8007/2004. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztató

az NY63/2004. számú bevallást helyettesítő nyilatkozatot benyújtó mezőgazdasági őstermelő 15 százalékos egészségügyi hozzájárulásának M63/2004. számú nyomtatványon történő megállapításához

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Annak a tételes költségelszámolást választó mezőgazdasági őstermelőnek, illetve ilyen igazolvány birtokában annak a családi gazdálkodónak, illetőleg a családi gazdaság tagjának, aki a munkáltatója felé 2005. január 15-ig az NY63/2004. számú bevallást helyettesítő (egyszerűsített) nyilatkozaton közli a mezőgazdasági őstermelésből származó bevételét, ha az meghaladta a 600 000 forintot, és az előlegként befizetett egészségügyi hozzájárulás összegét, a munkáltatója köteles a 15 százalékos mérték...

8007/2004. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztató
az NY63/2004. számú bevallást helyettesítő nyilatkozatot benyújtó mezőgazdasági őstermelő 15 százalékos egészségügyi hozzájárulásának M63/2004. számú nyomtatványon történő megállapításához
Annak a tételes költségelszámolást választó mezőgazdasági őstermelőnek, illetve ilyen igazolvány birtokában annak a családi gazdálkodónak, illetőleg a családi gazdaság tagjának, aki a munkáltatója felé 2005. január 15-ig az NY63/2004. számú bevallást helyettesítő (egyszerűsített) nyilatkozaton közli a mezőgazdasági őstermelésből származó bevételét, ha az meghaladta a 600 000 forintot, és az előlegként befizetett egészségügyi hozzájárulás összegét, a munkáltatója köteles a 15 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás-különbözetet megállapítani, bevallani és megfizetni.
A nyilatkozat alapulvételével a munkáltató megállapítja a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás összegét. Egészségügyi hozzájárulást a bevétel 5 százaléka után kell fizetni 15 százalékos mértékben.
A megállapított egészségügyi hozzájárulás összegéből le kell vonni az esetlegesen - igazoltan - befizetett előlegek összegeit. A bevallást olyan összeg(ek) ben kell teljesíteni, amilyen összeg(ek) ben a különbözetet, illetőleg a különbözet részleteit a munkáltató a munkabérből levonja. A bevallás hónapja(i) az(ok) az elszámolási hónap(ok), amely (ek) ben az egészségügyi hozzájárulás-különbözet egészét vagy egy részét a munkabérből levonták.
Igazolásként kell elfogadni azokat a befizetési bizonylatok (csekkek) másolatait, amelyekről a munkavállaló azt nyilatkozza, hogy azok 2004. évre 15 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás címen kerültek befizetésre. (Célszerű a nyilatkozat átvételekor a csatolt befizetési bizonylatokkal kapcsolatban felhívni a munkavállaló figyelmét arra, hogy azokat a befizetéseket, amelyeket 2004. évben teljesített, de a 2004. évet megelőző időszakra történt a befizetés, ebben a tekintetben nem lehet figyelembe venni.) A befizetési bizonylatok másolatait csak abban az esetben lehet igazolásként elfogadni, ha azokon a befizetést az MNB 10032000-06056212-es egészségügyi hozzájárulás számlaszámra teljesítették.
A levonás utáni különbözetet a dolgozó az Art. jövedelemadó-különbözet levonására vonatkozó szabályai szerint köteles megfizeti. A különbözet elszámolásának részletes szabályai a személyi jövedelemadó bevallásával és elszámolásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról szóló tájékoztató II. 3. pontja alatt találhatók. Abban az esetben, ha a jövedelemadó-hátralék és az egészségügyi hozzájárulás teljes összegének levonására - a munkabérből való levonás szabályai szerint -nincs lehetőség, a levonást a kötelezettségek arányában kell teljesíteni. Az Art.-ben meghatározott levonási lehetőség kimerítése esetén a T29/2004-es lapon kell a magánszemély állandó lakóhelye szerint illetékes állami adóhatóságot értesíteni az egészségügyi hozzájárulás fennálló tartozásáról.
Az M63/2004-es nyomtatványnak megfelelő adattartalommal vagy az Internetről letöltött program segítségével gépi adathordozón vagy elektronikus úton kell adatot szolgáltatnia a munkáltatónak azokról a 15 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás elszámolásokról, amelyek alapján a munkáltató a mezőgazdasági őstermelést folytató munkavállalója által benyújtott NY63/2004. számú nyilatkozat alapján a munkabéréből jövedelemadó-hátralék levonására vonatkozó szabályok szerint egészségügyi hozzájárulás-különbözetet von le, vagy fizet ki a munkavállaló részére.
Az adatszolgáltatást az A/2004/M adatkísérő lap csatolása mellett lehet teljesíteni. Az adatkísérő lap egyben az adatszolgáltatás igazolására is szolgál.
Az adatszolgáltatást elektronikus úton vagy gépi adathordozón 2005. május 20-áig kell teljesíteni.
A magánszemély adózó 100 ezer forintig, más adózó 200 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha az adatszolgáltatási kötelezettségét késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal vagy hiányosan teljesíti.
A 2004. évről teljesítendő adatszolgáltatással kapcsolatban kiszabható bírság felső határa az adatszolgáltatással érintett magánszemélyek számának és - az adózóra egyébként vonatkozó - bírság, törvényben rögzített legmagasabb értékének szorzata.
Ilyen mulasztási bírság terhelheti azt az adózót is, aki (amely) az adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti.
Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén a mulasztási bírság megállapításával egyidejűleg az adóhatóság az adózót - határidő kitűzésével - teljesítésre hívja fel. A kiszabott bírság kétszeresét kell újabb határidő kitűzésével megállapítani, ha a teljesítésre kötelező, előző határozatban előírt határidőt az adózó elmulasztotta. A kötelezettség teljesítése esetén az e bekezdés alapján kiszabott bírság korlátlanul mérsékelhető.
Elektronikus úton, elektronikus aláírás alkalmazásával teljesíti adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adók tekintetében az az adózó, amelynek (akinek) adóztatási feladatait a kiemelt adózók igazgatósága látja el, valamint 2004. február 1-jétől a 3 000 legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózó. Azt az értékhatárt, amely alapján a legnagyobb adóteljesítménynyel rendelkező adózók ellenőrzésre kiválaszthatók, a pénzügyminiszter rendeletben határozza meg.
Kitöltési útmutató az M63/2004. számú nyomtatványhoz (1. sz. melléklet)
A nyomtatványnak megfelelő adattartalommal a munkáltató és a dolgozó adataira vonatkozó sorok mindegyikét ki kell tölteni. A magánszemély természetes azonosító adatait teljes körűen fel kell tüntetni az adóazonosító jel közlésével együtt.
A nem magyar állampolgárságú munkavállaló esetében is fel kell tüntetni az adóazonosító jelet, tekintettel arra, hogy az őstermelői igazolvány kiállításának az egyik feltétele az adóazonosító jel megléte.
Abban az esetben, ha a munkavállaló a termőföldről szóló törvény szerinti családi gazdálkodónak minősül, illetve a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtag, fel kell tüntetni a családi gazdaság nyilvántartási számát is.
Az adatszolgáltatás pótlásának és helyesbítésének részletes szabályai a 8004/2004. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztató IV. fejezetében találhatók. Az adatszolgáltatás jellegének feltüntetésére szolgáló helyen minden esetben fel kell tüntetni a megfelelő betűjelet (Eredeti adatszolgáltatás: E, Adatszolgáltatás pótlása: P, Adatszolgáltatás helyesbítése: H) . Az adott mező üresen nem maradhat.
A nyomtatvány kitöltése:
631. sor: Ha a munkavállaló őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, illetve családi gazdálkodó, vagy családi gazdaság tagja és tételes költségelszámolási módot alkalmaz, vagy tételes költség elszámolási módot alkalmazó mezőgazdasági kistermelőnek tekintendő, továbbá az ebből
származó éves bevétele a 600 ezer forintot meghaladta, de a 3 millió forintot nem haladta meg és rendelkezik a bevétele 20 százalékának megfelelő, a tevékenységével összefüggésben felmerült kiadásokról számlával, és az őstermelői jövedelem levezetése, bevallása helyett az NY63-as nyilatkozatában nyilatkozott az adóévi összes bevételéről, akkor nyilatkozat szerinti bevételt kell ebbe a sorba átvezetni.
632. sor: Ha a munkavállalónak (mezőgazdasági kistermelőnek) a 0407-es bevallást nem kell kitöltenie és beküldenie a nyilatkozata szerint, úgy azt a 632. sorban "X" beírásával kell jelölni. Az NY63-as nyilatkozat 632. sora is a bevallással egyenértékű. Ha nyilatkozatán a magánszemély üresen hagyta a jelölésre szolgáló négyzetet, akkor nyilatkozata szerint a lakóhelye szerinti illetékes adóhatósághoz a 0407-es adóbevallást be fogja nyújtani. Ebben az esetben a négyzet üresen marad.
633.sor: Ebben a sorban, ha a munkavállaló mezőgazdasági kistermelőként 2005. évre átalány szerinti adózást kíván választani - melyről az NY63/2004-es nyomtatvány 633. sorában nyilatkozott - igen válasz esetén "X"-et kell szerepeltetni.
634. sor: Ebbe a sorba kell beírni a 631. sorban feltüntetett bevétel 5 százalékát.
635.sor: Ebben a sorban kell a 634. sor összege után kiszámított 15 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás összegét közölni.
636. sor: Ebben a sorban az adózó által előlegként igazoltan befizetett összeget kell feltüntetni (az NY63-as nyilatkozat 640. sorában szereplő összeg, feltéve, hogy a munkáltató felé igazolta a befizetést a magánszemély)
637.sor: Ez a sor akkor tartalmaz
adatot, ha a megállapított kötelezettség (635. sor) meghaladja a teljesített befizetés összegét (636. sor) .
638. sor: Amennyiben a teljesített befizetés összege (636. sor) meghaladja a kötelezettség összegét (635. sor), a különbözetet ebben a sorban kell szerepeltetni.
A tájékoztató részét képezi a 2004. évre vonatkozó gépi adathordozón történő adatszolgáltatás általános szabályait összefoglaló 2. számú melléklet.
Dr. Király László György s.k.
az Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnöke
2. sz. melléklet A 2004. évre vonatkozó mágneses adathordozón vagy elektronikus úton történő adatszolgáltatás általános szabályai Akár mágneses adathordozón, akár elektronikus úton történik az adatszolgáltatás, a fájlok szerkezete és formai előírásai mindkét esetben azonosak!
Adattartalmukat 852-es kódkészlettel kell megadni.
A fájlok azonosítóját (fájl neveket) a következők szerint kell képezni:
XXXXXXXX. kiterjesztés ahol XXXXXXXX az adatszolgáltató törzsszáma
vagy
XXXXXXXXXX. kiterjesztés, ahol XXXXXXXXXX az adatszolgáltató adóazonosító jele
Egy adatszolgáltatáson belül vagy csak törzsszámos, vagy csak adóazonosító jeles fájlok szerepelhetnek!
A kiterjesztés szerkezete: bizonylattípusjel-Z Z a fájl sorszáma (az első 0, majd 1,2,...9,A,B,C,.. folyamatosan növekvő sorrendben) .

A bizonylattípusjel a következõk szerint

kódolt:

M29/2004 fix hossz megadásban

=>04M29

M29/2004 változó hossz megadásban

=>04M29V

M29/3/2004 adóazonosítós adóstárs

adatok

=>04M29XA

M29/4/2004 természetes azonosítós

adóstárs adatok

=>04M29XB

M29/2/2004 eltartottak adatai

=>04M29XC

M63/2004

=>04M63

2004K32

=>04K32

2004K32 II. blokk adatai

=>04K32XA

2004K32 III.blokk adatai

=>04K32XB

2004K32 IV.blokk adatai

=>04K32XC

2004K32 V.blokk adatai

=>04K32XD

2004K30 =>04K30

2004K33 =>04K33

2004K36 =>04K36

2004K37 =>04K37

2004K43 =>04K43

2004K44 =>04K44

2004K46 =>04K46

2004K47 =>04K47

2004K48 =>04K48

2004K50 =>04K50

2004K51 =>04K51

2004K52 =>04K52

2004K53 =>04K53

2004K54 =>04K54

2004K55 =>04K55

2004K56 =>04K56

2004K57 =>04K57 2004K58 =>04K58 2004K59 =>04K59

2004K61 =>04K61 2004K64 =>04K64 2004K65 =>04K65

2004K70 =>04K70 2004K71 =>04K71 2004K72 =>04K72 2004K73 =>04K73

Pl. ha a 12345678 adószámú adatszolgáltató adatszolgáltatása két változó hossz megadású M29/2004-es fájlból, egy M29/2/2003 (eltartottak) fájlból és két 2004K30-as adatfájlból áll, akkor a hordozó(ko) n a következő nevű fájlok szerepelnek:

12345678.04M29V_0,

12345678.04M29V_1,

12345678.04M29XC_0,

12345678.04K30_0,

12345678.04K30 1

Numerikus mezők kitöltése (típus: num)
-előjel nélkül
-jobbra igazított, balról vezető nullákkal teljes hosszra feltöltve
Szöveges mezők kitöltése (típus: alfa, alfanum)
- balra igazítva, "blank"-kel (space) teljes hosszra feltöltve
-a magyar ékezetes kis és nagybetűk táblázata

á=160

Á=181

é=130

É=144

í=161

Í=214

ó=162

Ó=224

ö=148

Ö=153

õ=139

Õ=138

ú=163

Ú=233

ü=129

Ü=154

û=251

Û=235

- a rekordsorszám kitöltése kötelező, jobbra igazított, numerikus, 1-től induló, egyesével növekvő
- folytatásfájlok esetén a rekordokban lévő sorszám is folyamatosan növekvő legyen
-fájlszervezés soros (text) és csak az!
-tömörített állomány nem lehet
-a rekord végjel CR LF
-a fájlvégjel Ctrl+Z
- a mezők tartalmának helyes kitöltéséhez kérjük, figyelmesen tanulmányozzák a bizonylatok kitöltési útmutatóját!
A mágneslemezes adatszolgáltatás általános szabályai:
- a lemezen jól olvashatóan az adatszolgáltató és a bizonylattípusok nevét is fel kell tüntetni
- Figyelem! Csak azok az adatszolgáltatások kerülnek feldolgozásra, amelyek az adatkísérő-lappal megegyező bizonylattípusokat tartalmaznak!
Elektronikus úton teljesített adatszolgáltatás esetén: A fájl-leírásnak megfelelő formátumban előzőleg létrehozott állományokat az ügyfélhez telepített megfelelő adóévi (eKONéé) kliens program segítségével lehet továbbítani az adóhatósághoz. A küldés módjáról részletes információt a kliens program felhasználói útmutatója ad.
04M63

Pozíció

Hossz

Típus

Adattartalom

1-5

5

alfanum

Rekordjel, fix adat: 04M63

6-6

1

alfa

üres (blank)

7-17

11

alfanum

A munkáltató adóazonosító  szá-

ma,           kitöltése          kötelezõ.

Balra igazított, jobbról blank fel-

töltéssel.

18-23

6

num

A   rekord   sorszáma,   000001-tõl

indul, folyamatos sorszám, kitöl-

tése kötelezõ

24-24

1

alfa

Az       adatszolgáltatás       jellege

(E/P/H)

25-35

11

alfanum

Jogelõd   adószáma.   Csak   akkor

kitöltendõ,  ha a jogutód a jog-

elõdje kötelezettségét teljesíti

36-65

30

alfanum

A dolgozó neve, kitöltése kötele-

zõ, balra igazított, jobbról blank

feltöltéssel

66-95

30

alfanum

Születési    név.    Balra   igazított,

jobbról blank feltöltéssel

96-105

10

alfanum

A dolgozó adóazonosító jele. Ki-

töltése kötelezõ.

106-113

8

num

A      dolgozó      születési      ideje

(ééééhhnn). Kötelezõ kitölteni.

114-133

20

alfanum

A dolgozó születési helye. Köte-

lezõ kitölteni.

134-137

4

num

A  dolgozó  lakcímének irányító-

száma. Kötelezõ kitölteni.

138-157

20

alfanum

A dolgozó lakcíme: helység. Kö-

telezõ kitölteni.

158-187

30

alfanum

A   dolgozó   lakcíme:   utca,   ház-

szám. Kötelezõ kitölteni.

188-212

25

alfa

A dolgozó állampolgársága. Kö-

telezõ kitölteni.

213-242

30

alfanum

A dolgozó anyja neve. Kötelezõ

kitölteni.

243-250

8

num

Családi gazdálkodás nyilvántartá-

si száma

251-261

11

num

Bevételi nyilatkozat Ft (631a)

262-262

1

alfa

0407-es bevallást pótló nyilatko-

zat (632a)

263-263

1

alfa

Átalányadózási mód választása a

2005-ös adóévre (633a)

264-274

11

num

Mezõgazdasági        õstermelésbõl

származó   bevétel   összegének  5

%-a (634a)

275-285

11

num

A bevétel 5 %-a után fizetendõ 15

%-os   egészségügyi   hozzájárulás

összege (635a)

286-296

11

num

Befizetett 15  %-os egészségügyi

hozzájárulás összege (636a)

297-307

11

num

Befizetendõ   15   %-os   egészség-

ügyi hozzájárulás összege (637a)

308-318

11

num

Visszajáró 15 %-os egészségügyi

hozzájárulás összege (638a)

Hivatkozó joganyagok

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató a 2006. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!

Előfizetési csomagajánlataink

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.