8002/2005. (AEÉ. 4.) APEH tájékoztató

a 2005. évben folyamatosan teljesítendő adatszolgáltatással kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról, valamint az állami adóhatóság részére teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségről

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Az adózás rendjéről szóló, módosított 2003. évi XCII. törvény (Art), valamint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja) rendelkezései szerint a kifizetőknek és a munkáltatóknak az adóhatósághoz adatot kell szolgáltatniuk az egyes adóköteles jövedelmek kifizetéséről. Adatszolgáltatást kell teljesíteni az állami adóhatóság részére egyéb címen is, így bizonyos engedélyek kiadásáról, visszavonásáról, továbbá egyes tevékenységek szüneteltetéséről stb.
E tájékoztató azon ada...

8002/2005. (AEÉ. 4.) APEH tájékoztató
a 2005. évben folyamatosan teljesítendő adatszolgáltatással kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról, valamint az állami adóhatóság részére teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségről
Az adózás rendjéről szóló, módosított 2003. évi XCII. törvény (Art), valamint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja) rendelkezései szerint a kifizetőknek és a munkáltatóknak az adóhatósághoz adatot kell szolgáltatniuk az egyes adóköteles jövedelmek kifizetéséről. Adatszolgáltatást kell teljesíteni az állami adóhatóság részére egyéb címen is, így bizonyos engedélyek kiadásáról, visszavonásáról, továbbá egyes tevékenységek szüneteltetéséről stb.
E tájékoztató azon adatszolgáltatásokat foglalja össze, amelyeket az adóév folyamán folyamatosan kell teljesítenie az arra kötelezettnek.
A magánszemély adózó 100 ezer forintig, más adózó 200 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha az adatszolgáltatási kötelezettségét késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal vagy hiányosan, illetőleg egyáltalán nem teljesíti.
A 2005. évben teljesítendő adatszolgáltatással kapcsolatban kiszabható bírság felső határa a hatályos szabályok alapján, az adatszolgáltatással érintett magánszemélyek számának és - az adózóra egyébként vonatkozó - bírság, törvényben rögzített legmagasabb értékének szorzata.
Az adóhatóság a Szja alapján, az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szervezőjét és a letétkezelőt 500 ezer forintig terjedő-mulasztási bírsággal sújthatja, ha adatszolgáltatási, bejelentési kötelezettségét (2005K70) megszegi.
Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén a mulasztási bírság megállapításával egyidejűleg az adóhatóság az adózót - határidő tűzésével - teljesítésre hívja fel. A kiszabott bírság kétszeresét kell újabb határidő tűzésével megállapítani, ha a teljesítésre kötelező, előző határozatban előírt határidőt az adózó elmulasztotta. A kötelezettség teljesítése esetén az ebekezdés alapján kiszabott bírság korlátlanul mérsékelhető.
I.
Általános előírások
Az adatszolgáltatást elektronikus úton vagy gépi adathordozón kell teljesíteni az adatszolgáltató illetékes adóhatósághoz
Ha az adatszolgáltató 2005. január 1-jét követően - az adatszolgáltatási határidőt megelőzően - jogutód nélkül megszűnik, adatszolgáltatását soron kívül, az Art előírásai szerinti határidőben benyújtott bevallásával egyidejűleg kell teljesítenie. Az évközi adatszolgáltatás a jelen tájékoztatóban megadott adattartalommal és adathordozón teljesíthető.
Jogutódlással történő megszűnés esetén a jogutód az általános határidőig teljesíti a jogelőd kötelezettségét. Ilyen esetben az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell a jogelőd adószámát is, ha az adatszolgáltató a jogelőd kötelezettségét is teljesíti.
Az adatszolgáltatás pótlása és helyesbítése
Az adatszolgáltatás pótlásának és helyesbítésének részletes szabályai a tájékoztató végén, a III. fejezetben találhatók. Az adatszolgáltatás jellegének közlésére szolgáló helyen minden esetben fel kell tüntetni a megfelelő betűjelet (Eredeti adatszolgáltatás: E, Adatszolgáltatás pótlása: P, Adatszolgáltatás helyesbítése: H) . Az adott mező üresen nem maradhat.
Ha a 2004. évre vonatkozó adatszolgáltatást kívánja az arra kötelezett helyesbíteni (pótolni), úgy azt szintén a III. fejezetben foglaltak alapján teheti meg, ahol az eltérésről tájékoztatás olvasható.
Az adatszolgáltatások csak a következő adathordozó típusokon teljesíthetők:
- gépi adathordozón (1,44 Mbyte floppy vagy CD),
- elektronikus úton (kizárólag az erre kötelezettek részére biztosított) .
Gépi adathordozón (floppy, CD) történő adatszolgáltatás az adóhatóság által jóváhagyott számítógépes program felhasználásával teljesíthető. Ennek a tájékoztató részeként megjelenő mágneses fájl leírás alkalmazása felel meg, illetőleg az APEH honlapján (www.apeh.hu) elérhető Internetes program felhasználásával teljesíthető.
Elektronikus úton benyújtott adatszolgáltatás az APEH központi fogadószerverére megküldött, Internetes program segítségével teljesíthető.
Elektronikus úton, elektronikus aláírás alkalmazásával teljesíti adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adók tekintetében az az adózó, amelynek (akinek) adóztatási feladatait a Kiemelt Adózók Igazgatósága látja el, valamint 2005. január 1-jétől a 10 000 legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózó, továbbá az Európai Közösség tagállamában illetőséggel nem bíró adózó. A legnagyobb teljesítménnyel rendelkező adózói kört a pénzügyminiszter rendeletben határozza meg [56/2004. (XII.29.) PM r.]. Abban az esetben, ha az adózó 2004. december 31-én beletartozott az elektronikus adatszolgáltatói körbe, 2005. január 1-jétől viszont már nem, úgy választása szerint 2005. április 1-éig továbbra is a korábbi feltételekkel teljesítheti az adatszolgáltatási kötelezettségét.
Amennyiben valamely adatszolgáltatás gépi adathordozón, illetőleg elektronikus úton történik, úgy valamennyi adatszolgáltatási kötelezettségnek így kell eleget tenni.
Az adatszolgáltatást egy példányban, személyesen vagy postán lehet benyújtani az adatszolgáltató területileg illetékes APEH igazgatóságához, illetőleg az erre kötelezettek juttatják el elektronikus úton az állami adóhatósághoz. Az átvétel igazolása az adatkísérő lap másodpéldányán történik.
Az adatszolgáltatás kötelező adatai
Az adatközlő nevét, címét, adóazonosító számát (adószámát, illetőleg, ha csak adóazonosító jellel rendelkezik a magánszemély munkáltató, az adóazonosító jelét) kell kitölteni.
Amennyiben a jogutód az adatszolgáltatást a jogelőd kötelezettségeként teljesíti, úgy a jogelőd adóazonosító számát is közölnie kell.
Azon magánszemélyek esetében, akikre nézve teljesíti az adatszolgáltatást az arra kötelezett, a magánszemélyek nevén túl az adóazonosító számot (adóazonosító jelet, adószámot) kell szerepeltetni.
Abban az esetben, ha adóazonosító szám kitöltésére van lehetőség, azt minden esetben balra zártan kell az arra szolgáló helyen kitölteni.
Az adatszolgáltatás jellegének feltüntetésére szolgáló helyen minden esetben fel kell tüntetni a megfelelő betűjelet. Az adatszolgáltatást minden esetben forintban kell teljesíteni.
II.
A 2005. évben folyamatos határidőre teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségek
1. A pénzintézet adatszolgáltatása a lakáscélú megtakarítás kifizetéséről (2005K46 számú nyomtatvány, 1. számú melléklet)
Az Art. 3. számú melléklete D) 2. pontja alapján a pénzintézetnek adatot kell szolgáltatnia azon magánszemélyekről is, akik az elkülönítetten kezelt lakáscélú megtakarításukat az adóévben felvették.
Amennyiben a pénzintézetnél elhelyezett lakáscélú betét kedvezményezettje (akinek a megtakarítás összegét, illetőleg annak kamatát a pénzintézet ténylegesen kifizette) nem azonos a megtakarító (adókedvezményre jogosult) magánszeméllyel, akkor a megtakarító és a kedvezményezett magánszemély adatai eltérőek lesznek. Az adatszolgáltató lapon azonban a kedvezményezett nevét és adóazonosító jelét akkor is fel kell tüntetni, ha az a megtakarító személyével azonos.
Az adatszolgáltatást a lakáscélú megtakarítás kifizetésével egyidejűleg a megtakarító magánszemély állandó lakóhelye szerint illetékes APEH igazgatósághoz kell benyújtani.
A nyomtatvány adattartalmának megfelelően az "a" oszlopban annak a (lakáscélú betétet elhelyező) magánszemélynek a nevét, a "b" oszlopban az adóazonosító jelét kell feltüntetni, akinek a pénzintézet az adókedvezményre jogosító igazolást kiadta. Ha a pénzintézet a lakáscélú megtakarítás ösz-szegét nem a betétet elhelyező magánszemély részére fizette ki, akkor a "c" oszlopba annak a magánszemélynek (kedvezményezettnek) a nevét, a "d" oszlopba az adóazonosító jelét kell beírni, aki a megtakarítást felvette. Amennyiben a lakáscélú megtakarítás összegét a betétet elhelyező (megtakarító) magánszemély vette fel, akkor a "c" és "d" oszlopot a "a" és "b" oszloppal megegyező tartalommal kell kitölteni, (azaz a "c" és "d" oszlop kitöltetlen nem maradhat) .
Az "e" oszlopban a kifizetett lakáscélú megtakarítás összegét kell feltüntetni.
2. A megszűnő MRP szervezet adatszolgáltatása a 2005. évben a magánszemélynél a jövedelem megállapításakor a bevétel csökkentéseként elszámolt értékpapírok együttes értékéről (2005K55. számú nyomtatvány, 2. számú melléklet)
Az Szja 1. számú melléklete 8.31 pontja alapján az adóévben megszűnő MRP szervezetet adatszolgáltatási kötelezettség terheli. Az adatszolgáltatásnak a megszűnéssel összefüggésben résztvevőnként tartalmaznia kell a magánszemély jövedelme megállapításakor a bevétel csökkentéseként elszámolt értékpapírok együttes könyv szerinti értékét. Ez az érték a 224/2000. (XII. 19.) sz. Kormányrendelet szerint az MRP szervezet analitikájában elkülönítetten, a megszerzett részvények, üzletrészek között kimutatott értékpapírok együttes könyv szerinti értéke. A bevételt és az értékpapírok könyv szerinti értékét a szervezet utolsó üzleti évéről elkészített beszámolót alátámasztó nyilvántartások szerint kell megállapítani. Megszűnés esetén a résztvevő magánszemély által a szervezet vagyonából megszerzett bevételnek az a része minősül jövedelemnek, amely meghaladja a részére még járó, de a tulajdonába még nem került, a szervezet analitikájában elkülönítetten, a megszerzett részvények, üzletrészek között kimutatott értékpapírok együttes könyv szerinti értékét. A visz-szavásárolt vagyonrésznek minősülő értékpapírok könyv szerinti értékét nem lehet figyelembe venni a bevétel csökkentéseként.
A 2005 január 1-je után megszűnő MRP szervezetnek a 2005K55. számú nyomtatvány szerinti adattartalommal kell adatot szolgáltatnia.
Az adatszolgáltatást a megszűnő MRP szervezetnek az Art. előírása alapján, az adóbevallás benyújtására előírt határidőig kell teljesítenie a szervezet területileg illetékes APEH igazgatóságához.
A nyomtatvány adattartalmának megfelelően az "a" oszlopban a résztvevő magánszemély nevét, a "b" oszlopban az adóazonosító jelét kell szerepeltetni.
A "c" oszlopban a jövedelem megállapításakor a bevétel csökkentéseként elszámolt értékpapírok együttes könyv szerinti értékét kell feltüntetni.
3. Költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolás kiállítójának adatszolgáltatása (2005K56. nyomtatvány, 3. számú melléklet)
Ha valamely hatóság vagy szervezet olyan igazolást állított ki az adóévben, amelyet költségvetési támogatás igényléséhez kért az adózó, illetőleg ha a kiadott igazolás ilyen célra felhasználható, akkor arról az Art. 3. számú melléklete L) pontja alapján, adatot kell szolgáltatnia.
Az adatszolgáltatást az igazolás kiállításának hónapját követő hó 15. napjáig, azaz 2005. január 1-jétől a 2005K56. számú nyomtatványnak megfelelő adattartalommal kell megküldeni az igazolás kiállítását kérő személy székhelye (telephelye, lakóhelye) szerint illetékes adóhatósághoz.
Az adatszolgáltatás jellegének feltüntetésére szolgáló helyen minden esetben fel kell tüntetni a megfelelő betűjelet.
Az adatszolgáltató lap adattartalmának megfelelően fel kell tüntetni az igazolás kiállítását kérő személy nevét, (elnevezését), adóazonosító számát, és az állandó lakóhelyét, illetőleg a székhelyét vagy a telephelyét. Meg kell jelölni annak a támogatásnak a jogcímét is, amelynek az igényléséhez az igazolást kiállították, továbbá fel kell tüntetni minden olyan egyéb adatot, tényt vagy körülményt, amely a kiadott igazoláson is szerepelt.
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, illetve annak területi szervei a 26/2004. (III. 3.) FVM-PM együttes rendelet 3. számú melléklete szerint teljesítik az adatszolgáltatást.
4. A vámhatóság adatszolgáltatása a jövedéki engedély kiadásáról, visszavonásáról, módosításáról (2005K57. nyomtatvány, 4. számú melléklet)
A vámhatóságnak az Art. 3. számú melléklete E) pontja alapján az általa kiadott (visszavont, módosított) jövedéki engedélyről a kiadást (visszavonást, módosítást) követő 15 napon belül, azaz 2005. január 1-jétől a 2005K57. számú nyomtatvány adattartalmának megfelelően kell adatot szolgáltatnia a vállalkozó székhelye, telephelye szerint illetékes APEH igazgatósághoz.
Az "a" oszlopban a vállalkozó nevét, elnevezését, a "b" oszlopban az adószámát kell szerepeltetni.
A "c" oszlopban a jövedéki engedély számát, a "d" oszlopban az engedély kiadásának, visszavonásának, vagy módosításának időpontját kell feltüntetni, attól függően, hogy az adatszolgáltatást a működési engedély kiadása, visszavonása vagy módosítása indokolja.
Az "e" oszlopba az alábbi számok egyikét kell beírni attól függően, hogy az adatszolgáltatásra a jövedéki engedély kiadása, visszavonása vagy módosítása miatt kerül sor.

Jövedéki engedély kiadása

1

Jövedéki engedély visszavonása

2

Jövedéki engedély módosítása

3

5. Az önkormányzat jegyzőjének adatszolgáltatása a jövedéki termékkel folytatott kereskedelmi tevékenységre jogosító működési engedély kiadásáról, visszavonásáról, módosításáról (2005K58. nyomtatvány, 5. számú melléklet)
Az önkormányzat jegyzőjének az általa kiadott (visszavont, módosított) jövedéki termékkel folytatott kereskedelmi tevékenységre jogosító működési engedélyről az Art. 3. számú melléklete E) pontja alapján, a kiadást (visszavonást, módosítást) követő 15 napon belül, azaz 2005. január 1-jétől, a 2005K58. számú nyomtatvány adattartalmának megfelelően kell adatot szolgáltatnia a vállalkozó telephelye szerint illetékes APEH igazgatósághoz.
Az adatszolgáltatás jellegének feltüntetésére szolgáló helyen minden esetben fel kell tüntetni a megfelelő betűjelet.
Az "a" oszlopban a vállalkozó nevét, elnevezését, a "b" oszlopban az adószámát kell szerepeltetni.
A "c" oszlopban a működési engedély számát, a "d" oszlopban az engedély kiadásának, visszavonásának, vagy módosításának időpontját kell feltüntetni, attól függően, hogy az adatszolgáltatást a működési engedély kiadása, visszavonása vagy módosítása indokolja.
Az "e" oszlopba az alábbi számok egyikét kell beírni attól függően, hogy az adatszolgáltatásra a működési engedély kiadása, visszavonása vagy módosítása miatt kerül sor.

Működési engedély kiadása

1

Működési engedély visszavonása

2

Működési engedély módosítása

3

6. Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási programhoz kapcsolódó adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettségekről (2005K70. nyomtatvány, 6. számú melléklet)
Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szervezőjének, illetve a letétkezelőnek az Szja 77/C. § (5) bekezdése alapján, adatszolgáltatási, bejelentési kötelezettsége van. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése nem mentesíti az arra kötelezettet az adóhatóság felé teljesítendő bejelentési kötelezettsége alól.
Az adatszolgáltatást az értékpapír magánszemély javára egyedi letétként történő őrzésének megszűnését, illetve az új letétkezelő által a letéti őrzés kezdetét követő 15 napon belül kell teljesíteni, a program szervezője illetékes adóhatóságához.
Adatszolgáltatásra kötelezettek: az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szervezője, ha az értékpapírt birtokba adás helyett a magánszemély javára egyedi letétbe helyezheti a tőkepiacról szóló törvény szerinti befektetési szolgáltatónál, vagy külföldi befektetési szolgáltatónál.
Ez utóbbinál akkor helyezhető letétbe az értékpapír, ha az értékpapírt kibocsátó külföldi székhelyű jogi személy, egyéb szervezet. Ilyen esetben az elismert munkavállalói értékpapírjuttatási program szervezője kötelezett az adatszolgáltatásra. Egyebekben a befektetési szolgáltatót, mint letétkezelőt terheli az adatszolgáltatási kötelezettség.
Befektetési szolgáltató:
A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározottak szerinti befektetési szolgáltató, a befektetési vállalkozás és a befektetési szolgáltatási tevékenységet és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységet is folytató hitelintézet, ide nem értve az elszá-molóházat.
Külföldi befektetési szolgáltató:
Ha az értékpapír kibocsátója külföldi székhelyű jogi személy, egyéb szervezet, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagországában működő, a külföldi jog szerinti befektetési szolgáltató.
Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szervezője:
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 77/C. § (24) bekezdés e) pontja alapján, a program szervezője a program nyilvántartásba vétele iránti kérelmet benyújtó gazdasági társaság.
A bejelentésre kötelezettek köre azonos az adatszolgáltatásra kötelezettekkel.
A bejelentés határideje megegyezik az adatszolgáltatás határidejével.
Az adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettség nem teljesítése, a hibás, hiányos (pl.: adóazonosító jel nélküli) vagy valótlan adatok feltüntetése, valamint az ellenőrzés akadályozása esetén az adóhatóság mulasztási bírságot állapíthat meg. Az adóazonosító jel nélküli (hiányos) adatszolgáltatás is mulasztási bírság kiszabását vonhatja maga után.
Az adóhatóság a program szervezőjét és a letétkezelőt 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja, ha adatszolgáltatási, bejelentési kötelezettségét megszegi.
Adatot szolgáltat és bejelentést tesz a letétkezelő, valamint, ha a letétkezelő külföldi befektetési szolgáltató, a program szervezője, amikor a magánszemély javára egyéni letétként történő értékpapír őrzését megszünteti, illetve az új letétkezelő, amely a kedvezményezett magánszemély javára egyedi letétbe történő elhelyezés miatt kapja meg az értékpapírt.
Az adatszolgáltatást és bejelentést abban az esetben, ha az adatszolgáltató a Kiemelt Adózók igazgatóságához tartozik, de a program szervezője nem, az adatszolgáltató illetékes APEH igazgatóságán keresztül teljesíti.
Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell:
1. az adatszolgáltató cégnevét,
2. az adatszolgáltató adószámát,
3. a jogelőd adószámát,
4. az adatszolgáltatás jellegét,
5. az adatszolgáltatási kötelezettség indokát,
6. a letéti őrzés megszűnésének (az őrzés átvételének) időpontját,
7. a program szervezőjének cégnevét,
8. a program szervezőjének adószámát,
9. az elismert program nyilvántartási számát,
10.a kedvezményezett magánszemély nevét és adóazonosító számát,
11. az átadott (átvett) összes értékpapír azonosító adatait.
A bejelentésnek tartalmaznia kell:
1. az új (régi) letétkezelő cégnevét,
2. az új (régi) letétkezelő adószámát, illetve ennek hiányában, ha az új letétkezelő külföldi befektetési szolgáltató, székhelyét.
Kitöltési útmutató a 2005K70-es nyomtatványhoz
Az Internetről letöltött nyomtatványról készített mágneses adathordozón vagy elektronikus úton kell adatot szolgáltatni.
I.
1-5. sorok:Az adatlapon az adatszolgáltató azonosító adatait annak a befektetési szolgáltatónak kell kitöltenie, amelynek a letéti őrzéséből az értékpapírok kikerültek, illetve annak a befektetési szolgáltatónak, amelynek a letéti őrzésébe az értékpapírok átkerültek. Abban az esetben, ha a jogelőd kötelezettségét teljesíti, úgy annak adószámát is közölni kell.
Itt kell a megfelelő helyen X-el jelölni, hogy mely ok miatt teljesíti az adatszolgáltatást az arra kötelezett.
Az adatszolgáltatásra azért került sor, mert:
- a letétkezelőnél megszűnt az értékpapírnak a magánszemély javára egyedi letétként történő őrzése;
- egyedi letéti őrzésbe vett át értékpapírt a korábbi letétkezelőtől (befektetési szolgáltatótól, program szervezőjétől);
- az egyedi letéti őrzés megszűnt, de a letétkezelő külföldi befektetési szolgáltató.
Egy adatszolgáltatási lapon csak azonos - a 4. sornak megfelelően jelölt - adatszolgáltatási kötelezettség szerepelhet.
Fel kell tüntetni a letéti őrzés megszüntetésének, illetve az őrzés átvételének időpontját is az erre szolgáló helyen.
II.
6-8. sorok: Az adatlapnak tartalmaznia kell az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szervezőjének azonosító adatait, valamint az elismert program nyilvántartási számát.
Ha a letétkezelő külföldi befektetési szolgáltató, az I. és II. rész adatai értelemszerűen megegyeznek.
III.
9-11. sorok: A bejelentésnek tartalmaznia kell a régi, illetve új letétkezelő azonosító adatait abban az esetben, ha a kedvezményezett magánszemély javára egyedi letétbe történő elhelyezés céljából vette (adta) át az értékpapírt. A bejelentés az értékpapír átvevője esetében a korábbi letétkezelőre, az értékpapír átadója esetében az új letétkezelőre vonatkozik.
Amikor az új letétkezelő külföldi befektetési szolgáltató, adószám hiányában a külföldi befektetési szolgáltató székhelyét kell a program szervezőjének bejelentenie.
IV.
A kedvezményezett magánszemély azonosítására szolgál az adatlapnak ez a pontja.
Az adatlap további részében az átadott (átvett) összes értékpapír azonosító adatait kell feltüntetni, így az értékpapír kódját (a), az értékpapír megnevezését és fajtáját (b), valamint az értékpapír letétbehelyezésének időpontjára megállapított szokásos piaci értékét (c) .
Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program keretében szerzett jövedelmekre vonatkozó rendelkezések alkalmazásában értékpapírnak, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagállamában az elismert program szervezője vagy többségi irányítást gyakorló tagja által forgalomba hozott (kibocsátott), tagsági jogokat megtestesítő, névre szóló értékpapírt kell tekinteni.
A Szja 3. § 34. pontja szerint értékpapír minden olyan okirat, adat, amelyet a Ptk., vagy a kibocsátás helyének joga értékpapírnak tekint, továbbá a közkereseti társaság részére rendelkezésre bocsátott vagyoni hozzájárulás, a betéti társaság részére rendelkezésre bocsátott vagyoni betét, a kft. üzletrész, a szövetkezetekről szóló törvény szerinti részjegy, célrészjegy és más vagyoni hozzájárulás a szövetkezeti tagsági kölcsön kivételével, valamint más, tagsági jogot megtestesítő vagyoni részesedés.
A fentieknek megfelelően az értékpapír megnevezése oszlopába (b) jelölésként, az alábbi számokat kell alkalmazni:

részvény

1

egyéb

5

A "b" oszlopban az értékpapír fajtáját a következő kettő, illetve három karakteres számokkal kell kiegészíteni:

részvény

10

ideiglenes részvény

11

törzsrészvény

12

osztalékelsőbbséget biztosító részvény

13

dolgozói részvény

14

kamatozó részvény

15

Abban az esetben, ha értékpapírra vonatkozó jogra történik utalás, úgy a megfelelő azonosító számot ki kell egészíteni három karakteresre az alábbiak szerint:

vételi jog

1

jegyzési jog

2

egyéb, más hasonló jog

4

Így például a jegyzési jogot biztosító törzsrészvény esetében 112-2 lesz az azonosító jel az adatszolgáltatásban.
A (c) oszlopban- az értékpapír letétbe helyezésének időpontjára megállapított szokásos piaci értékét kell közölni.
Az értékpapír szokásos piaci értékét az Szja 3. § 9. pontja alapján kell megállapítani.
Abban az esetben, ha a biztosított hely nem elegendő, úgy
további "lapokat" lehet igénybe venni, az adott helyen megjelölve a "lapok" számát.
A lapszámot minden esetben közölni kell.
III.
A kifizetői és munkáltatói adatszolgáltatás, valamint az állami adóhatóság részére teljesített adatszolgáltatás pótlásával, helyesbítésével kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról
A kifizetők és munkáltatók adatszolgáltatási kötelezettségeit, valamint az állami adóhatóság részére teljesítendő többi adatszolgáltatás szabályait a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény tartalmazza.
A fenti törvényekben meghatározott tartalommal és határidőben kell eleget tenni a kötelezettségeknek.
A 2004. és 2005. évről teljesített kifizetői adatszolgáltatásban a juttatott jövedelemről teljesített adatszolgáltatás, valamint az állami adóhatóság részére történő más adatszolgáltatás során elkövetett hiba kijavítása, az elmulasztott adatszolgáltatás pótlása ezen fejezetben foglaltak szerint történhet.
A kifizetői és munkáltatói adatszolgáltatás (K70), valamint az állami adóhatósághoz teljesítendő minden más adatszolgáltatás (K46, K55, K56, K57, K58) pótlása és helyesbítése a jelen tájékoztatóban leírtak szerint a 2004. és 2005. adóévre előírt adatszolgáltatások esetében alkalmazható.
A kifizetői és munkáltatói adatszolgáltatás és az állami adóhatóság felé teljesítendő más adatszolgáltatások helyesbítése és pótlása az eredeti, adott évnek (2004. illetve 2005.) megfelelő nyomtatványtípusnak megfelelő adattartalommal történhet.
Az adatközlést gépi adathordozón egy példányban, a megfelelő Adatkísérő lapot pedig kettő példányban kell az adóhatósághoz benyújtani.
Abban az esetben, ha az adatszolgáltatás helyesbítésére, pótlására az eredeti adatszolgáltató személyében történt változást követően kerül sor, úgy az adatszolgáltatásban a jogutód adatszolgáltatónak fel kell tüntetnie a jogelőd adatszolgáltató adószámát is.
A.
Eredeti adatszolgáltatás
Eredetinek akkor minősül az adatszolgáltatás, ha az adatszolgáltató egy magánszemélyre nézve az adott évre, az adott adatszolgáltatásra előírt határidőn belül először szolgáltat adatot.
Eredeti adatszolgáltatás esetén az adott évre vonatkozó bizonylat-típusnak megfelelő adattartalommal kell adatot szolgáltatni és ebben az esetben az adatszolgáltatás jellegének feltüntetésére szolgáló kockába az "E" betűjelet kell beírni.
A határidő előtt benyújtott adatszolgáltatások esetében az elsőként beadott és az APEH által elfogadott adatszolgáltatás minősül eredetinek.
A 2004. évben folyamatosan teljesített adatszolgáltatás még nem tartalmazta az Adatszolgáltatás jellegét. Ebből következően a 2004. évben benyújtott adatszolgáltatást a feldolgozása során Eredeti adatszolgáltatásként kezeli az adóhatóság.
B.
Az adatszolgáltatás pótlása
Pótlásnak tekintendő - az adott évről (bármely ok folytán) elmaradt (határidőig nem teljesített) adatszolgáltatás közlése.
A pótlólagosan elkészített adatszolgáltatást az eredeti adatszolgáltatásnál leírtak szerint kell elkészíteni és az Art. illetékességi szabályai szerinti igazgatósághoz kell benyújtani, azaz, ha időközben az adózó székhelyet (lakóhelyet) változtatott és másik igazgatóság illetékességi területére került, az adatszolgáltatást az új székhely (lakóhely) szerinti igazgatósághoz kell benyújtani. Kivételt képeznek ez alól azon adatszolgáltatók, amelyek a KAIG illetékességi körébe tartoznak.
Annak az adózónak, amelynek (akinek) adóztatási feladatait a Kiemelt Adózók Igazgatósága látja el, valamint a 10 000 legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózónak az adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adók tekintetében elektronikus úton, elektronikus aláírás alkalmazásával kell teljesítenie az I. fejezetben az elektronikus kötelezettség teljesítésénél leírtak értelemszerű alkalmazásával. Az adatszolgáltatáshoz adatkísérő lapot is mellékelni kell (két példányban) .
Abban az esetben, ha egy magánszemélyre, az adatszolgáltatásra előírt határidőn túl szolgáltat adatot az adatszolgáltató, úgy azt csak pótlásként továbbíthatja az illetékes adóhatóság felé. Ilyen esetben az adott magánszemélyre vonatkozó adatszolgáltatásnál az adatszolgáltatás jellege kódkockában a "P" betűjelet kell szerepeltetni.
Példa: A vámhatóság módosította 2005. május 16-án a Kikerics Kft részére korábban kiadott jövedéki engedélyét. A jövedéki engedély kiadását követő 15 napon belül nem szolgáltatott adatot az állami adóhatóság részére, mely mulasztását csak augusztusban vette észre.
Az adatszolgáltatás a következőképpen történik.
2005K57

vételi jog

1

jegyzési jog

2

egyéb, más hasonló jog

4

C.
Az adatszolgáltatás helyesbítése
Az APEH általelfogadott adatközlés után, az adott adóévre ugyanazon magánszemély vonatkozásában csak helyesbítésként történhet az adatszolgáltatás. Helyesbítésről van szó, ha az adatszolgáltató utóbb észlelte, hogy az adatszolgáltatás során bármely adat tekintetében tévedett. A helyesbítést az adatszolgáltatás jellegének feltüntetésére szolgáló kódkockában "H" betűjellel kell jelölni.
A kifizető által történő adatszolgáltatás során, amennyiben egy magánszemély vonatkozásában elsőként történik az adott adóévre adatszolgáltatás az csak eredeti adatszolgáltatásként ("E")- amennyiben az adatszolgáltatásra határidőn belül kerül sor -, illetve pótlásként ("P") történhet, ha az első adatközlésre határidőn túl kerül sor.
A helyesbítés lényege a teljes adatcsere.
A helyesbítés során "összesített" adatot kell közölni. Ez azt jelenti, ha korábban a törvény előírásától eltérően az adatszolgáltató több tételben küldte meg az általa kifizetett összegek
2005K46
ről ugyanarra az évre, ugyanarra a magánszemélyre az érintett bizonylat típuson az adatokat, most a helyesbítés során nem az "egyik" téves adatszolgáltatást kell korrigálnia, hanem az összesített adatokra nézve kell a helyesbítést elvégeznie.
Példa: Kovács Gergelynek lakáscélú megtakarítás címén 2005. március 6-án, 3.000.000 Ft-ot fizetett ki a pénzintézet. A pénzintézet 2005. március 6-án adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett a 2005K46-os nyomtatványnak megfelelő adattartalommal, de 300.000 Ft-ról. Az adatszolgáltatás jellegét eredeti adatszolgáltatásként jelölte a megfelelő kódkockában "E" kóddal.
Az adatszolgáltatási határidő után észleli, hogy hibásan szolgáltatott adatot, ugyanis a kifizetés Kovács Gergely részére nem 300.000 Ft volt. hanem 3.000.000 Ft
Ebből következően az adatszolgáltatását helyesbítenie ("H") kell, a helyes összeg (3.000.000 Ft) beírásával. Kovács Gergely adózóra nézve ekkor a helyesbítés, a következőképpen történik.

Sorszám

Adat szolgáltatás jellege

A megtakarító magánszemély neve

adóazonosító száma

A kedvezményezett magánszemély neve

adóazonosító száma

A kifizetett összeg (Ft)

1.

H

Kovács Gergely

8393254696

Kovács Gergely

8393254696

3 000 000

Azonosításhoz szükséges adat vagy adatok valamelyikének helyesbítése
Meg kell különböztetni azt a helyesbítési típust, amikor azonosításhoz szükséges adatot kíván helyesbíteni az adatszolgáltató.
Ebben az esetben ugyanis az adatszolgáltatónak két tételben kell elvégeznie a helyesbítést. Az első helyesbítő tételben kötelezően meg kell adnia az eredeti tétel azonosításához szükséges adatokat, és a nem azonosító adatok közül az ösz-szeg adatokat nullával kell közölnie. A második tételben pótlásként kell szerepeltetnie az új azonosítóval a teljes tételt.
Példa: A megszűnő MRP szervezet Nagy Ferenc magánszemélyről 2005. május 15-én adatot szolgáltat a jövedelem megállapításakor a bevétel csökkentéseként elszámolt értékpapírok együttes könyv szerinti értékéről a 2005K55-ÖS számú nyomtatványnak megfelelő adattartalommal. Az adatszolgáltató az adatszolgáltatását követően 2005. júniusában észleli, hogy a magánszemély adóazonosító jelét elírta, így szeretné azt helyesbíteni.
A helyesbítés ebben az esetben a következőképpen történik:
2005K55

Sor-sz

Adatszolgáltatás jellege

A magánszemély neve

A magánszemély adóazonosító jele

Az elszámolt értékpapírok értéke (Ft)

1.

H

Nagy Ferenc

8393254696

0

2.

P

Nagy Ferenc

8393254669

320 000

Amennyiben az adatszolgáltató a magánszemély adóazonosító jelét helyesen tüntette fel, csupán a magánszemély neve nem szerepel helyesen, úgy azt helyesbítenie nem kell.
D.
Az egyes adatszolgáltatási nyomtatvány-típusokhoz kapcsolódó speciális szabályok
a) Azon adatszolgáltatási-típusok, amelyeknél a kifizető (munkáltató) egy adatszolgáltatáson belül egy magánszemélyre nézve közölhet adatot: K56, K70
Ezen adatszolgáltatások esetében egy kódkocka szerepel, melyben az adatszolgáltatás jellegétől függően az "E" "P", illetve "H" betűjelek valamelyikét kell szerepeltetni. A kódkocka üresen nem maradhat.
Példával szemléltetve: Költségvetési támogatás igénybevételéhez kapott igazolást Kovács Gergely. Az adatszolgáltatás során téves adatként közölte az arra kötelezett a magánszemély lakcímét.
Ebben az esetben a kifizetőnek az adatszolgáltatás jellege kódkockában a "H" betűjelet kell feltüntetnie, és az eredetileg közölt adatok mindegyikéi újra közölnie kell, hogy a teljes adatcsere megtörténjen.
b) Azon adatszolgáltatások, amelyeknél a kifizető ugyanazon a nyomtatvány-típusnak megfelelően több magánszemélyről is szolgáltathat adatot:
K46, K55, K57, K58
Az előbb felsorolt bizonylat-típusok esetében az adott magánszemélyre közölt adatoknál kell az adatszolgáltatás jellegét feltüntetni, azaz az "E" "P", illetve "H" betűjelek valamelyikét a kódkockában a magánszemélyre nézve kell szerepeltetni.
A tájékoztató részét képezik az Adatkísérő lap (7. számú melléklet), a 2005. évre vonatkozó gépi adathordozón történő adatszolgáltatás általános szabályait összefoglaló 8. számú melléklet. A 2004. évre vonatkozó Helyesbítés, Pótlás lehetőségét biztosító mellékletek (9-14), az A/2004/M megjelölésű Adatkísérő lap (a 8004/2004. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztató részeként jelent meg. Jelen tájékoztató ismételten tartalmazza a 2004. évre vonatkozó gépi adathordozón történő adatszolgáltatás általános szabályait (15. számú melléklet) . A 2004K55 leírása változott, kiegészült a jogelőd adószámával.
dr Király László György sk.
Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnöke
8. sz. melléklet A 2005. évre vonatkozó mágneses adathordozón vagy elektronikus úton történő folyamatos adatszolgáltatás általános szabályai. Akár mágneses adathordozón, akár elektronikus úton történik az adatszolgáltatás, a fájlok szerkezete és formai előírásai mindkét esetben azonosak!
Adattartalmukat 852-es kódkészlettel kell megadni.
A fájlok azonosítóját (fájl neveket) a következők szerint kell képezni:
XXXXXXXX. kiterjesztés ahol XXXXXXXX az adatszolgáltató törzsszáma
vagy
XXXXXXXXXX. kiterjesztés, ahol XXXXXXXXXX az adatszolgáltató adóazonosító jele
Egy adatszolgáltatáson belül vagy csak törzsszámos, vagy csak adóazonosító jeles fájlok szerepelhetnek!
Akiterjesztés szerkezete: bizonylattípusjel-Z Z a fájl sorszáma (az első 0, majd 1,2,...9,A,B,C,.. folyamatosan növekvő sorrendben) .
A bizonylattípusjel, a következők szerint kódolt:

2005K46

=>05K46

2005K55

=>05K55

2005K56

=>05K56

2005K57

=>05K57

2005K58

=>05K58

2005K70

=>05K70

Numerikus mezők kitöltése (típus: num)
-előjel nélkül
-jobbra igazított, balról vezető nullákkal teljes hosszra feltöltve
Szöveges mezők kitöltése (típus: alfa, alfanum)
-balra igazítva, "blank"-kel (space) teljes hosszra feltöltve
-a magyar ékezetes kis és nagybetűk táblázata

á=160

A=181

é=130

É=144

í=161

í=214

ó=162

Ó=224

ö=148

Ö=153

ő=139

Ő=138

ú=163

Ú=233

ü=129

Ü=154

ű=2Sl

Ű=235

-a rekordsorszám kitöltése kötelező, jobbra igazított, numerikus, 1-től induló, egyesével növekvő
-folytatásfájlok esetén a rekordokban lévő sorszám is folyamatosan növekvő legyen
-fájlszervezés soros (text) és csak az!
-tömörített állomány nem lehet
-a rekord végjel CR LF
-a fájlvégjel Ctrl+Z
-a mezők tartalmának helyes kitöltéséhez kérjük, figyelmesen tanulmányozzák a bizonylatok kitöltési útmutatóját!
A mágneslemezes adatszolgáltatás általános szabályai:
-a lemezen jól olvashatóan az adatszolgáltató és a bizonylattípusok nevét is fel kell tüntetni
-Figyelem! Csak azok az adatszolgáltatások kerülnek feldolgozásra, amelyek az adatkísérő-lappal megegyező bizonylattípusokat tartalmaznak!
Elektronikus úton teljesített adatszolgáltatás esetén: A fájl-leírásnak megfelelő formátumban előzőleg létrehozott állományokat az ügyfélhez telepített megfelelő adóévi (eKONéé) kliens program segítségével lehet továbbítani az adóhatósághoz. A küldés módjáról részletes információt a kliens program felhasználói útmutatója ad.

05K46

Pozíció

Hossz

Típus

Adattartalom

1-5

5

alfanum

Rekordjel, fix adat: 05K46

6-6

1

alfa

üres

7-17

11

alfanum

Az adatszolgáltató adószáma, ki-

töltése kötelező

18-23

6

num

A rekord sorszáma, 000001-től

indul, folyamatos sorszám

24-24

1

alfa

jelleg (E/P/H)

25-35

11

alfanum

Az adatszolgáltató jogelődjének

adószáma. Csak akkor kitölten-

dő, ha a jogutód a jogelődje kö-

telezettségét teljesíti

36-65

30

alfanum

A megtakarító magánszemély

neve, kitöltése kötelező

66-76

11

alfanum

A megtakarító magánszemély

adóazonosító jele, kitöltése köte-

lező. Balraigazított jobbról blank

feltöltéssel.

77-106

30

alfanum

A kedvezményezett magánsze-

mély neve

107-117

11

alfanum

A kedvezményezett magánsze-

mély adóazonosító jele.

Balraigazított jobbról blank fel-

töltéssel.

118-128

11

num

A kifizetett összeg (e)

05K55

Pozíció

Hossz

Típus

Adattartalom

1-5

5

alfanum

Rekordjel, fix adat: 05K55, ki-

töltése kötelező

6-6

1

alfa

üres (blank)

7-17

11

alfanum

A kifizető adóazonosító száma,

kitöltése kötelező, balra igazított,

iobbról blank feltöltéssel

18-23

6

num

A rekord sorszáma, 000001-től

indul, folyamatos sorszám, kitöl-

tése kötelező

24-24

1

alfa

Jelleg (E/P/H)

25-35

11

alfanum

Az adatszolgáltató jogelődjének

adószáma. Csak akkor kitölten-

dő, ha a jogutód a jogelődje kö-

telezettségét teljesíti

36-65

30

alfanum

A magánszemély neve, kitöltése

kötelező

66-76

11

alfanum

A magánszemély adóazonosító

jele. Kitöltése kötelező, balra

igazított, jobbról blank feltöltés-

sel

77-87

11

num

A jövedelem megállapításakor a

bevétel csökkenéseként elszá-

molt értékpapírok együttes

könyv szerinti értéke (c)

05K56

Pozíció

Hossz Típus

Adattartalom

1-5

5

alfanum

Rekordjel, fix adat: 05K56

6-6

1

alfanum

üres

7-17

11

alfanum

Az adatszolgáltató adószáma, ki-

\töltése kötelező

18-23

6

num

A rekord sorszáma, 000001-től

indul, folyamatos sorszám

24-24

1

alfa

Jelleg (E/P/H)

25-35

11

alfanum

Az adatszolgáltató jogelődjének

adószáma. Csak akkor kitölten-

dő, ha a jogutód a jogelődje kö-

telezettségét teljesíti

36-65

30

alfanum

Igazolás kiállítását kérő magán-

személy neve, kitöltése kötelező

66-76

11

alfanum

A magánszemély adóazonosító

száma, kitöltése kötelező. Balra

igazított jobbról blank feltöltés-

sel.

77-80

4

alfanum

Állandó lakhely irányítószám

81-100

20

alfanum

Állandó lakhely helység

101-120

20

alfanum

Állandó lakhely közterület neve

121-130

10

alfanum

Állandó lakhely házszám

131-140

10

alfanum

Állandó lakhely emelet, ajtó

141-144

4

alfanum

Székhely irányítószám

145-164

20

alfanum

Székhely helység

165-184

20

alfanum

Székhely közterület neve

185-194

10

alfanum

Székhely házszám

195-204

10

alfanum

Székhely emelet, ajtó

205-208

4

alfanum

Telephelyi irányítószám

209-228

20

alfanum

Telephelyi helység

229-248

20

alfanum

Telephelyi közterület neve

249-258

10

alfanum

Telephelyi házszám

259-268

10

alfanum

Telephelyi emelet, ajtó

269-272

4

alfanum

Telephely2 irányítószám

273-292

20

alfanum

Telephely2 helység

293-312

20

alfanum

Telephely2 közterület neve

313-322

10

alfanum

Telephely2 házszám

323-332

10

alfanum

Telephely2 emelet, ajtó

333-372

40

alfanum

támogatás igénylés jogcíme (a),

kitöltése kötelező

373-422

50

alfanum

egyéb körülmény

423-430

8

num

igazolás kiállításának időpontja

(b) (ééééhhnn), kitöltése kötelező

431-450

20

alfanum

igazolás száma, kitöltése kötele-

ző (c)

05K57

Pozíció

Hossz

Típus

Adattartalom

1-5

5

alfanum

Rekordjel, fix adat: 05K57

6-6

1

alfa

üres

7-17

11

alfanum

Az adatszolgáltató adószáma, ki-

töltése kötelező

18-23

6

num

A rekord sorszáma, 000001-től

indul, folyamatos sorszám

24-24

1

alfa

Jelleg (E/P/H)

25-54

30

alfanum

A vállalkozó neve, kitöltése kö- .

telező. (a)

55-65

11

alfanum

A vállalkozó adószáma, kitöltése

kötelező (b)

66-77

12

alfanum

A jövedéki engedély száma, ki-

töltése kötelező (c)

78-85

8

num

Az engedély kiadás, visszavonás,

módosítás időpontja ééééhhnn

(d)

86-86

1

num

Kód (e)

05K58

Pozíció

Hossz

Típus

Adattartalom

1-5

5

alfanum

Rekordjel, fix adat: 05K58

6-6

1

alfa

üres

7-17

11

alfanum

Az adatszolgáltató adószáma, ki-

töltése kötelező

18-23

6

num

A rekord sorszáma, 000001-től

indul, folyamatos sorszám

24-24

1

alfa

Jelleg (E/P/H)

25-54

30

alfanum

A vállalkozó neve, kitöltése kö-

telező. (a)

55-65

11

alfanum

A vállalkozó adószáma, kitöltése

kötelező (b)

66-77

12

alfanum

A működési engedély száma, ki-

töltése kötelező (c)

78-85

8

num

Az engedély kiadás, visszavonás,

módosítás időpontja ééééhhnn (d)

86-86

1

num

Kód (e)

05K70

Pozíció

Hossz

Típus

Adattartalom

5

alfanum

Rekordjel, fix adat: 05K70, ki-

töltése kötelező

6-6

1

alfa

üres (blank)

7-17

11

alfanum

Az adatszolgáltató adószáma, ki-

töltése kötelező, balra igazított,

jobbról blank feltöltéssel

18-23

6

num

A rekord sorszáma, 000001-től

indul, folyamatos sorszám, kitöl-

tése kötelező

24-24

1

alfa

Jelleg (E/P/H)

25-35

11

alfanum

Az adatszolgáltató jogelődjének

adószáma.

Csak akkor kitöltendő, ha a jog-

utód a jogelődje kötelezettségét

teljesíti

36-36

1

alfa

Az adatszolgáltatás teljesítésének

oka -letét őrzés megszűnt

37-37

1

alfa

Az adatszolgáltatás teljesítésének

oka - letét őrzésre átvétel

38-38

1

alfa

Az adatszolgáltatás teljesítésének

oka - letét őrzés megszűnt, letét-

kezelő külföldi

39-46

8

num

letéti őrzés megszüntetés/átvétel

időpontja (ééééhhnn)

47-57

11

alfanum

A programszervező adószáma,

kitöltése kötelező, balra igazított,

jobbról blank feltöltéssel

58-68

11

alfanum

Elismert program nyilvántartási

száma

69-98

30

alfanum

(új/régi) letétkezelő cégneve

99-109

11

alfanum

Az (új/régi) letétkezelő adószá-

ma, balra igazított, jobbról blank

feltöltéssel

110-129

20

alfanum

(új/régi) letétkezelő székhelye:

ország

130-149

20

alfanum

(új/régi) letétkezelő székhelye:

város/település

150-179

30

alfanum

A magánszemély házassági neve

180-209

30

alfanum

A magánszemély születési neve

210-220

11

alfanum

A magánszemély adóazonosító

száma, kitöltése kötelező.

Balraigazított jobbról blank fel-

töltéssel.

221-232

12

alfanum

Értékpapír kódja (a)

233-236

4

alfanum

Értékpapír fajtája (b)

237-247

11

num

Szokásos piaci érték (c)

15. sz. melléklet A 2004. évre vonatkozó mágneses adathordozón vagy elektronikus úton történő folyamatos adatszolgáltatás általános szabályai. Akár mágneses adathordozón, akár elektronikus úton történik az adatszolgáltatás, a fájlok szerkezete és formai előírásai mindkét esetben azonosak!
Adattartalmukat 852-es kódkészlettel kell megadni.
A fájlok azonosítóját (fájl neveket) a következők szerint kell képezni:
XXXXXXXX. kiterjesztés ahol XXXXXXXX az adatszolgáltató törzsszáma
vagy
XXXXXXXXXX. kiterjesztés, ahol XXXXXXXXXX az adatszolgáltató adóazonosító jele
Egy adatszolgáltatáson belül vagy csak törzsszámos, vagy csak adóazonosító jeles fájlok szerepelhetnek!
A kiterjesztés szerkezete: bizonylattípusjel-Z Z a fájl sorszáma (az első 0, majd 1,2,...9,A,B,C,.. folyamatosan növekvő sorrendben) .
A bizonylattípusjel, a következők szerint kódolt:
M29/2004 fix hossz megadásban =>04M29
M29/2004 változó hossz megadásban =>04M29V
M29/3/2004 adóazonosítós adóstárs
adatok =>04M29XA
M29/4/2004 természetes azonosítós
adóstárs adatok =>04M29XB
M29/2/2004 eltartottak adatai =>04M29XC
M63/2004 =>04M63
2004K32 =>04K32
2004K32 II.blokk adatai =>04K32XA
2004K32 III.blokk adatai =>04K32XB
2004K32 IV.blokk adatai =>04K32XC
2004K32 V.blokk adatai =>04K32XD
2004K30 =>04K30
2004K33 =>04K33
2004K36 =>04K36
2004K37 =>04K37
2004K43 =>04K43
2004K44 =>04K44
2004K46 =>04K46
2004K47 =>04K47
2004K48 =>04K48
2004K50 =>04K50
2004K51 =>04K51
2004K52 =>04K52
2004K53 =>04K53
2004K54 =>04K54
2004K55 =>04K55
2004K56 =>04K56
2004K57 =>04K57
2004K58 =>04K58
2004K59 =>04K59
2004K61 =>04K61
2004K64 =>04K64
2004K65 =>04K65
2004K70 =>04K70
2004K71 =>04K71
2004K72 =>04K72
2004K73 =>04K73
Pl. ha a 12345678 adószámú adatszolgáltató adatszolgáltatása két változó hossz megadású M29/2004-es fájlból, egy M29/2/2003 (eltartottak) fájlból és két 2004K30-as adatfájlból áll, akkor a hordozó(ko)n a következő nevű fájlok szerepelnek:
12345678.04M29V-0, 12345678.04M29VJ,
12345678.04M29XC-0, 12345678.04K30-0,
12345678.04K.30-1
Numerikus mezők kitöltése (típus: num)
-előjel nélkül
-jobbra igazított, balról vezető nullákkal teljes hosszra feltöltve
Szöveges mezők kitöltése (típus: alfa, alfamim)
-balra igazítva, "blank"-kel (space) teljes hosszra feltöltve
-a magyar ékezetes kis és nagybetűk táblázata

á=160

A=181

é=130

É=144

í=161

Í=214

ó=162

Ó=224

ö=148

Ö=153

ő=139

Ő=138

ú=163

Ú=233

ü=129

Ü=154

ű=251

Ű=235

-a rekordsorszám kitöltése kötelező, jobbra igazított, numerikus, 1-től induló, egyesével növekvő
-folytatásfájlok esetén a rekordokban lévő sorszám is folyamatosan növekvő legyen
-fájlszervezés soros (text) és csak az!
-tömörített állomány nem lehet
-a rekord végjel CR LF
-a fájlvégjel Ctrl+Z
-a mezők tartalmának helyes kitöltéséhez kérjük, figyelmesen tanulmányozzák a bizonylatok kitöltési útmutatóját!
A mágneslemezes adatszolgáltatás általános szabályai:
-a lemezen jól olvashatóan az adatszolgáltató és a bizonylattípusok nevét is fel kell tüntetni
- Figyelem! Csak azok az adatszolgáltatások kerülnek feldolgozásra, amelyek az adatkísérő-lappal megegyező bizonylattípusokat tartalmaznak!
Elektronikus úton teljesített adatszolgáltatás esetén:
A fájl-leírásnak megfelelő formátumban előzőleg létrehozott állományokat az ügyfélhez telepített megfelelő adóévi (eKONéé) kliens program segítségével lehet továbbítani az adóhatósághoz. A küldés módjáról részletes információt a kliens program felhasználói útmutatója ad.
Fontos!
Az adatszolgáltatás szabályai megegyeznek a 8004/2004. (AEÉ. 13) és 8005/2004. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatóban közöltekkel, kivéve az adatszolgáltatás jellege sorok, és a 2004K55-ÖS szabályai, mert az kiegészül a jogelőd adószámával.
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.