A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló T/4862. számú törvényjavaslat indokolása

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 
  • Jogszabály indoklása: 2011. évi CLV. törvény

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

1. § A szakképzés költségeihez való hozzájárulást (a továbbiakban: szakképzési hozzájárulás) e törvény szerint kell teljesíteni. A szakképzési hozzájárulás célja
a) a szakképzésről szóló törvény hatálya alá tartozó, iskolai rendszerű képzések támogatása,
b) a felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott, az államilag támogatott létszám tekintetében a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében folytatott gyakorlati képzés támogatása (a továbbiakban: gyakorlatigényes alapképzési szak)...

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló T/4862. számú törvényjavaslat indokolása
A nemzetgazdaság és a munkaerőpiac követelményeihez, a társadalmi folyamatokhoz és az információs társadalom igényeihez igazodó rugalmas és differenciált, a gazdaság dinamikus fejlődését segítő szakképzési és felnőttképzési rendszer fejlesztési forrásainak, valamint az európai uniós társfinanszírozási kötelezettség teljesítéséhez szükséges forrás biztosítása céljából az Országgyűlés a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról a következő törvényt alkotja:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A szakképzési hozzájárulás célja
1. § A szakképzés költségeihez való hozzájárulást (a továbbiakban: szakképzési hozzájárulás) e törvény szerint kell teljesíteni. A szakképzési hozzájárulás célja
a) a szakképzésről szóló törvény hatálya alá tartozó, iskolai rendszerű képzések támogatása,
b) a felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott, az államilag támogatott létszám tekintetében a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében folytatott gyakorlati képzés támogatása (a továbbiakban: gyakorlatigényes alapképzési szak),
c) a nemzeti felsőoktatási rendszerről szóló törvényben meghatározott, az államilag támogatott létszám tekintetében a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében szervezett szakmai gyakorlat támogatása (a továbbiakban: gyakorlatigényes alapképzési szak),
d) az a)-b) pont szerinti képzés fejlesztésének támogatása,
e) az a) és c) pont szerinti képzés fejlesztésének támogatása,
f) az iskolarendszeren kívüli felnőttképzésnek a felnőttképzésről szóló törvény alapján történő támogatása.
2. A szakképzési hozzájárulásra kötelezettek köre
2. § (1) Szakképzési hozzájárulásra kötelezett - a (3)-(4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - a belföldi székhelyű
a) gazdasági társaság, kivéve a szakképzésről szóló törvény szerinti, szakképzési feladatot ellátó nonprofit gazdasági társaságot, a felsőoktatási intézmény által alapított társaságot, valamint az olyan társaságot, amelyben a felsőoktatási intézmény részesedést szerzett,
b) szövetkezet, kivéve a lakásszövetkezetet, a szociális szövetkezetet, valamint az iskolaszövetkezetet,
c) állami vállalat, tröszt, tröszti vállalat, közös vállalat, erdőbirtokossági társulat, vízgazdálkodási társulat - kivéve a víziközmű-társulatot -, egyes jogi személyek vállalata és a leányvállalat,
d) ügyvédi iroda, végrehajtó iroda és szabadalmi ügyvivő iroda,
e) közjegyzői iroda,
f) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,
g) egyéni cég.
(2) Szakképzési hozzájárulásra kötelezett a belföldön vállalkozási tevékenységet folytató, külföldi székhelyű jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társas cég, személyi egyesülés, egyéb szervezet is, ha belföldön telephellyel, fiókteleppel rendelkezik [az (1) és (2) bekezdésben foglaltak a továbbiakban együtt: hozzájárulásra kötelezett].
(3) Annak a hozzájárulásra kötelezettnek, aki adófizetési kötelezettségének átalányadó megfizetésével tesz eleget (a továbbiakban: átalányadózó), szakképzési hozzájárulás tekintetében e törvény alapján nem keletkezik bevallási és elszámolási kötelezettsége, fizetési kötelezettségét az átalányadó megfizetésével teljesíti.
(4) Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó adóalany az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvényben meghatározott módon teljesíti a szakképzési hozzájárulás-fizetési kötelezettségét.
(5) Nem köteles szakképzési hozzájárulásra
a) a büntetés-végrehajtásnál a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezet,
b) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eü. tv.) 3. § f) pontjában meghatározott egészségügyi szolgáltató - feltéve, hogy az egészségbiztosítási szervvel szerződést kötött és nem költségvetési szervként működik - az egészségügyi közszolgáltatás ellátásával összefüggésben őt terhelő egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékalap után,
c) az egyéni vállalkozó az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékalapja után, ide nem értve az általa foglalkoztatottra tekintettel őt terhelő egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék alapját,
d) az egyéni cég, végrehajtó iroda, szabadalmi ügyvivő iroda, ügyvédi iroda, közjegyzői iroda tevékenységében a személyesen közreműködő tag az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékalapja után, ide nem értve az általa foglalkoztatottra tekintettel őt terhelő egészségbiztosítási-és munkaerő-piaci járulék alapját, valamint
e) a közhasznú nonprofit gazdasági társaság a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 6. számú melléklet E) fejezete alapján megállapított kedvezményezett tevékenység ellátásával összefüggésben a társaságot terhelő egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék alapja után.
3. Értelmező rendelkezések
3. § E törvény alkalmazásában:
a) gyakorlati képzés:
1. a szakképzésről szóló törvényben meghatározott gyakorlati oktatási tevékenység,
2. a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében folytatott gyakorlati képzés részeként szervezett minden olyan oktatási forma, amely a hallgatókat valamely munkakör ellátásához szükséges készségek, képességek és ismeretek megszerzésére készíti fel, és amelyeket a hallgatók az intézményben vagy azon kívül, a munkavégzéshez hasonló feltételek között, a szükséges eszközökön sajátítanak el, azzal, hogy a szükséges eszközök minimumát a szakmai és vizsgakövetelmények, a képzési és kimeneti követelmények tartalmazzák, és a képzés az ehhez szükséges képzési programok alapján folyik;
b) egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékalap: a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 4. § k) pontjában, 20. §-ában, 27. § (1) bekezdésében, 28. §-ában, továbbá a 31. § (1), (4)-(6) bekezdésében meghatározott járulékalap, ide nem értve a Tbj. 21. §-ában meghatározott bevételeket, a felszolgálási díjat, a borravalót és a tanulószerződésben meghatározott díjat.
c) egészségügyi közszolgáltatás: az Eü. tv. 3. § e) pontjában meghatározott, részben vagy egészben az államháztartás terhére támogatott szolgáltató tevékenység.
II. Fejezet
A szakképzési hozzájárulás teljesítése
4. A szakképzési hozzájárulás alapjának megállapítása és mértéke
4. § (1) A szakképzési hozzájárulás alapja a hozzájárulásra kötelezettet terhelő egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék alapja.
(2) A szakképzési hozzájárulás mértéke az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékalap 1,5 százaléka (a továbbiakban: bruttó kötelezettség).
(3) A hozzájárulásra kötelezett a szakképzési hozzájárulást a naptári évre állapítja meg.
(4) A szakképzési hozzájárulás kiszámításához
a) a számviteli törvény hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatónak az őt terhelő egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék alapját a számvitelről szóló törvény szerint megállapított éves árbevétele és az egészségbiztosítási szervtől származó árbevétele arányában,
b) az a) pont alá nem tartozó egyéb hozzájárulásra kötelezettnek az őt terhelő egészségbiztosítási-és munkaerő-piaci járulék alapját az éves bevétele és az egészségbiztosítási szervtől származó bevétele arányában,
c) a közhasznú nonprofit gazdasági társaságnak az őt terhelő egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék alapját a számvitelről szóló törvény szerint megállapított éves árbevételéből a 2. § (5) bekezdés e) pontjában meghatározott kedvezményezett tevékenysége és a vállalkozási tevékenysége árbevétele arányában
kell megosztania.
5. A szakképzési hozzájárulás teljesítésének módja
5. § A szakképzési hozzájárulás teljesíthető
a) a szakképzésről szóló törvényben foglaltak szerint
aa) a szakközépiskola vagy szakiskola (a továbbiakban együtt: szakképző iskola) és a hozzájárulásra kötelezett között létrejött együttműködési megállapodás alapján vagy
ab) a szakképző iskola tanulója és a hozzájárulásra kötelezett között létrejött tanulószerződés alapján
folytatott gyakorlati képzés - ideértve a szorgalmi idő befejezését követő összefüggő szakmai gyakorlatot is - szervezésével,
b) a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében folytatott gyakorlati képzés szervezésével, amennyiben a gyakorlati képzésre a felsőoktatási intézmény és a hozzájárulásra kötelezett a felsőoktatásról szóló törvény 31. § (1) bekezdése alapján együttműködési megállapodást kötött,
c) a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében szervezett szakmai gyakorlattal, amennyiben a szakmai gyakorlatra külső képzőhelyen, a hallgatóval kötött hallgatói munkaszerződés alapján kerül sor.
6. § Az a hozzájárulásra kötelezett, aki hozzájárulási kötelezettségének nem vagy részben vagy időszakosan tesz eleget az 5. § szerinti gyakorlati képzés szervezésével, a bruttó kötelezettségét vagy a 9. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nettó kötelezettségét az állami adóhatóságnál vezetett számlára történő befizetéssel teljesíti.
7. § A szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesítésének módját - e törvény keretei között - a hozzájárulásra kötelezett maga választja meg.
6. A szakképzési hozzájárulás teljesítésének részletes szabályai Bevallás és visszatérítés
8. § (1) A szakképzési hozzájárulást az 5. § szerinti gyakorlati képzés szervezésével teljesítő hozzájárulásra kötelezett a bruttó kötelezettsége mértékét
a) 2012. évre vonatkozóan 440 000 Ft/fő/év összegben meghatározott alapnormatíva alapján,
b) a 2012. évet követően a mindenkori éves költségvetési törvényben meghatározott alapnormatíva alapján,
az erről szóló kormányrendeletben meghatározott, gyakorlati képzési normatívák szerint számított összeggel (a továbbiakban: csökkentő tétel) csökkentheti.
(2) Az a hozzájárulásra kötelezett, aki hozzájárulási kötelezettségét kizárólag az 5. § a) pont ab) alpontja alapján gyakorlati képzés szervezésével teljesíti, és a csökkentő tétel összege meghaladja a bruttó kötelezettsége mértékét, az azt meghaladó részt a 9. § (1) és (3) bekezdése szerinti eljárás során az állami adóhatóságtól visszaigényelheti. Az állami adóhatóság a visszatérítés tekintetében az adózás rendjéről szóló törvény (a továbbiakban: Art.) szerint jár el. A kapott visszatérítést egyéb bevételként kell elszámolni.
(3) A gyakorlati képzést szervező átalányadózó hozzájárulásra kötelezettet nem illeti meg a (2) bekezdés szerinti visszatérítés.
(4) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint nem csökkentheti bruttó kötelezettsége mértékét az a hozzájárulásra kötelezett, aki a szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodásban az 5. § a) pont aa) alpontjától eltérően, a szakképzésről szóló törvény együttműködési megállapodásra vonatkozó szabályaiban meghatározott időtartamot meghaladó mértékben vállal kötelezettséget és tanulószerződéssel nem rendelkezik.
(5) Az a hozzájárulásra kötelezett, aki az 5. § a) pont ab) alpontja szerint kötött tanulószerződés alapján gyakorlati képzés szervezésével teljesíti hozzájárulási kötelezettségét és csak részben rendelkezik a szakképzésről szóló törvényben meghatározott és a tanulószerződésben rögzített, a gyakorlati képzés teljesítéséhez szükséges feltételekkel, megállapodást köthet egy másik, gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezettel vagy szakképző intézménnyel (a továbbiakban együtt: teljesítési megbízott), akihez gyakorlati képzésre átirányíthatja a tanulószerződéses tanulóját. Az átirányítás időtartama a tanulószerződésben meghatározott gyakorlati képzési idő legfeljebb 50%-a lehet, azzal, hogy a teljesítési megbízott a gyakorlati képzéssel kapcsolatosan költségei fedezetére díjat jogosult felszámítani a hozzájárulásra kötelezettel szemben. A teljesítési megbízott az általa végzett gyakorlati képzésre vonatkozóan nem érvényesítheti az (1) bekezdésben foglaltakat.
(6) Az átirányítással megvalósuló gyakorlati képzésre vonatkozó megállapodás tartalmazza:
a) a hozzájárulásra kötelezett és a teljesítési megbízott (a továbbiakban együtt: együttműködési megállapodást kötő felek)
aa) nevét (cégnevét),
ab) székhelyét,
ac) adószámát,
ad) statisztikai számjelét,
ae) cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát,
af) kamarai nyilvántartási számát,
b) a hozzájárulásra kötelezettnél azon gyakorlati képzésben részesülő tanulószerződéses tanulók szakképesítésenkénti, évfolyamonkénti létszámát, akiket másik gyakorlati képzést szervezőhöz, teljesítési megbízotthoz átirányítanak,
c) a szakképző iskola szakmai programjában szereplő gyakorlati képzés időtartamát, a hozzájárulásra kötelezettnél a tanulószerződés keretében végzett gyakorlati képzés időtartamát, valamint az átirányítás időtartamát, annak arányát tanévenként,
d) a gyakorlati képzés tárgyi feltételrendszerének leírását, e feltételek biztosítását az együttműködési megállapodást kötő felek részéről,
e) az együttműködési megállapodást kötő feleknek a gyakorlati képzés végrehajtásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit,
f) a gyakorlati képzésre átirányított tanulókat a szakképzésről szóló törvény szerint megillető természetbeni juttatások biztosításának a rendjét, a tanuló felelősségbiztosításának a költségviselőjét,
g) a gyakorlati képzéssel összefüggésben a teljesítési megbízottat megillető díjazást,
h) a gyakorlati képzés időtartama alatt a tanuló felügyeletéről gondoskodni köteles személy megnevezését.
(7) Amennyiben a hozzájárulásra kötelezett a megkötött tanulószerződésben rögzített gyakorlati képzés teljesítéséhez a gyakorlati képzési idő 50%-át meghaladó mértékben vesz igénybe teljesítési megbízottat, akkor az adott tanulószerződéses tanulóra vonatkozóan nem érvényesítheti az (1) bekezdésben foglaltakat.
(8) Ha a hozzájárulásra kötelezett az általa megkötött tanulószerződést az abban foglalt határidő lejárta előtt jogellenesen felmondja, a tanulószerződés alapján e törvény szerint a szakképzési hozzájárulási kötelezettsége terhére a tanulószerződés felmondásáig elszámolt csökkentő tétel teljes összegét az Art. önellenőrzésre vonatkozó szabályainak megfelelően a szerződés felmondását követő 15 napon belül köteles az állami adóhatóságnál vezetett számlára visszatéríteni.
9. § (1) A hozzájárulásra kötelezett
a) a szakképzési hozzájárulás alapját és az éves bruttó kötelezettségét,
b) a 8. § (1) bekezdés szerinti csökkentő tétel éves összegét,
c) az éves bruttó kötelezettség és a b) pont szerinti összeg különbözeteként megállapított éves nettó kötelezettségét
maga állapítja meg, elektronikus úton vallja be és fizeti meg a tárgyévet követő év február 25. napjáig az állami adóhatóságnak.
(2) A hozzájárulásra kötelezett az év 1-11. hónapjára vonatkozóan havonta szakképzési hozzájárulási előleget fizet.
(3) Az előleg mértéke a tárgyhavi bruttó kötelezettség, azzal, hogy a 8. § (1) bekezdése szerinti csökkentő tétel időarányosan az előleg befizetésénél figyelembe vehető és a 8. § (2) bekezdésében foglalt feltétel teljesülése esetén visszaigényelhető.
(4) Az előleg összegét havonta a hozzájárulásra kötelezett maga állapítja meg, elektronikus úton vallja be és fizeti meg a tárgyhót követő hónap 12. napjáig az állami adóhatóság által vezetett számlára, vagy visszaigényli a (3) bekezdés szerinti összeget.
(5) A befizetett előleg és az éves nettó kötelezettség különbözetét a tárgyévet követő év február 25. napjáig kell befizetni vagy a többletbefizetést ettől az időponttól lehet visszaigényelni.
(6) A kettős könyvvitelt vezető, eltérő üzleti éves egészségügyi szolgáltató vagy a közhasznú nonprofit társaság a fizetendő szakképzési hozzájárulás alapjának a 2. § (5) bekezdés b) pontja, valamint e) pontja szerinti meghatározásához szükséges, az üzleti évet követő év ötödik hónap utolsó napjáig az árbevétele összetételének alakulásában bekövetkezett - az (1) bekezdés szerinti éves bevallásában figyelembe nem vett - változása esetén a szakképzési hozzájárulás különbözetét az üzleti évet követő év ötödik hónap utolsó napjáig a társasági adóról készítendő bevallásában vallja be, fizeti meg vagy igényli vissza.
(7) A hozzájárulásra kötelezett a visszajáró összeg kiutalását vagy átvezetését legkorábban a bevallás esedékességének napjától kezdeményezheti.
10. § (1) Az állami adóhatóság a Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető szakképzési hozzájárulást havonta, a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig átutalja a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára.
(2) Az állami adóhatóság a hozzájárulásra kötelezett szakképzési hozzájárulási alapjáról és mértékéről, az e törvény szerinti csökkentő tételről a bevallási időszakot követően, a Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hozzájárulások átutalásáról az alapkezelővel kötött megállapodása alapján adatot szolgáltat az alapkezelőnek.
11. § (1) A hozzájárulásra kötelezettnek a szakképzési hozzájárulás bevallási, befizetési és elszámolási kötelezettsége e törvény által nem szabályozott kérdéseiben, valamint a kötelezettség teljesítésének ellenőrzése tekintetében az Art. rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt ellenőrzés végrehajtásának céljából a gazdasági kamara közvetlen hozzáférési lehetőséget biztosít az állami adóhatóság részére az általa vezetett, a szakképzésről szóló törvényben meghatározott, a gyakorlati képzés szervezésére jogosult hozzájárulásra kötelezettekről, valamint a tanulószerződésekről vezetett nyilvántartásaihoz.
III. Fejezet
A képzés, valamint a képzési rendszer fejlesztésének támogatása
12. § A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészének (a továbbiakban: alaprész) éves költségvetési törvényben meghatározott "Szakképzési és felnőttképzési támogatások" elnevezésű eredeti kiadási előirányzata tartalmazza:
a) a Kormány döntésén alapuló,
aa) a 14. § szerinti támogatásra,
ab) a szakképzéssel, illetve a felnőttképzéssel összefüggő, központi program teljesítésére szolgáló keretösszeget,
b) a hozzájárulásra nem kötelezett, a szakképzésről szóló törvény szerint tanulószerződés kötésére jogosult egyéb szerv, szervezet normatív támogatását szolgáló keretösszeget,
c) a közoktatási intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban szakképzési évfolyamon szakiskolai képzésben részt vevő, tanulói jogviszonyban álló, a gazdaság által az adott megyében igényelt szakképesítést tanulókat megillető - a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló kormányrendeletben meghatározott - szakiskolai tanulmányi ösztöndíj és az ezzel összefüggésben felmerült költségek támogatására a költségvetési évre megállapított keretösszeget,
d) a költségvetési törvény által előírt európai uniós társfinanszírozási kötelezettség keretében a szakképzési és felnőttképzési intézkedésekre biztosított keretösszeget,
e) a decentralizált keretösszeget, amely az a)-d) pont levonását követően fennmaradó összeg 75%-a,
f) a központi keretösszeget, amely az a)-e) pont levonását követően fennmaradó összeg.
13. § (1) Az alaprész feletti rendelkezési jogot a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter gyakorolja.
(2) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter - a 12. § a) pontjában szereplő támogatási döntések figyelembevételével - meghatározza a 12. § szerinti keretösszegek mértékét.
(3) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter - a (2) bekezdésben foglaltakon túl -
a) dönt - a 18. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak figyelembevételével - az alaprész központi keretének elosztásáról, szakképzési és - miniszteri rendeletben meghatározott - felnőttképzési célú felhasználásáról, a decentralizált keret megyénkénti felosztásáról, a decentralizált keret terhére kiírandó pályázati célok prioritásairól, a központi és decentralizált keret terhére nyújtandó támogatásokról,
b) felelős az alaprész
ba) pénzeszközei nyilvántartásáért, felhasználásának jogszerűségéért és ellenőrzéséért,
bb) bevételei beszedésének elrendeléséért,
bc) követeléseinek behajtásáért, a pénzügyi garanciák érvényesítéséért,
c) határoz az alaprész felhasználására vonatkozó döntések nyilvánosságra hozatalának módjáról,
d) kezdeményezi az alaprész pénzeszközeinek felhasználásával kapcsolatos szakértői vizsgálatokat,
e) ellátja az alaprésszel kapcsolatos, külön törvényben meghatározott egyéb feladatokat.
14. § A Kormány döntése alapján - erre irányuló kérelem esetén -
a) képzési célú támogatás nyújtható a legalább 50 fő részére munkahelyet teremtő, Magyarország területén székhellyel, fiókteleppel rendelkező befektető jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság számára,
b) támogatás nyújtható a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet 1. mellékletében meghatározott vállalkozások körébe nem tartozó hozzájárulásra kötelezett részére olyan tanműhely létesítéséhez, amelyben a hozzájárulásra kötelezett az iskolai rendszerű szakképzés keretében az 5. § a) pont ab) alpontjában meghatározottak szerint gyakorlati képzés folytatását tervezi,
c) a b) pont alapján támogatásban részesített hozzájárulásra kötelezett részére a tanműhelyben folytatott gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházáshoz, valamint a vagyoni értékű jogok közé sorolható szoftver felhasználási jogának a megszerzéséhez, és a szellemi jogvédelem alatt álló szoftvertermék beszerzéséhez.
15. § Az alaprész pénzeszközeiből támogatás nyújtható a szakképzésről szóló törvényben meghatározott tanulószerződés kötésére jogosult egyéb szerv, szervezet részére, az általa kötött tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzésre a 12. § b) pontjában meghatározott keretösszeg mértékéig.
16. § Az állam az alaprész pénzeszközeiből a közoktatási intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban szakképzési évfolyamon szakiskolai képzésben részt vevő, tanulói jogviszonyban álló, a gazdaság által az adott megyében igényelt szakképesítést tanulók részére szakiskolai tanulmányi ösztöndíj biztosításával a 12. § c) pontja szerint rendelkezésre álló költségvetési évre megállapított keretösszeg mértékéig támogatást nyújthat. A szakiskolai tanulmányi ösztöndíj folyósításával összefüggő feladatokat az iskola látja el.
17. § A 12. § e) pontja szerinti decentralizált keret
a) a 19. § (1)-(3) bekezdése szerinti célokra,
b) 50%-a a 19. § (1)-(3) bekezdése szerinti célokra,
c) 50%-a a 19. § (2) bekezdése a)-c) pontja szerint beruházási célú támogatásra jogosultnál az iskolai tanműhelyben folyó gyakorlati képzés működtetési költségeire, valamint a szakképzés korszerűsítéséhez szükséges tananyag- és taneszköz-fejlesztés, továbbá az elméleti, gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok, szakoktatók, gyakorlati oktatók továbbképzésének támogatására használható fel.
18. § (1) Az alaprész központi kerete
a) a 19. §-ban meghatározott szakképzési célokra,
b) a felnőttképzésről szóló törvényben meghatározott iskolarendszeren kívüli felnőttképzési célokra, valamint
c) az oktatásért felelős miniszter szakképzéssel összefüggő, a (2) bekezdésben meghatározott feladatai ellátásához - az oktatásért felelős miniszter és a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által évente megkötött külön megállapodás alapján - szükséges forrás biztosítására, illetve támogatás nyújtására
használható fel.
(2) Az oktatásért felelős miniszter (1) bekezdés c) pontja szerinti feladatai:
a) a köznevelésről szóló törvényben szabályozott pályaorientáció, a szakiskolai és szakközépiskolai általános műveltséget megalapozó oktatás kerettanterveinek kialakítása és fejlesztése, valamint ezen feladatok ellátásához kapcsolódó kutatási, monitoringtevékenység,
b) a középfokú beiskolázás központi írásbeli felvételi vizsgájának előkészítéséhez, szervezéséhez kapcsolódó, valamint a szakképző iskolákat érintő hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos fejlesztési feladatok ellátása,
c) a szakképző iskolai tanulói létszámarány alapján az alapkészségek teljes körű mérése,
d) a szakképző iskolákra vonatkozó adatfeldolgozás tekintetében a közoktatási információs rendszer fejlesztése.
19. § (1) Az alaprész központi keretéből az iskolai rendszerű képzéssel összefüggésben támogatható a tanulószerződéssel a hozzájárulásra kötelezettnél az 5. § a) pont ab) alpontjában foglaltak szerint folyó gyakorlati képzés azon tanulók esetében, akiknek a (2) bekezdés a) pontjában felsorolt intézményekben folyik az elméleti képzése.
(2) Az alaprész központi keretéből az iskolai rendszerű képzéssel összefüggésben - az (1) bekezdésben foglaltakon túl - támogatható
a) a térségi integrált szakképző központ iskolai rendszerű szakképzést folytató intézményeiben,
b) a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszterrel szakképzési feladatellátásra megállapodással rendelkező szakképzést folytató intézményben,
c) a speciális szakiskolában és készségfejlesztő speciális szakiskolában,
d) a szakképző iskola fenntartójával kötött megállapodás alapján az iskolai rendszerű gyakorlati képzésben részt vevő állami felnőttképzési intézménynél,
e) a felsőoktatási intézményben a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében
folytatott szakképesítést, illetve szakképzettséget és végzettséget nyújtó képzés tárgyi feltételeinek a fejlesztésére irányuló beruházás.
(3) Az alaprész központi keretéből az iskolai rendszerű képzéssel összefüggésben támogatás nyújtható vagyoni értékű jogok közé sorolható szoftver felhasználási jog megszerzésére, illetve szellemi termékek közé sorolható szellemi jogvédelemben részesülő szoftvertermék beszerzésére is (az (1)-(3) bekezdésben foglaltak a továbbiakban együtt: beruházási célú támogatás).
(4) Az (1)-(3) bekezdés, valamint a 17. § szerinti támogatás odaítélése nyilvános pályázat alapján történik.
(5) Az alaprész központi keretéből támogatás nyújtható a szakképesítésért felelős miniszter által a szakképzésről szóló törvény alapján működtetett kutató és fejlesztő-szolgáltató intézetnek a szakképzés korszerűsítéséhez szükséges tananyag- és taneszköz-fejlesztéshez és központi programok kidolgozásához, valamint az általa szervezett szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok, szakoktatók, gyakorlati oktatók továbbképzéséhez, az országos szakmai tanulmányi versenyek szervezéséhez. Az intézet a szakképzés fejlesztése érdekében nyilvános pályázatot írhat ki.
(6) Az alaprész központi keretéből beruházási célú támogatás nyújtható az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek.
(7) Az alaprész központi keretéből támogatás nyújtható a gazdasági kamaráknak - a gazdasági kamaráknak nyújtott támogatási kereten belül, a gazdasági kamarák szakképzési feladatellátásában megállapodás alapján együttműködő országos gazdasági érdek-képviseleti szervezeteknek - a gazdasági kamarákról szóló törvényekben, valamint a szakképzésről szóló törvényben meghatározott feladataik, továbbá a szakképesítésért felelős miniszterrel kötött megállapodásban foglalt szakképzési feladatok ellátására.
(8) Az (5)-(7) bekezdés alapján kapott támogatásokat egyéb bevételként kell elszámolni.
(9) Az alaprész központi keretéből - kérelemre - támogatás nyújtható az országos gazdasági érdekképviseletek, a szakképzés fejlesztésében közreműködő közalapítványok és szakmai szervezetek részére a szakképzésfejlesztéssel összefüggő feladataik ellátásához, valamint -nyilvános pályázat útján - országos szakmai tanulmányi versenyek szervezéséhez.
(10) Az alaprész központi keretéből támogatható az (1)-(3) bekezdés szerint beruházási célú támogatásra jogosultnál a szakképzés korszerűsítéséhez szükséges tananyag- és taneszközfejlesztés, továbbá az elméleti, gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok, szakoktatók, gyakorlati oktatók akkreditált továbbképzése.
20. § (1) Az alaprészből nyújtott támogatások részletes feltételeiről - ha jogszabály másként nem rendelkezik - szerződésben kell megállapodni. A szerződést - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel, az alaprész kezelésére vonatkozó eljárásrendben meghatározottak szerint -az állami szakképzési és felnőttképzési szerv köti meg.
(2) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter felügyelete, irányítása alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatásra vonatkozóan - a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter döntése alapján - a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagy az állami szakképzési és felnőttképzési szerv köti meg a szerződést.
(3) Az alaprészből nyújtott támogatásról kötött támogatási szerződés tartalmazza:
a) a támogatásban részesülő
aa) nevét,
ab) székhelyét,
ac) adószámát,
ad) statisztikai számjelét,
ae) cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási számát, önkormányzat vagy önkormányzati társulás esetén törzskönyvi nyilvántartási számát, szakképző iskola, valamint felsőoktatási intézmény esetében az intézmény OM azonosítóját,
b) a támogatásban részesülő állami adóhatóságnál bejelentett pénzforgalmi számlaszámát (a fenntartó elszámolási számlájához kapcsolódó alszámlaszámot) és a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató megnevezését, ahova a támogatás összege átutalható,
c) a támogatás célját, a felhasználás részletes leírását,
d) a támogatás összegét, folyósításának módját és ütemezését,
e) a támogatásban részesülőnek a támogatott programhoz rendelkezésre álló, elkülönített saját és egyéb pénzeszköz összegét,
f) a beruházás, illetve a program megkezdésének és befejezésének tervezett időpontját, valamint a támogatás felhasználásáról történő szakmai és pénzügyi elszámolás módját és időpontját,
g) a beruházási célú támogatásoknál a fejlesztéssel közvetlenül érintett tanulói, illetve hallgatói létszámot,
h) a szerződésszegés, illetve a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználásának jogkövetkezményeit,
i) a beruházási célú támogatásoknál a jelzálogjog megszűnésének feltételeit,
j) azon körülményeket, amelyek fennállása esetén a támogatást nyújtó a szerződéstől való elállás jogát gyakorolja,
k) mindazt, amit az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet előír.
(4) Az alaprészből nyújtott támogatások felhasználásának ellenőrzését az állami szakképzési és felnőttképzési szerv, a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által vezetett minisztérium, valamint a jogszabályokban meghatározott egyéb szervek végzik.
21. § (1) Az alaprész központi kerete terhére nyújtott támogatások kedvezményezettjeinek a támogatási program végrehajtásával összefüggésben felmerülő működtetési költségei finanszírozására a támogatási összeg legfeljebb 5 százaléka használható fel.
(2) Az alaprészből kifizetések az adott naptári évben csak a ténylegesen befolyt bevételek erejéig teljesíthetők.
(3) Tárgyéven túli fizetési kötelezettséget a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter az alaprész 40 százaléka mértékéig vállalhat.
22. § (1) A hozzájárulásra kötelezett az alaprészből a 19. § (1) bekezdése alapján pályázat útján kapott beruházási célú támogatást a tőketartalékba helyezi, majd azt lekötött tartalékként mutatja ki. A lekötött tartalékba helyezés időtartamáról a támogatási szerződésben kell rendelkezni.
(2) Az alaprészből kapott beruházási célú támogatásból vásárolt és a támogatással létrehozott ingatlanra legalább tízéves időtartamra jelzálogjogot, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyezni a támogatást nyújtó szerv javára a támogatás mértékéig. A jelzálogjog megszűnésének feltételeiről a támogatási szerződésben kell rendelkezni.
(3) Ha a támogatásban részesülő a támogatást nem a támogatási szerződésben meghatározott célra fordítja, vagy a kapott támogatásból beszerzett eszközt, illetve megvalósított létesítményt nem a támogatási szerződésben meghatározott rendeltetésének megfelelően használja, továbbá a beszerzett eszköz a támogatási szerződésben meghatározott idő előtt kikerül a kedvezményezett birtokából, illetve a létesítményt megszünteti, a kapott összeget visszafizetendő kölcsönként kell kezelni, és azt a támogatás folyósításától a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára az alaprész javára vissza kell fizetni. A visszafizetett támogatás összegével a tőketartalékot - a lekötött tartalék megszüntetése után - csökkenteni kell.
IV. fejezet
Záró rendelkezések
11. Felhatalmazó rendelkezések
23. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg
a) a 8. § (1) bekezdése szerinti gyakorlati képzési normatívák mértékét és a csökkentő tétel számításának szabályait,
b) a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjjal, az ösztöndíj folyósításával kapcsolatban felmerült költségek térítésével, valamint az ösztöndíjban részesülő és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztató oktatását végző tanárok díjazásával kapcsolatos szabályokat,
c) az alaprészből a 14. § alapján nyújtott támogatások mértékére, feltételeire, folyósítására, elszámolására és ellenőrzésére vonatkozó szabályokat.
(2) Felhatalmazást kap a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, hogy - az államháztartásért felelős miniszterrel és az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben, az oktatásért felelős miniszter és a szakképesítésért felelős miniszter véleményének kikérésével -rendeletben állapítsa meg
a) az alaprészből nyújtott támogatásokkal összefüggésben - a 14. §-ban meghatározott támogatások kivételével - a támogatás mértékére, feltételeire, folyósítására, valamint a támogatás felhasználásáról történő elszámolásra és ellenőrzésre, továbbá a támogatásra irányuló pályázatok kiírására és elbírálására vonatkozó szabályokat,
b) az alaprészből felnőttképzési célra nyújtott támogatások részletes szabályait,
c) a 31. § (2) bekezdése szerinti adatszolgáltatás részletes szabályait.
12. Hatályba léptető rendelkezések
24. § (1) Ez a törvény - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2012. január 1-jén lép hatályba.
(2) Az 1. § c) és e) pontja, valamint az 5. § c) pontja 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.
(3) A 17. § b) és c) pontja 2013. január 1-jén lép hatályba.
(4) A 37. § 2014. január 1-jén lép hatályba.
13. Átmeneti rendelkezések
25. § A Munkaerő-piaci Alap fejlesztési és képzési alaprésze javára fennálló követelések és terhére vállalt kötelezettségek a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészét illetik meg és terhelik, ideértve az aktív és passzív elszámolásokat is.
26. § (1) A hozzájárulási kötelezettség 2011. évre vonatkozó teljesítésénél, ideértve a bevallás alapján kimutatott visszatérítést is, a (2) bekezdés figyelembevételével az e törvény hatálybalépését megelőzően hatályos szabályokat kell alkalmazni.
(2) A 2011. évben kezdődő üzleti évre vonatkozó hozzájárulási kötelezettségét a naptári évtől eltérő üzleti évet választó hozzájárulásra kötelezett
a) az üzleti év első napjától december 31. napjáig időarányosan az e törvény hatálybalépését megelőzően hatályos szabályok szerint,
b) e törvény hatálybalépését követően e törvény szerint teljesíti.
(3) A 2011. évben kezdődő üzleti év esetén a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott időszakban
a) a gyakorlati képzés szervezésével teljesítő hozzájárulásra kötelezett a hozzájárulási kötelezettségét az állami szakképzési és felnőttképzési szerv felé,
b) a gyakorlati képzést nem szervező hozzájárulásra kötelezett a hozzájárulási kötelezettségét az állami adóhatóság felé 2012. február 25-ig benyújtandó soron kívüli bevallásban teljesíti.
(4) A 2011. évben kezdődő üzleti év esetén, ha a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott időszakban a hozzájárulásra kötelezett a kötelezettségét részben a saját munkavállalói számára a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 20. §-ában meghatározott felnőttképzési szerződés és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerinti tanulmányi szerződés, vagy a tanulmányok folytatására történő munkáltatói kötelezés alapján megszervezett képzés külön jogszabályban meghatározott költségei elszámolásával teljesíti, 2012. február 25-ig a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségét is teljesítenie kell a fővárosi, megyei kormányhivatal munkaügyi központja részére.
(5) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a 12. § szerinti keretösszegeket a (2)-(4) bekezdésre, valamint a 32. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel tervezi.
27. § (1) Az a hozzájárulásra kötelezett, aki az e törvény hatálybalépése előtt felsőfokú szakképzés keretében gyakorlati képzés szervezésével teljesítette hozzájárulási kötelezettségét, és a gyakorlati képzésre
a) együttműködési megállapodás alapján került sor, e törvény hatálybalépését követően az együttműködési megállapodás szerinti időtartamból még hátralevő időre a hozzájárulási kötelezettsége teljesítésénél a 8. § (1) bekezdését kell alkalmazni,
b) hallgatói szerződés alapján került sor, e törvény hatálybalépését követően a hallgatói szerződésben meghatározott időtartamból még hátralevő időre a hozzájárulási kötelezettsége teljesítésénél a 8. § (1)-(2) bekezdését kell alkalmazni.
(2) A felsőfokú szakképzés keretében folyó gyakorlati képzésre akár együttműködési megállapodás, akár hallgatói szerződés alapján került sor, a képzésből az e törvény hatálybalépését követően még hátralevő időre a hozzájárulási kötelezettség teljesítésénél a 8. § (3)-(7) bekezdését is megfelelően alkalmazni kell.
28. § (1) E törvény hatálybalépése előtt a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprészéből, valamint annak jogelődjétől, a fejlesztési és képzési alaprészből kapott beruházási célú támogatással megvalósított gyakorlati képzést szolgáló létesítményt, ha a támogatási szerződésben meghatározott időtartam még nem telt el, az eredeti rendeltetéstől eltérő céllal működtetni nem lehet.
(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti gyakorlati képzést szolgáló létesítmény eredeti rendeltetésének megfelelően tovább nem működtethető, a létesítmény szükségessé váló elidegenítése esetén elővásárlási jog illeti az érintett szakképző iskola fenntartóját, feltéve, hogy a létesítményt szakképző iskolai tanulók gyakorlati képzésére kívánja továbbműködtetni. Amennyiben a szakképző iskola fenntartója elővásárlási jogával nem él, akkor az azt a hozzájárulásra kötelezettet illeti meg, aki a legelőnyösebb vételi ajánlatot teszi, feltéve, hogy a létesítményt szakképző iskolai tanulók gyakorlati képzésére kívánja továbbműködtetni. A vételi ajánlatok elbírálásáról a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter dönt. Ha az elővásárlási jog jogosultjai e jogukkal nem élnek, akkor az ingatlan vételárából a 22. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint az ingatlanhoz nyújtott támogatást vissza kell fizetni.
29. § Ha a hozzájárulásra kötelezett az általa e törvény hatálybalépése előtt megkötött tanulószerződést vagy hallgatói szerződést az abban foglalt határidő lejárta előtt, e törvény hatálybalépését követően jogellenesen felmondja, a szerződés felmondását követő 15 napon belül köteles a szakképzési hozzájárulási kötelezettsége terhére a szerződés alapján annak felmondásáig
a) az elszámolt költségek teljes, az igénybevételi kamattal növelt összegét az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek a Magyar Államkincstárnál vezetett Nemzeti Foglalkoztatási Alap területi előirányzat-felhasználási keretszámlájára (a továbbiakban: EFK számla) befizetni,
b) a 8. § (1) bekezdés szerinti csökkentő tétel teljes összegét az Art. önellenőrzésre vonatkozó szabályainak megfelelően az állami adóhatóságnál vezetett számlára visszatéríteni.
30. § (1) Az a hozzájárulásra kötelezett, aki az e törvény hatálybalépését megelőzően hatályos szabályok szerint a szakképzési hozzájárulási kötelezettségét gyakorlati képzés szervezésével teljesítette és a csoportos gyakorlati képzést közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz beszerzésére fordított kiadását, költségét a szakképzési hozzájárulás terhére legkésőbb 2011. december 31-ig elszámolta, a tárgyi eszközt köteles elkülönítetten nyilvántartani és 5 évig - ha a tárgyi eszköz ingatlan, 10 évig - gyakorlati képzés céljaira használni.
(2) Ha a hozzájárulásra kötelezett a gyakorlati képzés szervezését vagy az adott szakképesítés gyakorlati képzésének a szervezését megszünteti, az e törvény hatálybalépését megelőzően hatályos szabályok szerint a szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére beszerzett tárgyi eszköznek és beruházásnak - a képzés megszűnése időpontjában fennálló - az (1) bekezdés szerint még hátralévő használati kötelezettség idejével arányos bekerülési értékét legkésőbb a megszüntetéssel egyidejűleg be kell fizetnie az EFK számlára.
(3) Mentesül a (2) bekezdés szerinti befizetési kötelezettség alól
a) a jogutóddal megszűnő gyakorlati képzést szervező hozzájárulásra kötelezett, ha jogutódja hozzájárulásra kötelezett és a gyakorlati képzést azonos feltételekkel jogszerűen folytatja, továbbá
b) a jogutód nélkül megszűnő vagy a gyakorlati képzést jogutód nélkül megszüntető gyakorlati képzést szervező hozzájárulásra kötelezett, ha a csoportos gyakorlati képzést közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök tulajdonjogát a szakképzésről szóló törvényben meghatározott térségi integrált szakképző központ keretében működő nappali iskolai rendszerű szakképzést folytató intézménynek térítésmentesen átadja.
(4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti eszközátadást más adókötelezettség nem terheli.
31. § (1) Az e törvény hatálybalépését megelőzően hatályos szabályok szerint a 2011. évben nyújtott fejlesztési támogatás a támogatási szerződésben meghatározott célokra legkésőbb 2012. december 31. napjáig használható fel; az ezen időpontig fel nem használt fejlesztési támogatási összeget 2013. január 30-ig be kell fizetni az EFK számlára.
(2) A fejlesztési támogatásban részesített e törvény hatálybalépését megelőzően 5 évre, ingatlan esetén 10 évre vonatkozóan köteles elszámolást készíteni és 2013. március 15. napjáig adatot szolgáltatni az állami szakképzési és felnőttképzési szerv részére az e törvény hatálybalépését megelőzően hatályos szabályok szerint fogadott fejlesztési támogatásból megvalósult fejlesztésekről. Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv az elszámolást 60 napon belül ellenőrzi, a fejlesztési támogatásban részesített elszámolását elfogadja vagy a jogszerűtlen felhasználás miatti befizetési kötelezettségét megállapítja. A megállapított összeget a fejlesztési támogatásban részesített 30 napon belül köteles befizetni az EFK számlára.
32. § (1) Az Art.-ban meghatározott elévülés időtartama alatt a hozzájárulási kötelezettségét az e törvény hatálybalépését megelőzően hatályos szabályok szerint gyakorlati képzés szervezésével teljesítő kötelezettnek
a) e kötelezettsége teljesítését a benyújtott elszámolás alapján továbbra is az állami szakképzési és felnőttképzési szerv ellenőrzi, valamint
b) az önellenőrzést is az állami szakképzési és felnőttképzési szervhez kell benyújtania.
(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzésre és az önellenőrzésre, továbbá az ezen eljárások alapján a hozzájárulásra kötelezettet terhelő befizetésre vagy a visszatérítési igény érvényesítésére értelemszerűen az e törvény hatálybalépését megelőzően hatályos szabályok az irányadók.
(3) Az e törvény hatálybalépését megelőzően hatályos szabályok szerint nyújtott fejlesztési támogatások, valamint a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprészéből nyújtott támogatások felhasználásának az elszámoltatását és ellenőrzését az állami szakképzési és felnőttképzési szerv végzi.
33. § Az e törvény hatálybalépését megelőzően hatályos szabályok szerint a régiónként meghatározott hiány-szakképesítések a régiókba tartozó megyékben is hiány-szakképesítésnek minősülnek.
14. Hatályon kívül helyező rendelkezések
34. § (1) Hatályát veszti
a) a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény,
b) a szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények módosításáról szóló 2007. évi CII. törvény,
c) a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény és az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XLIV. törvény.
(2) Hatályát veszti a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény
a) 21. § (5) bekezdése,
b) 25. §-a és az azt megelőző alcím.
(3) Hatályát veszti a saját munkavállalók részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelet azzal, hogy a rendeletet a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatásokra vonatkozóan kiírt pályázatok keretében megvalósuló képzésekre 2013. december 31-ig alkalmazni kell.
(4) A Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatásokra vonatkozóan 2009. szeptember 1-ig kiírt pályázatok keretében megvalósuló képzésekre - a saját munkavállalók részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelettel hatályon kívül helyezett - a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának feltételeiről és az elszámolás szabályairól szóló 13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet szabályait kell alkalmazni.
35. § Az 1. § b) és d) pontja, valamint az 5. § b) pontja 2012. szeptember 1-jén hatályát veszti.
36. § A 17. § a) pontja 2013. január 1-jén hatályát veszti.
37. § A 34. § (3) és (4) bekezdése 2014. január 1-jén hatályát veszti.
Indokolás
Általános indoklás
A gazdasági és jogi környezet változásai (a köznevelésről, a szakképzésről, a felnőttképzésről szóló új törvények tervezett megalkotása), a Széll Kálmán terv részét képező Magyar Munkatervnek a képzési rendszer megújítására kidolgozott intézkedései, valamint az Állami Számvevőszéknek a szakképzési hozzájárulás felhasználásának célszerűségére irányuló, 2011. évben lefolytatott vizsgálatában foglalt megállapítások és javaslatok szükségessé teszik a szakképzési hozzájárulás rendszerének új törvény megalkotásával történő átalakítását.
A szakképzési rendszer átalakítása azt a célt szolgálja, hogy a rendszer legyen
- átlátható,
- a jelenleginél egyszerűbb, bürokráciától mentes,
- a szakképzési hozzájárulás eredeti célját, vagyis az iskolai rendszerű szakképzés és az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés támogatását szolgálja,
- a gazdálkodó szervezet méretétől függetlenül egyenlő esélyt biztosítson a támogatásokhoz.
A törvényjavaslat a szakképzési hozzájárulási rendszer átalakítására az alábbi intézkedéseket tartalmazza:
- a szakképzési hozzájárulásból az NFA-ba befolyt teljes összeg szak- és felnőttképzéssel összefüggő célokra legyen felhasználható,
- a bevallások feldolgozásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat a tervezet egységesen a NAV-hoz delegálja annak biztosítása érdekében, hogy a rendszer alkalmas legyen a bevallást be nem nyújtók és a jogosulatlan elszámolások kiszűrésére,
- az NFA Képzési alaprész feletti rendelkezési jog a jövőben kizárólag a szakképzésért felelős minisztert illeti meg, azzal, hogy az oktatásért felelős miniszter szakképzéssel összefüggő feladatai ellátásához a forrás a Képzési alaprészből továbbra is biztosított, továbbá a szakképzés fejlesztését célzó támogatásokat Kormány- vagy miniszteri döntés, illetve pályázati eljárás keretében lehet nyújtani,
- a fizetendő szakképzési hozzájárulás terhére csak a gyakorlati képzés szervezésével kapcsolatos költségeket lehet elszámolni akként, hogy az eddigi tételes elszámolás rendszerét egy differenciált normatíva rendszer váltja fel,
- a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható, a Térségi Integrált Szakképző Központoknak (a továbbiakban: TISZK) átadható fejlesztési támogatás rendszerét a decentralizált keretből pályázati úton nyújtott támogatás rendszere váltja fel.
Részletes indoklás
Az 1. §-hoz
A foglalkoztatottak szakmai képzettsége tekintetében stratégiai jelentősége van a gazdasághoz és a munkaerőpiachoz szorosan kötődő szakmai képzésnek. Ezért a Javaslat a szakképzési hozzájárulás céljának a meghatározásakor a szakképzésről szóló törvényből (a továbbiakban: Szt.) indul ki: érvényt kíván szerezni annak a követelménynek, hogy a szakképzési hozzájárulási kötelezettség a gyakorlati képzési tevékenység feltételei megteremtését, korszerűsítését biztosítsa, a belőle származó források pedig a törvény hatálya alá tartozó tevékenységek fejlesztésére legyenek felhasználhatók.
A Javaslat kifejezésre juttatja azt a koncepcionális elemet is, hogy az Szt. hatálya alá tartozó tevékenységek esetében ne legyen indokolatlan megkülönböztetés az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzés között. Ennek megfelelően a javaslat az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés támogatását is szolgálja.
A 2. §-hoz
A Javaslat a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek körét annak a követelménynek a figyelembevételével határozza meg, hogy a kvalifikált munkaerő foglalkoztatásában érdekelt munkáltatók többsége - néhány indokolt kivétellel - legyen hozzájárulásra kötelezett. Ez egyúttal érvényesíti a szakképzett munkavállalót foglalkoztató munkáltatók arányos teherviselésének elvét a szakmai felkészítésben: egyfelől kötelesek lesznek hozzájárulni a szakképzés költségeihez, másfelől a Javaslat hatálya alá tartozó gyakorlati képzés szervezése esetén a hozzájárulásukat csökkenthetik, és támogatásban részesülhetnek.
A belföldön vállalkozási tevékenységet folytató, külföldi székhelyű jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társas cég, személyi egyesülés, egyéb szervezet is szakképzési hozzájárulásra kötelezett, ha belföldön telephellyel, fiókteleppel rendelkezik.
A Javaslat lehetőséget teremt arra, hogy aki adófizetési kötelezettségének átalányadózással tesz eleget, az a szakképzési hozzájárulási kötelezettségét az átalányadó megfizetésével teljesítheti. Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó adóalany az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvényben meghatározott módon teljesíti a szakképzési hozzájárulás-fizetési kötelezettségét.
A Javaslat megteremti a lehetőségét a közhasznú nonprofit gazdasági társaság esetében, hogy csak a vállalkozási tevékenysége arányában legyen hozzájárulás fizetésére kötelezett.
A 3. §-hoz
Értelmező rendelkezés a gyakorlati képzés, az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékalap és az egészségügyi közszolgáltatás pontos értelmezésére szolgál a Javaslat tekintetében.
A 4. §-hoz
A szakképzési hozzájárulás alapját az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékalap képezi a Javaslat szerint. Ezzel jelentősen egyszerűsödik a foglalkoztatók járulékfizetése, hiszen egyazon összeg után fizetnek majd egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékot és szakképzési hozzájárulást.
A Javaslat rendelkezést tartalmaz annak érdekében, hogy szakképzési hozzájárulást az egyéni vállalkozónak saját maga után továbbra se kelljen fizetni, továbbá fizetési kötelezettség az egyéni cég, közjegyzői iroda stb, tevékenységében a személyesen közreműködő tagot se terhelje.
A szakképzési hozzájárulásnak, a hozzájárulásra kötelezett bruttó kötelezettségének a mértéke nem változik, az továbbra is a egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék alapjának 1,5 százaléka.
Az 5. §-hoz
A Javaslat a szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesítése szempontjából alapvető különbséget tesz aszerint, hogy a hozzájárulásra kötelezett miként teljesíti a kötelezettségét.
A szakképzési hozzájárulás teljesíthető a szakképzési törvény, illetőleg a felsőoktatási törvény hatálya alá tartozó tanuló, hallgató gyakorlati képzésének megszervezésével, vagy kizárólag az állami adóhatóságnál vezetett szakképzési hozzájárulás számlára történő befizetéssel.
A gyakorlati képzés szervezését tanulószerződés vagy együttműködési megállapodás keretében lehet szervezni a szakképzésről szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, továbbá a hallgatók esetében a felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodásban kell rögzíteni a gyakorlati képzés végrehajtását.
Az együttműködési megállapodás tartalmát, melyet a hozzájárulásra kötelezett a szakképző iskolával köt, a szakképzési törvény szabályozza.
A 6. §-hoz
A Javaslat a szakképzési hozzájárulás teljesítésének szabályait, a kötelezettség-csökkentő tétel elszámolását rögzíti. A szakképzési hozzájárulási kötelezettségnek a gyakorlati képzés miatti csökkentő tételre fel nem használt részét az állami adóhatósághoz kell befizetni.
A 7. §-hoz
A szakképzési hozzájárulás teljesítésének módját a Javaslat szerint a hozzájárulásra kötelezett maga választja meg a törvényben meghatározott keretek között az adott évre vonatkozóan.
A 8. §-hoz
A Javaslat szerint a gyakorlati képzést szervező hozzájárulásra kötelezett a bruttó kötelezettsége mértékét 2012. évben 440 000 Ft/fő/év összegben meghatározott alapnormatíva alapján, ezt követően a mindenkori éves költségvetési törvényben meghatározott alapnormatíva alapján, az erről szóló kormányrendeletben meghatározott, gyakorlati képzési normatívák szerint számított összeggel csökkentheti.
Amennyiben a hozzájárulásra kötelezett hozzájárulási kötelezettségét kizárólag tanulószerződés keretében történő gyakorlati képzés szervezésével teljesíti, és a csökkentő tétel összege meghaladja a bruttó kötelezettsége mértékét, akkor az azt meghaladó rész az állami adóhatóságtól visszaigényelhető. Az állami adóhatóság a visszatérítés tekintetében az adózás rendjéről szóló törvény szerint jár el. A kapott visszatérítést egyéb bevételként kell elszámolni.
Abban az esetben, ha a gyakorlati képzést folytató hozzájárulásra kötelezett az általa megkötött tanulószerződés alapján gyakorlati képzés szervezésével teljesíti hozzájárulási kötelezettségét és csak részben rendelkezik a szakképzésről szóló törvényben meghatározott és a tanulószerződésben rögzített, a gyakorlati képzés teljesítéséhez szükséges feltételekkel, megállapodást köthet egy másik, gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezettel, vagy szakképző iskolával (teljesítési megbízott), akihez gyakorlati képzésre átirányíthatja a tanulószerződéses tanulóját. Az átirányítás időtartama a tanulószerződésben meghatározott gyakorlati képzési idő legfeljebb 50%-a lehet, azzal, hogy a teljesítési megbízott a gyakorlati képzéssel kapcsolatosan költségei fedezetére díjat jogosult felszámítani a hozzájárulásra kötelezettel szemben. A teljesítési megbízott az általa végzett gyakorlati képzésre vonatkozóan nem érvényesítheti a normatívát. Az átirányításhoz megállapodásban kell rögzítenie a feleknek a kötelezettségeiket és a jogaikat.
A 9. §-hoz
A Javaslat szerint minden hozzájárulásra kötelezettnek a szakképzési hozzájárulás tekintetében az állami adóhatósággal szemben keletkezik bevallási, befizetési és elszámolási kötelezettsége.
A hozzájárulásra kötelezett - az adózásra vonatkozó szabályok szerint - maga állapítja meg és vallja be a szakképzési hozzájárulás alapját, az éves bruttó kötelezettségét, a figyelembe vehető kötelezettség-csökkentő tétel összegét, valamint a nettó kötelezettségét. Ez utóbbit köteles befizetni a tárgyévet követő év február 25. napjáig.
A Javaslat egyrészt megfelelő garanciát kíván teremteni a gyakorlati képzésben aktívan részt vevő hozzájárulásra kötelezett többletköltségei jogos visszatérítési igényeinek kielégítéséhez, másrészt pedig biztosítani kívánja alapvető források képzésének lehetőségét is ahhoz, hogy a szakképzési hozzájárulás célrendszerében felsorolt indokolt központi és regionális támogatási igények kielégíthetőek legyenek.
A Javaslat szabályozási hiányt pótol, az adózás rendjéről szóló törvényre való hivatkozással biztosítja a szakképzési hozzájárulásra vonatkozó információk, és az ellenőrizhetőség teljeskörűségét.
A 10. §-hoz
Az állami adóhatóság az általa nettó módon beszedett szakképzési hozzájárulás bevételt havonta, a tárgyhónapot követő hónap 20-áig utalja az NFA Képzési alaprészéhez. Éves szinten meghatározott tartalmú, az alaprész tervezéséhez szükséges adatszolgáltatást is teljesít a NAV.
A 11. §-hoz
A Javaslat szabályozási hiányt pótol, az adózás rendjéről szóló törvényre való hivatkozással biztosítja a szakképzési hozzájárulásra vonatkozó információk, és az ellenőrizhetőség teljeskörűségét. Az ellenőrzés végrehajtásának céljából a gazdasági kamara közvetlen hozzáférési lehetőséget biztosít az állami adóhatóság részére az általa vezetett, a szakképzésről szóló törvényben meghatározott, a gyakorlati képzés szervezésére jogosult hozzájárulásra kötelezettekről, valamint a tanulószerződésekről vezetett nyilvántartásaihoz. Az adatszolgáltatásba bevont adatok körét a szakképzési törvény pontosan meghatározza.
A 12. §-hoz
Az alaprész eredeti kiadási előirányzata a Javaslat alapján a következők szerint alakul:
a) a Kormány döntésén alapuló, beruházásösztönző képzési célú támogatásra, a meghatározott támogatáshoz kapcsolódóan nyújtott, az iskolarendszerű szakképzés gyakorlati képzését szolgáló tanműhely létesítéséhez nyújtott beruházási célú támogatásra, továbbá a szakképzéssel, illetve a felnőttképzéssel összefüggő, központi program teljesítésére szolgáló keretösszeg,
b) a hozzájárulásra nem kötelezett, a szakképzésről szóló törvény szerint tanulószerződés kötésére jogosult egyéb szerv, szervezet normatív támogatását szolgáló keretösszeg,
c) a közoktatási intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban szakképzési évfolyamon szakiskolai képzésben részt vevő, tanulói jogviszonyban álló, a gazdaság által az adott megyében igényelt szakképesítést tanulókat megillető - a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló kormányrendeletben meghatározott - szakiskolai tanulmányi ösztöndíj és az ezzel
összefüggésben felmerült költségek támogatására a költségvetési évre megállapított keretösszeg
d) a költségvetési törvény által előírt európai uniós társfinanszírozási kötelezettség keretében a
szakképzési és felnőttképzési intézkedésekre biztosított keretösszeg, kerül meghatározásra.
A Javaslat szerint az alaprész törvény által előírt kötelezettségek teljesítése után fennmaradó úgynevezett "szabad" pénzeszközeinek legalább 75 százalékát decentralizált keretként a megyék számára kell biztosítani.
A központi keretösszeg pedig az előzőek levonását követően fennmaradó összegként határozható meg.
A 13. §-hoz
A Javaslat szerint a szakképzésért felelős miniszter felelős a szakképzési hozzájárulás nyilvántartásáért, hatékony felhasználásáért, beszedéséért, ellenőrzéséért, a pénzügyi garanciák érvényesítéséért.
A Javaslat részletesen meghatározza a szakképzésért felelős miniszter feladatait.
A 14. §-hoz
A Kormány döntése alapján, kérelemre képzési célú támogatás nyújtható a legalább 50 fő részére munkahelyet teremtő, Magyarország területén székhellyel, fiókteleppel rendelkező befektető jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság számára. Kérelemre támogatás nyújtható a nagyvállalatok részére tanműhely létesítéséhez is, a tanműhelyben folytatott gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházáshoz, valamint a vagyoni értékű jogok közé sorolható szoftver felhasználási jogának a megszerzéséhez, és a szellemi jogvédelem alatt álló szoftvertermék beszerzéséhez. A támogatás részletes szabályait kormányrendelet határozza meg.
A 15. §-hoz
Az alaprész pénzeszközeiből támogatás nyújtható a szakképzési törvényben meghatározott tanulószerződés kötésére jogosult egyéb szerv, szervezet részére, az általa kötött tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzésre.
A szakképzésről szóló törvény előírásai alapján tanulószerződést az a gazdálkodó szervezet vagy egyéb olyan szerv, szervezet köthet, amely a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek nyilvántartásában szerepel. A szakképzésről szóló törvény tanulószerződés kötésére jogosult egyéb szervnek, szervezetnek tekinti
- a közoktatási intézmények kivételével az egészségügyi, művészeti, közművelődési, oktatási és szociális ágazatba tartozó gyakorlati képzést folytató
- költségvetési szervként működő intézményt,
- alapítványt, egyesületet, egyházi jogi személyt,
- alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy fenntartásában működő intézményt,
- az agrárágazatba tartozó szakképzést folytató őstermelőt.
A 16. §-hoz
Az állam az alaprész pénzeszközeiből a közoktatási intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban szakképzési évfolyamon szakiskolai képzésben részt vevő, tanulói jogviszonyban álló, a gazdaság által az adott megyében igényelt szakképesítést tanulók részére szakiskolai tanulmányi ösztöndíj biztosításával támogatást nyújt.
A 17. §-hoz
Az alaprész pénzeszközeiből nyújtható támogatások eddig nem szabályozott lehetőségeit határozza meg.
2013. január 01-től a decentralizált keret egyik 50 %-a a gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek a fejlesztésére irányuló beruházási célok, míg a másik 50 %-a az iskolai tanműhelyben folyó gyakorlati képzés működtetési költségeire, valamint a szakképzés korszerűsítéséhez szükséges tananyag- és taneszköz-fejlesztés, továbbá az elméleti, gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok, szakoktatók, gyakorlati oktatók akkreditált továbbképzésének támogatására használható fel. Átmeneti évként 2012-ben a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható, a Térségi Integrált Szakképző Központoknak és felsőoktatási intézményeknek a hozzájárulásra kötelezett által közvetlenül átadható fejlesztési támogatás rendszerét felváltó, a decentralizált keretből pályázati úton nyújtott támogatási rendszer forrásának kompenzálására a decentralizált keretből csak a gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek a fejlesztésére irányuló beruházási célok támogathatóak.
A 18. §-hoz
A Javaslat az alaprész központi keretének felhasználási céljait határozza meg, külön kiemelve az oktatásért felelős miniszter szakképzéssel összefüggő feladatait.
A 19. §-hoz
Az alaprész központi keretéből az iskolai rendszerű képzéssel összefüggésben támogatható meghatározott intézményi körben a szakképesítést, illetve szakképzettséget és végzettséget nyújtó képzés tárgyi feltételeinek a fejlesztésére irányuló beruházás. Továbbá támogatás nyújtható a gazdasági kamaráknak, a gazdasági kamarák szakképzési feladatellátásában megállapodás alapján együttműködő országos gazdasági érdek-képviseleti szervezeteknek a szakképzésről szóló törvényben meghatározott, valamint a szakképesítésért felelős miniszterrel kötött megállapodásban szereplő szakképzési feladatok ellátásához.
A kapott támogatásokat egyéb bevételként kell elszámolni.
Az alaprész központi keretéből - kérelemre - támogatás nyújtható az országos gazdasági érdekképviseletek, a szakképzés fejlesztésében közreműködő közalapítványok és szakmai szervezetek részére a szakképzésfejlesztéssel összefüggő feladataik ellátásához, valamint -nyilvános pályázat útján - országos szakmai tanulmányi versenyek szervezéséhez. Az alaprész központi keretéből támogatható a beruházási célú támogatásra jogosultnál a szakképzés korszerűsítéséhez szükséges tananyag- és taneszköz-fejlesztés, továbbá az elméleti, gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok, szakoktatók, gyakorlati oktatók akkreditált továbbképzése.
A 20. §-hoz
A támogatások részletes feltételeiről az alaprész kezelőjével kell szerződést kötni.
A Javaslat egyúttal felhatalmazza az alaprészből nyújtott támogatások felhasználásának ellenőrzésére az állami szakképzési és felnőttképzési intézetet, a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által vezetett minisztériumot, valamint a jogszabályokban meghatározott egyéb szerveket.
A 21. §-hoz
A támogatott programokhoz kapcsolódó igazolt költségek a törvény szerint a támogatás terhére elszámolhatók lesznek.
A Javaslat rendelkezik arról is, hogy a kifizetések csak a ténylegesen befolyt bevételek erejéig teljesíthetők, tárgyéven túl fizetési kötelezettség pedig meghatározott összegig vállalható.
A 22. §-hoz
Az alaprészből kapott támogatások célszerű felhasználásának, a létrehozott létesítmények védelmének, további szakképzési célú hasznosításának garanciáit tartalmazza. Ennek megfelelően például a pályázat útján kapott beruházási célú támogatást a tőketartalékba kell helyezni, és lekötött tartalékként kimutatni, a létrehozott ingatlanra jelzálogjogot kell bejegyezni.
A 23. §-hoz
A Javaslat felhatalmazza a Kormányt és a szakképzésért felelős minisztert a rendszer működését biztosító végrehajtási rendeletek kiadására.
A 24. §-hoz
A törvény hatálybalépéséről tartalmaz rendelkezéseket.
A 25. §-hoz
A rendszer folyamatos működésének biztosítására átmeneti rendelkezések előírására van szükség a két szabályozási rendszer folyamatos és zökkenőmentes átmenetéhez.
A 26. §-hoz
Az eltérő üzleti éves hozzájárulásra kötelezettek tekintetében az új és a régi törvényi rendelkezések összehangolásához átmeneti szabályozásra van szükség.
A 27. §-hoz
A Javaslat a hozzájárulási kötelezettségét a felsőfokú szakképzés keretében folytatott gyakorlati képzés szervezésével teljesítő hozzájárulásra kötelezettekre nézve tartalmaz átmeneti rendelkezést a törvény hatálybalépését követően.
A 28. §-hoz
A jogelőd alapokból kapott támogatások célszerű felhasználásának, a létrehozott létesítmények védelmének, további szakképzési célú hasznosításának garanciáit tartalmazza az átmeneti rendelkezés.
A 29-30. §-hoz
Az új törvény hatálybalépését megelőző hatályos szabályok szerint megkezdett gyakorlati képzésekkel kapcsolatos átmeneti szabályok a folyamatosság biztosítását szolgálják.
A 31. §-hoz
A törvény hatálybalépését megelőző hatályos szabályok szerint a 2011. évben nyújtott fejlesztési támogatásokkal kapcsolatos átmeneti rendelkezés a rendszer folyamatosságát, felhasználásuk ellenőrizhetőségét, elszámoltatását kívánja szolgálni.
A 32. §-hoz
Átmeneti szabályozás szükséges a törvény hatálybalépését megelőző hatályos szabályok szerinti, az állami szakképzési és felnőttképzési intézményhez tartozó gyakorlati képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezettek bevallási és elszámolási kötelezettségével kapcsolatban elévülési időn belüli ellenőrzési, illetve önellenőrzési hatáskörök rögzítése tekintetében.
A 33. §-hoz
A régiók szerint meghatározott hiány-szakképesítések körének megyei szinten történő szabályozásának megszületéséig átmeneti rendelkezés szükséges a támogatások folyamatosságának érdekében.
A 34. §-hoz
Az új törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény, az azt módosító törvények egyes rendelkezései, a Javaslatban meghatározott miniszteri rendelet.
A 35-37. §-hoz
Technikai dereguláló rendelkezéseket tartalmaznak.
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.