AVI 2013.2.18

A Rega. tv.-ben nem szabályozott, az adózással kapcsolatos egyéb eljárásban az Art. rendelkezéseit kell alkalmazni [2003. évi XCII. tv. 9. § (6)-(7) bek.]

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A felperes 2005. szeptember 9-én kelt adásvételi szerződéssel vásárolta meg a P. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-től (a továbbiakban: Bt.) a Magyarországon még forgalomba nem helyezett Fiat Marengo típusú személygépkocsit.
A felperes a személygépkocsit 2005. szeptember 19-én kelt adásvételi szerződéssel eladta T. L.-nek. Ez utóbbi személy nevére került sor a személygépkocsi forgalomba helyezésére 2005. szeptember 19. napján.
Az első fokon eljárt közigazgatási szerv - a 2008. február 6. napj...

AVI 2013.2.18 A Rega. tv.-ben nem szabályozott, az adózással kapcsolatos egyéb eljárásban az Art. rendelkezéseit kell alkalmazni [2003. évi XCII. tv. 9. § (6)-(7) bek.]
A felperes 2005. szeptember 9-én kelt adásvételi szerződéssel vásárolta meg a P. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-től (a továbbiakban: Bt.) a Magyarországon még forgalomba nem helyezett Fiat Marengo típusú személygépkocsit.
A felperes a személygépkocsit 2005. szeptember 19-én kelt adásvételi szerződéssel eladta T. L.-nek. Ez utóbbi személy nevére került sor a személygépkocsi forgalomba helyezésére 2005. szeptember 19. napján.
Az első fokon eljárt közigazgatási szerv - a 2008. február 6. napján indult ellenőrzés eredményeként hozott - elsőfokú határozatban kötelezte a felperest 410 000 Ft regisztrációs adó megfizetésére.
A felperes fellebbezése alapján eljárt alperes határozatában az elsőfokú határozatot helybenhagyta.
Az alperes érdemi döntését a regisztrációs adóról szóló 2003. évi XC. törvény (továbbiakban: Rega. tv.) 3. § (1) bekezdés a) pontjában, 4. § (1) bekezdésében, 6. § (1) bekezdés a) pontjában, 8. § (1) bekezdésében foglaltakra alapította.
A felperes 2005. július 26-án kelt adásvételi szerződéssel vásárolta meg a Bt.-től a Magyarországon még forgalomba nem helyezett Ford Focus típusú személygépkocsit, amit 2005. július 28-án értékesített az Ö. Kft. részére. A személygépkocsi 2005. július 29-én az Ö. Kft., mint tulajdonos nevére került forgalomba helyezésre a regisztrációs adó megfizetése nélkül.
Az alperes a 2008. február 6-án elrendelt ellenőrzés eredményeként hozott elsőfokú határozatban kötelezte a felperest 410 000 Ft regisztrációs adó megfizetésére. A felperes fellebbezése alapján eljárt alperes határozatában az elsőfokú határozatot helybenhagyta.
Az alperes érdemi döntését ugyanazon törvényhelyekre alapította, mint az elsőfokú hatóság határozatát.
A felperes keresetében az alperesi határozatok hatályon kívül helyezését kérte. Azzal érvelt, hogy az alperes - figyelemmel a Rega. tv. 2006. január 1-jétől hatályos rendelkezésére - jogszerűtlenül kötelezte mindkét ügyben regisztrációs adó megfizetésére.
A megyei bíróság a felperes keresetei alapján indult ügyeket egyesítette, együtt bírálta el, és a 5. számú ítéletében mindkét alperesi határozatot hatályon kívül helyezte. Jogi álláspontja a következő volt:
"Helytállóan hivatkozott a felperes arra, hogy a 2005. évi CLIII. törvény 23. §-ával megállapított Rega. tv. 4. § (1) bekezdése értelmében az adó alanya az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezetet, akinek (amelynek) a nevére a forgalomba helyezést kezdeményezik. A módosított rendelkezés 2006. január 1. napján lépett hatályba, és a 2005. évi CLIII. törvény 27. § (2) bekezdése értelmében a Rega. tv.-nek e törvénnyel megállapított rendelkezéseit e törvény hatályba lépését követően induló adóigazgatási eljárások esetén kell először alkalmazni". A perbeli esetben az adóigazgatási eljárás megindulására, a megbízólevél átadására 2006. évben került sor, ezért a felperes terhére a módosított rendelkezések értelmében regisztrációs adófizetési kötelezettség nem állapítható meg.
A jogerős ítélet ellen az alperes nyújtott be felülvizsgálati kérelmet, kérte annak hatályon kívül helyezését és a határozatai ellen előterjesztett felperesi keresetek elutasítását. Az alperes azzal érvelt, hogy a jogerős ítélet nem felel meg az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 1. § (2) és (5) bekezdésében, 14. § (1) bekezdés c), d) pontjaiban, 25. § (1) bekezdés d) pontjában, 31. § (1) bekezdésében, 35. § (1) bekezdésében, 85. §-ában, 86. § (1) bekezdésében, 128. § (1) bekezdésében, 129. § (1) bekezdésében, a Rega. tv. felperes adóbevallási és adófizetési kötelezettségének idején hatályos 1. § (1) bekezdésében, 2. § (1) bek. a) alpontjában, 3. § (1) bekezdés a) pontjában, 4. § (1) bekezdésében, 6. § (1) bekezdés a) pontjában, 9. § (1), (6) és (7) bekezdéseiben foglaltaknak.
A felperes érdemi ellenkérelmet nem terjesztett elő.
A Legfelsőbb Bíróság a megyei bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte és az alperes határozatai ellen előterjesztett felperesi kereseteket elutasította.
A Rega. tv. 2005. december 31-éig hatályos szabályai a következőket tartalmazták:
Regisztrációs adót kell fizetni a Magyar Köztársaság területén forgalomba helyezendő személygépkocsi után. [1. § (1) bekezdése]. Forgalomba helyezésnek minősül a gépjármű első ízben történő nyilvántartásba vétele és a forgalmi engedélybe történő bejegyzése [2. § 1. pont a) alpontja]. Adókötelezettséget keletkeztet a gépjárműnek az Áfa. tv. hatálya alá tartozó értékesítése, feltéve, hogy annak következményeként a gépjárművet forgalomba helyezik [3. § (1) bekezdés a) pontja]. Ha a forgalomba helyezés az Áfa. tv. hatálya alá tartozó értékesítés közvetlen következményeként valósul meg, az adó alanya a gépjárművet értékesítő személy [4. § (1) bekezdése]. Az adófizetési kötelezettség a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben az Áfa. tv. szerinti teljesítés időpontjában, de ha az adóigazolás kiváltása ezt megelőzi, akkor az adóigazolás kiváltásának időpontjában keletkezik [6. § (1) bekezdése]. Az adót az adóhatóság állapítja meg [kivetéses adózás, 9. § (1) bekezdése]. A Rega. tv.-ben nem szabályozott, az adózással kapcsolatos egyéb eljárásban az Art. rendelkezéseit kell alkalmazni [9. § (6)-(7) bekezdései].
Az adó bevallása és megfizetése adókötelezettség [Art. 14. § (1) bekezdése]. Az adót az adóhatóság bevallás alapján kivetéssel, kiszabással, adatszolgáltatás alapján adóhatósági adó-megállapítás útján, illetőleg utólagos adó-megállapítás keretében állapítja meg [Art. 25. § (1) bekezdése]. Az adót az Art.-ben vagy más törvényben meghatározott esedékességkor az köteles megfizetni, akit arra jogszabály kötelez [Art. 35. § (1) bekezdése]. Az adóigazgatási eljárásban az adóhatóság az adózó jogait, kötelességeit állapítja meg, ellenőrzi az adókötelezettségek teljesítését, a joggyakorlás törvényességét, az adózást érintő tényekről, adatokról, körülményekről nyilvántartást vezet, és adatot igazol (Art. 85. §). Az adóhatóság az adóbevétel megrövidítésének megakadályozása érdekében ellenőrzi az adózókat. Az ellenőrzés célja az adótörvényekben és más jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítésének vagy megsértésének megállapítása. Az ellenőrzés során az adóhatóság feltárja és bizonyítja azokat a tényeket, körülményeket, amelyek megalapozzák a jogsértés a joggal való visszaélés megállapítását, és az ezek miatt indított hatósági eljárást (Art. 86. §). Az adóhatóság utólag állapítja meg az ellenőrzés során feltárt adókülönbözetet, határozattal és adónként írja elő a bevallott vagy bevallani elmulasztott és ellenőrzés eredményeként feltárt adót (Art. 128-129. §-ai).
A Rega. tv.-t módosító rendelkezéseket a 2005. évi CLXIII. törvény 23. és 27. §-ai tartalmazzák. E törvény 23. § értelmében a Rega. tv. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: "Az adó alanya az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, akinek (amelynek) a nevére a forgalomba helyezést kezdeményezik." E törvény 27. § (1) bekezdése szerint e törvény 2006. január 1-jén lép hatályba. A 27. § (2) bekezdése pedig azt írta elő, hogy "A Rega. tv.-nek e törvénnyel megállapított rendelkezéseit e törvény hatálybalépését követően induló adóigazgatási eljárások esetén kell először alkalmazni".
Az adózó, a felperes adófizetési kötelezettsége szempontjából tehát irreleváns a vámhatóság által az adóbevallás és adómegfizetés megtörténtének ellenőrzése érdekében lefolytatott ellenőrzés, hatósági adóigazgatási eljárás. A felperes adófizetési kötelezettségét ugyanis a személygépkocsik 2005. évi értékesítése és az ennek következményeként történő forgalomba helyezés keletkeztette. Mivel a felperes az adóbevallási és megfizetési kötelezettségének nem tett eleget, a vámhatóságnak az Art. előzőekben részletezett szabályai szerint kötelessége volt a bevallott és megfizetni elmulasztott adót megállapítani.
A módosító törvény 23. §-át akként kell értelmezni, hogy ez a Rega. tv. 4. § (1) bekezdésében meghatározott adófizetésre kötelezett személyét a 2006. január 1. napja után adófizetési kötelezettséget keletkeztető jogviszonyok tekintetében módosítja.
A felperes adófizetési kötelezettsége szempontjából a 2005. évi CLXIII. törvény 23. és 27. §-aiban foglalt rendelkezések értelmezhetetlenek, mivel a felperes adófizetési kötelezettségét nem a vámhatóság ellenőrzése, és nem is az adóigazgatási eljárás keletkeztette, hanem a személygépkocsik 2005. évi értékesítései és az ezekkel kapcsolatos forgalomba helyezések. Az utólagos ellenőrzés során a vámhatóságnak azt a személyt kell köteleznie adófizetésre, aki az adófizetési kötelezettség keletkezésekor erre köteles lett volna, de e kötelezettségének nem tett eleget. Az adóbevallási és adó-megfizetési kötelezettséget nem teljesítő személy helyett a vámhatóság utólag nem kötelezhet adófizetésre olyan személyt, akit az adófizetési kötelezettség keletkezésekor nem terhelt regisztrációs adófizetési kötelezettség. Az ilyen jogértelmezés ellentétben állna a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 12. § (2) bekezdésében foglaltakkal, mely szerint jogszabály nem állapíthat meg a kihirdetését megelőző időre kötelezettséget. Visszamenőleges hatályú jogalkalmazást egyébként a Rega. tv.-t módosító törvény éppen ezért nem is ír elő.
A kifejtettekre figyelemmel a Legfelsőbb Bíróság a jogerős ítéletet a Pp. 275. § (4) bekezdése alapján hatályon kívül helyezte és a felperes kereseteit elutasította.
(Legf. Bír. Kfv. V. 35.046/2009.)
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.