ÁRMB határozat (HÉ 2021/55.)

a Településszolgáltatási Ágazati Párbeszéd Bizottság létrejöttének megállapításáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Iktatószám: MSZF/43199-6/2021-ITM
Tárgy: Településszolgáltatási Ágazati Párbeszéd Bizottság létrejöttét megállapító határozat
Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság a Magyar Közszolgáltatók Egyesülete (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12-14.) mint munkáltatói oldali, valamint a Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000 (1141 Budapest, Cinkotai u. 97/A) mint munkavállalói oldali érdekképviseletek közreműködésével létrehozni kívánt Településszolgáltatási Ágazati...

ÁRMB határozat (HÉ 2021/55.)
a Településszolgáltatási Ágazati Párbeszéd Bizottság létrejöttének megállapításáról
Iktatószám: MSZF/43199-6/2021-ITM
Tárgy: Településszolgáltatási Ágazati Párbeszéd Bizottság létrejöttét megállapító határozat
HATÁROZAT
Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság a Magyar Közszolgáltatók Egyesülete (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12-14.) mint munkáltatói oldali, valamint a Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000 (1141 Budapest, Cinkotai u. 97/A) mint munkavállalói oldali érdekképviseletek közreműködésével létrehozni kívánt Településszolgáltatási Ágazati Párbeszéd Bizottság megalapítása iránti eljárása keretében döntésével az alábbiakat állapította meg.
A Településszolgáltatási Ágazati Párbeszéd Bizottság a TEÁOR '08 szerinti 38 hulladékgazdálkodás elnevezésű ágazatban jogszerűen létrejött. A 81 építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés elnevezésű ágazatban nem jött létre.
A Magyar Közszolgáltatók Egyesülete mint ágazati munkáltatói érdekképviselet a fentiek szerint létrejött Településszolgáltatási Ágazati Párbeszéd Bizottságban való részvétel feltételeinek megfelelt.
A Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000 mint ágazati munkavállalói érdekképviselet a fentiek szerint létrejött Településszolgáltatási Ágazati Párbeszéd Bizottságban való részvétel feltételeinek megfelelt.
Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottságnak a kérelemben megjelölt döntési jogról a kérelemhez csatolt dokumentumok vizsgálata alapján nem kellett rendelkeznie.
Jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság korábbi, NGM/16192/2016. számon hozott, a Településszolgáltatási Ágazati Párbeszéd Bizottság létrehozásáról rendelkező határozata hatályát veszti.
A Településszolgáltatási Ágazati Párbeszéd Bizottság jelen határozat véglegessé válásával jön létre.
Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság eljárása illetékmentes. Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.
A határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs, azzal szemben közigazgatási per kezdeményezhető a Fővárosi Törvényszék előtt a határozat közlésétől számított 30 napon belül. A kereseti kérelmet az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottságnál (Innovációs és Technológiai Minisztérium / Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság, 1441 Budapest, Pf. 88) kell benyújtani.
Indokolás
A Magyar Közszolgáltatók Egyesülete és a Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000 2021. március 16. napján közös kérelmet nyújtottak be az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottsághoz (a továbbiakban: ÁRMB) a Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszeren (a továbbiakban: MKIR) keresztül. Kérelmükben kezdeményezték a Településszolgáltatási Ágazati Párbeszéd Bizottság létrehozását a TEÁOR '08 szerinti 38 hulladékgazdálkodás és a 81 építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés elnevezésű ágazatokban, valamint a kérelmezők részvételi jogának megállapítását.
A kérelem benyújtását követően az ÁRMB az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: ÁPBtv.) 9. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az MSZF/43199-1/2021-ITM számú végzésével a felek alapításra vonatkozó kérelmét közzétette a Magyar Közlöny mellékletét képező Hivatalos Értesítőben. A közzététel útján az ÁRMB az adott ágazati párbeszéd bizottsághoz (a továbbiakban: ÁPB) történő csatlakozás lehetőségét kívánta biztosítani a kérelemmel érintett ágazatban működő további érdekképviseletek részére. A közzétételt követő 30 napban további részvételi szándék bejelentésére nem került sor.
Az ÁRMB a kérelmet benyújtó feleket az MSZF/43199-2/2021-ITM és az MSZF/43199-3/2021-ITM számú végzéseiben felhívta az ágazati párbeszéd bizottságokról, valamint a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet 1. számú melléklet 1. pontja, illetve 2. pontja szerinti adatok elektronikus szolgáltatására az MKIR-en keresztül.
A kérelmezők az adatszolgáltatási kötelezettségüket teljesítették. Az MKIR-ben rögzített adatok alapján az ÁRMB megállapította, hogy Magyar Közszolgáltatók Egyesülete 28 db tagmunkáltatót jelentett be az adatszolgáltatása során. Minden bejelentett tagmunkáltató főtevékenysége megfelelt az alapítási kérelemben megjelölt TEÁOR '08 szerinti tevékenységi köröknek. A bejelentett tagmunkáltatók által foglalkoztatottak létszáma azonban csak a TEÁOR '08 szerinti 38 ágazatban haladta meg az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglalt 5%-os létszámküszöböt. A kérelemben megjelölt másik ágazat vonatkozásában a Magyar Közszolgáltatók Egyesülete nem érte el a törvényi 5%-os lefedettségi szintet.
Az MKIR-be felvitt adatok alapján az ÁRMB megállapította, hogy a Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000 az adatszolgáltatása 63 munkáltatónál jelentett be képviseletre jogosult szervet. Az ÁRMB az eljárása során a TEÁOR kód eltérések miatt ebből 18 képviseletre jogosult szervet vett figyelembe a munkáltatók főtevékenysége alapján. A munkáltatóknál szakszervezeti tagsággal bíró munkavállalók száma a TEÁOR '08 szerinti 38 ágazatban haladta meg az ÁPB alapításához szükséges az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában foglalt létszámküszöböt. A TEÁOR '08 szerinti 81 ágazatban a kérelmező nem tudta teljesíteni az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés a) pontjában és annak alpontjaiban foglalt részvételi feltételeket. Az ágazati lefedettsége nem érte el az 1%-ot.
Az adatok összesítése alapján az ÁRMB megállapította, hogy a Településszolgáltatási Ágazati Párbeszéd Bizottság a rendelkező részben jelzett ágazatokban jött létre tekintettel arra, hogy az ÁPB tagjai kizárólag a jelölt ágazatokban feleltek meg mindkét oldalról a részvételi feltételeknek.
Az alapítási kérelem közzétételét követően a felek megküldték az ÁRMB részére a Településszolgáltatási ÁPB létrehozására vonatkozó megállapodásukat, valamint az MKIR-ben kérelmükhöz mellékelték a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban részt vevő munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletekben betöltött tagsággal kapcsolatos igazolásokat, nyilatkozatokat. A Magyar Közszolgáltatók Egyesülete nyilatkozata alapján nem tagja olyan munkáltatói érdekképviseletnek, mely a Nemzeti Gazdasági Társadalmi Tanács tagja, továbbá nemzetközi ágazati tagsággal sem rendelkezik. A Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000 a Magyar Szakszervezeti Szövetség tagja, nemzetközi ágazati tagság kapcsán az EPSU-beli tagságát igazoló okiratot csatolt.
Kérelmükhöz mellékelték alapszabályukat is, melyekből megállapítható, hogy kérelmezők megfelelnek az ÁPBtv. 6. §-ában foglalt érdekképviselet feltételeinek.
Az ÁRMB az ÁPBtv. 7. § (4) bekezdésében foglalt feltételt vizsgálva megállapította, hogy a kérelmezők érdekképviseleti tevékenységüket több mint két éve gyakorolják.
Az ÁRMB a kérelemben jelölt döntési jog megállapítása kapcsán megállapította, hogy a kérelmezők között a Településszolgáltatási Ágazati Párbeszéd Bizottság létrehozása céljából létrejött megállapodás 2. pontja tartalmazza a felek döntési jogára vonatkozó rendelkezéseket. Mindezek alapján az ÁPBtv. 21. § (2) bekezdésére tekintettel az ÁRMB-nek e körben döntenie nem kellett.
A fent leírtakra tekintettel az ÁRMB a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
Az ÁRMB hatásköre az ÁPBtv. 21. § (4) bekezdés a) pontján alapul. A jogorvoslati tájékoztató az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 112. és 114. §-ában foglaltakon, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. §-ában foglaltakon alapszik.
Budapest, 2021. július 8.
Dr. Petrovics Zoltán s. k.,
elnök
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!

Előfizetési csomagajánlataink

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.