ÁRMB határozat (HÉ 2021/55.)

az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság megállapításáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Iktatószám: MSF/54597-6/2021-ITM
Tárgy: Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság megállapító határozat
Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (székhely: 1013 Budapest, Döbrentei tér 1., képviseli: Koji László elnök) és az Ipartestületek Országos Szövetsége (székhely: 1087 Budapest, Luther u. 4-6. I/3., képviseli: Németh László elnök) mint munkáltatói oldali, valamint az Építő-, Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége (1...

ÁRMB határozat (HÉ 2021/55.)
az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság megállapításáról
Iktatószám: MSF/54597-6/2021-ITM
Tárgy: Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság megállapító határozat
HATÁROZAT
Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (székhely: 1013 Budapest, Döbrentei tér 1., képviseli: Koji László elnök) és az Ipartestületek Országos Szövetsége (székhely: 1087 Budapest, Luther u. 4-6. I/3., képviseli: Németh László elnök) mint munkáltatói oldali, valamint az Építő-, Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége (1071 Budapest, Városligeti fasor 35/A, képviseli: Pallagi Gyula elnök) mint munkavállalói oldali érdekképviseletek közreműködésével létrehozni kívánt Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság megalapítása iránti eljárása keretében döntésével az alábbiakat állapította meg.
Az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság a kérelemben megjelölt 42 épületek építése, 42 egyéb építmény építése, 43 speciális szaképítés, 23 nemfém ásványi termék gyártása, 71 építészmérnöki tevékenység, műszaki vizsgálat, elemzés elnevezésű ágazatokban nem jött létre.
Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége és az Ipartestületek Országos Szövetsége mint ágazati munkáltatói érdekképviseletek az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottságban való részvétel feltételeinek megfeleltek.
A Építő-, Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége mint ágazati munkavállalói érdekképviselet az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottságban való részvétel feltételeinek nem felelt meg.
Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottságnak a kérelemben megjelölt döntési jogról a kérelemhez csatolt dokumentumok vizsgálata alapján nem kellett rendelkeznie.
Jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság korábbi, NGM/19438/2016. számon hozott, az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság létrehozásáról rendelkező határozata hatályát veszti.
Az Építőipai Ágazati Párbeszéd Bizottság jelen határozat véglegessé válásával szűnik meg.
Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság eljárása illetékmentes. Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.
A határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs, azzal szemben közigazgatási per kezdeményezhető a Fővárosi Törvényszék előtt a határozat közlésétől számított 30 napon belül. A kereseti kérelmet az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottságnál (Innovációs és Technológiai Minisztérium / Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság, 1441 Budapest, Pf. 88) kell benyújtani.
Indokolás
Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége és az Építő-, Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége 2021. április 28. napján közös kérelmet nyújtottak be az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottsághoz (a továbbiakban: ÁRMB) a Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszeren (a továbbiakban: MKIR) keresztül. Kérelmükben kezdeményezték az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság létrehozását a TEÁOR '08 szerinti 42 épületek építése, 42 egyéb építmény építése, 43 speciális szaképítés, 23 nemfém ásványi termék gyártása, 71 építészmérnöki tevékenység, műszaki vizsgálat, elemzés ágazatokban, valamint a kérelmezők döntési jogának és reprezentatív státuszának megállapítását.
A kérelem benyújtását követően az ÁRMB az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: ÁPBtv.) 9. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az MSZF/54597-1/2021-ITM számú végzésével a felek alapításra vonatkozó kérelmét közzétette a Magyar Közlöny mellékletét képező Hivatalos Értesítőben. A közzététel útján az ÁRMB az adott ágazati párbeszéd bizottsághoz (a továbbiakban: ÁPB) történő csatlakozás lehetőségét kívánta biztosítani a kérelemmel érintett ágazatokban működő további érdekképviseletek részére. A közzétételt követő 30 napban az Ipartestületek Országos Szövetsége jelezte részvételi szándékát az alapítók, valamint az ÁRMB felé.
Az ÁRMB a kérelmet benyújtó feleket, valamint a részvételi szándékát jelző szervezetet az MSZF/54597-2/2021-ITM és az MSZF/54597-3/2021-ITM és az MSZF/54597-5/2021-ITM számú végzéseiben felhívta az ágazati párbeszéd bizottságokról, valamint a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet 1. számú melléklet 1. pontja, illetve 2. pontja szerinti adatok elektronikus szolgáltatására az MKIR-en keresztül.
A kérelmezők az adatszolgáltatási kötelezettségüket az alábbiak szerint teljesítették. Az MKIR-ben rögzített adatok alapján az ÁRMB megállapította, hogy az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége 208 db tagmunkáltatót jelentett be. A bejelentett tagmunkáltatók közül az ÁRMB az eljárása során az eltérő TEÁOR számokra tekintettel 115 db munkáltatót tudott figyelembe venni, a kérelmező ezzel teljesítette az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában rögzített részvételi feltételt.
Az MKIR-be felvitt adatok alapján az ÁRMB megállapította, hogy az Ipartestületek Országos Szövetsége 109 db tagmunkáltatót jelentett be. A bejelentett tagmunkáltatók közül az ÁRMB az eljárása során az eltérő TEÁOR számokra tekintettel 94 db munkáltatót tudott figyelembe venni. A kérelmező teljesítette ezzel az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában rögzített részvételi feltételt.
Az Építő-, Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége az adatszolgáltatásra felhívő végzésben foglaltaknak nem tett eleget. Az MKIR adatszolgáltatási felületére nem töltötte fel az ÁRMB végzésében meghatározott munkáltatói és alapszervezeti adatokat. A rendelkezésre álló dokumentumok alapján a szövetség az ÁRMB adatszolgáltatásra felhívó végzését 2021. május 18. napján igazoltan átvette képviselője útján. A szövetség az adatszolgáltatásra nyitva álló jogszabályi határidőn túl az Építőipari ÁPB alapítása tárgyában tartott ÁRMB ülés napjáig (2021. augusztus 9.) nem tett eleget az adatszolgáltatási kötelezettségének.
Az adatok hiányában az ÁRMB megállapította, hogy az Építő-, Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége nem felelt meg az ágazati párbeszéd bizottságban való részvétel feltételeinek.
Tekintettel arra a tényre, hogy a létrehozni kívánt ÁPB munkavállalói oldalát kizárólag az Építő-, Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége alkotta, amely a részvétel feltételeinek nem felelt meg, ezért az Építőipari ÁPB mint kétoldalú testület nem jött létre.
Az eljárás során a felek megküldték az ÁRMB részére az Építőipari ÁPB létrehozására vonatkozó megállapodásukat, valamint az MKIR-ben kérelmükhöz mellékelték a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban (a továbbiakban: NGTT) részt vevő munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletekben betöltött tagsággal kapcsolatos igazolásokat, nyilatkozatokat. Ezek alapján az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének a tagja, az Ipartestületek Országos Szövetsége saját maga tagja az NGTT-nek, az Építő-, Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége az ÁRMB ülés időpontjáig nem csatolt igazolást az NGTT tagság kapcsán. A felek benyújtották a nemzetközi tagsággal kapcsolatos igazolásaikat is, mely alapján az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége a FIEC-ben rendelkezik tagsággal, az Ipartestületek Országos Szövetsége az EBC tagja, az Építő-, Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége pedig az EFBWW tagja.
Kérelmükhöz mellékelték alapszabályukat is, melyekből megállapítható, hogy kérelmezők megfeleltek az ÁPBtv. 6. §-ában foglalt érdekképviselet feltételeinek.
Az ÁRMB az ÁPBtv. 7. § (4) bekezdésében foglalt feltételt vizsgálva megállapította, hogy a kérelmezők érdekképviseleti tevékenységüket több mint két éve gyakorolják.
Az ÁRMB a kérelemben jelölt döntési jog megállapítása kapcsán megállapította, hogy a kérelmezők között az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság létrehozása céljából létrejött megállapodás 4. pontja tartalmazza a felek döntési jogára vonatkozó rendelkezéseket. Mindezek alapján az ÁPBtv. 21. § (2) bekezdésére tekintettel az ÁRMB-nek e körben nem kellett volna döntést hoznia, amennyiben az ÁPB létrejön.
Az ÁRMB a felek által a kérelemben megjelölt reprezentatív státusz kapcsán nem hozott döntést tekintettel arra, hogy az ÁPB létrejöttének feltételei nem álltak fenn.
A fent leírtakra tekintettel az ÁRMB a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
Az ÁRMB hatásköre az ÁPBtv. 21. § (4) bekezdés a) pontján alapul. A jogorvoslati tájékoztató az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 112. és 114. §-ában foglaltakon, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. §-ában foglaltakon alapszik.
Budapest, 2021. augusztus 24.
Dr. Petrovics Zoltán s. k.,
elnök
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!

Előfizetési csomagajánlataink:

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.