BH+ 2008.2.100

Az iparigazolvány cseréjéről [2000. évi LXXXIII. tv. 25. §]

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A felperes 1977. március 2-án kiadott 11.087/2/77. számú, A-5/1977. nyilvántartási számú, villanyszerelő ipari tevékenység folytatására jogosító iparigazolványát a Tanács V. B. Ipari-kereskedelmi Osztálya a IV-989/1989. számú határozatával - egy évet meghaladó társadalombiztosítási járulék tartozás miatt - visszavonta.
A felperes 2004. december 17-ei keltezésű beadványában iparigazolványa regisztrációjával kapcsolatosan a B. Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálati Iroda és Okmán...

BH+ 2008.2.100 Az iparigazolvány cseréjéről [2000. évi LXXXIII. tv. 25. §]
A felperes 1977. március 2-án kiadott 11.087/2/77. számú, A-5/1977. nyilvántartási számú, villanyszerelő ipari tevékenység folytatására jogosító iparigazolványát a Tanács V. B. Ipari-kereskedelmi Osztálya a IV-989/1989. számú határozatával - egy évet meghaladó társadalombiztosítási járulék tartozás miatt - visszavonta.
A felperes 2004. december 17-ei keltezésű beadványában iparigazolványa regisztrációjával kapcsolatosan a B. Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálati Iroda és Okmányirodájához fordult (a továbbiakban: elsőfokú hatóság).
Az elsőfokú hatóság a 2004. december 28-ai felhívásában tájékoztatta a felperest arról, hogy a gazdasági kamarák feladatainak átadásával összefüggő törvénymódosításról szóló 2000. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Gtv.) 25. §-ának (4) bekezdése alapján a 2000. november 1-je előtt kiadott vállalkozói igazolvány (magánkereskedői és iparigazolvány) 2003. február 15-én érvényét vesztette. Az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 129/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 17. §-ának (1) és (2) bekezdése szerint, ha az igazolvány érvényessége a Gtv. 25. §-ának (4) bekezdése alapján szűnik meg, és az igazolvány cseréjét 2003. február 15-ét megelőzően erre tekintettel kérik - feltéve, hogy az igazolványba bejegyzett adatokban nem következett be változás -, a cserére a pótlásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Ha a vállalkozó az (1) bekezdésben meghatározott határidő lejártát követően az igazolvány cseréjére irányuló kérelmet nyújt be, a kérelem tárgyában az igazolvány kiadására irányadó szabályok szerint kell eljárni. Az elsőfokú hatóság e jogszabály alapján a felperes beadványát a vállalkozói igazolvány kiadására irányadó szabályok alapján intézte, és a felperest a jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel hiánypótlásra szólította fel.
Az elsőfokú hatóság a 2005. április 21. napján kelt határozatával felperesnek a közhiteles nyilvántartásban való regisztráció, illetve a vállalkozói igazolvány kiadása iránti kérelmét elutasította.
A fellebbezése folytán eljárt alperes a 2005. június 21. napján kelt határozatával az elsőfokú határozatot helybenhagyta. A határozatok indokolása szerint a Gtv. 25. §-ának (4) bekezdése, továbbá az R. 17. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján a felperes kérelmét az igazolvány kiadására vonatkozó szabályok szerint kellett elbírálni. Az R. 9. §-ának (2) bekezdése szerint az igazolvány kiadását a jegyző határozattal megtagadja, ha az igazolvány kiadásának e rendeletben, vagy külön jogszabályban meghatározott feltételei hiányoznak. A felperes a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem tett eleget, ezért a kérelme elutasításra került.
A felperes keresetében a határozatok hatályon kívül helyezését kérte. Álláspontja szerint a hatóságok tájékoztatási és értesítési kötelezettségüket a regisztrációval kapcsolatban elmulasztották, ügyében az európai közösségi joggal ellentétesen jártak el. Hivatkozott arra is, hogy az új igazolvány kiváltása költséges.
Az elsőfokú bíróság a felperes keresetét elutasította. Indokolásában idézte az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény (a továbbiakban: Áe.) 1. §-át, 2. §-ának (2) és (4) bekezdését, és megállapította, hogy a közigazgatási hatóságnak attól az időponttól van kötelezettsége az ügyféllel szemben, amikor az ügyféllel közigazgatási jogviszonyba lépett, abban az esetben, ha az eljárás az ügyfél kérelmére indul, a kérelem előterjesztésének időpontjától. A hatóságot tehát az Áe.-n alapuló kötelezettség a felperes vonatkozásában csak 2004. december 15. napjától, azaz a felperesi kérelem benyújtásától kezdődően terhelte, amely időponttól kezdődően pedig a hatóság tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
Az elsőfokú bíróság kifejtette továbbá, hogy a perbeli esetben nincs olyan, a tagállami határokat átlépő közösségi elem, amely felvetné a közösségi jog alkalmazásának szükségességét. A hatóság a számára irányadó jogszabályok szerint jogszerűen járt el.
A felperes felülvizsgálati kérelmében az ítélet hatályon kívül helyezését és keresete teljesítését kérte. Álláspontja szerint az elsőfokú bíróság ítélete sérti az Áe.-nek a közigazgatási szerv tájékoztatási kötelezettségét szabályozó 2. §-ának (6) bekezdését. A 2000. november 1. előtt tevékenykedő egyéni vállalkozók Gtv.-ből eredő kötelezettsége a Gtv. hatálybalépésével keletkezett, ebből következően a közigazgatási szerv ezen egyéni vállalkozói kört érintő, az Áe. 2. §-ának (6) bekezdésén alapuló tájékoztatási kötelezettsége is ekkortól állt fent, és nem a kérelme benyújtásakor.
Az alperes ellenkérelmében az ítélet hatályában fenntartását kérte.
A Legfelsőbb Bíróság a felülvizsgálati kérelmet a Pp. 274. §-ának (1) bekezdése alapján tárgyaláson kívül bírálta el.
A felülvizsgálati kérelem nem alapos.
A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény a 14. §-ban rendelkezik a jogszabály kihirdetéséről. A jogszabályt - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel - a Magyar Köztársaság hivatalos lapjában: a Magyar Közlönyben kell kihirdetni. A jogszabály átfogó módosítása esetén a jogszabályt egységes szerkezetben is közzé kell tenni - (1) bekezdés -. A miniszteri rendelet és az államtitkári rendelkezés melléklete, ha az állampolgárokat közvetlenül nem érinti, kivételesen a minisztérium, országos hatáskörű szerv hivatalos lapjában történő közzététellel is kihirdethető. Ilyenkor a melléklet megjelenésének helyére a jogszabályban utalni kell, és a hatálybalépéséig a mellékletet közzé kell tenni - (2) bekezdés -.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (2) bekezdése alapján az önkormányzati rendeletet a képviselő-testület hivatalos lapjában, illetőleg a helyben szokásos - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott - módon ki kell hirdetni.
A felperes nem hivatkozott arra, hogy az ügyében alkalmazandó jogszabályok nem megfelelő módon, időben lettek volna kihirdetve, az elsőfokú hatóság pedig a 2004. december 28-ai felhívásában megfelelő tájékoztatást adott felperesnek az iparigazolvány cseréjét, kiadását szabályozó Gtv. és az R. vonatkozó rendelkezéseiről, és mindazon okiratokról, amelyeket pótlólag a kérelméhez be kellett nyújtania. Mindezek alapján az Áe. 2. §-ának (6) bekezdésében foglalt, a hatóság tájékoztatási kötelezettségének a megsértése nem volt megállapítható.
A fentiek folytán a Legfelsőbb Bíróság a jogerős ítéletet a Pp. 275. §-ának (3) bekezdése alapján hatályában fenntartotta. (Legf.Bír. Kfv.II.39.044/2007.)
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!

Előfizetési csomagajánlataink

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.