14/2008. (VII. 30.) SZMM rendelet

a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet módosításáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 20. § (2) bekezdésében, valamint a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 28. § (4) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) és g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a 4. § tekintetében a pénzügyminiszter feladat...

14/2008. (VII. 30.) SZMM rendelet
a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet módosításáról
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 20. § (2) bekezdésében, valamint a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 28. § (4) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) és g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a 4. § tekintetében a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörben eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem:
1. §
A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. §-a a következő új (2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (2) bekezdés számozása (3) bekezdésre változik:
"(2) A munkaügyi központnak az (1) bekezdésben meghatározott szempontok alapján azokat a képzési irányokat kell kiválasztania, amelyekhez tartozó képzéseket elvégzett személyek várhatóan a legnagyobb arányban helyezkednek el a munkaerőpiacon."
2. §
Az R1. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"8. § (1) A munkaügyi központ a - külön jogszabály szerint érvényes munkaerőigénnyel rendelkező - munkaadóval megállapodást köthet arra vonatkozóan, hogy
a) a munkaügyi központ a munkaerőigény kielégítése érdekében képzési támogatást nyújt álláskeresők számára a munkaerőigényben meghatározott munkakör betöltéséhez szükséges, állam által elismert szakképesítést nyújtó képzésben, valamint C és D járműkategóriára érvényes vezetői engedély megszerzését biztosító képzésben történő részvételhez,
b) a munkaadó vállalja, hogy az a) pontban meghatározott álláskeresővel a munkaerőigényben megjelölt munkakör betöltésére vagy a képzés megkezdését megelőzően, vagy a képzés alatt, vagy a képzés által nyújtott szakképesítés megszerzését követően munkaviszonyt létesít.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott álláskeresőket a munkaügyi központ és a munkaadó közösen választja ki az álláskeresőként nyilvántartott személyek közül.
(3) A megállapodás az (1) bekezdésben foglaltakon kívül tartalmazhatja
a) a képzésben résztvevő álláskeresők kiválasztásának módját,
b) a munkaerőigényben meghatározott, betöltésre váró munkakör megjelölését,
c) annak a képzésnek a megjelölését, amelyhez a munkaügyi központ támogatást nyújt,
d) a munkaadó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a képzésben résztvevő álláskeresővel mely időponttól kezdődően fog munkaviszonyt létesíteni,
e) a munkaadó esetleges hozzájárulását a képzés költségeihez, illetőleg a képzés lebonyolításához szükséges szakmai és tárgyi feltételek biztosításához."
3. §
Az R1. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"13. § A közhasznú munkavégzés támogatása szempontjából közfeladatnak minősül az az állami, helyi önkormányzati vagy kisebbségi önkormányzati feladat, amelynek ellátásáról - törvény, kormányrendelet, miniszteri rendelet vagy önkormányzati rendelet alapján - az államnak vagy az önkormányzatnak kell gondoskodnia.
4. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az R.
a) 2. § (2) bekezdésében, valamint 3. § (2) bekezdés f) pontjában a "Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium" szövegrész helyébe a "Szociális és Munkaügyi Minisztérium" szöveg, 9. § (1) bekezdésében az "f) pontjában" szövegrész helyébe a "g) pontjában" szöveg,
b) 27. § (4) bekezdésében, valamint a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből felnőttképzési célra nyújtható támogatások részletes szabályairól szóló 15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet 30. § (4) bekezdésében a "június 30-ig" szövegrész helyébe a "december 31-ig" szöveg lép.
(3) A (2) bekezdés b) pontjában foglaltakat 2008. július 1-jétől kell alkalmazni.
Szűcs Erika s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.