ÍH 2022.126

VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ AUTOMATIKUS VÉGZÉSSEL TÖRTÉNŐ TÖRLÉSE A vezető tisztségviselő automatikus végzéssel történő törlése esetén csak az vizsgálható, hogy az eltiltására más cégben sor került-e, a cég vezető tisztségviselőjének adatai azonosak-e az eltiltott vezető tisztségviselőjének adataival. A kényszertörlési eljárás és az eltiltás jogszerűsége ebben az eljárásban nem bírálható el. [2006. évi V. törvény (Ctv.) 9/D. § (1), (3)-(4) bekezdés]

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A D. Korlátolt Felelősségű Társaságot a törvényszék cégbírósága tartja nyilván a cégjegyzékben. A társaság vezető tisztségviselője 2020. december 30-től kezdődően Sz. S. M.
Egy másik törvényszék cégbírósága automatikus úton értesítette a cégbíróságot Sz. S. M. eltiltásáról. Az elsőfokú bíróság a 2022. június 26-án kelt végzésével 2022. június 26-i hatállyal Sz. S. M-t, mint a társaság vezető tisztségviselőjét törölte a cégjegyzékből a 2006. évi V. törvény 9/D. § (4) bekezdésének alkalmazásáv...

ÍH 2022.126 VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ AUTOMATIKUS VÉGZÉSSEL TÖRTÉNŐ TÖRLÉSE
A vezető tisztségviselő automatikus végzéssel történő törlése esetén csak az vizsgálható, hogy az eltiltására más cégben sor került-e, a cég vezető tisztségviselőjének adatai azonosak-e az eltiltott vezető tisztségviselőjének adataival. A kényszertörlési eljárás és az eltiltás jogszerűsége ebben az eljárásban nem bírálható el. [2006. évi V. törvény (Ctv.) 9/D. § (1), (3)-(4) bekezdés]
A D. Korlátolt Felelősségű Társaságot a törvényszék cégbírósága tartja nyilván a cégjegyzékben. A társaság vezető tisztségviselője 2020. december 30-től kezdődően Sz. S. M.
Egy másik törvényszék cégbírósága automatikus úton értesítette a cégbíróságot Sz. S. M. eltiltásáról. Az elsőfokú bíróság a 2022. június 26-án kelt végzésével 2022. június 26-i hatállyal Sz. S. M-t, mint a társaság vezető tisztségviselőjét törölte a cégjegyzékből a 2006. évi V. törvény 9/D. § (4) bekezdésének alkalmazásával.
A végzéssel szemben Sz. S. M. vezető tisztségviselő fellebbezett, a végzés hatályon kívül helyezését kérte. Előadta, az E. Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" és az E. SZ. Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" megszűnt társaságoknak is a vezető tisztségviselője volt. A másik törvényszék cégbírósága által elrendelt kényszertörlési eljárások során kifogást terjesztett elő arra hivatkozva, hogy sem a kényszertörlés elrendelésekor, sem annak jogerőre emelkedésekor - már több mint fél éve - nem ő volt a társaságok ügyvezetője, így az eltiltással nem értett egyet. Abban az esetben, ha a másik törvényszék cégbírósága elrendelte az eltiltását, úgy ezen döntése nem hatályosulhatott, mert nem kézbesítették részére az eltiltásról szóló határozatot. Nincs olyan jogerős és hatályos bírósági döntés, mely eltiltását elrendelte volna, így a D. Kft. ügyvezetőjeként való törlése is teljes egészében megalapozatlan és jogellenes.
A fellebbezés az alábbiak szerint megalapozatlan.
A kényszertörlési eljárásról, a tag, valamint a vezető tisztségviselő eltiltásáról, továbbá az eltiltott vezető tisztségviselő cégjegyzékből való törléséről a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) rendelkezik.
Jelen eljárásban a Ctv. 131/O. § (1) bekezdése alapján a Ctv. 2021. június 30-án hatályos rendelkezései irányadóak.
A Ctv. 9/C. § (1)-(3) bekezdései sorolják fel a kényszertörlési eljárásban törölt cég vezető tisztségviselője kötelező eltiltásának eseteit. A (4) bekezdés értelmében az eltiltott személy az eltiltás hatálya alatt nem szerezhet gazdasági társaságban többségi befolyást, nem válhat gazdasági társaság korlátlanul felelős tagjává, egyéni cég tagjává, továbbá nem lehet cég vezető tisztségviselője, cégvezetője, felügyelőbizottsági tagja.
A Ctv. 9/D. § (1) bekezdése értelmében az eltiltás időbeli hatálya az eltiltást kimondó határozat jogerőre emelkedése napjától kezdődik. A (3) bekezdés értelmében vezető tisztségviselő eltiltása esetén, ha a vezető tisztségviselő az eltiltást kimondó határozat meghozatalának a napján a 9/B. § (1) bekezdésében és a 9/C. §-ban érintett cégnek a bejegyzett képviselője, a cégbíróság - az eltiltásra vonatkozó tények feltüntetése mellett - a vezető tisztségviselőt egyben törli a cégjegyzékből. A (4) bekezdés szerint az eltiltás hatálya alatt álló személyt a cégbíróság automatikus végzéssel törli mindazon cég fennálló cégjegyzék adatai közül, ahol mint vezető tisztségviselő, cégvezető vagy felügyelő bizottsági tag szerepel. Az eltiltás tényének, kezdetének és végének cégjegyzékbe történő bejegyzésére ebben az esetben már nem kerül sor. Ha a további érintett cég székhelye más cégbíróság illetékességi területén van, a cégbíróság elektronikus úton hívja fel az illetékes cégbíróságot a vezető tisztségviselő automatikus végzéssel történő törlésére. A vezető tisztségviselő e bekezdés szerinti törlésével szemben fellebbezésnek és felülvizsgálatnak van helye.
Az idézett jogszabályi rendelkezésekből leszűrhető, hogy amennyiben a cég cégjegyzékből törlésére kényszertörlési eljárásban kerül sor, a kényszertörlési eljárást lefolytató cégbíróság a feltételek fennállása esetén rendelkezik a kényszertörlés alatt állt társaság vezető tisztségviselőjének, korlátlanul felelős tagjának, korlátolt tagi felelősséggel működő gazdasági társaság többségi befolyással rendelkező tagjának eltiltásáról, automatikus végzéssel intézkedik az eltiltás hatálya alatt álló vezető tisztségviselő cégjegyzékből való törléséről mindazon cégek tekintetében, mely cégek székhelye az illetékességi területén van. Ennek hiányában az illetékes cégbíróságot hívja fel a vezető tisztségviselő cégjegyzékből történő törlésére.
Az eltiltás jogszerűsége kizárólag a kényszertörlési eljárásban meghozott, az eltiltásról rendelkező végzéssel szembeni jogorvoslat útján érhető el. Azon cégeljárásokban, amelyekben a már jogerősen eltiltott vezető tisztségviselő cégjegyzékből való törlése automatikus végzéssel történik meg, az eltiltás jogszerűsége már nem vizsgálható. Ilyen esetekben a vizsgálat tárgyát kizárólag az képezheti, hogy a törölni kért vezető tisztségviselő eltiltására valójában sor került-e, az eltiltott személy azonos-e azon cég vezető tisztségviselőjével, akinek automatikus végzéssel való törlését a cégbíróság kéri. A jogalkotói cél, hogy mindazon vezető tisztségviselők, illetve kizárólagos, vagy többségi befolyással rendelkező cégtulajdonosok kiszoruljanak a gazdasági életből - legalábbis egy időre - akik olyan cég működésében, tevékenységének irányításában vettek részt, amelynek törlésére kényszertörlési eljárást követően került sor.
A fentiek folytán az ítélőtábla csak azt vizsgálhatta, hogy Sz. S. M. eltiltására más cégben sor került-e, eltiltás hatálya alatt áll-e. Sz. S. M. eltiltására egy másik törvényszék cégbíróságának a 2022. május 27-én kelt végzésével az E. SZ. Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" cégben sor került.
A fellebbezett végzés meghozatala automatikus értesítés alapján automatikus végzéssel történt meg. Jelen eljárásban már nem vizsgálható, hogy Sz. S. M. eltiltására az E. SZ. Korlátolt Felelősségű Társaságban a jogszabályoknak megfelelően került-e sor vagy sem, mindez nem a jelen eljárásra tartozó kérdés. Így a fellebbezésben a kényszertörlési eljárással kapcsolatban felhozott körülmények a jelen ügyben nem vehetők figyelembe, Sz. S. M. az eltiltás kapcsán kizárólag a kényszertörlési eljárásban kereshetett volna jogorvoslatot.
A kifejtettekből következően jelen eljárásban a kényszertörlési eljárásban meghozott végzések kézbesítése, hatályosulása sem képezheti vizsgálat tárgyát. Az ítélőtábla ugyanakkor rámutat, hogy a másik törvényszék cégbíróságának Sz. S. M. eltiltásáról is rendelkező végzését 2022. május 31-én a Cégközlönyben közzétették, az eltiltásáról a Cégközlönyből tudomást szerezhetett.
Sz. S. M. az E. SZ. Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" cégjegyzékében ez idő szerint is eltiltás hatálya alatt álló képviselőként van bejegyezve.
Mindezekre figyelemmel az elsőfokú bíróság a Ctv. 9/D. § (4) bekezdése alapján helytállóan törölte Sz. S. M. vezető tisztségviselőt a D. Korlátolt Felelősségű Társaság cégjegyzékéből automatikus végzéssel.
A kifejtettekre figyelemmel az ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését a Ctv. 32. § (1) bekezdése és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 389. §-a szerint alkalmazandó Pp. 383. § (2) bekezdése alapján helybenhagyta.
(Fővárosi Ítélőtábla 16.Cgf.47.034/2022/2.)
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.