Végső előterjesztői indokolás az egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 534/2022. (XII. 21.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2023/9.

Kiválasztott időállapot: Mi ez?

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Az egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló Korm. rendelet indokolását az Indokolások Tárában - a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján - szükséges közzétenni.
Az egyes foglalkoztatási tárgyú ...

Végső előterjesztői indokolás az egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 534/2022. (XII. 21.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2023/9.
Az egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló Korm. rendelet indokolását az Indokolások Tárában - a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján - szükséges közzétenni.
Az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi LXXIV. törvényben foglalt módosítások végrehajthatósága és az egységes szabályozás megteremtése érdekében szükségessé vált egyes Korm. rendeletek módosítása is.
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása
Örökbefogadás esetén az apasági szabadság igénybevételére vonatkozó szabályokat rögzíti a módosítás. Az apasági szabadság a külön törvényben foglaltak szerint az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő második hónap végéig vehető igénybe, amelyhez kapcsolódóan szükségessé vált az igazolás feltételeinek szabályozása is. Ennek érdekében a javaslat módosítja a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) szabályait. A módosítás szerint az örökbefogadás engedélyezéséről szóló határozat véglegessé válásával egyidejűleg a kijelölt gyámhivatal igazolást állít ki az örökbefogadó szülő részére egyrészt annak érdekében, hogy az örökbefogadó apa az általa igénybe vehető apasági szabadsággal élni tudjon. Az igazolás a munkáltató felé történő bemutatása érdekében az örökbefogadás tényéről, az örökbefogadást engedélyező határozat számáról és keltéről, véglegessé válásának dátumáról és az örökbefogadott gyermek és az örökbefogadó apa személyazonosító adatairól tartalmaz adatot. Ezáltal csak az apasági szabadság igénybevételéhez szükséges adatok jutnak a munkáltató tudomására. Másrészt külön igazolás tartalmazza a szülői felügyeleti jog egyedül történő gyakorlásának igazolása érdekében azt, hogy a gyermek tekintetében az anyakönyvbe bejegyzett apa vagy anya képzelt személy. Ezt az igazolást az egyedül örökbefogadó szülő felhasználhatja például útlevél kiállításakor, vagy iskolai beíratás, egészségügyi beavatkozáshoz történő szülői hozzájárulás esetén, a hatóság, az egészségügyi szolgáltató, a köznevelési intézmény részére történő bemutatatás céljából.
A Gyer.-ben átmeneti rendelkezés szükséges arról, hogy - összhangban az Mt. vonatkozó átmeneti szabályával -a kijelölt gyámhivatal a megállapított határidőig hivatalból kiállítja a szükséges igazolást az örökbefogadó apa számára, ha az örökbefogadás engedélyezéséről szóló határozat 2022. augusztus 2-a és 2022. december 31-e között vált véglegessé. Továbbá az igazolás kiállítására vonatkozó rendelkezéseket a 2023. január 1-jén folyamatban lévő örökbefogadás engedélyezése iránti eljárásokban is alkalmazni kell.
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása
A jogalkalmazás egységesítése, és egyszerűsítése érdekében foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben (a továbbiakban: Flt.) egységesítésre kerülnek az álláskeresők nyilvántartásba vételével és a nyilvántartásból törlésével összefüggő szabályok. Tekintettel arra, hogy a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet még hivatkozik a korábbi szabályozás - az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a nyilvántartásból való törlésről szóló 2/2011. (I. 14.) NGM rendelet (a továbbiakban: 2/2011. NGM rendelet) - címére, szükséges a hivatkozás pontosítása. [63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 17. § (8) bekezdése]
A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása
A módosítás fő célja a jogharmonizációs kötelezettségek teljesítése:
Az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1152 európai parlamenti és tanács irányelv (a továbbiakban: 2019/1152 irányelv) átültetése.
A szülők és a gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúlyról és a 2010/18/EU tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1158 európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetése.
A jogharmonizációs kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges főbb módosítások:
A 2019/1152 irányelvvel összhangban rögzítésre kerül, hogy a munkáltatónak már a kinevezéssel egyidejűleg, de legkésőbb a hetedik naptári napon tájékoztatást kell adni a közszolgálati tisztviselőnek a jogviszony legfontosabb, alapvető jellemzőiről.
A Vhr. 8. § (2) bekezdésében rögzített jelenlegi harminc napos tájékoztatási határidő nem felel meg az irányelvben foglaltaknak, annak módosítására van szükség az irányelv alapján.
A Vhr. szerinti írásbeli tájékoztató kötelező elemei kiegészülnek a következő munkafeltételekkel: a szolgálati jogviszony megszüntetésével összefüggő szabályok, a munkaidő-beosztás lehetséges időszaka (a hét napjai, a napi munkaidő lehetséges kezdő és befejező időpontja), az illetmény-kifizetéssel kapcsolatos tájékoztatás, a munkáltató által biztosított képzésekre való jogosultság, valamint a közszolgálati tisztviselőt terhelő továbbképzési kötelezettség, továbbá a hatóság megnevezése, amely részére a munkáltató a jogviszonnyal kapcsolatos közterhet megfizeti. A 2019/1152 irányelv alapján nem kell tájékoztatni azokban a munkafeltételekben bekövetkezett változásról a közszolgálati tisztviselőt, amelyre vonatkozó tájékoztatás jogszabály vagy belső szabályzat megjelölésével biztosítható.
A munkafeltételekben bekövetkezett változásokról a 2019/1152 irányelv alapján a változás napján tájékoztatni szükséges a munkavállalót, ezért a jelenlegi tizenöt napos tájékoztatási határidő a változás (kinevezés módosítása) hatálybalépésének napjára módosul.
A Vhr. szabályai - a 2019/1152 irányelvvel összhangban - kiegészülnek azzal a rendelkezéssel, hogy a közszolgálati tisztviselő a közigazgatási szerv Vhr. 9. § (2) bekezdésében foglalt, ún. atipikus foglalkoztatás keretében betölthető munkakörökről történő tájékoztatását követő kinevezés módosítás kezdeményezése esetén a munkáltatónak 30 napon belül írásbeli indokolással ellátott választ kell adnia. Kiegészülnek továbbá a szabályok a kisgyermekes (nyolc évesnél kisebb gyermeket nevelő), valamint a gondozást végző közszolgálati tisztviselők kinevezésmódosítási kérelméhez kapcsolódó rendelkezésekkel.
Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása
Az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi LXXIV. törvényben módosításra kerül a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.).
Az Mvt. 88. § (2) bekezdés a) pontjában szereplő felhatalmazás kiegészül azzal, hogy felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg a hatósági eljárás eltérő szabályait, valamint munkavédelmi hatósági ellenőrzésre jogosító képzés és vizsga részletes szabályait.
Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletet szükséges kiegészíteni azzal az eltérő szabállyal - hasonlóan a társhatóságra (foglalkoztatás-felügyelet) vonatkozó szabályozáshoz - miszerint a munkavédelmi hatósági ellenőrzést önállóan csak vizsgázott kormánytisztviselő végezhet, valamint azzal, hogy a vizsgára vonatkozó részletes szabályokat a miniszter állapítja meg.
Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében kiszabható bírságról szóló 29/2018. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása
Tekintettel arra, hogy a Korm. rendelet hivatkozik a hatályon kívül helyezendő 34/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet címére, szükséges a hivatkozás pontosítása. [29/2018. Korm. rendelet 2. § a) pontja]
Hatályon kívül helyező rendelkezések
Az álláskeresési igazolólap kiállítására és tartalmára vonatkozó rendelkezések a jogalkalmazás megkönnyítése érdekében egységesen kerülnek szabályozásra az Flt.-ben.
Az Flt. 47. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazó rendelkezés kiüresedésével az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapról szóló 34/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet hatályon kívül helyezése indokolttá válik. [34/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet]
A jogalkalmazás egységesítése, és egyszerűsítése érdekében az Flt.-ben egységesítésre kerülnek az álláskeresők nyilvántartásával összefüggő szabályok. Az Flt. 58. § (8) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazó rendelkezés kiüresedésével az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a 2/2011. NGM rendelet szabályainak hatályon kívül helyezése indokolttá válik. [2/2011. (I. 14.) NGM. rendelet]
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.