 4
(1) The Party will re-admit their nationals who have no lawful basis to remain in the territory of the other Party.
(2) Subject to the laws, rules and regulations in force in each country, for the purpose of facilitating the repatriation and readmission of persons who have held or hold a Hungarian temporary residence permit or working holiday Ecuadorian visa, the Parties:
(a) will establish consular cooperation from the other Party to determine the identity or nationality of any Hungarian temporary residence permit or working holiday Ecuadorian visa holder who has been unable or unwilling to provide appropriate identity documentation to ascertain their identity or nationality. The Parties will use their best endeavours to investigate the person's identity using all available information;
(b) may request the other Party to issue a travel document to such a person in circumstances where that person has been unable or unwilling to provide an appropriate travel document for return to their home country. The other Party will provide an appropriate travel document within ten (10) days of receiving the request; and
(c) will conduct repatriation directly and with minimal delay for persons who are in immigration custody.
(3) Compliance with national legislation and policies of the Participants will be the basic principle while implementing cooperation outlined in this paragraph.
ARTICLE 5
(1) Pursuant to Article 2 Paragraph 1 each Party may, for reasons of security and public order, temporarily suspend, in whole or in part, provisions of this Agreement in its own territory.
(2) Any such suspension will be notified immediately to the other Party through diplomatic channels.
(3) Any such written notification of suspension will stipulate the date that the suspension ends.
(4) During the period of the suspension, the Parties will not undertake any tasks under the Agreement which concern the suspended provision(s).
ARTICLE 6
Any disputes between the Parties which arise over the interpretation and/or application of this Agreement will be settled amicably, through direct negotiations and consultations between the Parties and without recourse to outside jurisdiction.
ARTICLE 7
(1) This Agreement will enter into force 30 (thirty) days after the date of receipt of the last notification, sent through diplomatic channels, through which the Parties inform each other that they have complied with their respective domestic regulations applicable to the entry into force of this Programme.
(2) This Agreement is signed for an indefinite period of time.
(3) This Agreement may be amended at any time by mutual written consent of the Parties, through diplomatic channels. The time of the entry into force of an amendment will be stipulated in the diplomatic correspondence.
(4) This Agreement may be terminated at any time by written notification of either Party to the other Party, through diplomatic channels. Unless the Parties agree otherwise, this Agreement will cease to have effect ninety (90) days after the receipt of such notification.
(5) Unless the Parties agree otherwise, the termination or total or partial suspension of this Agreement will not prevent any person holding a Hungarian temporary residence permit or working holiday Ecuadorian visa at the time of termination or suspension from entering and staying in the territory of the other Party and/or continuing to work until the expiration of such visa or temporary residence permit, in accordance with this Agreement.
DONE in Brussels, on 18th of July 2023 in two original copies, each in Hungarian, Spanish and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence, the English text will prevail.
Általános indokolás
Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján kerül közzétételre.
A törvényjavaslat célja a Magyarország és az Ecuadori Köztársaság között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismeréséhez szükséges felhatalmazás kérése, illetve a Megállapodás kihirdetése.
A Megállapodás által előirányzott program keretében a két ország 18 és 31 év közötti állampolgárai egy évet meg nem haladóan tartózkodhatnak a másik fél területén, akik - bár tartózkodásuk célja elsődlegesen nem keresőtevékenység folytatása, hanem turizmus - a Megállapodásban meghatározott feltételek teljesítése esetén ideiglenesen munkát is vállalhatnak. A Megállapodásban rögzített, legfeljebb 12 hónapig érvényes turizmus alatti ideiglenes munkavállalásra jogosító vízum (ecuatorianas de trabajo y vacaciones) már létező, tartózkodásra jogosító okmány az Ecuadori Köztársaságban, Magyarország pedig a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény szerinti ideiglenes tartózkodási engedélyt állít ki a programban résztvevő ecuadori állampolgárok részére.
A Megállapodás jól illeszkedik a magyar-ecuadori kapcsolatok rendszerébe, amely a humán- és ifjúsági kapcsolatok további fejlesztését nagyszerűen szolgálja. A Megállapodás létrehozása a magyar-ecuadori kapcsolatok egészére pozitív hatással lesz, az a gazdasági, turisztikai, kulturális és oktatási területen egyértelműen kedvezően hat.
Részletes indokolás
1. §
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 7. § (1) bekezdés a) pontja és (3) bekezdés b) pontja alapján az Országgyűlés adhat felhatalmazást a Megállapodás kötelező hatályának elismerésére.
Jelen § az Alaptörvény 1. cikk (2) bekezdés d) pontjával, illetve az Nsztv. 7. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban a szerződéskötési eljárás e belső jogi aktusát rögzíti.
2. §
Az Nsztv. által megteremtett ún. egyszerűsített dualista-transzformációs rendszernek megfelelően a kötelező hatály elismerésére adott felhatalmazás a kihirdetéssel egy aktusba olvad össze [Nsztv. 7. § (2) bekezdés, illetve 9. § (1) bekezdés]. Mivel a Megállapodás tárgyából kifolyólag az Országgyűlés a cselekvő a belső jog síkján, a kihirdetés is törvényi formát ölt.
3. §, 1-2. melléklet
Az Nsztv. 10. § (1) bekezdés b) pontjában, illetve a (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a törvény e szakasza és a mellékletek tartalmazzák a Megállapodás hiteles magyar és angol nyelvű szövegét.
A Megállapodás 7 cikkből áll. Az 1-4. cikk tartalmazza a tartózkodási engedély vagy vízum kiadásának feltételeit, egyéb szabályait. A Megállapodás 5-6. cikkei rendelkeznek a Megállapodás felfüggesztéséről vagy módosításáról, továbbá a vitarendezésről. A Megállapodás 7. cikke az időbeli hatályról, a Megállapodás esetleges módosításának és felmondásának lehetőségéről szól.
4. §
A Megállapodás belső jogi hatálybalépésének napjáról rendelkezik, amely az Nsztv. 10. § (3) bekezdése értelmében egybeesik a nemzetközi jogi hatálybalépés időpontjával. A hatálybalépés naptári napját a külgazdasági és külügyminiszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. A hatálybalépés naptári napját megállapító közleményt hivatalból, a szaktárca külön közbenjárása nélkül adja ki a külgazdasági és külügyminiszter.
5. §
Figyelemmel a Megállapodás tartalmára, az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter kijelölése indokolt a végrehajtáshoz szükséges intézkedések megtétele érdekében.
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.