8/2023. (IV. 24.) MK rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjának szolgálatképes állapota megállapítása érdekében a befolyásoltság kiszűrése céljából elvégezhető vizsgálatok köréről és a vizsgálat végrehajtásának szabályairól

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés 14. és 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
E rendelet alkalmazásában
kábítószer: a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény szerint kábítószernek vagy új ...

8/2023. (IV. 24.) MK rendelet
a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjának szolgálatképes állapota megállapítása érdekében a befolyásoltság kiszűrése céljából elvégezhető vizsgálatok köréről és a vizsgálat végrehajtásának szabályairól
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés 14. és 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. Értelmező rendelkezések
1. § E rendelet alkalmazásában
1. kábítószer: a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény szerint kábítószernek vagy új pszichoaktív anyagnak minősülő anyag,
2. polgári nemzetbiztonsági szolgálat: az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és a Nemzeti Információs Központ.
2. Az alkoholos befolyásoltság vizsgálata
2. § (1) A polgári nemzetbiztonsági szolgálat hivatásos állományú (a továbbiakban: hivatásos állomány) tagja esetében az alkoholos befolyásoltság vizsgálata elektromos alkoholteszterrel (a továbbiakban: alkoholteszter), ennek hiányában alkoholszondával vagy hiteles elektromos légalkoholmérő berendezéssel (a továbbiakban: hiteles mérőeszköz) hajtható végre.
(2) Az alkoholos befolyásoltság vizsgálatát a feltételezhetően alkoholfogyasztás okozta szolgálatképes állapot - vélelmezhető - hiányának felismerését követő legrövidebb időn belül kell végrehajtani, ennek érdekében az alkoholos befolyásoltság ellenőrzése megkezdésekor szóban lehetőség szerint nyilatkoztatni kell a hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagját, hogy mikor fogyasztott utoljára szeszes italt.
3. § (1) Alkoholteszter a mérési eredményt számszerűen kijelző úgynevezett "aktív" üzemmódban vagy a mérési eredményt számszerűen ki nem jelző úgynevezett "passzív" üzemmódban alkalmazható. Ha az alkoholteszterrel "passzív" üzemmódban végzett mérés eredménye pozitív, a mérést "aktív" üzemmódban haladéktalanul meg kell ismételni.
(2) Az alkoholteszter 0,10 mg/l légalkohol-értéket meg nem haladó mérési eredménye orvosszakértői szempontból nem értékelhető, ezért ilyen esetben további mintavételre nem kerül sor.
(3) Ha az alkoholteszterrel végzett mérés eredménye a 0,25 mg/l légalkohol-értéket nem haladja meg, szóban nyilatkoztatni kell a hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagját, hogy tüdőbetegségben szenved-e, vagy van-e testhőmérséklet-emelkedése. Ha nem áll fenn a vér- és vizeletminta-vétel esete, a hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagját nyilatkoztatni kell arról, hogy a mérési eredményt elfogadja-e. Ha a hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagja úgy nyilatkozik, hogy a mérés eredményét elfogadja, akkor az előző nyilatkozatait és a mérés eredményét az 1. mellékletben meghatározott adattartalom szerinti nyilatkozatban rögzíteni kell. Az 1. mellékletben meghatározott adattartalom szerinti nyilatkozat rögzítését követően további mintavételre intézkedni nem kell.
(4) Ha a hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagja a (3) bekezdés szerinti mérési eredményt nem fogadja el, szóban nyilatkoztatni kell arról, hogy hajlandó-e magát alávetni hiteles mérőeszközzel történő vizsgálatnak. Ha a hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagja úgy nyilatkozik, hogy erre hajlandó, hiteles mérőeszközzel történő mérésre kell intézkedni.
(5) Ha az alkoholteszterrel végzett mérés eredménye a 0,25 mg/l légalkohol-értékeket meghaladja, a hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagját szóban nyilatkoztatni kell arról, hogy hajlandó-e magát alávetni hiteles mérőeszközzel történő vizsgálatnak, továbbá arról, hogy szenved-e tüdőbetegségben, vagy van-e testhőmérséklet-emelkedése. Ha a hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagja hajlandó magát a vizsgálatnak alávetni, és nyilatkozata szerint nem szenved tüdőbetegségben, és nincs testhőmérséklet-emelkedése, hiteles mérőeszközzel történő mérésre kell intézkedni.
(6) Ha az alkoholszondával végzett ittasság-ellenőrzés eredménye pozitív, a hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagját szóban nyilatkoztatni kell arról, hogy szenved-e tüdőbetegségben, vagy van-e testhőmérséklet-emelkedése. Ha a hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagja nyilatkozata szerint nem szenved tüdőbetegségben, és nincs testhőmérséklet-emelkedése, szóban nyilatkoztatni kell arról, hogy hajlandó-e magát alávetni hiteles mérőeszközzel történő vizsgálatnak. Ha a hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagja hajlandó magát a vizsgálatnak alávetni, a hiteles mérőeszközzel történő mérésre kell intézkedni.
(7) Alkoholteszterrel vagy alkoholszondával végzett ittasság-ellenőrzés esetén az ellenőrzés időpontját és a mérés számszerű eredményét, illetve az elszíneződés mértékét a vizsgálatról készült jegyzőkönyvben minden esetben rögzíteni kell.
(8) Eseti jelleggel szúrópróbaszerűen is ellenőrizhető a hivatásos állomány tagjának szolgálatképes állapota.
4. § (1) A hiteles mérőeszközzel történő mérés végrehajtása előtt a mérést végrehajtó köteles meggyőződni arról, hogy az eszköz alkalmas-e hiteles mérés végzésére. Ha a mérőeszköz nem minősül hitelesnek, azzal mérés nem hajtható végre.
(2) A hiteles mérőeszközzel folytatott vizsgálat megkezdése előtt a hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagját a hiteles mérőeszközzel végzett vizsgálatról készült, a 2. mellékletben meghatározott adattartalom szerinti jegyzőkönyvben (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) nyilatkoztatni kell esetleges tüdőbetegségére, testhőmérséklet-emelkedésére, továbbá a vezetési képességre hátrányosan ható szer fogyasztására vonatkozóan.
(3) Ha a hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagja
a) a (2) bekezdésben foglaltakra vonatkozó nyilatkozat megtételét megtagadja,
b) nyilatkozata szerint tüdőbetegségben szenved,
c) úgy nyilatkozik, hogy testhőmérséklet-emelkedése van, vagy
d) szervezetében kábítószer vagy a központi idegrendszer működését befolyásoló gyógyszer jelenléte valószínűsíthető,
a hiteles mérőeszközzel mérés nem hajtható végre, és vér- és vizeletminta-vételre kell intézkedni.
(4) A mérést végzőnek a hiteles mérőeszköz használati útmutatójában foglaltak szerint úgy kell két mérést elvégeznie, hogy az első mérés lehetőség szerint a szolgálatképes állapot vélelmezhető hiányának felismerésétől számított 30 percen belül megtörténjen.
(5) A hiteles mérőeszköz alkalmazása után a vizsgálati eredményt mindkét mérés alkalmával két példányban kell kinyomtatni, és azokat a hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagjával alá kell íratni. A Jegyzőkönyvet két példányban kell felvenni. A kinyomtatott vizsgálati eredmény és a Jegyzőkönyv egyik példányát az intézkedésről készült jelentéshez kell csatolni. A vizsgálati eredmény és a Jegyzőkönyv másik példányát a hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagjának át kell adni.
(6) A mérés végrehajtásánál és a Jegyzőkönyv felvételénél a mérőeszköz kezelőjén kívül legalább egy, a hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagja szolgálati elöljárójának jelen kell lennie, és a Jegyzőkönyvet a jelenlévők mindegyikének alá kell írnia.
(7) A hiteles mérőeszköz eredményes alkalmazását követően - az 5. § (1) bekezdés d), f) és g) pontja kivételével - vér- és vizeletminta-vételről intézkedni nem kell.
(8) Ha a hiteles mérőeszközzel végzett első mérés eredménye a 0,10 mg/l légalkohol-értéket nem haladja meg, a 3. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.
5. § (1) Az alkoholfogyasztásra vonatkozó szakértői vizsgálathoz szükséges vérvételre és lehetőleg közel azonos időben végzett vizeletminta-vételre kell intézkedni, amelyet a lehető legrövidebb időn belül végre kell hajtani, ha a hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagja
a) az alkoholszondával, az alkoholteszterrel vagy a hiteles mérőeszközzel végzett ellenőrzést megtagadja,
b) olyan állapotban van, amely meggátolja az alkoholszonda, az alkoholteszter vagy a hiteles mérőeszköz eredményes alkalmazását,
c) az alkoholos befolyásoltság vizsgálata során tett nyilatkozata szerint tüdőbetegségben szenved, vagy testhőmérséklet-emelkedése van,
d) az egészségi állapotára - így különösen tüdőbetegségére, testhőmérséklet-emelkedés esetleges fennállására - vonatkozó nyilatkozat megtételét vagy annak aláírását megtagadja,
e) hiteles mérőeszközzel történő első mérés foganatosítása a szolgálatképes állapot vélelmezhető hiánya felismerésének időpontjától számított 30 percen belül nem hajtható végre,
f) a Jegyzőkönyv aláírását megtagadja,
g) a hiteles mérőeszköz mérési eredményét kétségbe vonja és véralkohol-vizsgálatot kér, vagy
h) esetében az ittasság ellenőrzés eredménye, illetve az ittasság érzékelhető külső jegyei alapján a szeszesital-fogyasztás gyanúja fennáll.
(2) A vér- és vizeletminta-vételre kizárólag az erre a célra rendszeresített, ép zárcímkével ellátott, bontatlan - a mintavételi eszközöket magába foglaló - mintavételi egységdoboz alkalmazható. A mintavételi egységdoboz felnyitása és alkalmazása csak a hivatásos állomány mintavétellel érintett tagja, a hivatásos állomány vizsgálatot foganatosító tagja, a szolgálati elöljáró és a mintát vevő orvos együttes jelenlétében történhet.
(3) A vér- és vizeletminta-vételt a hivatásos állomány egészségi alkalmasság-vizsgálatára vonatkozó szabályozás alapján a polgári nemzetbiztonsági szolgálat alapellátó orvosa (a továbbiakban: alapellátó orvos) végzi. Ha az alapellátó orvos igénybevétele akadályba ütközik, a vér- és vizeletminta-vétel érdekében a polgári nemzetbiztonsági szolgálattal kötött együttműködési megállapodás alapján eljáró egészségügyi szolgáltatót, ennek hiányában a szolgálatteljesítés helye szerint illetékes egészségügyi szolgáltató ügyeletes orvosát kell a vér- és vizeletminta-vételhez igénybe venni.
(4) Ha a vér- és vizeletminta-vételt a (3) bekezdés szerint nem az alapellátó orvos végzi, akkor ennek költségét
a) az (1) bekezdés a), d), f) és g) pontja szerinti esetben - ha a vér- és vizeletminta-vétel az alkoholos befolyásoltságot megerősíti - a hivatásos állomány tagja vagy
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó esetben a polgári nemzetbiztonsági szolgálat
téríti meg.
3. A kábítószer-fogyasztás okozta befolyásoltság vizsgálata
6. § (1) A hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagjának kábítószer-fogyasztás okozta befolyásoltsága feltételezhető, ha
a) a hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagján a kábítószer okozta bódult állapotra jellemző testi és pszichikai tünetek észlelhetők,
b) a hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagján az egyes kábítószerek fogyasztása okozta jellemző elvonási tünetek észlelhetők, vagy
c) a hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagja kábítószer-fogyasztásról nyilatkozik.
(2) A kábítószer-fogyasztás okozta befolyásoltság gyanúját erősíti, ha az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően
a) a hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagjánál kábítószer gyanúját keltő anyag,
b) a hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagjánál kábítószerek élvezetéhez használatos eszköz, tárgy vagy
c) a hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagján a kábítószer-fogyasztás egyéb testi jelei
fedezhetők fel.
7. § (1) Kábítószer-fogyasztás okozta befolyásoltság gyanúja esetén
a) ha az a 6. § (1) bekezdés a) alpontja alapján merül fel, vér- és vizeletminta vételére kell intézkedni a rendszeresített, az "A kábítószeres befolyásoltság (élő személynél) megállapítására alkalmas vér- és vizeletvételi - II. számú - egységdoboz" elnevezésű eszköz (a továbbiakban: II. számú egységdoboz),
b) ha az kizárólag a 6. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja alapján merül fel, egyszeri vizeletminta-vételre kell intézkedni a rendszeresített, az "A kábítószer-fogyasztás (élő személynél) megállapítására alkalmas vizeletvételi - I. számú - egységdoboz" elnevezésű eszköz (a továbbiakban: I. számú egységdoboz)
alkalmazásával.
(2) Ha nyálminta előszűrésére alkalmas rendszeresített eszköz áll rendelkezésre, a hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagja kábítószer-fogyasztás okozta befolyásoltságának gyanúja esetén őt nyálminta adására kell kötelezni. Ezen gyanú hiányában a hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagja a nyálminta adására nem kötelezhető.
(3) A kábítószer-fogyasztás okozta befolyásoltság gyanúja alapját képező körülmények észlelését követő lehető legrövidebb időn belül kell végrehajtani a mintavételt.
(4) Ha az I. számú egységdoboz és a II. számú egységdoboz mintavételi eszközöket magába foglaló doboza címkével lezárt, akkor a mintavételre kizárólag olyan egységdoboz alkalmazható, amely bontatlan. Az I. számú egységdoboz és a II. számú egységdoboz felnyitása és alkalmazása csak a hivatásos állomány mintavétellel érintett tagja, a hivatásos állomány vizsgálatot foganatosító tagja, a szolgálati elöljáró és a mintát vevő orvos egyidejű jelenlétében történhet.
(5) A minta levételét az alapellátó orvos végzi. Ha az alapellátó orvos igénybe vétele akadályba ütközik, a mintavétel érdekében a polgári nemzetbiztonsági szolgálattal kötött együttműködési megállapodás alapján eljáró egészségügyi szolgáltatót, ennek hiányában a szolgálatteljesítés helye szerint illetékes egészségügyi szolgáltató ügyeletes orvosát kell a minta levételéhez igénybe venni.
(6) Ha a mintavételt az (5) bekezdés alapján nem az alapellátó orvos végzi, akkor ennek költségét
a) - ha a mintavétel a kábítószer-fogyasztás okozta befolyásoltságot megerősíti - a hivatásos állomány tagja,
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó esetben polgári nemzetbiztonsági szolgálat
téríti meg.
(7) A vér- és vizeletminta-vétel végrehajtását azzal egy időben az I. számú egységdobozban és a II. számú egységdobozban erre a célra elhelyezett jegyzőkönyvben is dokumentálni kell. A jegyzőkönyvet pontosan és hiánytalanul kell kitölteni, aminek során ügyelni kell arra, hogy az időpontokra vonatkozó adatok 24 órás időbeosztás szerint kerüljenek rögzítésre. A kábítószer-fogyasztás okozta befolyásoltság bizonyíthatósága vagy kizárása érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a mintavételkor fennálló klinikai tünetek orvos általi jegyzőkönyvezésére is.
(8) Ha a vizeletminta előszűrő vizsgálatára alkalmas rendszeresített eszköz áll rendelkezésre, el kell végezni a vizeletminta előszűrő vizsgálatát.
(9) A vizeletminta-vétel után a vizeletminta hőmérsékletét, színét és kémhatását - az I. számú egységdoboz vagy a II. számú egységdoboz részét képező kémhatásmérő tesztcsíkkal - a vételezés helyén ellenőrizni kell.
(10) A vizeletminta adását a hivatásos állomány vizsgálatot foganatosító - a hivatásos állomány mintavétellel érintett tagjával azonos nemű - tagjának az emberi méltóságot nem sértő módon figyelemmel kell kísérnie, amit úgy kell végrehajtania, hogy a mintahamisítás lehetősége kizárható legyen.
4. Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
9. §
Rogán Antal s. k.,
Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter
1. melléklet a 8/2023. (IV. 24.) MK rendelethez A hivatásos állomány alkoholos befolyásoltsága vizsgálatáról szóló nyilatkozatának adattartalma 1. A hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagjának
1.1. családi és utóneve,
1.2. rendfokozata,
1.3. szolgálati helye,
1.4. beosztása,
1.5. születési helye, ideje,
1.6. anyja neve,
1.7. lakcíme,
1.8. személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának típusa, okmányazonosítója.
2. Az ellenőrzést, mérést szükségessé tevő cselekmény, körülmény
2.1. leírása,
2.2. helye,
2.3. időpontja nap, óra, perc megjelöléssel.
3. A hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagjának figyelemfelhívása arra vonatkozóan, hogy
3.1. egészségi állapotára, így különösen a tüdőbetegségére, a testhőmérsékletére vonatkozó nyilatkozata a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (1) bekezdése, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 3. pontja szerinti különleges adatnak minősül,
3.2. egyes betegségei a légalkohol-mérés eredményét befolyásolhatják, ezért ha az erre irányuló adatfelvételhez nem járul hozzá, vér- és vizeletminta-vétel foganatosítása szükséges.
4. A hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagjának aláírásával ellátott nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a 3. pont szerinti tájékoztatást megértette, valamint az adatkezeléshez hozzájárul vagy nem járul hozzá.
5. A hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagjának nyilatkozata idült vagy akut tüdőbetegségére, valamint testhőmérséklet-emelkedésére vonatkozóan.
6. A hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagjának figyelmeztetése arra vonatkozóan, hogy nem köteles önmagára nézve terhelő nyilatkozatot tenni.
7. A hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagjának nyilatkozata arról, hogy megértette és tudomásul vette azon figyelmeztetést, hogy nem köteles önmagára nézve terhelő nyilatkozatot tenni, ugyanakkor a nyilatkozata bizonyítékként felhasználható.
8. A hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagjának kábítószer, pszichotróp anyag, új pszichoaktív anyag fogyasztására vonatkozó adatok:
8.1. fajta,
8.2. időpont,
8.3. mennyiség.
9. A hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagjának nyilatkozata arról, hogy az alkoholteszterrel történt mérés eredményének mg/l mértékegységben meghatározott légalkohol-értékét elfogadja, és kijelenti, hogy az kizárólag a szolgálatba lépése előtt elfogyasztott szeszes italtól származik.
10. A hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagjának nyilatkozata arról, hogy az általa elmondottakat a nyilatkozata helyesen tartalmazza, amelynek egy példányát átvette.
11. Alkoholteszter gyári száma.
12. A nyilatkozat keltezése.
13. A vizsgálatot végző személyek
13.1. családi és utóneve,
13.2. rendfokozata,
13.3. szolgálati helye,
13.4. beosztása,
13.5. aláírása.
14. A hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagjának aláírása.
2. melléklet a 8/2023. (IV. 24.) MK rendelethez A hiteles mérőeszközzel végzett ellenőrzésről szóló jegyzőkönyv adattartalma 1. A hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagjának
1.1. családi és utóneve,
1.2. rendfokozata,
1.3. szolgálati helye,
1.4. beosztása,
1.5. születési helye, ideje,
1.6. anyja neve,
1.7. lakcíme,
1.8. személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának típusa, okmányazonosítója.
2. A mérést szükségessé tevő cselekmény
2.1. leírása,
2.2. helye,
2.3. időpontja nap, óra, perc megjelöléssel.
3. A hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagjának figyelemfelhívása arra vonatkozóan, hogy
3.1. egészségi állapotára, így különösen a tüdőbetegségére, a testhőmérsékletére vonatkozó nyilatkozata a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (1) bekezdése, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 3. pontja szerinti különleges adatnak minősül,
3.2. egyes betegségei a légalkohol-mérés eredményét befolyásolhatják, ezért ha az erre irányuló adatfelvételhez nem járul hozzá, vér- és vizeletminta-vétel foganatosítása szükséges.
4. A hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagjának aláírásával ellátott nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a 3. pont szerinti tájékoztatást megértette, valamint az adatkezeléshez hozzájárul, vagy nem járul hozzá.
5. A hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagjának nyilatkozata idült vagy akut tüdőbetegségére, valamint testhőmérséklet-emelkedésére vonatkozóan.
6. A hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagjának figyelmeztetése arra vonatkozóan, hogy nem köteles önmagára nézve terhelő nyilatkozatot tenni.
7. A hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagjának nyilatkozata arról, hogy megértette és tudomásul vette azon figyelmeztetést, hogy nem köteles önmagára nézve terhelő nyilatkozatot tenni, ugyanakkor a nyilatkozata bizonyítékként felhasználható.
8. A hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagjának kábítószer, pszichotróp anyag, új pszichoaktív anyag fogyasztására vonatkozó adatok:
8.1. fajta,
8.2. időpont,
8.3. mennyiség.
9. Szeszes ital utolsó fogyasztására vonatkozó adatok:
9.1. időpont év, hónap, nap, óra, percben meghatározva,
9.2. mennyiség.
10. Az előző fogyasztást megelőző szeszes ital fogyasztására vonatkozó adatok:
10.1. időpont év, hónap, nap, óra, percben meghatározva,
10.2. mennyiség.
11. Utolsó étkezésre vonatkozó adatok:
11.1. időpont nap és óra megjelölésével,
11.2. mennyiség.
12. Testtömeg kg-ban meghatározva.
13. Sérülések.
14. Alkoholszondával történő mérésre vonatkozó adatok:
14.1. volt, vagy nem,
14.2. elszíneződött, vagy nem színeződött el.
15. Alkoholteszterrel történő mérésre vonatkozó adatok:
15.1. mérés történt vagy sem,
15.2. mérés ideje év, hónap, nap, óra, perc meghatározásával,
15.3. mérés értéke mg/l-ben meghatározva,
15.4. alkoholteszter gyártmánya, típusa,
15.5. alkoholteszter gyári száma,
15.6. mérés helye,
15.7. I. mérés ideje,
15.8. I. mérés eredménye,
15.9. II. mérés ideje,
15.10. II. mérés eredménye.
16. A hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagjának nyilatkozata a következőkről:
16.1. a mérés eredményére vonatkozó nyilatkozat,
16.2. véralkohol vizsgálat kérésére vonatkozó nyilatkozat,
16.3. a jegyzőkönyv tartalmára vonatkozó nyilatkozat,
16.4. a vizsgálati eredményt és az ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv egy-egy példányának átvételére vonatkozó nyilatkozat.
17. A jegyzőkönyv keltezése.
18. A vizsgálatot végző személyek
18.1. családi és utóneve,
18.2. rendfokozata,
18.3. szolgálati helye,
18.4. beosztása,
18.5. aláírása.
19. A hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagjának aláírása.
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.