MBH 2004.11.72

A TEÁOR '03 nomenklatúra értelmében változásként bejelentendő tevékenységi körök, az automatikus gépi átkódolásra tekintettel. Ha a kérelem nem tartalmaz cégjegyzéki adatot érintő változást, azt az iratok között kell elhelyezni, az eljárás lefolytatásának nincs jogszabályi alapja.A fellebbezést hivatalból elutasító végzés ellen benyújtott fellebbezés illetékmentes.(1997. évi CXLV. tv. 27. §, 29. § (1) bek.; 23/2002. (XII. 13.) IM rendelet 3. §.; 8/1998. (V. 23.) IM rendelet 5. § (1) bek.)

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A K. Bt.-t a 2002. június 10-én kelt létesítő okirat alapján 2002. július 8-án jegyezte be a cégjegyzékbe a cégbíróság. A cég főtevékenysége üzletviteli tanácsadás; ezen túlmenően a tevékenységi körébe tartozik a piac és közvéleménykutatás; vagyonkezelés; hirdetés; máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás. A társaság beltagja és egyúttal üzletvezetője is a bejegyzéstől kezdődően S. Márton.

A cég jogi képviselője 2004. április 5. napján változásbejegyzés iránti kérelmet nyújtott be a...

MBH 2004.11.72 A TEÁOR '03 nomenklatúra értelmében változásként bejelentendő tevékenységi körök, az automatikus gépi átkódolásra tekintettel.
Ha a kérelem nem tartalmaz cégjegyzéki adatot érintő változást, azt az iratok között kell elhelyezni, az eljárás lefolytatásának nincs jogszabályi alapja.
A fellebbezést hivatalból elutasító végzés ellen benyújtott fellebbezés illetékmentes.
A K. Bt.-t a 2002. június 10-én kelt létesítő okirat alapján 2002. július 8-án jegyezte be a cégjegyzékbe a cégbíróság. A cég főtevékenysége üzletviteli tanácsadás; ezen túlmenően a tevékenységi körébe tartozik a piac és közvéleménykutatás; vagyonkezelés; hirdetés; máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás. A társaság beltagja és egyúttal üzletvezetője is a bejegyzéstől kezdődően S. Márton.

A cég jogi képviselője 2004. április 5. napján változásbejegyzés iránti kérelmet nyújtott be a cégbíróságra, amelyben a cégjegyzésre jogosult S. Márton jogviszonya kezdetének - 2002. június 10-i hatállyal történő - cégjegyzékbe bejegyzését kérte. Kérelméhez csatolta a 2004. március 31-én kelt társasági szerződés módosítását, és az ugyanezen a napon kelt egységes szerkezetű társasági szerződést. A társasági szerződés módosítása akként rendelkezett, hogy a tagok a társaság tevékenységi körét a TEÁOR'03 szerint határozzák meg azzal, hogy a változás a cégjegyzékben már átvezetésre került; rögzítették azt is, hogy a tagok a társasági szerződést egyebekben nem kívánják módosítani.

A Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság a 2004. április 6. napján kelt 8. sorszámú végzésével a változás bejegyzés iránt előterjesztett kérelmet hiánypótlási eljárás lefolytatása nélkül elutasította az 1997. évi CXLV. törvény (Ctv.) 26. § (2) bekezdése alapján.
Döntését azzal indokolta, hogy a kérelmező a benyújtott iratok mellékleteként nem csatolta a jogszabályban meghatározott mértékű közzétételi költségtérítés megfizetésének igazolását és nem fizette meg az illetéket (változott a 13. rovat is).

A végzés ellen a cég jogi képviselője nyújtott be fellebbezést, amelyben - annak tartalma szerint - kérte az elsőfokú bíróság végzésének a hatályon kívül helyezését.
Arra hivatkozott, hogy tartalmilag változásbejegyzés iránti kérelmet nem terjesztett elő, ezért az elutasítás eleve téves. A cég a társasági szerződés módosításban a tevékenységi körét a TEÁOR'03-nak megfelelően jelölte meg azzal, hogy a tevékenységek cégbírósági számítógépes átvezetése már megtörtént, ezért az változás bejegyzését nem igényelte. Ezzel egyidejűleg a cégnyomtatványon a cégbíróság számára bejelentette az üzletvezető jogviszonyának kezdetét, amely jogszabályváltozás miatt a kötelezettsége volt. A tevékenységi kört csak a társasági szerződésben kellett módosítani, amely bejegyzés esetén sem járt volna fizetési kötelezettséggel. Az üzletvezető vonatkozásában sem történt változás, és az ezzel kapcsolatos kérelme sem tekinthető változásbejegyzési kérelemnek, csak egy olyan adatot jelentett be, amelyre jogszabály kötelezte, ezért sem illetéket, sem pedig közzétételi díjat nem kell fizetnie. A fellebbezésében bejelentette továbbá, hogy a fellebbezés az Itv. 57. § (1) bekezdés a) pontja alapján illetékmentes.

Az elsőfokú bíróság a 2004. április 22. napján kelt 10. sorszámú végzésével a társaság jogi képviselőjét 7.000,- Ft fellebbezési illeték lerovására hívta fel a fellebbezés elutasításának a terhe mellett.

A cég jogi képviselője a 2004. május 4-én érkezett beadványában bejelentette, hogy álláspontja szerint az eljárás, és így a fellebbezés is az Itv. 57. § (1) bekezdés a) pontja alapján illetékmentes, utalva a Bírósági Határozatok 2003. évi számában megjelent 201. számú eseti döntésre.

A Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság a 2004. május 10-én kelt Cg-01-06-752612/12. számú végzésével a cég 9. sorszám alatt előterjesztett fellebbezését elutasította.
Határozata indokolásában rögzítette, hogy a 8. sorszámú végzés ellen a jogi képviselő fellebbezést nyújtott be, amelyen az illetéket - hivatkozva az Itv. 57. § (1) bekezdés a) pontjára - nem rótta le, ezért a céget felhívta a fellebbezési illeték lerovására elutasítás terhe mellett. A jogi képviselő álláspontját változatlanul fenntartva, illetéket nem rótt le.
Az elsőfokú bíróság - álláspontja szerint -, mivel az Itv. 47. § (3) bekezdése alapján a cégbírósági eljárásban hozott végzés elleni fellebbezés illetéke 7.000,- Ft, és a fellebbezést a felhívás ellenére hiányosan adta be a jogi képviselő, ezért azt a Pp. 237. §-a alapján hivatalból elutasította.

A végzés ellen a társaság jogi képviselője ugyancsak fellebbezést nyújtott be, amelyben - annak tartalma szerint - kérte az elsőfokú bíróság végzésének a hatályon kívül helyezését és a 8. sorszámú végzés elleni fellebbezés elbírálását.
Arra hivatkozott, hogy az elsőfokú bíróság a 9. sorszámú fellebbezését tévesen utasította el arra való hivatkozással, hogy a fellebbezési illetéket nem rótta le, mivel az Itv. 57. § (1) bekezdés a) pontja alapján az egész eljárás és így a fellebbezés is illetékmentes.
Az elsőfokú bíróság csak az Itv. 47. §-ára hivatkozott, az 57. §-ra vonatkozóan a 12. sorszámú végzés semmilyen utalást nem tartalmaz. Ez a két rendelkezés az általános és a speciális viszonyában van egymással és az 57. § rendelkezése az, amelyet jelen esetben alkalmazni kell.

A másodfokú bíróság a fellebbezéseket az alábbiakra tekintettel megalapozottnak találta.

A Fővárosi Ítélőtábla a rendelkezésre álló iratokból megállapította, hogy az elsőfokú bíróság 8. sorszámú, a cég változásbejegyzése iránti kérelmét elutasító végzése jogszabálysértő.

A 9003/2002. (SK. 6.) KSH közleménnyel 2003. január 1. napján hatályban lépett TEÁOR'03 vonatkozásában a 8/1998. (V. 23.) IM rendelet (Cvhr.) módosításáról szóló 23/2002. (XII. 13.) IM rendelet 3. §-a az alábbi rendelkezést tartalmazza.
Azoknak a rendelet hatályba lépésekor már bejegyzett TEÁOR számoknak a helyébe, amelyek a TEÁOR'98-TEÁOR'03 közötti eltéréseket és azok megfeleltetéseit tartalmazó KSH közlemény alapján automatikusan átfordíthatóak a TEÁOR'03-nak megfelelő TEÁOR számmá, 2003. január 1-jén a TEÁOR'03 szerinti szám került automatikusan bejegyzésre. A TEÁOR'98 és TEÁOR'03 nomenklatúra értelmében azonos TEÁOR számok alatt feltüntetett tevékenységi körök esetében a Cvhr. 5. §-ának (1) bekezdésére figyelemmel a "03" évszám - jelölés kerül automatikusan feltüntetésre. Azoknak a tevékenységi köröknek, illetve TEÁOR számoknak a TEÁOR'03-nak megfelelő módosítását, amelyek a vonatkozó KSH közlemény értelmében automatikusan nem sorolhatók át, a cégnek kell kérnie a cégbíróságon a cégjegyzékben vezetett egyéb adatai első változásakor, de legkésőbb 2004. március 31-ig.

A Fővárosi Ítélőtábla a társaság hivatalból beszerzett cégkivonatából megállapította, hogy a tevékenységi körök automatikus átsorolása a kérelem benyújtása előtt megtörtént, mint ahogy erre a cég jogi képviselője a fellebbezésében helytállóan hivatkozott; a bejegyzett tevékenységek a hatályos TEÁOR'03-nak megfelelnek; tény, hogy a cégnek nem volt korábban olyan tevékenysége, amely ne lett volna automatikusan átsorolható. A tevékenységi kör tényleges módosítását a változásbejegyzés iránti kérelem a becsatolt szerződésmódosítással egyezően nem is tartalmazta.

A cég jogi képviselője a változásbejegyzés iránti kérelem nyomtatványon kizárólag a társaság képviselőjének jogviszonya kezdete bejegyzését kérte. A hatályos cégkivonat szerint ez az adat már a társaság cégjegyzékbe történő bejegyzésekor a jogszabályi előírás szerinti hatállyal rögzítve lett. A képviselő személyében változás - 2002. június 10. napjától - nem történt.

A Ctv. 29. § (1) bekezdése szerint a cég bejegyzett adataiban bekövetkezett változásbejegyzése iránti kérelmet - törvény eltérő rendelkezésének hiányában - a változástól számított 30 napon belül kell előterjeszteni a cégbíróságnál.

A Fővárosi Ítélőtábla a rendelkezésre álló iratokból azt állapította meg, hogy a társaság bejegyzett adataiban nem volt olyan változás, amelyre vonatkozóan kérelmet kellett volna előterjesztenie a cégnek. Változásbejegyzés iránti kérelem hiányában pedig megalapozatlanul utasította el az elsőfokú bíróság a kérelmet arra tekintettel, hogy közzétételi költségtérítés megfizetését nem igazolták és nem fizették meg az illetéket.

Az elsőfokú bíróság a 12. sorszámú végzésével a jogszabály téves értelmezése alapján utasította el hivatalból a cég jogi képviselője által benyújtott fellebbezést eljárási illeték lerovásának hiányában. Az Itv. 47. § (3) bekezdése a cégbírósági eljárásban hozott végzés elleni fellebbezés illetékét 7.000,- Ft-ban határozza meg. Az 1999. évi XCIX. törvény 136. §-ával megállapított 2000. január l-től hatályos Itv. 57. § (1) bekezdés a) pontja szerint illetékmentes a polgári ügyekben az eljárás, ha a bíróság az eljárást megindító beadványt idézés kibocsátása - nemperes eljárás esetén érdemi vizsgálat, cégbírósági eljárás esetén hiánypótlási eljárás lefolytatása - nélkül, hivatalból elutasítja, vagy a pert a Pp. 157. § a) pontja alapján megszünteti. A társaság jogi képviselője a fellebbezésében helyesen hivatkozott arra, hogy erre tekintettel a fellebbezésén illetéket nem kellett lerónia.

A fentiekre tekintettel a Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság 8. sorszámú végzését a Ctv. 20. § (1) bekezdése és a Pp. 259. §-a szerint alkalmazandó Pp. 252. § (3) bekezdése, míg a 12. sorszámú végzését a Pp. 252. § (2) bekezdése alapján hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot újabb eljárásra és újabb határozat hozatalára utasította.

A megismételt eljárásban az elsőfokú bíróságnak a fentiek figyelembe vételével fel kell hívni a társaság jogi képviselőjét, hogy a kérelmét változatlanul fenntartja-e. Ebben az esetben azt - cégjegyzéki adatváltozás hiányában - az iratok között kell elhelyeznie. Amennyiben a jogi képviselő a kérelmet visszavonja, úgy az eljárás megszüntetésének van helye (Ctv. 27.§).
(Fővárosi Bíróság Cgt.01-06-752612/12.
Fővárosi Ítélőtábla Cgf.44.584/2004/2.)
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.