A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény preambuluma helyébe a következő rendelkezés lép:
"Az Országgyűlés
felismerve, hogy a szövetkezeti forma nagymértékben képes társadalmi erőforrásokat hatékonyan egyesíteni, az elkülönült gazdasági szereplők helyzetét megerősíteni, a közösségteremtésben és ..." />

T/3753. számú törvényjavaslat indokolással - a szövetkezetekkel összefüggésben egyes törvények módosításáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Hatályát veszti a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 1. melléklet II. rész 3. pont a) alpontjában az " és a jelenléti ív" szövegrész.
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény preambuluma helyébe a következő rendelkezés lép:
"Az Országgyűlés
felismerve, hogy a szövetkezeti forma nagymértékben képes társadalmi erőforrásokat hatékonyan egyesíteni, az elkülönült gazdasági szereplők helyzetét megerősíteni, a közösségteremtésben és ...

T/3753. számú törvényjavaslat indokolással - a szövetkezetekkel összefüggésben egyes törvények módosításáról
2023. évi XXXIV. törvény a szövetkezetekkel összefüggésben egyes törvények módosításáról
1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosítása
1. §
Hatályát veszti a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 1. melléklet II. rész 3. pont a) alpontjában az " és a jelenléti ív" szövegrész.
2. A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosítása
2. §
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény preambuluma helyébe a következő rendelkezés lép:
"Az Országgyűlés
felismerve, hogy a szövetkezeti forma nagymértékben képes társadalmi erőforrásokat hatékonyan egyesíteni, az elkülönült gazdasági szereplők helyzetét megerősíteni, a közösségteremtésben és a közösségmegtartásban kiemelten értékes szerepet betölteni, továbbá felismerve, hogy a szövetkezet a tagjai javára, más társas vállalkozási formáktól eltérően működik és a működése során érvényre juttatja a Szövetkezetek Nemzetközi Szövetsége által kinyilvánított nemzetközi szövetkezeti alapelveket, amelyek a következők:
1. Önkéntes és nyitott tagság,
2. Demokratikus tagi ellenőrzés,
3. Tagok gazdasági részvétele,
4. Autonómia és függetlenség,
5. Oktatás, képzés, tájékoztatás,
6. Szövetkezetek közötti együttműködés,
7. Felelősség a közösségért,
elismerve, hogy a szövetkezetnek a fentiekre figyelemmel a gazdasági, társadalmi, környezeti, kulturális fenntarthatóság elősegítésében meghatározó a jelentősége, ösztönözni kívánja a szövetkezést és állami eszközökkel támogatást kíván nyújtani a szövetkezeti mozgalom továbbfejlődéséhez,
a következő törvényt alkotja:"
3. §
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"2. §
A szövetkezetek másodlagos szövetkezetet hozhatnak létre és működtethetnek. A másodlagos szövetkezet olyan szövetkezet, amelyet kizárólag szövetkezetek alapíthatnak abból a célból, hogy tevékenységük előmozdítása érdekében egy másodlagos szerveződési szintet alakítsanak ki."
4. §
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) Az iskolaszövetkezeti tagsági jogviszony megszűnik a tanulói vagy a hallgatói jogviszony megszűnését követően a diákigazolványra való jogosultság lejártával."
5. §
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény
a) 13/B. § (1) bekezdésében a "képzési célt" szövegrészek helyébe a "képzési és rekreációs célt" szöveg,
b) 13/B. § (2) bekezdésében a "képzési célt" szövegrész helyébe a "képzési és rekreációs célt" szöveg és a "továbbképzését fedezi" szövegrész helyébe a "továbbképzését, rekreációját fedezi" szöveg,
c) 13/B. § (3) bekezdésében a "képzési célt" szövegrész helyébe a "képzési és rekreációs célt" szöveg,
d) 13/B. § (4) bekezdésében a "képzési célt" szövegrész helyébe a "képzési és rekreációs célt" szöveg
lép.
3. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosítása
6. §
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:326. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
"(1) A szövetkezet nem természetes személy tagjainak száma nem haladhatja meg a taglétszám harmadát; a szövetkezetnek a szövetkezeti formában működő jogi személy tagjait a nem természetes személy tagok számítása során figyelmen kívül kell hagyni.
(2) A szövetkezet személyes közreműködést nem vállaló tagjainak száma nem haladhatja meg a taglétszám harmadát.
(3) A szövetkezet egyes tagjainak vagyoni hozzájárulása nem haladhatja meg a tőke harmincöt százalékát; a nem természetes személy tagok vagyoni hozzájárulásának összege nem haladhatja meg a tőke harmadát. A szociális szövetkezetek esetén a nem természetes személy tagok vagyoni hozzájárulásának összege nem haladhatja meg a tőke felét."
7. §
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:331. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) A szövetkezet létesítő okirata az alapszabály. Az alapszabály elfogadásához legalább három személy egybehangzó akaratnyilatkozata szükséges."
8. §
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:340. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
"(1) Az ügyvezetés köteles gondoskodni arról, hogy a közgyűlésről jegyzőkönyv készüljön. A jegyzőkönyv tartalmazza a közgyűlés helyét és idejét, a szövetkezet taglétszámát, a jelenlévők számát, a szavazásra jogosultak számát, továbbá a taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat, valamint az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, a szavazástól tartózkodókat vagy az abban részt nem vevőket.
(2) A szövetkezet ügyvezetése köteles a közgyűlési jegyzőkönyvet, a jelenléti ívet, valamint a képviseleti meghatalmazásokat tartalmazó okiratokat a szövetkezet dokumentumai között elhelyezni és megőrizni."
9. §
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:345. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"3:345. § [Igazgató elnök]
Háromfős taglétszámú szövetkezetben igazgató elnök jár el az igazgatóság hatáskörében. Tizenöt főnél kisebb taglétszámú szövetkezetben az alapszabály igazgatóság helyett igazgató elnöki tisztséget rendszeresíthet, aki az igazgatóság hatáskörében jár el."
10. §
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:354. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(5) Ha a szövetkezet tagjainak száma három fő alá csökken, hat hónapos határidőn belül a szövetkezet köteles megfelelő számú új tagot felvenni, vagy a szövetkezet átalakulását, egyesülését, jogutód nélküli megszüntetését elhatározni."
4. Záró rendelkezések
11. §
Ez a törvény a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
Általános indokolás
A szövetkezet mint modern, ugyanakkor értékes európai hagyományokkal rendelkező társas vállalkozási forma világviszonylatban meghatározó. A szövetkezetek érdekképviseleti világszervezeteként működő Szövetkezetek Nemzetközi Szövetsége (International Cooperative Alliance) aktuálisan publikált adatai szerint globálisan a szövetkezeti tagok száma hozzávetőlegesen egymilliárd, a szövetkezetek száma pedig hárommillió, a szövetkezetek közel hárommilliárd ember megélhetését biztosítják a világon. A szövetkezetnek a meghatározó volta komplex célkitűzéseire, a tagok számára nyújtott sokoldalú előnyeire, sajátos működési elveire és a forma rugalmasságára vezethető vissza. A szövetkezet ugyanis a gazdasági célok elérése mellett, valamint a tagok számára nyújtott gazdasági előnyök mellett, más jellegű, jellemzően társadalmi, kulturális célokkal és előnyökkel is rendelkezik, a szövetkezeti formának elvitathatatlan a szerepe a helyi közösségek megtartásában és fejlesztésében, a társadalmi integráció elősegítésében, illetve általában véve a szövetkezetek hozzájárulnak a környezeti, gazdasági, társadalmi, kulturális fenntarthatóság biztosításához. A szövetkezet működése szempontjából lényeges sajátosság az is, hogy a Szövetkezetek Nemzetközi Szövetsége nemzetközi szövetkezeti alapelvekben rögzíti "soft law" jelleggel a szövetkezeti működési jellemzőket, a szövetkezetspecifikus ismérveket. A nemzetközi szövetkezeti alapelvek jelentősége abban jelölhető meg, hogy az alapelvek a szövetkezeti szabályozások kiindulópontját jelentik, a szövetkezeti szabályozások azokra támaszkodnak.
Jelen törvényjavaslat a szövetkezeti forma fenti adatokkal igazolt jelentőségére és elismertségére, valamint jellemzőire figyelemmel olyan módosításokat tartalmaz, amelyek elősegítik Magyarországon, hogy a szövetkezet működéséhez köthető ismérvek nyilvánvalóvá, közérthetővé váljanak, a szövetkezetben rejlő előnyöket pedig minél szélesebb piaci szereplői kör realizálhassa. A törvényjavaslat ugyanakkor a jelenleg működő szövetkezetek gyakorlati igényeire is koncentrál, elősegítve a módosítások által azok eddigiekhez képesti hatékonyabb, eredményesebb működését.
Figyelemmel arra, hogy nemzetközi viszonylatban (például a finn, a portugál, a spanyol (baszk) szövetkezeti jogban) irányadó jó szabályozási megoldásnak tekinthető a nemzetközi szövetkezeti alapelvek mint a szövetkezetek működését alapvetően meghatározó működési rendezőelvek implikálása a szövetkezeti szabályozásokba annak érdekében, hogy megerősítésre kerüljön a szövetkezeti vállalkozások más társas vállalkozásoktól eltérő jellege, jelen törvényjavaslat a szövetkezetekről szóló törvény preambulumának ezirányú módosítását tartalmazza a nemzetközi szövetkezeti alapelvek felsorolásával. A preambulum továbbá összefoglalóan megjeleníti a szövetkezet lényegét és támogatásának indokait.
A széleskörű nemzetközi összehasonlítás azt is igazolja, hogy jelenleg globális színtéren a szövetkezetek minimális taglétszáma kevesebb, mint hét (így például: norvég, finn, svéd, német, osztrák, spanyol, spanyol - baszk, spanyol - katalán, portugál, litván, lett, szlovák, kanadai), jellemzően három. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) módosításának célja az, hogy a szövetkezetalapításokat a minimális taglétszám csökkentése által elősegítse és a szabályozás ne korlátot, hanem éppen ellenkezőleg ösztönzést jelentsen azon piaci szereplők számára, akiknek a szövetkezeti forma jó megoldásnak bizonyulhat. Értelemszerűen a szövetkezet minimális taglétszámára irányuló szabály módosítása maga után vonja a jogi személyek és a természetes személyek arányára vonatkozó, a kapcsolódó vagyonjogi természetű szabályt illető, a személyes közreműködést nem vállaló tagok arányát meghatározó, továbbá a szövetkezet megszűnése körében releváns rendelkezések módosítását is.
A szövetkezet szervezeti működéséhez kapcsolódó dokumentációra vonatkozóan a törvényjavaslat a szövetkezetek számára egy egyszerűsítést jelentő szabályt fogalmaz meg a gyakorlatból jelentkező igényekre tekintettel. Az alkalmazást segítő szabály az is a törvényjavaslatban, amely a szövetkezetnek egy a nemzetközi szabályozásban és gyakorlatban bevett szervezeti szintjének, a másodlagos szövetkezetnek a meghatározását tartalmazza. A hosszú távú cél az, hogy a piaci szereplők megismerjék a másodlagos szövetkezet alapításában rejlő lehetőséget és esély nyíljon arra, hogy a magyar szövetkezetek a másodlagos szövetkezeti formával is megjelenjenek mind a magyar, mind a nemzetközi piacokon.
A törvényjavaslat az unikális magyar szövetkezeti modellre, az iskolaszövetkezetre vonatkozóan is tartalmaz módosítást. Ennek célja, hogy az iskolaszövetkezet esetében, amely a tagjai számára rugalmas foglalkoztatási lehetőség keretei között megszerezhető munkatapasztalatot biztosít, a tagok oktatását és képzését elősegítő alap tekintetében egy kibővített tartalom kerüljön meghatározásra, mégpedig az iskolaszövetkezeti tagok rekreációját illetően.
Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, továbbá a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
Részletes indokolás
1. §
A Ptk. 3:340. § (1) bekezdésében foglalt, a közgyűlésről szóló jegyzőkönyv tartalmi elemeit rögzítő rendelkezés jelen javaslatban történő kiegészítésére, valamint a jelenléti ív, illetve a képviseleti meghatalmazásokat tartalmazó okiratok ügyvezetés általi megőrzésére irányuló szabályra figyelemmel a jelenléti ív csatolása a bejegyzési (változásbejegyzési) eljárás során indokolatlanná válik.
2. §
A preambulum módosított szövege kifejezésre juttatja a szövetkezeti forma komplex jelentőségét, továbbá - összhangban a nemzetközi viszonylatban jelentkező tendenciákkal - rögzíti a Szövetkezetek Nemzetközi Szövetsége által iránymutatásul meghatározott nemzetközi szövetkezeti alapelveket - meghatározva ezáltal a szövetkezetek sajátos működési jellemzőit. A módosított preambulum kiemeli továbbá a szövetkezetek gazdasági, társadalmi, kulturális, környezeti fenntarthatóságban betöltött, gyakorlatban igazolt értékes szerepét.
3. §
A szövetkezetek hatékonyabb működését segítheti elő az, hogy szövetkezetek alapításával másodlagos szövetkezet is létrehozható, mégpedig szerveződési szintként.
4. §
A módosítás az iskolaszövetkezeti tagsági jogviszony megszűnését a diákigazolványra való jogosultság lejártához köti.
5. §
A gyakorlati igényekre figyelemmel az iskolaszövetkezet közösségi alapja a tagság által megjelölt rekreációs célokra is felhasználható lesz.
6. §
Figyelemmel arra, hogy a módosítás szerint a szövetkezet alapszabályának elfogadásához legalább három személy egyező akaratnyilatkozata szükséges a korábbi legalább hét személy helyett, indokolt a szövetkezet alanyi körére irányadó további rendelkezések módosítása is. A természetes személyek és nem természetes személyek arányát meghatározó, továbbá a személyes közreműködést nem vállaló tagok arányára irányuló, valamint az egy tag által teljesíthető vagyoni hozzájárulás mértékét megállapító rendelkezések a jövőbeni minimum taglétszámra, a három személyre tekintettel kerülnek módosításra.
7. §
A rendelkezés értelmében legalább három személy egybehangzó akaratnyilatkozata elegendő a korábbi hét helyett ahhoz, hogy a szövetkezet alapszabálya elfogadásra kerüljön. A módosítás a szövetkezet minimum taglétszámát a korábbi hétről háromra csökkenti annak érdekében, hogy nagyobb eséllyel választhassák azon piaci szereplők a szövetkezetet mint társas vállalkozási formát, akiknek vagy amelyeknek célkitűzése és működésének jellege harmonizál a szövetkezet magyar jogban rögzített fogalmával.
8. §
A szövetkezet közgyűléséről szóló jegyzőkönyv tartalmi elemei kiegészítésre kerülnek annak érdekében, hogy a jegyzőkönyv tartalmazza azokat az információkat, amelyekből kiderül a közgyűlés határozatképessége.
9. §
A rendelkezés módosítása a szövetkezet minimum taglétszámának három személyre való csökkentése miatt indokolt. Értelemszerűen egy három személyből álló szövetkezet esetében az igazgatóság hatáskörébe tartozó feladatokat egy személynek szükséges ellátnia.
10. §
A rendelkezés módosítása a szövetkezet minimum taglétszámának három személyre való csökkentése miatt indokolt.
11. §
Hatályba léptető rendelkezés.
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.