5/2021. (V. 6.) CSTNM rendelet

a családokért felelős tárca nélküli miniszter által adományozható elismerésekről

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 143/B. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
A családokért felelős tárca nélküli miniszter (a továbbiakban: miniszter) által alapított elismerés a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó és az azt támogató...

5/2021. (V. 6.) CSTNM rendelet
a családokért felelős tárca nélküli miniszter által adományozható elismerésekről
A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 143/B. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A családokért felelős tárca nélküli miniszter (a továbbiakban: miniszter) által alapított elismerés a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó és az azt támogató területeken végzett kiemelkedő, illetve tartósan magas színvonalú szakmai tevékenység elismeréseként adományozható.
(2) Miniszteri elismerésként díj és elismerő oklevél adományozható.
2. § A miniszter által adományozandó díjak a következők:
a) Családokért díj,
b) Bölcsődékért díj,
c) Magyar Fiatalokért díj,
d) Esélyt az életre díj,
e) Pro Voluntarius díj.
f) Monspart Sarolta-díj az idősekért.
3. § (1) Miniszteri elismerés adományozását az adományozási alkalmat legalább 60 nappal megelőzően, az elismerésre jelölt (a továbbiakban: jelölt) életútjának és tevékenységének rövid ismertetését és az adományozásra vonatkozó indokolást tartalmazó előterjesztéssel bárki kezdeményezheti a miniszternél. Miniszteri elismerés adományozását önmaga, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti közeli hozzátartozója számára senki nem kezdeményezheti.
(2) A kezdeményezés megtételéhez szükséges nyomtatványokat a Miniszterelnökség honlapján közzé kell tenni.
(3) A határidő után beérkezett kezdeményezést a soron következő adományozási alkalomnál lehet figyelembe venni.
4. § (1) Nem lehet miniszteri elismerésben részesíteni azt a személyt, aki ellen fegyelmi eljárás vagy büntetőeljárás van folyamatban, illetve aki jogerős fegyelmi büntetés vagy büntetőítélet hatálya alatt áll.
(2) A jelölt az elismerési kezdeményezés miniszteri döntésre való felterjesztését megelőzően tett, személyes adatai kezeléséhez hozzájáruló, az (1) bekezdés szerinti kizáró körülményekkel kapcsolatos és az elismerés elfogadásáról szóló nyilatkozata hiányában elismerésben nem részesíthető.
(3) A (2) bekezdés szerinti nyilatkozat formanyomtatványát Miniszterelnökség honlapján közzé kell tenni.
5. § (1) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában az elismerések természetes személyeknek adományozhatóak. Az elismerések posztumusz nem adományozhatóak.
(2) Házastársak közös teljesítménye esetén az elismerések a házastársak részére megosztva is kezdeményezhetőek és adományozhatóak. A házastársak részére történő adományozás esetén a házastársaknak személyenként a díjjal járó pénzjutalom összegének a fele jár.
6. § Méltatlanná válik a miniszter által adományozott elismerésre az, akit szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek. A méltatlanná vált személytől a tudomásszerzést követően a miniszter az elismerést visszavonja.
7. § (1) Az elismeréseket ünnepélyes keretek között a miniszter vagy az általa megbízott személy adja át.
(2) A miniszter döntése esetén a miniszteri elismerések átadására az e rendeletben meghatározott időponttól eltérő időpontban is sor kerülhet.
8. § Az elismerések adományozásáról, illetve visszavonásáról szóló miniszteri közleményt a Miniszterelnökség honlapján, valamint a Hivatalos Értesítőben kell közzétenni.
9. § (1) A miniszter által adományozható elismerésekkel összefüggő kiadások fedezetét a Miniszterelnökség igazgatási költségvetésében kell előirányozni.
(2) A Miniszteri Elismerő Oklevélre jelölt személy jutalmazásának fedezetét annak a szervnek a költségvetése biztosítja, amelynek vezetője a jutalmazást kezdeményezi.
2. Az egyes elismerésekre vonatkozó rendelkezések
10. § (1) A családalapítás és a gyermeknevelés támogatása, a családok jólétének növelése érdekében, továbbá a családvédelem és az örökbefogadás területén kifejtett kiemelkedő szakmai vagy közszolgálati tevékenység elismerésére, valamint az idősek emberi méltósága, anyagi, fizikai, lelki egészsége, jóléte, az időskori aktivitás megőrzése érdekében kifejtett munka, valamint az idősek életminőségének, méltóságának, tartalmas mindennapjainak érdekében végzett kiemelkedő tevékenység elismerésére Családokért díj (e § alkalmazásában a továbbiakban: díj) adományozható.
(2) A díj átadására a család nemzetközi napja (május 15.) alkalmából kerül sor.
(3) A díjból évente legfeljebb tíz adományozható.
(4) A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kör alakú, bronzból készült, átmérője 102 mm. Az emlékérem Kampfl József szobrászművész alkotása, egyoldalas, háromtagú családot ábrázol egész alakos figurákkal, a köriratban a "CSALÁDOKÉRT DÍJ" felirat található.
(5) A díjhoz 500 000 Ft összegű pénzjutalom jár.
11. § (1) A bölcsődei ellátás területén kifejtett példaértékű, magas színvonalon végzett szakmai munkáért, a szakma fejlesztéséért, a családok és a gyermekek jólétének növelése érdekében tett közszolgálati tevékenység elismeréseként Bölcsődékért díj (e § alkalmazásában a továbbiakban: díj) adományozható. A díj jogi személyeknek is adományozható.
(2) A díj átadására a bölcsődék napja (április 21.) alkalmából kerül sor.
(3) A díjból évente legfeljebb öt adományozható.
(4) A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérmen a díj szellemiségét jelképező motívum és a "BÖLCSŐDÉKÉRT DÍJ" felirat található.
(5) A díjhoz 500 000 Ft összegű pénzjutalom jár.
12. § (1) Az ifjúságügy és a tehetséggondozás területén végzett kiemelkedő szakmai teljesítmény vagy elért kimagasló eredmény elismerésére Magyar Fiatalokért díj (e § alkalmazásában a továbbiakban: díj) adományozható.
(2) A díj átadására a család nemzetközi napja (május 15.) alkalmából kerül sor.
(3) A díjból évente legfeljebb öt adományozható.
(4) A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kör alakú, három részből áll, a külső bronzgyűrű átmérője 80 mm, magassága 12 mm, ezen látható a felirat: "MAGYAR FIATALOKÉRT DÍJ". A bronzgyűrűbe egy gőzölt akácfa korong kerül belefoglalásra, jól látszó, koncentrikusan elhelyezkedő évgyűrűkkel, amelynek közepén a fa erezetét egyedileg lekövető kontúrvonalú ezüst intarzia szerepel. Az emlékérem Gelley Kristóf és Mátyás Zoltán ötvösművészek alkotása.
(5) A díjhoz 500 000 Ft összegű pénzjutalom jár.
13. § (1) Az esélyteremtés területén elért kiemelkedő eredmények, az emberi méltóság védelmében való fellépés, valamint a kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem elleni küzdelem területén végzett tevékenység elismeréseként Esélyt az életre díj (e § alkalmazásában a továbbiakban: díj) adományozható.
(2) A díj jogi személyeknek is adományozható.
(3) A díj átadására a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja (november 25.) alkalmából kerül sor.
(4) A díjból évente legfeljebb nyolc adományozható.
(5) A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérmen a díj szellemiségét jelképező motívum és az "ESÉLYT AZ ÉLETRE DÍJ" felirat található.
(6) A díjhoz 500 000 Ft összegű pénzjutalom jár.
14. § (1) Az önkéntesség, a köz javát szolgáló tevékenység, valamint a fiatal generációk önkéntességre nevelésében végzett kiemelkedő teljesítmény, tevékenység elismerésére Pro Voluntarius díj (e § alkalmazásában a továbbiakban: díj) adományozható.
(2) A díj jogi személyeknek is adományozható.
(3) A díj átadására az önkéntesek nemzetközi napja (december 5.) alkalmából kerül sor.
(4) A díjból évente legfeljebb kettő adományozható természetes személy vagy jogi személy részére.
(5) A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kör alakú, bronzból készült, átmérője 110 mm. Az emlékérem Kampfl József szobrászművész alkotása, egyoldalas, összefonódó kezeket ábrázol, "PRO VOLUNTARIUS DÍJ" félkörívű felirattal.
(6) A díjhoz 500 000 Ft összegű pénzjutalom jár.
14/A. § (1) Az időskorúak fizikai és szellemi aktivitásának, jóllétének megőrzése, valamint az idősek iránti szolidaritás erősítése érdekében végzett kiemelkedő tevékenység elismerésére Monspart Sarolta-díj az idősekért (e § alkalmazásában a továbbiakban: díj) adományozható.
(2) A díj átadására az idősek világnapja (október 1.) alkalmából kerül sor.
(3) A díjból évente legfeljebb három adományozható.
(4) A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérmen a díj szellemiségét jelképező motívum és a "MONSPART SAROLTA-DÍJ AZ IDŐSEKÉRT" felirat található.
(5) A díjhoz 500 000 Ft összegű pénzjutalom jár.
15. § (1) Miniszteri Elismerő Oklevél adományozható annak, aki a miniszter irányítása alá tartozó munkaszervezetben, költségvetési szervnél, gazdasági társaságnál a szakmai munkáját huzamos ideig színvonalasan végzi, vagy a szerv eredményes működése szempontjából fontos szakmai feladat végrehajtásában szerez érdemeket.
(2) A Miniszteri Elismerő Oklevél átadására a március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából, valamint kiemelkedő szakmai eseményekhez kötötten kerülhet sor.
(3) A Miniszteri Elismerő Oklevélhez 500 000 Ft összegű pénzjutalom jár.
3. Záró rendelkezések
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
17. § A miniszter által adományozható díjak 2021. évi adományozására vonatkozó kezdeményezések benyújtási határideje és a díjak 2021. évi adományozásának időpontja a Miniszterelnökség honlapján kerül közzétételre.
18. § A Miniszteri Elismerő Oklevél adományozására a 2021. évben az október 23-ai nemzeti ünnep alkalmából kerül sor.
Veresné Novák Katalin Éva s. k.,
családokért felelős tárca nélküli miniszter
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!

Előfizetési csomagajánlataink

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.