57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 44. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országos Környezetvédelmi Tanács véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
E rendelet hatálya az 1. és 2. mellékletben felsorolt gazdasági (termelő vagy szolgáltató) ...

57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 44. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országos Környezetvédelmi Tanács véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) E rendelet hatálya az 1. és 2. mellékletben felsorolt gazdasági (termelő vagy szolgáltató) tevékenység (a továbbiakban: ipari tevékenység) folytatására terjed ki.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a Magyar Honvédség szervezetei által folytatott ipari tevékenységekre, a külön jogszabály szerint környezetvédelmi engedélyköteles, illetve egységes környezethasználati engedélyköteles tevékenységekre, továbbá a működési engedélyköteles kereskedelmi tevékenységekre és a fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenységekre.
(3) Az 1. és 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenységek tartalmára vonatkozóan a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerében foglalt tartalmi meghatározások az irányadóak.
2. § (1) Az 1. és 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenység - a határon átnyúló szolgáltató tevékenység kivételével - csak a külön jogszabály szerinti telken, építményben vagy építményen belül önálló rendeltetési egységben (a továbbiakban együtt: telep) az e rendeletben meghatározottak szerint folytatható.
(2) A tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően folytatható
a) az 1. mellékletben meghatározott ipari tevékenység;
b) a 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenység
ba) a külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen, valamint
bb) nem ipari területen akkor, ha a telepként szolgáló építmény vagy építményben az önálló rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetésre 6 hónapnál nem régebbi véglegessé vált használatbavételi engedéllyel vagy tudomásulvétellel, illetve fennmaradási egyben használatbavételi engedéllyel rendelkezik.
(3) A (2) bekezdésben nem említett esetekben az ipari tevékenységet csak jogerős vagy végleges telepengedély birtokában lehet folytatni.
3. § (1) Bejelentéshez kötött ipari tevékenység esetében az ipari tevékenység folytatója az ipari tevékenység megkezdését megelőzően a 3. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon köteles a telep fekvése szerint illetékes település, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőnél (a továbbiakban: jegyző) írásban bejelenteni a folytatni kívánt ipari tevékenységet.
(2) A telepengedély kiadására irányuló kérelmet a 3. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon a jegyzőhöz kell benyújtani.
(3)
4. §
4/A. § (1) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 23. § (2) bekezdésében foglalt kizárási szabály alkalmazása esetén a telepengedély kiadása iránti eljárásban másodfokú hatóságként és felügyeleti szervként az 5/a. melléklet szerinti fővárosi és vármegyei kormányhivatal jár el.
(2) Az e rendelet szerinti telepengedély kiadása iránti eljárásban az ügyintézési határidő 30 nap.
5. § (1)
(2) Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott szakkérdésben az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére a telepengedélyezési eljárás tekintetében szakhatóságként kijelölt hatóság hat hónapig felhasználható előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki.
6. § (1) A jegyző a telepengedély iránti kérelem elbírálása során köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.
(2) A telepengedélyezési eljárásban ügyfélnek minősül a teleppel közvetlenül szomszédos, a teleppel közös határvonalú, telekhatárú ingatlan - ide nem értve a települési önkormányzat tulajdonában lévő kivett utat - tulajdonosa, társasház esetében a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, lakásszövetkezet esetében az elnök.
(3)
(4)
(5)
(6)
7. §
8. § (1) A jegyző a telepet - telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedély megadásával egyidejűleg, bejelentés-köteles tevékenység esetében a (2) bekezdésben meghatározott feltétel fennállásának vizsgálatát követően haladéktalanul - a 6. melléklet szerint vezetett nyilvántartásba veszi. A jegyző az általa vezetett nyilvántartást az interneten közzéteszi.
(2) Bejelentés-köteles tevékenység esetében a jegyző haladéktalanul köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e. A jegyző, amennyiben megállapítja, hogy az adott tevékenység a telepen nem végezhető, az ipari tevékenység végzését megtiltja és a telepet bezáratja.
9. §
10. § (1) Az ipari tevékenység végzője a telepengedély megadását, illetve a bejelentést követően a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást - az ipari tevékenység változtatását ide nem értve - haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.
(2) A jegyző az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi. Telepengedély-köteles tevékenység esetében a jegyző a nyilvántartásba való bejegyzést követően, a korábban kiadott telepengedély bevonásával egyidejűleg a módosított adatoknak megfelelő telepengedélyt ad ki.
(3) A telep használatára jogosult személyében történő változás esetén a (2) bekezdés szerinti eljárást kell alkalmazni, azzal, hogy a változást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult köteles bejelenteni.
(4) Az ipari tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a jegyzőnek a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni és - telepengedély-köteles tevékenység esetében - a telepengedélyt leadni. A telepet a jegyző törli a nyilvántartásból.
(5)
(6)
11. § (1)
(2) Abban az esetben, ha az ipari tevékenység folytatója
a) tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget, vagy
b) telepe a hatályos jogszabályi, valamint az engedély alapját képező feltételeknek nem felel meg,
és felszólítás ellenére sem teszi meg a szükséges intézkedéseket, a jegyző hivatalból vagy a vonatkozó jogszabályi előírások megtartásának ellenőrzésére egyébként jogosult más hatóság kezdeményezésére, az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb 90 napra, a tevékenység telephelyen történő gyakorlását felfüggesztheti, valamint a napi üzemeltetési, nyitvatartási időtartam meghatározásával vagy más módon korlátozhatja, vagy a telepet ideiglenesen bezárathatja.
(3) Amennyiben a tevékenység folytatója
a) telepengedély-köteles tevékenységet folytat telepengedély nélkül vagy bejelentés-köteles tevékenységet folytat bejelentés nélkül, vagy
b) a tevékenység gyakorlását felfüggesztő, korlátozó, illetve a telep ideiglenes bezárását elrendelő határozatban meghatározott időtartam alatt sem tesz eleget a határozatban foglaltaknak,
a jegyző az ipari tevékenység folytatását megtiltja, illetve a telepengedélyt visszavonja, és a tevékenységet, illetve a telepet törli a nyilvántartásból.
(4)
(5) A (3) bekezdés a) pontja a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény hatálya alá tartozó bejelentés-köteles ipari tevékenység tekintetében nem alkalmazható.
12. § A telepek engedélyezésével, bejelentésével és a nyilvántartásban feltüntetett adatok módosításával kapcsolatos eljárásokért a kérelmező, illetve a bejelentő igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni.
13. § A fővárosi és vármegyei kormányhivatal e rendelet alapján ellátott feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § f)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként az iparügyekért felelős miniszter gyakorolja.
14. § Felhatalmazást kap az iparügyekért felelős miniszter, hogy az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a telepek engedélyezésével, bejelentésével, a nyilvántartásban feltüntetett adatok módosításával kapcsolatos elsőfokú és jogorvoslati eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét, valamint a díj beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával és visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat rendeletben szabályozza.
15. § Ez a rendelet 2013. február 28-án lép hatályba.
16. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. és 9. cikkének való megfelelést szolgálja.
17. § (1)
(2)
(3) Nem kell telepengedély kiadására irányuló kérelmet benyújtani azon nem veszélyes és veszélyes hulladék gyűjtési tevékenység folytatása esetén, amelyet annak gyakorlója a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet alapján kiadott telepengedély, majd 2009. március 31-től a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint bejelentés alapján végzett. Ebben az esetben a tevékenység folytatását 2013. január 1-től telepengedély hiányában is jogszerűnek kell tekinteni.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
1. melléklet az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelethez Bejelentés-köteles tevékenységek 1. alsóruházat gyártása
2. acél tárolóeszköz gyártása
3. ágybetét gyártása
4. áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása
5. bányászati, építőipari gép gyártása
6. bőr, szőrme kikészítése
7. bőrruházat gyártása
8. csap, szelep gyártása
9. csapágy, erőátviteli elem gyártása
10. csiszolótermék gyártása
11. csomagolás-
12. egészségügyi kerámia gyártása
13. egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
14. egyéb bútor gyártása
15. egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása
16. egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
17. egyéb kerámiatermék gyártása
18. egyéb kötött, hurkolt ruházati termékek gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású ruházati termékek gyártása
19. egyéb műanyagtermék gyártása
20. egyéb nem vas fém gyártása
21. egyéb papír-, kartontermék gyártása
22. egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
23. egyéb szárazföldi személyszállítás vagy közúti áruszállítás, költöztetés alágazatba tartozó tevékenységek közül azon tevékenységek, amelyek esetében a tevékenységhez igénybe vett gépjárművet (gépjárműveket) külön jogszabály szerint telephelyen kell tárolni
24. egyéb textiláru gyártása m. n. s., kivéve a kéziszőttes-, necceltáru- és csipkekészítés, kézi hímzés
25. egyéb szivattyú, kompresszor gyártása
26. elektronikus orvosi berendezés gyártása
27. előre kevert beton gyártása
28. emelő-, anyagmozgató gép gyártása
29. evőeszköz gyártása
30. élelmiszer-, dohányipari gép gyártása
31. építési betontermék gyártása
32. építési gipsztermék gyártása
33. épületasztalos-ipari termék gyártása
34. falemezgyártás
35. felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)
36. fém épületelem gyártása
37. fémmegmunkálás
38. fémszerkezet gyártása
39. fémtartály gyártása
40. fűrészáru-gyártás
41. fűtőberendezés, kemence gyártása
42. gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása
43. gépjárműjavítás, -karbantartás
44. gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása
45. gőzkazán gyártása
46. gumiabroncs újrafutózása, felújítása
47. hangszergyártás
48. háztartási kerámia gyártása
49. háztartási villamos készülék gyártása
50. háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása
51. hidegen hajlított acélidom gyártása
52. hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása
53. hidegen húzott acélhuzal gyártása
54. hidegen húzott acélrúd gyártása
55. hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása
56. kohászati gép gyártása
57. kötőelem, csavar gyártása
58. központi fűtési kazán, radiátor gyártása
59. közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása
60. huzaltermék gyártása
61. illóolajgyártás
62. irodabútor gyártása
63. irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)
64. irodai papíráru gyártása
65. járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása
66. játékgyártás
67. kerámiacsempe, -lap gyártása
68. kerámia szigetelő gyártása
69. kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása
70. konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
71. konyhabútorgyártás
72. kőmegmunkálás
73. könnyűfém csomagolóeszköz gyártása
74. kötéláru gyártása
75. kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású harisnyafélék gyártása
76. kötött, hurkolt kelme gyártása
77. lábbeligyártás
78. lakat-, zárgyártás
79. máshová nem sorolt egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
80. máshová nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
81. máshová nem sorolt egyéb jármű gyártása
82. máshová nem sorolt egyéb nemfém ásványi termék gyártása
83. máshová nem sorolt egyéb speciális gép gyártása
84. mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
85. motorkerékpár gyártása
86. motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közútijármű-motor)
87. munkaruházat gyártása
88. műanyag csomagolóeszköz gyártása
89. műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása
90. műszaki kerámia gyártása
91. műszaki textiláru gyártása
92. nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása
93. nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)
94. nem villamos háztartási készülék gyártása
95. nyomdai tevékenység alágazatba tartozó tevékenységek
96. orvosi eszköz gyártása
97. papíripari gép gyártása
98. parkettagyártás
99. raktározás, tárolás (kivéve mezőgazdasági termények, mezőgazdasági vegyi termékek, műtrágya, nitrogénvegyület raktározása, tárolása)
100. síküveg továbbfeldolgozás
101. sportszergyártás, kivéve úszómedence gyártása
102. száloptikai kábel gyártása
103. számítógép, perifériás egység gyártása
104. szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatások közül a parkoló, parkolóhely, garázs üzemeltetése, kivéve a közút kezelője által üzemeltetett, közút területén vagy a közút területén kívüli közterületen létesített, illetőleg kijelölt várakozóhely
105. szerszámgyártás
106. szőnyeggyártás
107. szőrmecikk gyártása
108. tároló fatermék gyártása
109. testápolási cikk gyártása
110. textil-, ruházati, bőripari gép gyártása
111. táskafélék, szíjazat gyártása
112. textilszálak fonása
113. textilszövés
114. textil, szőrme mosása, tisztítása
115. tűzálló termék gyártása
116. villamos motor, áramfejlesztő gyártása
117. villamos világítóeszköz gyártása
118. nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása
2. melléklet az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelethez Telepengedély-köteles tevékenységek 1. acélcsőgyártás
2. alumínium gyártása, kivéve a timföld (alumínium-oxid) gyártása
3. dohánytermék gyártása
4. egyéb gumitermék gyártása
5. égetett agyag építőanyag gyártása
6. festék, bevonóanyag gyártása
7. fémalakítás, porkohászat
8. fémfelület-kezelés
9. fémöntés alágazatba tartozó tevékenységek
10. gumiabroncs, gumitömlő gyártása
11. habarcsgyártás
12. kőolaj-feldolgozás
13. máshová nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása
14. mezőgazdasági vegyi termék gyártása, raktározása, tárolás
15. mész-, gipszgyártás
16. műanyag építőanyag gyártása
17. műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása
18. műtrágya, nitrogénvegyület gyártása, raktározása, tárolása
19. nemesfémgyártás
20. papír csomagolóeszköz gyártása
21. papírgyártás
22. ólom, cink, ón gyártása
23. ragasztószergyártás
24. rézgyártás
25. szálerősítésű cement gyártása
26. szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása
27. tapétagyártás
28. tisztítószer gyártása
29. vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása
30. vegyi szál gyártása
31. nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása
32. veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása
3. melléklet az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelethez Az ipari tevékenység folytatásához szükséges bejelentés / engedély iránti kérelem adattartalma I. Az ipari tevékenység végzőjének adatai
1. Az ipari tevékenység végzőjének
1.1. neve
1.2. székhelye
1.3. cégjegyzékszáma vagy vállalkozói nyilvántartási száma
II. Telep adatai
1. Telep
1.1. tulajdonosa
1.2. címe
1.3. helyrajzi száma
1.4. használatának jogcíme
2. Telepen folytatni kívánt ipari tevékenység (tevékenységek)
3. Használnak-e a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben
a) külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést: Igen/Nem
b) külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó éghető vagy veszélyes folyadék tárolására szolgáló tartályt: Igen/Nem
c) ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket: Igen/Nem
d) legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV vagy nagyobb feszültségű villamos berendezést, rendszert: Igen/Nem
e) nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós vagy cseppfolyósított, illetve sűrítettgázüzemanyagtöltő-berendezést: Igen/Nem
4. Telep üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével
5. Telepengedély-köteles ipari tevékenység esetén környezetvédelmi tervfejezet
III. Keltezés, a bejelentő aláírása (bélyegzője), a kérelmező aláírása (bélyegzője)
4. melléklet az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelethez
5. melléklet az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelethez Tűzvédelmi hatóság ellenőrzéséhez, illetve szakhatósági állásfoglalásához kötött tevékenységek I. Szakhatósági állásfoglaláshoz kötött tevékenységek
1. egyéb gumitermék gyártása
2. festék, bevonóanyag gyártása
3. gumiabroncs, gumitömlő gyártása, kivéve gumiabroncs újrafutózása, felújítása
4. kőolaj-feldolgozás
5. máshová nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása
6. mezőgazdasági vegyi termék gyártása, raktározása, tárolása
7. műanyag építőanyag gyártása
8. műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása
9. műtrágya, nitrogénvegyület gyártása, raktározása, tárolása
10. papírgyártás
11. ragasztószergyártás
12. tapétagyártás
13. tisztítószer gyártása
14. szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása
15. vegyi szál gyártása
II. Ellenőrzéshez kötött tevékenységek
1. egyéb bútor gyártása
2. egyéb fa-, parafatermék, fonott áru gyártása
3. egyéb papír-, kartontermék gyártása
4. épületasztalos-ipari termék gyártása
5. falemezgyártás
6. fűrészárugyártás
7. gépjárműjavítás, karbantartás
8. gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása
9. hangszergyártás
10. háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása
11. közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása
12. illóolajgyártás
13. irodabútor gyártása
14. irodai papíráru gyártása
15. játékgyártás
16. konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
17. konyhabútorgyártás
18. kötött, hurkolt kelme gyártása
19. motorkerékpár gyártása
20. műanyag csomagolóeszköz gyártása
21. nyomdai tevékenység alágazatba tartozó tevékenységek
22. papír csomagolóeszköz gyártása
23. sportszergyártás, kivéve úszómedence gyártása
24. szőnyeggyártás
25. tároló fatermék gyártása
26. testápolási cikk gyártása
27. textilszálak fonása
28. textilszövés
29. textil, szőrme mosása, tisztítása
5/a. melléklet az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelethez A telepengedélyezési eljárásban kizárás esetén másodfokon eljáró kormányhivatalok

A

B

A telephely fekvése

A telepengedély kiadása iránti eljárásban másodfokú
hatóságként eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal

1.

Budapest főváros

Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal

2.

Pest vármegye

Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal

3.

Bács-Kiskun vármegye

Tolna Vármegyei Kormányhivatal

4.

Baranya vármegye

Somogy Vármegyei Kormányhivatal

5.

Békés vármegye

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal

6.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Heves Vármegyei Kormányhivatal

7.

Csongrád-Csanád vármegye

Békés Vármegyei Kormányhivatal

8.

Fejér vármegye

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal

9.

Győr-Moson-Sopron vármegye

Veszprém VármegyeiKormányhivatal

10.

Hajdú-Bihar vármegye

Heves Vármegyei Kormányhivatal

11.

Heves vármegye

Nógrád Vármegyei Kormányhivatal

12.

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal

13.

Komárom-Esztergom vármegye

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal

14.

Nógrád vármegye

Heves Vármegyei Kormányhivatal

15.

Somogy vármegye

Tolna Vármegyei Kormányhivatal

16.

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Heves Vármegyei Kormányhivatal

17.

Tolna vármegye

Somogy Vármegyei Kormányhivatal

18.

Vas vármegye

Zala Vármegyei Kormányhivatal

19.

Veszprém vármegye

Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal

20.

Zala vármegye

Somogy Vármegyei Kormányhivatal

6. melléklet az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelethez Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján a telepekről vezetett nyilvántartás

A jegyző által

kiadott
nyilvántartási
szám

A bejegyzés
oka*

A bejegyzés időpontja

A telep

Az ipari tevékenység végzőjének

A telepen
végzett ipari
tevékenység

év

hó, nap

címe

helyrajzi száma

használatának
jogcíme

üzemelte-
tésének
időtartama,
műszakonként

a napi
munkavégzés

idejének
megjelölésével

neve

cégjegyzék-
száma, illetve

vállalkozói
nyilvántartásba
vételi száma

székhelye

* 1. engedély kiadása; 2. tevékenység bejelentése; 3. adat módosítása; 4. tevékenység változása; 5. engedély visszavonása; 6. telep megszűnése.
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.