10/2022. (I. 14.) Korm. rendelet

az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és a magán fenntartók által fenntartott köznevelési és szakképző intézményben foglalkoztatott, a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatokat ellátó pedagógusok bérfejlesztéséhez nyújtott 2022. évi kiegészítő költségvetési támogatásról, valamint a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye által az állami iskolában szervezett hit- és erkölcstanoktatáshoz kapcsolódóan a figyelembe vehető csoportlétszámok csökkentésével megvalósuló bérfejlesztésről

Kiválasztott időállapot: Mi ez?

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés j) pontjában és a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 75. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a nemzetiségi önkormányzat, az egyházi és magán köznevelési intézmények fenntartója (a továbbiakb...

10/2022. (I. 14.) Korm. rendelet
az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és a magán fenntartók által fenntartott köznevelési és szakképző intézményben foglalkoztatott, a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatokat ellátó pedagógusok bérfejlesztéséhez nyújtott 2022. évi kiegészítő költségvetési támogatásról, valamint a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye által az állami iskolában szervezett hit- és erkölcstanoktatáshoz kapcsolódóan a figyelembe vehető csoportlétszámok csökkentésével megvalósuló bérfejlesztésről
A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés j) pontjában és a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 75. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a nemzetiségi önkormányzat, az egyházi és magán köznevelési intézmények fenntartója (a továbbiakban együtt: fenntartó), továbbá a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye részére a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 669/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti, 2022. január 1-jétől hatályba lépő pótlékemelés ellentételezéséhez.
2. § (1) A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 2. melléklet és 8. melléklet egyes jogcímeihez kapcsolódó kiegészítő támogatás fajlagos összegét jogcímenként az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A fenntartót megillető kiegészítő támogatás összegét a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 37/C. §-a és a Kvtv. 8. melléklete szerint finanszírozott számított pedagóguslétszám, valamint a pedagógus minősítési eljárás eredményeként magasabb fizetési fokozatba átsorolt finanszírozott számított pedagóguslétszám alapján kell megállapítani.
(3) A kiegészítő támogatás megállapításáról a Kincstár fenntartó székhelye szerint illetékes megyei igazgatósága a fenntartó Vhr. 37/ C. § (1) bekezdése szerinti kérelmét elbíráló határozatban hivatalból dönt.
(4) A fenntartót megillető költségvetési támogatás megállapításáig a kiegészítő támogatás január-április hónapokra eső részét külön határozat meghozatala nélkül a Vhr. 37/J. § (3) bekezdése alapján előlegként kell havonta folyósítani, először február hónapban a január és február havi összeget.
(5) A (4) bekezdés szerint folyósított előleg és a fenntartót megillető költségvetési támogatás különbözetének rendezésére a Vhr. 37/J. § (4) bekezdése szerint kerül sor.
3. § A kiegészítő támogatás folyósítására, elszámolására, ellenőrzésére és visszafizetésére a Vhr. szabályait, valamint a jogosultság alapjául szolgáló támogatásra vonatkozó, a Kvtv. 2. melléklete és a Kvtv. 8. melléklete szerinti szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
4. § A bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye számára a Kvtv. 42. § (1) bekezdés c) pont cb) és cc) alpontja szerint nyújtott támogatás szempontjából az elismert számított pedagóguslétszámot a hittanoktatás hozzáférhetőségének javítása érdekében 2022. január 1-jétől oly módon kell megállapítani, hogy hit- és erkölcstanoktatásban részt vevő tanulók legalább 6 fős csoportját kell figyelembe venni.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
6. § Ez a rendelet 2023. március 31-én hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
1. melléklet a 10/2022. (I. 14.) Korm. rendelethez A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. és 8. melléklet egyes jogcímeihez kapcsolódó kiegészítő támogatás jogcímei és fajlagos összegei

A

B

1.

A Kvtv. 2. és 8. melléklete szerinti jogcím

Kiegészítő támogatás fajlagos összege

2.

2. melléklet 1.2.2.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási
idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok
átlagbéralapú támogatása

401 400 forint/számított létszám/év

3.

2. melléklet 1.2.2.2. Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem
érő nyitvatartással rendelkező óvodában foglalkoztatott
pedagógusok átlagbéralapú támogatása

200 700 forint/számított létszám/év

4.

2. melléklet 1.2.3.1. Minősítést 2021. január 1-jéig történő
átsorolással megszerző

5.

2. melléklet 1.2.3.1.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel
rendelkező óvodában foglalkoztatott

6.

2. melléklet 1.2.3.1.1.1. Alapfokozatú végzettségű

7.

2. melléklet 1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt
pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező
segítők kiegészítő támogatása

35 690 forint/fő/év

8.

2. melléklet 1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár
kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

132 970 forint/fő/év

9.

2. melléklet 1.2.3.1.1.2. Mesterfokozatú végzettségű

10.

2. melléklet 1.2.3.1.1.2.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt
pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező
segítők kiegészítő támogatása

42 950 forint/fő/év

11.

2. melléklet 1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár
kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

150 180 forint/fő/év

12.

2. melléklet 1.2.3.1.2. Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő
nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

13.

2. melléklet 1.2.3.1.2.1. Alapfokozatú végzettségű

14.

2. melléklet 1.2.3.1.2.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt
pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező
segítők kiegészítő támogatása

17 845 forint/fő/év

15.

2. melléklet 1.2.3.1.2.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár
kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

66 485 forint/fő/év

16.

2. melléklet 1.2.3.1.2.2. Mesterfokozatú végzettségű

17.

2. melléklet 1.2.3.1.2.2.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt
pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező
segítők kiegészítő támogatása

21 475 forint/fő/év

18.

2. melléklet 1.2.3.1.2.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár
kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

75 090 forint/fő/év

19.

2. melléklet 1.2.3.2. Minősítést 2022. január 1-jéig történő
átsorolással megszerző

20.

2. melléklet 1.2.3.2.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel
rendelkező óvodában foglalkoztatott

21.

2. melléklet 1.2.3.2.1.1. Alapfokozatú végzettségű

22.

2. melléklet 1.2.3.2.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt
pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező
segítők kiegészítő támogatása

32 720 forint/fő/év

23.

2. melléklet 1.2.3.2.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár
kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

121 890 forint/fő/év

24.

2. melléklet 1.2.3.2.1.2. Mesterfokozatú végzettségű

25.

2. melléklet 1.2.3.2.1.2.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt
pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező
segítők kiegészítő támogatása

39 370 forint/fő/év

26.

2. melléklet 1.2.3.2.1.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár
kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

137 670 forint/fő/év

27.

2. melléklet 1.2.3.2.2. Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő
nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

28.

2. melléklet 1.2.3.2.2.1. Alapfokozatú végzettségű

29.

2. melléklet 1.2.3.2.2.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt
pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező
segítők kiegészítő támogatása

16 360 forint/fő/év

30.

2. melléklet 1.2.3.2.2.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár
kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

60 940 forint/fő/év

31.

2. melléklet 1.2.3.2.2.2. Mesterfokozatú végzettségű

32.

2. melléklet 1.2.3.2.2.2.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt
pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező
segítők kiegészítő támogatása

19 690 forint/fő/év

33.

2. melléklet 1.2.3.2.2.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár
kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

68 830 forint/fő/év

34.

2. melléklet 1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem
rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

539 000 forint/létszám/év

35.

2. melléklet 1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező
segítők átlagbéralapú támogatása

401 400 forint/létszám/év

36.

2. melléklet 1.2.5.2.1. Pedagógus szakképzettséggel nem
rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

269 500 forint/létszám/év

37.

2. melléklet 1.2.5.2.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező
segítők átlagbéralapú támogatása

200 700 forint/létszám/év

38.

2. melléklet 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés
- bértámogatás

258 300 forint/számított létszám

39.

8. melléklet 1.1.2. Általános iskolában foglalkoztatott
pedagógusok átlagbéralapú támogatása

387 000 forint/számított létszám/év

40.

8. melléklet 1.1.3. Gimnáziumban, szakgimnáziumban,
szakiskolában, készségfejlesztő iskolában foglalkoztatott
pedagógusok átlagbéralapú támogatása

411 000 forint/számított létszám/év

41.

8. melléklet 1.1.5. Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai
nevelés-oktatási intézményben és az utazó gyógypedagógusi,
utazó konduktori hálózatnál foglalkoztatott pedagógusok
átlagbéralapú támogatása

411 000 forint/számított létszám/év

42.

8. melléklet 1.1.6. Alapfokú művészeti iskolában foglalkoztatott
pedagógusok átlagbéralapú támogatása

379 000 forint/számított létszám/év

43.

8. melléklet 1.1.7. Kollégiumban foglalkoztatott pedagógusok
átlagbéralapú támogatása

381 000 forint/számított létszám/év

44.

8. melléklet 1.1.8. Pedagógiai szakszolgálati intézményben
foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása

369 000 forint/számított létszám/év

45.

8. melléklet 1.2.2. Pedagógus II. fokozatba sorolt középfokú
vagy alapfokozatú végzettséggel rendelkező pedagógus
kiegészítő támogatása

35 690 forint/fő/év

46.

8. melléklet 1.2.3. Pedagógus II. fokozatba sorolt
mesterfokozatú végzettséggel rendelkező pedagógus
kiegészítő támogatása

42 950 forint/fő/év

47.

8. melléklet 1.2.4. Mesterpedagógus, kutatótanár fokozatú
középfokú vagy alapfokozatú végzettséggel rendelkező
pedagógus kiegészítő támogatása

132 970 forint/fő/év

48.

8. melléklet 1.2.5. Mesterpedagógus, kutatótanár fokozatú
mesterfokozatú végzettséggel rendelkező pedagógus
kiegészítő támogatása

150 180 forint/fő/év

49.

8. melléklet 1.4.2. Iskolában, kollégiumban, gyógypedagógiai,
konduktív pedagógiai nevelési-oktatási, valamint pedagógiai
szakszolgálati intézményben pedagógus szakképzettséggel
vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató
munkát közvetlenül segítők átlagbérének támogatása

539 000 forint/létszám/év

50.

8. melléklet 1.5. A nemzetiségi önkormányzat, a bevett
egyházak és annak belső egyházi jogi személye által
fenntartott köznevelési és szakképző intézmények
működésének támogatása

10 000 forint/fő/év

51.

8. melléklet 1.6.2. Hit- és erkölcstanoktatáshoz, valamint
hittanoktatáshoz kapcsolódó átlagbéralapú támogatás

29 000 forint/hó/fő

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!

Előfizetési csomagajánlataink

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.