ÁRMB határozat (HÉ 2021/55.)

a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság létrejöttének megállapításáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Iktatószám: MSZF/36701-11/2021-ITM
Tárgy: Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság létrejöttét megállapító határozat
Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság a Magyar Vegyipari Szövetség (1036 Budapest, Lajos u. 74-76., képviseli: Budai Iván igazgató) mint munkáltatói oldali, valamint a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (1068 Budapest, Benczúr u. 45., képviseli: Székely Tamás elnök) mint munkavállalói oldali érdekképviseletek közreműködésé...

ÁRMB határozat (HÉ 2021/55.)
a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság létrejöttének megállapításáról
Iktatószám: MSZF/36701-11/2021-ITM
Tárgy: Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság létrejöttét megállapító határozat
HATÁROZAT
Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság a Magyar Vegyipari Szövetség (1036 Budapest, Lajos u. 74-76., képviseli: Budai Iván igazgató) mint munkáltatói oldali, valamint a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (1068 Budapest, Benczúr u. 45., képviseli: Székely Tamás elnök) mint munkavállalói oldali érdekképviseletek közreműködésével létrehozni kívánt Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság megalapítása iránti eljárása keretében döntésével az alábbiakat állapította meg.
A Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság a TEÁOR '08 szerinti 20 vegyianyag, termék gyártása, 21 gyógyszergyártás elnevezésű ágazatokban jogszerűen létrejött. A 22 gumi-, műanyag termék gyártása ágazatban és a 1920 kőolaj feldolgozás elnevezésű szakágazatban nem jött létre.
A Magyar Vegyipari Szövetség mint ágazati munkáltatói érdekképviselet a fentiek szerint létrejött Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottságban való részvétel feltételeinek megfelelt.
A Magyar Vegyipari Szövetség mint ágazati munkáltatói érdekképviselet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottságban a reprezentativitás feltételeinek megfelelt.
A Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége mint ágazati munkavállalói érdekképviselet a fentiek szerint létrejött Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottságban való részvétel feltételeinek megfelelt.
A Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége mint ágazati munkavállalói érdekképviselet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottságban a reprezentativitás feltételeinek megfelelt.
Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottságnak a kérelemben megjelölt döntési jogról a kérelemhez csatolt dokumentumok vizsgálata alapján nem kellett rendelkeznie.
Jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság korábbi, NGM/17734/2016. számon hozott, a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság létrehozásáról rendelkező határozata hatályát veszti.
A Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság jelen határozat véglegessé válásával jön létre.
Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság eljárása illetékmentes. Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.
A határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs, azzal szemben közigazgatási per kezdeményezhető a Fővárosi Törvényszék előtt a határozat közlésétől számított 30 napon belül. A kereseti kérelmet az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottságnál (Innovációs és Technológiai Minisztérium / Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság, 1441 Budapest, Pf. 88) kell benyújtani.
Indokolás
A Magyar Vegyipari Szövetség és a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 2021. március 8. napján közös kérelmet nyújtottak be az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottsághoz (a továbbiakban: ÁRMB) a Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszeren (a továbbiakban: MKIR) keresztül. Kérelmükben kezdeményezték a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság létrehozását a TEÁOR '08 szerinti 20 vegyianyag, termék gyártása, 21 gyógyszergyártás, 22 gumi-, műanyag termék gyártása, 1920 kőolaj feldolgozás elnevezésű ágazatokban, valamint a kérelmezők döntési jogának és reprezentatív státuszának megállapítását.
A kérelem benyújtását követően az ÁRMB az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: ÁPBtv.) 9. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az MSZF/36701-1/2021-ITM számú végzésével a felek alapításra vonatkozó kérelmét közzétette a Magyar Közlöny mellékletét képező Hivatalos Értesítőben. A közzététel útján az ÁRMB az adott ágazati párbeszéd bizottsághoz (a továbbiakban: ÁPB) történő csatlakozás lehetőségét kívánta biztosítani a kérelemmel érintett ágazatban működő további érdekképviseletek részére. A közzétételt követő 30 napban további részvételi szándék bejelentésére nem került sor.
Az ÁRMB a kérelmet benyújtó feleket az MSZF/36701-5/2021-ITM és az MSZF/306701-6/2021-ITM számú végzéseiben felhívta az ágazati párbeszéd bizottságokról, valamint a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet 1. számú melléklet 1. pontja, illetve 2. pontja szerinti adatok elektronikus szolgáltatására az MKIR-en keresztül.
A kérelmezők az adatszolgáltatási kötelezettségüket teljesítették. Az MKIR-ben rögzített adatok alapján az ÁRMB megállapította, hogy Magyar Vegyipari Szövetség 37 db tagmunkáltatót jelentett be az adatszolgáltatása során. Minden bejelentett tagmunkáltató főtevékenysége megfelelt az alapítási kérelemben megjelölt TEÁOR '08 szerinti tevékenységi köröknek. A bejelentett tagmunkáltatók által foglalkoztatottak létszáma azonban csak a TEÁOR '08 szerinti 20, 21 ágazatokban haladta meg az ÁPBtv. 7. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglalt 5%-os létszámküszöböt. A kérelemben megjelölt másik két tevékenységi kör vonatkozásában a Magyar Vegyipari Szövetség nem érte el a törvényi 5%-os lefedettségi szintet.
Az MKIR-be felvitt adatok alapján az ÁRMB megállapította, hogy a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége az adatszolgáltatása 43 munkáltatónál jelentett be képviseletre jogosult szervet működtet. Az ÁRMB az eljárása során ebből 43 képviseletre jogosult szervet vett figyelembe a munkáltatók főtevékenysége alapján. A munkáltatóknál szakszervezeti tagsággal bíró munkavállalók száma a TEÁOR '08 szerinti 20, 21, 22 ágazatokban haladta meg az ÁPB alapításához szükséges törvényi létszámküszöböt. A TEÁOR '08 szerinti 1920 szakágazatban a kérelmező nem teljesítette az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában foglalt létszámküszöböt.
Az adatok összesítése alapján az ÁRMB megállapította, hogy a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság a rendelkező részben jelzett ágazatokban jött létre, tekintettel arra, hogy az ÁPB tagjai kizárólag a jelölt ágazatokban feleltek meg mindkét oldalról a részvételi feltételeknek.
Az alapítási kérelem közzétételét követően a felek megküldték az ÁRMB részére a Vegyipari ÁPB létrehozására vonatkozó megállapodásukat, valamint az MKIR-ben kérelmükhöz mellékelték a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban részt vevő munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletekben betöltött tagsággal kapcsolatos igazolásokat. A Magyar Vegyipari Szövetség az Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének tagszervezete, míg a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége a Magyar Szakszervezeti Szövetség tagja.
Kérelmükhöz mellékelték a nemzetközi munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezeti tagságról szóló igazolásokat, valamint a kérelmezők alapszabályukat, melyekből megállapítható, hogy kérelmezők megfelelnek az ÁPBtv. 6. §-ában foglalt érdekképviselet feltételeinek.
Az ÁRMB az ÁPBtv. 7. § (4) bekezdésében foglalt feltételeket vizsgálva megállapította, hogy a kérelmezők érdekképviseleti tevékenységüket több mint két éve gyakorolják.
Az ÁRMB a kérelemben jelölt döntési jog megállapítása kapcsán megállapította, hogy a kérelmezők között a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság létrehozása céljából létrejött megállapodás 5. pontja tartalmazza a felek döntési jogára vonatkozó rendelkezéseket. Mindezek alapján, az ÁPBtv. 21. § (2) bekezdésére tekintettel az ÁRMB-nek e körben döntenie nem kellett.
Az ÁRMB a reprezentatív státusz kapcsán megállapította, hogy az ÁPBtv. 2. számú mellékletében foglalt értékelési szempontok szerint végzett számítás alapján a Magyar Vegyipari Szövetség 13,19 ponttal rendelkezik. A Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 16,8 ponttal rendelkezik. Az ÁPBtv. 12. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a reprezentatív státuszhoz legalább 10 pont szükséges.
A fent leírtakra tekintettel az ÁRMB a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
Az ÁRMB hatásköre az ÁPBtv. 21. § (4) bekezdés a) pontján alapul. A jogorvoslati tájékoztató az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 112. és 114. §-ában foglaltakon, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. §-ában foglaltakon alapszik.
Budapest, 2021. június 30.
Dr. Petrovics Zoltán s. k.,
elnök
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!

Előfizetési csomagajánlataink:

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.