26/1996. (XII. 6.) PM rendelet

a bűncselekmények vám- és pénzügyőrségi nyomozásának részletes szabályairól szóló 37/1991. (XII. 24.) PM rendelet módosításáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A büntetőeljárásról szóló 1973. évi I. törvény 404. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a legfőbb ügyésszel egyetértésben - a következőket rendelem el:
A bűncselekmények vám- és pénzügyőrségi nyomozásának részletes szabályairól szóló 37/1991. (XII. 24.) PM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"1. § A vám- és pénzügyőrség nyomozó hatóságai a büntetőeljárásról szóló 1973. évi I. törvényben (Be.) és ezen rendeletben foglalt előírások szerin...

26/1996. (XII. 6.) PM rendelet
a bűncselekmények vám- és pénzügyőrségi nyomozásának részletes szabályairól szóló 37/1991. (XII. 24.) PM rendelet módosításáról
A büntetőeljárásról szóló 1973. évi I. törvény 404. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a legfőbb ügyésszel egyetértésben - a következőket rendelem el:
1. § A bűncselekmények vám- és pénzügyőrségi nyomozásának részletes szabályairól szóló 37/1991. (XII. 24.) PM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"1. § A vám- és pénzügyőrség nyomozó hatóságai a büntetőeljárásról szóló 1973. évi I. törvényben (Be.) és ezen rendeletben foglalt előírások szerint végzik a Be. 16. §-ának (3) bekezdésében meghatározott bűncselekmények (a továbbiakban: pénzügyi bűncselekmények) nyomozását."
2. §
3. § Az R. 11. §-a (2) bekezdésének második mondata második fordulata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"..., a titoktartási kötelezettség miatti vallomásmegtagadással kapcsolatban az 1995. évi LXV. törvényben foglaltak az irányadók."
4. § Az R. 27. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"27. § A nyomozás során a vétségi eljárás szabályait kell alkalmazni a Btk. 274. §-ában, a 307. § (1) és (2) bekezdésében, a 309. § (2) bekezdésében, a 310. § (2) bekezdésében és a 312. § (2) bekezdésében meghatározott bűntettek esetében is."
5. § Az R. 33. §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"(3) A gyanúsított előzetes letartóztatása kezdeményezhető, amennyiben a hatóság úgy tartja, hogy az előzetes letartóztatás feltételei fennállnak és a lakhelyelhagyási tilalom már nem elegendő."
6. § Az R. 49. §-a (1) bekezdésének 3. mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"Ezeket a körözött személy lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes rendőr-főkapitányságra kell továbbítani. Tartózkodási hely hiányában a vám- és pénzügyőrség eljáró szervének székhelye szerint illetékes rendőrkapitányságnak kell megküldeni."
7. § Az R. 52. §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"(3) A rendőrségi hatáskörbe tartozó bűncselekmény miatt a feljelentést a rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 15/1994. (VII. 14.) BM rendelet szerint illetékes rendőrségi nyomozó hatóságnak kell megküldeni."
8. § Az R. 58. §-a (1) bekezdésének harmadik mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"A lefoglalásról készült jegyzőkönyv a lefoglalt dolgok mennyiségét, állapotát, pontos megnevezését és azonosításának módját tartalmazza."
9. § Az R. 63. §-a (1) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"A nyomozó hatóságok kötelesek értesíteni a BM Adatfeldolgozó Hivatal Útlevél Osztályát a büntetőeljárás megindításáról, ha az elkövető által megvalósított bűncselekmény büntetési tétele három évi szabadságvesztésnél súlyosabb."
10. § Az R. 67. §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"(3) A gyanúsítottat az első kihallgatáskor a Be. 87. §-ának (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nyilatkoztatni kell az életrajzi adatairól, és valamennyi kihallgatása előtt ki kell oktatni őt a Be. 87. § (2) bekezdésében foglalt jogairól."
11. § Az R. 72. §-a (1) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"A nyomozás során a védőnek kérelmére - megismerés céljából - át kell adni a gyanúsított vallomásáról és azokról az eljárási cselekményekről készült jegyzőkönyvet, amelyek lefolytatásánál jelen lehetett [Be. 134. § (3) bekezdése], továbbá a szakértői véleményt."
12. § Az R. 73. §-a (2) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"A nyomozási cselekményekről készült jegyzőkönyvben a Be. 135. §-a (2) bekezdésében foglaltakon túlmenően fel kell tüntetni azt is, hogy a hatósági tanúk az eljárásban nem érdekeltek."
13. § Az R. 75. §-ának (1) bekezdésében "a Be. 137. §-ának (2) bekezdésében" szövegrész helyébe "a Be. 137. §-ának (3) bekezdésében" szövegrész lép.
14. § Az R. 75. §-ának (2) bekezdésében "a Be. 137. §-a (4) bekezdésének" szövegrész helyébe "a Be. 137. §-a (5) bekezdésének" szövegrész lép.
15. § Az R. 105. §-ának (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"(5) Nem magyar állampolgár ügyében a nyomozás megtagadásáról, elrendeléséről, felfüggesztéséről és megszüntetéséről, valamint a személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedésekről a nyomozó hatóság legkésőbb 24 órán belül köteles telefaxon értesíteni a nem magyar állampolgár lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában a nyomozó hatóság székhelye szerint illetékes megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságot. A megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság részére megküldött értesítésnek az 1993. évi LXXXVI. törvény 58. § (1) bekezdésében [az e) pont kivételével] meghatározott adatokat kell tartalmaznia."
16. § Az R. 106. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"(2) A nem magyar állampolgárral szemben indított büntetőeljárás során a nyomozó hatóság az 1993. évi LXXXVI. törvény 53. § (1) bekezdése alapján nyilvántartott adatokból az R. 105. § (5) bekezdésében meghatározott adatkezelő szervtől kérhet adatszolgáltatást."
17. § Az R. 108. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"(2) Ha a határvámhivatal a hatáskörébe tartozó bűncselekmények nyomozásának megszüntetését indokoltnak tartja, az erre vonatkozó javaslatát rövid úton, haladéktalanul megküldi az ügyésznek."
18. § Az R. 110. §-ának a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"a) a magyar állampolgár elleni büntetőeljárás lefolytatása érdekében az iratokat az illetékes nyomozó hatósághoz továbbítja, ha az ügyész a nyomozást megrovás alkalmazása mellett megszünteti,"
19. § A rendelet 3. §-ának (2) bekezdésében, 4. §-a (1) bekezdésének a) pontjában és 85. §-ának (2) bekezdésében a "devizagazdálkodás megsértése bűncselekmény" szövegrész hatályát veszti és helyébe a "deviza-bűncselekmény" elnevezés lép.
20. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 4. §-a (1) bekezdésének b) pontjában a "és visszaélés jövedékkel" szövegrész, az R. 15. §-ának (5) bekezdése, az R. 48. §-ának (4) bekezdésében "a szövetkezeteket, az egyesületeket, az intézményeket" szövegrész, az R. 58. §-a (1) bekezdésének második mondata, az R. 77. §-ának (3) bekezdése, az R. 78. §-ának (1), (2), (3) bekezdése, az R. 79. §-a, az R. 85. §-a (1) bekezdésének első mondatában a "kivéve, ha ennek az intézkedésnek a megtétele a hatáskörébe tartozik (Be. 152. §)." szövegrész, az R. 85. §-ának (2) bekezdésében "illetve visszaélés jövedékkel" szövegrész, az R. 87. §-a (5) bekezdésének második mondata, az R. 93. §-ának (1) bekezdése, az R. 94. §-ának (2) bekezdésének második mondata, az R. 107. §-ának (2) és (3) bekezdése, az R. 107. §-a (5) bekezdésének második mondata, valamint az R. 108. §-ának (1) bekezdése, az R. 108. §-a (3) bekezdésének első mondatában lévő "és a megrovás foganatosítása" hatályát veszti.
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.