ÁRMB határozat (HÉ 2021/55.)

a Víziközmű Ágazati Párbeszéd Bizottság létrejöttének megállapításáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Iktatószám: MSZF/45828-4/2021-ITM
Tárgy: Víziközmű Ágazati Párbeszéd Bizottság létrejöttét megállapító határozat
Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság a Magyar Víziközmű Szövetség (székhely: 1051 Budapest, Sas utca 25. IV. em.) mint munkáltatói oldali, valamint a Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (1146 Budapest, Borostyán u. 1/b.) mint munkavállalói oldali érdekképviseletek közreműködésével létrehozni kívánt Víziközmű Ágazati Párbeszéd Bizottság megalapítása ...

ÁRMB határozat (HÉ 2021/55.)
a Víziközmű Ágazati Párbeszéd Bizottság létrejöttének megállapításáról
Iktatószám: MSZF/45828-4/2021-ITM
Tárgy: Víziközmű Ágazati Párbeszéd Bizottság létrejöttét megállapító határozat
HATÁROZAT
Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság a Magyar Víziközmű Szövetség (székhely: 1051 Budapest, Sas utca 25. IV. em.) mint munkáltatói oldali, valamint a Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (1146 Budapest, Borostyán u. 1/b.) mint munkavállalói oldali érdekképviseletek közreműködésével létrehozni kívánt Víziközmű Ágazati Párbeszéd Bizottság megalapítása iránti eljárása keretében döntésével az alábbiakat állapította meg.
A Víziközmű Ágazati Párbeszéd Bizottság a TEÁOR '08 szerinti 36 víztermelés, -kezelés, -ellátás és a 37 szennyvíz gyűjtése, kezelése elnevezésű ágazatban jogszerűen létrejött.
A Magyar Víziközmű Szövetség mint ágazati munkáltatói érdekképviselet a fentiek szerint létrejött Víziközmű Ágazati Párbeszéd Bizottságban való részvétel feltételeinek megfelelt.
A Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége mint ágazati munkavállalói érdekképviselet a fentiek szerint létrejött Viziközmű Ágazati Párbeszéd Bizottságban való részvétel feltételeinek megfelelt.
Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottságnak a kérelemben megjelölt döntési jogról a kérelemhez csatolt dokumentumok vizsgálata alapján nem kellett rendelkeznie.
Jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság korábbi, NGM/22564/2016. számon hozott, a Víziközmű Ágazati Párbeszéd Bizottság létrehozásáról rendelkező határozata hatályát veszti.
A Magyar Vízközmű Szövetség és a Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szövetsége az ágazati párbeszéd bizottság által lefedett ágazatok tekintetében reprezentatív.
A Víziközmű Ágazati Párbeszéd Bizottság jelen határozat véglegessé válásával jön létre.
Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság eljárása illetékmentes. Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.
A határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs, azzal szemben közigazgatási per kezdeményezhető a Fővárosi Törvényszék előtt a határozat közlésétől számított 30 napon belül. A kereseti kérelmet az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottságnál (Innovációs és Technológiai Minisztérium / Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság, 1441 Budapest, Pf. 88) kell benyújtani.
Indokolás
A Magyar Víziközmű Szövetség és a Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 2021. április 1. napján közös kérelmet nyújtottak be az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottsághoz (a továbbiakban: ÁRMB) a Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszeren (a továbbiakban: MKIR) keresztül. Kérelmükben kezdeményezték a Víziközmű Ágazati Párbeszéd Bizottság létrehozását a TEÁOR '08 szerinti 36 víztermelés, -kezelés, -ellátás és a 37 szennyvíz gyűjtése, kezelése elnevezésű ágazatokban, valamint a kérelmezők döntési jogának és reprezentatív státuszának megállapítását.
A kérelem benyújtását követően az ÁRMB az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: ÁPBtv.) 9. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az MSZF/45828-1/2021-ITM számú végzésével a felek alapításra vonatkozó kérelmét közzétette a Magyar Közlöny mellékletét képező Hivatalos Értesítőben. A közzététel útján az ÁRMB az adott ágazati párbeszéd bizottsághoz (a továbbiakban: ÁPB) történő csatlakozás lehetőségét kívánta biztosítani a kérelemmel érintett ágazatban működő további érdekképviseletek részére. A közzétételt követő 30 napban további részvételi szándék bejelentésére nem került sor.
Az ÁRMB a kérelmet benyújtó feleket az MSZF/45828-2/2021-ITM és az MSZF/45828-/2021-ITM számú végzéseiben felhívta az ágazati párbeszéd bizottságokról, valamint a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet 1. számú melléklet 1. pontja, illetve 2. pontja szerinti adatok elektronikus szolgáltatására az MKIR-en keresztül.
A kérelmezők az adatszolgáltatási kötelezettségüket teljesítették. Az MKIR-ben rögzített adatok alapján az ÁRMB megállapította, hogy a Magyar Víziközmű Szövetség 37 db tagmunkáltatót jelentett be az adatszolgáltatása során, melyből az ÁRMB 36 db tagmunkáltatót fogadott el. A bejelentett tagmunkáltatók által foglalkoztatottak létszáma az ÁPB által lefedett ágazatok létszámának 93,4% érte el. A fentiekre tekintettel a Magyar Viziközmű Szövetség megfelelt az ÁPBtv. 7. § 1 bekezdés b) pont ba) alpontjában rögzített részvételi feltételeknek.
Az MKIR-be felvitt adatok alapján az ÁRMB megállapította, hogy a Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége az adatszolgáltatása során 21 munkáltatónál jelentett be alapszervezetet, melyet az ÁRMB elfogadott. A Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége az ÁPB által lefedett ágazatokban 18,5%-os lefedettéggel rendelkezik. Mindezek alapján a szakszervezete megfelelt az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti részvételi feltételnek.
Az adatok összesítése alapján az ÁRMB a 2021. július 15. napján tartott ülésén megállapította, hogy a Víziközmű Ágazati Párbeszéd Bizottság a rendelkező részben jelzett ágazatokban jöttek létre, tekintettel arra, hogy az ÁPB tagjai kizárólag a jelölt ágazatokban feleltek meg mindkét oldalról a részvételi feltételeknek.
Az alapítási kérelem közzétételét követően a felek megküldték az ÁRMB részére a Víziközmű ÁPB létrehozására vonatkozó megállapodásukat, valamint az MKIR-ben kérelmükhöz mellékelték a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban részt vevő munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletekben betöltött tagsággal kapcsolatos igazolásokat, nyilatkozatokat. Ezek alapján a Magyar Víziközmű Szövetség a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségében rendelkezik tagsággal. A nemzetközi tagság igazolása kapcsán benyújtott okirat alapján az EurEau-ban rendelkezik tagsággal. A Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács munkavállalói oldali tagság kapcsán a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája által kiállított igazolást csatolta kérelméhez. A nemzetközi tagság tekintetében pedig az EPSU tagsági igazolását nyújtott be.
Kérelmükhöz mellékelték alapszabályukat is, melyekből megállapítható, hogy kérelmezők megfelelnek az ÁPBtv. 6. §-ában foglalt érdekképviselet feltételeinek.
Az ÁRMB az ÁPBtv. 7. § (4) bekezdésében foglalt feltételt vizsgálva megállapította, hogy a kérelmezők érdekképviseleti tevékenységüket több mint két éve gyakorolják.
Az ÁRMB a kérelemben jelölt döntési jog megállapítása kapcsán megállapította, hogy a kérelmezők között a Víziközmű Ágazati Párbeszéd Bizottság létrehozása céljából létrejött megállapodás 2. pontja tartalmazza a felek döntési jogára vonatkozó rendelkezéseket. Mindezek alapján, az ÁPBtv. 21. § (2) bekezdésére tekintettel az ÁRMB-nek e körben döntenie nem kellett.
Az ÁRMB a reprezentatív státusz kapcsán megállapította, hogy hogy az ÁPBtv. 2. számú mellékletében foglalt értékelési szempontok szerint végzett számítás alapján a Magyar Víziközmű Szövetség 57,68 ponttal rendelkezik. A Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 38,9 ponttal rendelkezik. Az ÁPBtv. 12. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a reprezentatív státuszhoz legalább 10 pont szükséges.
A fent leírtakra tekintettel az ÁRMB a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
Az ÁRMB hatásköre az ÁPBtv. 21. § (4) bekezdés a) pontján alapul. A jogorvoslati tájékoztató az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 112. és 114. §-ában foglaltakon, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. §-ában foglaltakon alapszik.
Budapest, 2021. július 22.
Dr. Petrovics Zoltán s. k.,
elnök
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!

Előfizetési csomagajánlataink:

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.