ÍH 2022.130

FELSZÁMOLÓ FELMENTÉSE, FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS BEFEJEZÉSE I. A felszámolás kezdő időpontjától számított két év elteltével a felszámolási zárómérleg elkészítése kötelező, kivéve a törvényben taxatíve felsorolt eseteket. [1991. évi XLIX. tv. (Csődtv.) 52.§ (2) bekezdés] II. Nem ad alapot a felszámoló felmentésre az a tény, hogy a felszámolási eljárás 2 év elteltével nem fejeződött be, ha ez nem a felszámoló felróható mulasztásának következménye. [Csődtv. 27/A.§ (7) bekezdés]

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Az adós felszámolását a K. Törvényszék a 2012. július 26. napján benyújtott hitelezői kérelemre rendelte el, a felszámolás kezdő időpontja 2015. január 9. napja.
Az adósnál hitelezői választmány alakult, amely 2015. április 9. napján jelentette be megalakulását az elsőfokú bíróságnál. A hitelezői választmány elnöke 2015. május 21. napján értesítette a felszámolót, hogy az adós egyezségkötési szándékára tekintettel a vagyonértékesítést ne kezdje meg.
Az adós a hitelezőivel egyezséget kívánt ...

ÍH 2022.130 FELSZÁMOLÓ FELMENTÉSE, FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS BEFEJEZÉSE
I. A felszámolás kezdő időpontjától számított két év elteltével a felszámolási zárómérleg elkészítése kötelező, kivéve a törvényben taxatíve felsorolt eseteket. [1991. évi XLIX. tv. (Csődtv.) 52.§ (2) bekezdés]
II. Nem ad alapot a felszámoló felmentésre az a tény, hogy a felszámolási eljárás 2 év elteltével nem fejeződött be, ha ez nem a felszámoló felróható mulasztásának következménye. [Csődtv. 27/A.§ (7) bekezdés]
Az adós felszámolását a K. Törvényszék a 2012. július 26. napján benyújtott hitelezői kérelemre rendelte el, a felszámolás kezdő időpontja 2015. január 9. napja.
Az adósnál hitelezői választmány alakult, amely 2015. április 9. napján jelentette be megalakulását az elsőfokú bíróságnál. A hitelezői választmány elnöke 2015. május 21. napján értesítette a felszámolót, hogy az adós egyezségkötési szándékára tekintettel a vagyonértékesítést ne kezdje meg.
Az adós a hitelezőivel egyezséget kívánt kötni. A hitelezői választmány 2020. január 9. napján kelt iratában jelezte a felszámolónak, hogy az adós vagyona nyilvános értékesítését az egyezségkötés lehetősége miatt elutasítja.
Az adós három alkalommal (2017. november 18., 2019. október 28., 2021. február 10. napján) terjesztett elő egyezségi javaslatot, az elsőfokú bíróság az egyezség jóváhagyását mindhárom esetben megtagadta. Az ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzéseit helybenhagyta.
Az elsőfokú bíróság a 2022. április 4. napján kelt, 381. sorszám alatti végzésével, 30 napos határidő tűzésével felhívta a felszámolót a zárómérleg és vagyonfelosztási javaslat előterjesztésére azzal, amennyiben ennek akadálya van, azt az ok megjelölésével közölje.
A felszámoló 2022. május 5. napján bejelentette, hogy az adós tulajdonában álló ingatlan bérlőjével többszöri felszólítás ellenére sem tudott megegyezni, a bérleti szerződést - jelentős bérleti díjtartozás miatt - felmondta, és kérte az ingatlan birtokba adását azzal, hogy az elmaradt bérleti díj megfizetése és az ingatlan kiürítése iránt pert indít. Álláspontja szerint a per eredménye a felszámolási vagyon részét képező követelés mértékét érinti, és a bérlőnek a felmondásból eredően hitelezői igény keletkezhet, emiatt a felszámolás befejezésére az 1991. évi XLIX. törvény (Csődtv.) 52. § (2) bekezdés a) pontja alapján nincs lehetőség. Tájékoztatta a bíróságot, hogy az ingatlanértékesítést megkezdi annak érdekében, hogy a felszámolási költségekre, a hitelezői igényekre rendelkezésre álljon a pénzügyi fedezet.
A felszámoló 2022. május 27. napján, 2022. május 26-i fordulónappal előterjesztette a III. számú közbenső mérleget, felosztható pénzeszköz hiányában vagyonfelosztási javaslatot nem nyújtott be.
A felszámoló az adós tulajdonában álló, B., ...../0/A/1 hrsz. alatt felvett, B., L. utca 5. szám alatti ingatlan tekintetében pályázati felhívást töltött fel az elektronikus értékesítési rendszerbe (EÉR) https://eer.gov.hu/palyazat/... link alatt, erről a hitelezői választmányt értesítette, a feltöltést azonban nem tette mindenki számára elérhetővé.
A hitelezői választmány 2022. május 17. napján érkezett beadványában elsődlegesen a felszámoló felmentését kérte hivatkozással arra, hogy a felszámoló nem teljesítette az elsőfokú bíróság 381. számú végzésében foglaltakat, hogy a vagyont a hitelezői választmány hozzájárulása nélkül kívánja értékesíteni, továbbá, hogy a hitelezői választmányt nem tájékoztatta előzetesen - a Csődtv. 39. § (3) bekezdése megsértésével - a bérleti szerződés felmondásáról. Arra az esetre, ha a bíróság a felmentés iránti kérelmet nem teljesítené, másodlagosan kifogást is előterjesztett, kérte a felszámoló kötelezését zárómérleg, vagyonfelosztási javaslat előterjesztésére. Az elsőfokú bíróság a beadványt Fpkh.5/... szám alatt bírálta el.
A hitelezői választmány 2022. május 30. napján érkezett beadványában ismételten felszámoló felmentése iránti kérelmet és kifogást terjesztett elő, az elsőfokú bíróság a beadványt Fpkh.6/... szám alatt iktatta. A felszámoló felmentése körében a 2022. május 17-i beadványában felhozott okokra hivatkozott, kifogásában kérte, hogy a bíróság semmisítse meg a https://eer.gov.hu.palyazat/... link alatt közzétett pályázati felhívást annak érdekében, hogy a 381. számú végzés szerinti kötelezés - a felszámolás befejezése - kikényszeríthetővé váljon, valamint, hogy kötelezze a felszámolót a zárómérleg és vagyonfelosztási javaslat benyújtására.
A felszámoló - mindkét ügyben - a kifogás és a felmentés iránti kérelem elutasítását kérte. Vitatta a hitelezői választmány megalakulásának szabályszerűségét, a választmány létezését. Hivatkozott arra, hogy a felszámolás a bérlővel szemben indítani kívánt perre figyelemmel a Csődtv. 52. § (2) bekezdés a) pontja értelmében nem fejezhető be, utalt arra, hogy az adós újabb egyezségi javaslatot nem kíván előterjeszteni, az ingatlan értékesítése pedig a hitelezők érdekében áll, és arra is, hogy a bérleti szerződés felmondását a választmány elnöke tudomásul vette.
Az elsőfokú bíróság a fellebbezéssel támadott, Fpkh..../.../31. számú, valamint Fpkh..../.../29. számú végzéseivel a felszámoló felmentése iránti kérelmet és a kifogást elutasította. Megállapította, hogy a hitelezői választmány eljárási jogosultsága a kifogás előterjesztésére fennáll. Súlyos vagy ismétlődő jogszabálysértés hiányában a felszámoló felmentése iránti kérelmet alaptalannak találta, e körben kifejtette, hogy a 381. végzésre a felszámoló nyilatkozott, megjelölte, hogy az ingatlan értékesítése, a bérleti szerződéssel kapcsolatos peres eljárás megindítása a felszámolás befejezésének az akadálya. Megállapította, hogy bár a S. Kft. és az adós közötti bérleti szerződéssel kapcsolatos per nem tartozik a felszámolás akadályát képező, a Csődtv. 52. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott körbe, azonban a Pécsi Ítélőtábla 2. számú végzésében foglaltakra figyelemmel a felszámoló intézkedése, a vagyonértékesítés megkezdése az eljárás kétéves befejezési határidejét követően nem jogszabálysértő, a felszámolási vagyon értékesítése pedig a felszámolás befejezésének akadálya. Kifejtette, hogy a felszámoló a értékesítési szándékáról, a nyilvános pályázati felhívás tartalmáról - a Csődtv. 48. § (2) bekezdése és 49. § (2) bekezdésének megfelelően - értesítette a hitelezőket, illetve a választmányt, az értesítés, mint felszámolói intézkedés megfelelt a Csődtv. rendelkezéseinek és a hitelezői választmány szabályzatában foglaltaknak. Megállapította, hogy közzétett nyilvános pályázati felhívásra nem került sor, ezért az ezzel kapcsolatos felszámolói intézkedés megsemmisítésének lehetősége nem áll fenn, e körben a kifogást ez okból utasította el.
Az elsőfokú bíróság végzései ellen a hitelezői választmány terjesztett elő fellebbezést, fellebbezésében elsődlegesen az elsőfokú bíróság végzéseinek megváltoztatását és a felszámoló felmentését, ennek hiányában a felszámoló kötelezését kérte a zárómérleg, vagyonfelosztási javaslat előterjesztésére, kérte továbbá a pályázati kiírás megsemmisítését.
Kiemelte, hogy a nyilvános értékesítésre vonatkozó pályázat megindítása joghatályos, önálló felszámolói intézkedés, amely kifogással támadható, függetlenül attól, hogy nyilvános közzétételre nem került sor. Hangsúlyozta, hogy a pályázati felhívás és a felszámolás befejezésnek elmulasztása ellentétes a bíróság 381. számú végzésével, a felszámoló a bíróság kötelező végzését nem hajtotta végre, ez pedig olyan lényeges jogszabálysértés, amely önmagában megalapozza a felmentését. Kifejtette, hogy a felszámolás befejezésének a Csődtv. 52. § (2) bekezdésében meghatározott törvényi akadálya nem áll fenn, a vagyonértékesítést pedig a 381. számú végzés kizárja. Álláspontja szerint a hitelezők érdeke is a felszámolási eljárás befejezése és a vagyon hitelezők közötti felosztása. Kiemelte, hogy a felszámolási eljárás 7,5 éve tart, az eljárás elhúzódása nem felel meg az eljárás "észszerű időben" történő lezárásának, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény 6. cikk (1) bekezdésébe ütközik, és sérti az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdésében foglalt hitelezői alkotmányos jogot, mely szerint: "Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon és észszerű határidőn belül intézzék.".
A felszámoló a fellebbezésre tett észrevételében az elsőfokú bíróság végzéseinek helybenhagyását kérte.
A másodfokú bíróság az 1952. évi III. törvény (rPp.) 149. § (2) bekezdése alapján elrendelte az Fpkhf.45.098. számú ügy egyesítését a jelen ügyhöz, és az elsőfokú bíróság Fpkh.5/…/29. számú, valamint a Fpkh.6/…/31. számú végzései ellen előterjesztett fellebbezéseket a jelen ügyben együtt bírálta el.
A fellebbezés részben alapos.
Egyetért a másodfokú bíróság az elsőfokú bírósággal abban, hogy a felszámoló a felmentésére okot adó súlyos vagy ismétlődő jogszabálysértést nem követett el. Az elsőfokú bíróság 381. számú végzésében a zárómérleg, vagyonfelosztási javaslat előterjesztésére vagy ennek akadálya közlésére hívta fel a felszámolót. A felszámoló a bíróság felhívásának eleget tett, közölte, hogy álláspontja szerint a bérleti jogviszony megszüntetése, az elszámolás, valamint az ezzel kapcsolatos jogvita miatt a felszámolási eljárás nem fejezhető be. A bíróság felhívásának megfelelő teljesítés megtörtént, ezt a tényt az nem befolyásolja, hogy a felszámoló álláspontja a felszámolás befejezésének akadályát érintően mennyiben volt helyes. Nem ad alapot a felszámoló felmentésre az a tény sem, hogy a felszámolási eljárás 2 év elteltével nem fejeződött be, ez ugyanis nem a felszámoló felróható mulasztásának következménye. A felszámolási eljárás elhúzódását az adós többszöri egyezségi kísérlete akadályozta, melyet a hitelezői választmány is támogatott, a vagyon értékesítését a hitelezői választmány megtiltotta, 2015. és 2020. évben is ilyen tartalmú felhívást intézett a felszámolóhoz. Ilyen körülmények között a felszámolási eljárás elhúzódása, a 2 éven belüli befejezés hiánya - mely kétségkívül jogszabálysértés, de az ügy körülményeire tekintettel súlyosnak nem minősíthető - nem ad alapot a felszámoló Csődtv. 27/A.§ (7) bekezdés alapján történő, súlyos, vagy ismétlődő jogszabálysértés fennállása esetén alkalmazható felmentesére.
Téves ugyanakkor az elsőfokú bíróságnak - és így a felszámolónak - az az álláspontja, hogy a felszámolás befejezésének akadálya van.
A Csődtv. 2017. július 1. napjától hatályos 52.§ (2) bekezdése szerint - mely rendelkezés a jelen ügyben is alkalmazandó, a Csődtv. 83/R. § (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel -, a felszámolás kezdő időpontjától számított két év elteltével a felszámolási zárómérleg elkészítése kötelező, kivéve, ha az adós ellen indított folyamatban lévő per vagy hatósági eljárás jogerős befejezése a hitelezői igény megállapításához szükséges, vagy még nem fejeződtek be a 33/A. § alapján felszámoló által indított megállapítási perek, a 40. § alapján kezdeményezett eljárások vagy az adós vagyona terhére kötött fedezetelvonó szerződésekre alapított eljárások, vagy a vitatott igény elbírálására vagy kifogás alapján indult eljárások. A jelen ügyben ezek a feltételek nem állnak fenn, a felszámolás kezdő időpontjától számított 2 év - többszörösen - eltelt, ezért a másodfokú bíróság - az elsőfokú bíróság végzését az rPp. 253. § (2) bekezdése alapján részben megváltoztatva, a kifogásnak e körben helyt adva - a Csődtv. 51. § (3) bekezdése alapján kötelezte a felszámolót a felszámolási eljárás befejezésre, és arra, hogy a felszámolási zárómérleget, bevételek és költségek alakulásáról kimutatást, záró adóbevallást, zárójelentést és a vagyonfelosztási javaslatot 60 napon belül terjessze elő, egyben a benyújtott közbenső mérleget vonja vissza, és kötelezte a felszámolót, hogy - a felszámolási eljárás befejezésére tekintettel, a kifogásban, illetve az elsőfokú határozatban felhozott indokok vizsgálata nélkül - a tervezett értékesítési pályázatot az EÉR rendszerből törölje.
Utal a másodfokú bíróság arra is, hogy az elsőfokú bíróság által hivatkozott, 2. számú végzésében a felszámoló három évvel ezelőtt, 2019. április 16. napján tett intézkedése ellen előterjesztett kifogást bírálta el és foglalt állást arról, hogy nem követett el jogszabálysértést a felszámoló az értékesítéshez szükséges intézkedések megkezdésével. Az adós ekkor már előterjesztette egyezségi javaslatát, az egyezségkötési szándéka fennállott, az egyezségi javaslatok elbírálása folyamatban volt, melyre tekintettel a felszámolás adós jogutód nélküli megszüntetésével történő befejezése nem volt indokolt, ezt a hitelezői választmány sem támogatta, azonban a Csődtv.-ben foglalt határidőkre figyelemmel a felszámolónak a vagyonértékesítés érdekében intézkednie kellett. A jelen kifogás alapjául szolgáló tényállás ettől teljesen eltérő, adós valamennyi egyezségének a jóváhagyását a bíróság jogerősen megtagadta, az adós már nem kíván egyezséget kötni a hitelezőivel, ilyen körülmények között a Csődtv. 52. § (2) bekezdése szerinti kétéves határidő lejártának következménye az, hogy a felszámolást be kell fejezni, vagyonértékesítésre nem kerülhet sor.
(Pécsi Ítélőtábla Fpkhf.IV.45.092/2022/4.)
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.