28/2000. (X. 11.) EüM rendelet

a tűzvédelem és a műszaki mentés egészségügyi ágazatra vonatkozó különös szabályairól

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 47. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a belügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:
E rendelet hatálya a tulajdoni formától és a fenntartótól függetlenül az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerinti valamennyi egészségügyi szolgáltatóra (a továbbiakban: intézmény), az intézménnyel munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyb...

28/2000. (X. 11.) EüM rendelet
a tűzvédelem és a műszaki mentés egészségügyi ágazatra vonatkozó különös szabályairól
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 47. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a belügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:
1. §
E rendelet hatálya a tulajdoni formától és a fenntartótól függetlenül az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerinti valamennyi egészségügyi szolgáltatóra (a továbbiakban: intézmény), az intézménnyel munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állókra (a továbbiakban: munkavállaló), valamint - jelenlétük idejére - az intézményben bármilyen jogcímen tartózkodó személyekre terjed ki.
2. §
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője (a továbbiakban: vezető) gondoskodik:
a) a Tv.-ben meghatározott esetben az intézmény tűzvédelmi szabályzatának (a továbbiakban: Szabályzat) és tűzriadó tervének elkészítéséről, naprakész állapotban tartásáról, az azokban foglalt rendelkezések betartásáról, szükség szerinti gyakoroltatásáról;
b) a tűzvédelmi feladatokat ellátó szervezet (személy) kijelöléséről, működési feltételeinek biztosításáról.
3. §
(1) A Szabályzat tartalmának kialakításakor - arra vonatkozó jogszabályokban foglaltakon túlmenően - figyelemmel kell lenni különösen:
a) az intézményben napszakonként változó létszámú munkavállalókra;
b) a betegek kimentésére rendelkezésre álló helyi, illetve a ténylegesen szükséges létszámra, különös tekintettel a mozgásképtelen vagy korlátozottan mozgásképes személyek kimentésének módozataira és a befogadó hely megjelölésére;
c) az intézményben átmenetileg tartózkodók (látogatók, vizsgálaton megjelentek stb.) mentésének biztosítására;
d) a gyógyító munkához elengedhetetlen egészségügyi dokumentációk, valamint gépek, műszerek, egyéb eszközök stb. lehetőség szerinti mentésének megszervezésére.
(2) A Szabályzat mellékletét képező tűzriadó tervet a rendes munkaidő, illetve a csökkentett munkavállalói létszámmal működő időszakok figyelembevételével kell elkészíteni.
4. §
(1) A vezető a rendelet kihirdetésétől számított 90 napon belül a tűzvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseket felülvizsgálja, azokat az e rendeletben foglaltaknak megfelelően módosítja, illetve kiegészíti.
(2) A vezető a bekövetkezett tűzesetekről távbeszélőn haladéktalanul tájékoztatja munkaidőben az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumot, munkaidőn kívül annak központi ügyeletét. A bejelentést írásban is meg kell ismételni.
(3) Ha az egészségügyi szolgáltató a tűzeset következtében nem tud maradéktalanul eleget tenni területi, illetve szakmai ellátási kötelezettségének, erről a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalt is haladéktalanul értesítenie kell.
(4) A tűzeset kivizsgálásának eredményéről, a keletkezett károkról, a megállapított felelősök nevének és beosztásának feltüntetésével az egészségügyért felelős minisztert írásban tájékoztatni kell.
(5)
5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, egyidejűleg a 36/1981. (EüK 21.) EüM utasítás hatályát veszti.
Dr. Gógl Árpád s. k.,
egészségügyi miniszter
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.