59/2011. (IV. 18.) OSZÖ határozat

a 2010. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése - a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, illetve a könyvvizsgáló által véleményezett - a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LVXXVII. törvény 39/D. § (1) bekezdése; 39/G. § (4) bekezdése; az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 40. § (6) bekezdése -, illetve Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak alapján a 2010. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról - a könyvvizsgálói ...

59/2011. (IV. 18.) OSZÖ határozat
a 2010. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése - a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, illetve a könyvvizsgáló által véleményezett - a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LVXXVII. törvény 39/D. § (1) bekezdése; 39/G. § (4) bekezdése; az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 40. § (6) bekezdése -, illetve Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak alapján a 2010. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról - a könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott egyszerűsített éves költségvetési beszámoló alapján - az alábbi határozatot alkotja.
A határozat hatálya
I.
A határozat hatálya kiterjed az Országos Szlovén Önkormányzatra és költségvetési szerveire.
II.
Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei címrendjét teljeskörűen az 1. számú melléklet tartalmazza.
Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése
III.
A Közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi teljesített költségvetési
a) kiadási főösszegét 75 530 ezer forintban
b) bevételi főösszegét 80 218 ezer forintban állapítja meg.
A teljesített költségvetési bevételek
IV.
Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.
V.
Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit forrásonként - külön-külön címenként a 3. számú melléklet tartalmazza.
A teljesített költségvetési kiadások
VI.
(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzatai szerint - teljesített működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Közgyűlés a következők szerint határozza meg:
- Működési kiadások előirányzata összesen: 37 814 ezer Ft Ebből:
- személyi jellegű kiadások 18 032 ezer Ft
- munkaadókat terhelő járulékok 4 540 ezer Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások 14 329 ezer Ft
- speciális célú támogatások 913 ezer Ft
(2) A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
VII.
Felhalmozási előirányzatok
(1) Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 27 287 ezer Ft
- a beruházások teljesített előirányzata 512 ezer Ft
(2) Az Országos Szlovén Önkormányzat hiteltörlesztésének teljesített kiadásai összesen:
- rövid lejáratú hitel visszafizetése pénzügyi vállalkozásnak 26 775 ezer Ft
(3) Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásainak teljesítését feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
VIII.
Felújítási előirányzatok
(1) Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szerve teljesített felújítási előirányzatának kiadásai összesen: 1084 ezer Ft
(2) Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatának teljesített kiadásait célonként az 5. számú melléklet tartalmazza.
Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei tartaléka
IX.
Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei fel nem használt tartaléka összesen: 2896 ezer Ft, ebből
- általános tartalék: -
- céltartalék: 2896 ezer Ft
X.
Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei összes teljesített működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 6. számú melléklet tartalmazza.
A költségvetési létszámkeret az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szerveinél
XI.
(1) A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei ténylegesen felhasznált létszámkeretét a Munka Törvénykönyve alapján 5 főben hagyja jóvá az alábbiak szerint:
- teljes munkaidős: 3 fő
= szellemi foglalkoztatott: 2 fő = fizikai foglalkoztatott: 1 fő
- részmunkaidős: 2 fő
= napi 4 órában foglalkoztatott: 1 fő
= napi 2 órában foglalkoztatott: 1 fő
(2) Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei ténylegesen felhasznált létszám-előirányzatát a közgyűlés a 3. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
XII.
Az Országos Szlovén Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványa
(1) A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodása során keletkezett hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 11 327 ezer Ft-ban került jóváhagyásra.
(2) A jóváhagyott pénzmaradványt a 7. számú melléklet szerint használta fel.
XIII.
Az Országos Szlovén Önkormányzat 2010. évi vagyongazdálkodásának teljesítése
Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodásának jövedelmi, vagyoni helyzetét a következők szerint hagyja jóvá:
- Eszközök: 104 370 ezer Ft
- Források: 104 370 ezer Ft
A jóváhagyott mérleg kimutatást a 8. számú melléklet tartalmazza.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
K. m. f.
Ropos Márton s. k.,
elnök
1. számú melléklet Címrend a költségvetési határozat II. pontjához

Cím száma

Cím neve

1.

Országos Szlovén Önkormányzat

2.

Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala

3.

Kühár Emlékház (Szlovén Tájház)

2. számú melléklet Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzatai 2010. évi teljesített bevételei forrásonként

Bevételi jogcímek

2010. évi

Teljesítés

%-a

Eltérés
(mód. ei. teljesítés)

2010. évi
tény

Összesen

Összesenből működési

Összesenből felhalmozási

Eredeti
előir.

Módos.
előir.

Teljes.

Eredeti
előir.

Módos.
előir.

Teljes.

Eredeti
előir.

Módos.
előir.

Teljes.

I. Működési bevételek

654

716

654

716

109

Intézményi működési
bevételek

654

716

654

716

109

Önkormányzatok sajátos
működési bevételei

Illetékek

Helyi adók

Átengedett központi adók

Bírságok, pótlékok és
egyéb sajátos bevételek

II. Támogatások

41 600

41 600

41 600

41 600

41 600

41 600

100

Önkormányzatok
költségvetési támogatása

41 600

41 600

41 600

41 600

41 600

41 600

100

Bevételi jogcímek

2010. évi

Teljesítés

%-a

Eltérés
(mód. ei.

teljesítés)

2010. évi
tény

Összesen

Összesenből működési

Összesenből felhalmozási

Eredeti
előir.

Módos.
előir.

Teljes.

Eredeti
előir.

Módos.
előir.

Teljes.

Eredeti
előir.

Módos.
előir.

Teljes.

Felügyeleti szervtől kapott
támogatás

Működési költségvetés
támogatása

Intézményi felhalmozási
kiadások támogatása

Kormányzati felhalmozási
kiadások támogatása

Fejezeti kezelésű
előirányzatok támogatása

III. Felhalmozási és tőke
jellegű bevételek

Tárgyi eszközök,
immateriális javak
értékesítése

Önkorm. sajátos
felhalmozási és
tőkebevételei

Pénzügyi befektetések
bevételei

IV. Támogatás értékű
bevételek

3 300

9 106

9 106

5251

5251

3 300

3 855

3 855

100

Támogatásértékű
működési bevételek

5 251

5 251

5251

5251

100

Ebből tb-alapból átvett
pénzeszköz

3 300

3 855

3 855

3 300

3 855

3 855

100

Ebből tb-alapból átvett
pénzeszköz

Kiegészítések és
visszatérülések

V. Véglegesen átvett
pénzeszközök

26 775

28 087

28 087

2014

2014

26 775

26 073

26 073

100

Működési célú
pénzeszközátvétel Áht.-n
kívülről

2 014

2 014

2014

2014

100

Felhalmozási célú
pénzeszközátvétel Áht.-n
kívülről

26 775

26 073

26 073

26 775

26 073

26 073

100

VI. Támogatási kölcsönök
visszatérülése,
igénybevétele,
értékpapírok
kibocsátásának bevétele

VII. Hitelek

1 275

1 275

1275

1275

-

Működési célú hitel
felvétele

1 275

1 275

1275

1275

-

Felhalmozási célú hitel
felvétele

Bevételi jogcímek

2010. évi

Teljesítés

%-a

Eltérés
(mód. ei.

teljesítés)

2010. évi
tény

Összesen

Összesenből működési

Összesenből felhalmozási

Eredeti
előir.

Módos.
előir.

Teljes.

Eredeti
előir.

Módos.
előir.

Teljes.

Eredeti
előir.

Módos.
előir.

Teljes.

VIII. Pénzforgalom nélküli
bevételek

709

709

709

709

709

709

100

Előző évi előir.-maradvány,

pénzmaradvány

igénybevétele

709

709

709

709

709

709

100

XI. Belföldi értékpapírok
bevételei

75

75

75

75

-

Forgatási célú belföldi
értékpapírok értékesítése

75

75

75

75

-

X. Továbbadási kiegyenlítő,
függő, átfutó bevételek

Továbbadási bevételek

Függő, átfutó, kiegyenlítő
bevételek

Összesen:

73 734

81 506

80 218

43 659

51 578

50 290

30 075

29 928

29 928

98

3. számú melléklet Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi előirányzott és teljesített működési kiadásai, valamint létszáma Országos Szlovén Önkormányzat

Kiemelt kiadási előirányzatok

Tárgyévi

Teljesítés

%-a

Eltérés
(mód. ei.

teljesítés)

Tárgyévet

megelőző
év (tény)

Összesen

Összesenből működési

Összesenből felhalmozási

Eredeti
előir.

Módos.
előir.

Teljes.

Eredeti
előir.

Módos.

Teljes.

Eredeti

Módos.

Teljes.

Kiadások összesen

26 819

33 543

24 163

26 819

33 543

24 163

72

Ebből:

- személyi jellegű kiadások

9 050

9 050

8 198

9 050

9 050

8 198

91

- munkaadókat terhelő
járulékok

2 337

2 337

2 080

2 337

2 337

2 080

89

- dologi jellegű kiadások

14 632

18 347

9 615

14 632

18 347

9 615

52

- speciális célú
támogatások

800

913

913

800

913

913

100

- tartalék

2 896

2 896

- költségvetési
létszámkeret:
ebből: Munka
Törvénykönyve alapján

Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala

Kiemelt kiadási előirányzatok

Tárgyévi

Teljesítés

%-a

Eltérés
(mód. ei.

teljesítés)

Tárgyévet

megelőző
év (tény)

Összesen

Összesenből működési

Összesenből felhalmozási

Eredeti
előir.

Módos.
előir.

Teljes.

Eredeti
előir.

Módos.

Teljes.

Eredeti

Módos.

Teljes.

Kiadások összesen

14 756

14 756

12 393

14 756

14 756

12 393

84

Ebből:

- személyi jellegű kiadások

7 591

7 591

7 568

7 591

7 591

7 568

100

- munkaadókat terhelő
járulékok

1 918

1 918

1 911

1 918

1 918

1 911

100

- dologi jellegű kiadások

5 247

5 247

2 914

5 247

5 247

2 914

56

- speciális célú
támogatások

- költségvetési
létszámkeret:
ebből: Munka
Törvénykönyve alapján

3

Kühár Emlékház

Kiemelt kiadási előirányzatok

Tárgyévi

Teljesítés

%-a

Eltérés
(mód. ei.

teljesítés)

Tárgyévet

megelőző
év (tény)

Összesen

Összesenből működési

Összesenből felhalmozási

Eredeti
előir.

Módos.
előir.

Teljes.

Eredeti
előir.

Módos.

Teljes.

Eredeti

Módos.

Teljes.

Kiadások összesen

4654

4778

3964

4654

4778

3964

83

Ebből:

- személyi jellegű kiadások

2232

2332

2266

2232

2332

2266

97

- munkaadókat terhelő
járulékok

545

569

549

545

569

549

96

- dologi jellegű kiadások

1877

1877

1149

1877

1877

1149

61

- költségvetési
létszámkeret:
ebből: Munka
Törvénykönyve alapján

2

4. számú melléklet Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi előirányzott és teljesített felhalmozási előirányzatai célonként Országos Szlovén Önkormányzat
Ezer forintban

Sor-
szám

Fejlesztési cél megnevezése

Tárgyév

Teljesítés %-a

Eltérés

Tárgyévet
megelőző év (tény)

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

1.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

26 775

26 775

26 775

100

404

2.

Kiviteli terv bútorzatra

233

232

100

Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala
Ezer forintban

Sor-
szám

Fejlesztési cél megnevezése

Tárgyév

Teljesítés %-a

Eltérés

Tárgyévet
megelőző év
(tény)

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Kühár Emlékház
Ezer forintban

Sor-
szám

Fejlesztési cél megnevezése

Tárgyév

Teljesítés %-a

Eltérés

Tárgyévet
megelőző év

(tény)

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

1.

Motorfűrész-vásárlás

180

180

174

97

2.

Korlátkészítés

105

106

100

5. számú melléklet Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szerve 2010. évi előirányzott és teljesített felújítási kiadásai feladatonként Országos Szlovén Önkormányzat
Ezer forintban

Sor-
szám

Felhalmozási kiadás megnevezése

Tárgyévi

Teljesítés %-a

Eltérés

Tárgyévet
megelőző év

(tény)

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala
Ezer forintban

Sor-
szám

Felhalmozási kiadás megnevezése

Tárgyévi

Teljesítés %-a

Eltérés

Tárgyévet
megelőző év

(tény)

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

1.

2 db ablak cseréje

200

200

158

2.

Cserépkályha-átrakás

350

350

340

Kühár Emlékház
Ezer forintban

Sor-
szám

Felhalmozási kiadás megnevezése

Tárgyévi

Teljesítés %-a

Eltérés

Tárgyévet
megelőző év

(tény)

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

1.

Raktár felújítása

-

586

586

100

2.

6. számú melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg Ezer forintban

Ssz.

Megnevezés

2010

2011

2012

Eredeti

Módosított

Teljesítés

I. Működési célú bevételek és kiadások

1.

Intézményi működési bevétel (levonva a felhalmozási áfa-
visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális
javak áfája, működési célú pénzeszközátvétel áh. kív.)

654

716

2.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

41 600

41 600

41 600

41 600

41 600

3.

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülre

2 014

2 014

4.

Támogatásértékű működési bevétel

5 251

5 251

5.

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

6.

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

7.

Rövid lejáratú hitel

8.

Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása

75

75

3 499

2 975

9.

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

709

709

709

500

500

10.

Működési célú bevételek összesen

42 384

50 303

50 290

45 599

45 075

11.

Személyi juttatások

18 873

18 973

18 032

18 873

18 873

12.

Munkaadókat terhelő járulékok

4 800

4 824

4 540

4 800

4 800

13.

Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített
tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa-befizetés és kamatkifizetés)

21 756

25 471

17 035

22 756

20 756

14 .

Működési célú. pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb
támogatás

15.

Támogatásértékű működési kiadás

800

913

913

800

800

16.

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

17.

Ellátottak pénzbeli juttatása

18.

Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.

19.

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

20.

Rövid lejáratú hitel kamata

21.

Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása

2 601

22.

Tartalékok

2 896

23.

Működési célú kiadások összesen:

46 229

53 077

43 121

47 229

45 229

Ezer forintban

Ssz.

Megnevezés

2010

2011

2012

Eredeti

Módosított

Teljesítés

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

24.

Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.
(levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel
államháztartáson kívülről)

25.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és
tőkebevételei

26.

Fejlesztési célú támogatások

4 500

27.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről

2 727

1 308

28.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

26 775

26 073

26 073

322

154

29.

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási
bevétel

3 300

3 855

3 855

30.

Felhalmozási áfa visszatérülése

31.

Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak áfája

32.

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése,
igénybevétele

33.

Hosszú lejáratú hitel

34.

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

35.

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány
igénybevétele

36.

Rövid lejáratú fejlesztési hitel felvétele

1 275

1 275

1 308

37.

Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)

31 350

31 203

29 928

8 867

1 462

38.

Felhalmozási kiadások (áfával)

180

518

512

39.

Felújítási kiadások (áfával)

550

1 136

1 084

40.

Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni
áfabefizetés

41.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre

4 500

42.

Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson

43.

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

44.

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

45.

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

26 775

26 775

26 775

2 737

1 308

46.

Hosszú lejáratú hitel kamata

47.

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

47.

Tartalékok

48.

Felhalmozási célú kiadások összesen:

27 505

28 429

28 371

7 237

1 308

50.

Önkormányzat bevételei összesen:

73 734

81 506

80 218

54 466

46 537

51.

Önkormányzat kiadásai összesen:

73 734

81 506

71 491

54 466

46 537

7. számú melléklet A jóváhagyott pénzmaradvány felhasználásáról
I. A beszámoló pénzmaradvány-kimutatás űrlapjának bemutatása:
A: 2010 évi záró pénzkészlet: + 5181 ezer Ft
B: Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege: +9429 ezer Ft
C: Egyéb aktív és passzív elszámolások egyenlege: +3545 ezer Ft
D: Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa: -6828 ezer Ft
F: Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány: 11 327 ezer Ft
J: Módosított 2010. évi pénzmaradvány: 11 327 ezer Ft
II. A pénzmaradvány felhasználásának jóváhagyása:
Az összes jóváhagyott pénzmaradvány: 11 327 ezer Ft.
Ebből:
- működési célú pénzmaradvány: 11 327 ezer Ft.
A működési célú pénzmaradvány az alábbi célokra használható fel: (Indoklás)
- Rábavidéki énekeskönyv szerkesztésére, lektorálására, kiadására,
- 2010 évben bútorzat vásárlásának 85%-ra,
- TÁMOP-pályázat megvalósítására,
- 2011. évi költségvetés működésére.
Tájékoztatás a pénzmaradvány kötelezettségvállalással terhelt összegeiről:
- 112-2/2010. számú vállalkozási szerződés TOSO Kft.: 688 000 Ft,
- SI-HU pályázat 85%-a: 2 804 000 Ft,
- Rábavidéki énekeskönyv kiadására előleg: 542 000 Ft,
- TÁMOP-pályázat: 6 907 000 Ft.
8. számú melléklet Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi mérlege
ESZKÖZÖK
Ezer forintban

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

Alapításátszervezés aktivált értéke

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

Vagyonértékű jogok

Szellemi termékek

347

422

Immateriális javakra adott előlegek

Immateriális javak értékhelyesbítése

I. Immateriális javak összesen

347

422

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

75 794

75 329

Gépek, berendezések és felszerelések

473

375

Járművek

3 192

2 379

Tenyészállatok

Beruházások, felújítások

Beruházásra adott előlegek

Állami készletek, tartalékok

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök összesen

79 459

78 083

Egyéb tartós részesedés

3 000

3 000

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

4 478

4 710

Tartósan adott kölcsön

Hosszú lejáratú bankbetétek

Egyéb hosszú lejáratú követelések

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbít.

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen

7 478

7 710

Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

Koncesszióba átadott eszközök

Vagyonkezelésbe adott eszközök

Vagyonkezelésbe vett eszközök

Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkez. adott, illetve vagyonkez.
vett eszközök értékhelyesbítése

IV. Üzem., kezelésre átadott, konc., vagyonkez. adott-vett eszközök összesen

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

87 284

86 215

Anyagok

Befejezetlen termelés és félkész termékek

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

Növendék-, hízó és egyéb állatok

Késztemék

Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások

Követelés fejében átvett eszközök, készletek

I. Készletek összesen

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

Adósok

Rövid lejáratú kölcsönök

Egyéb követelések

II. Követelések összesen

Egyéb részesedés

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

6 828

9 429

III. Értékpapírok összesen

6 828

9 429

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

129

75

Költségvetési bankszámlák

73

5 106

Elszámolási számlák

Idegen pénzeszközök

IV. Pénzeszközök összesen

202

5 181

Költségvetési aktív függő elszámolások

506

741

Költségvetési aktív átfutó elszámolások

2 804

Költségvetési kiegyenlítő elszámolások

Költségvetésen kívül aktív pénzügyi elszámolások

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen

506

3 545

FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

7 536

18 155

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

94 820

104 370

FORRÁSOK
Ezer forintban

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

Induló tőke

15 000

15 000

Tőkeváltozások

45 261

66 484

Értékelési tartalék

SAJÁT TŐKE

60 261

81 484

Költségvetési tartalék elszámolása

7 536

18 155

Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása

7 536

11 327

- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása

6 828

Költségvetési pénzmaradvány

Kiadási megtakarítás

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

Bevételi megtakarítás

Előirányzat-maradvány

I. Költségvetési tartalékok összesen

7 536

18 155

Vállalkozási tartalék elszámolása

Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása

- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása

Vállalkozási tevékenység eredménye

Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása

Vállalkozási tev. bevételi lemaradása

II. Vállalkozási tartalékok összesen

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN

7 536

18 155

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

Tartozások működési célú költvénykibocsátásból

Beruházási és fejlesztési hitelek

Működési célú hosszú lejáratú hitelek

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen

Rövid lejáratú kölcsönök

Rövid lejáratú hitelek

26 775

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

248

178

Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek

218

149

- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek

30

29

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

4 553

- támogatási program előlege miatti kötelezettség

4 553

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen

27 023

4 731

Költségvetési passzív függő elszámolások

Költségvetési passzív átfutó elszámolások

Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások

Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

27 023

4 731

FORRÁSOK

94 820

104 370

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
az ORSZÁGOS SZLOVÉN ÖNKORMÁNYZAT és költségvetési szervei 2010. évi költségvetési beszámolójához
1. Az önkormányzat rövid bemutatása
Az Országos Szlovén Önkormányzat 1995 márciusában alakult.
Az önkormányzat képviseletére Ropos Márton elnök jogosult (lakcím: 9985 Felsőszölnök, Fő u. 18.).
Az önkormányzat 9985 Felsőszölnök, Templom út 8. cím alatt működik.
Adószáma: 18883893-1-18
Statisztikai számjele: 18883893-9499-351-18
Az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatalát a Magyar Államkincstár 2009. június 4-ével törzskönyvi nyilvántartásba vette.
Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat, működésének forrásai a következők:

Megnevezés

Összeg
E Ft-ban

Állami támogatás

41 600

Támogatásértékű bevétel:

- MEH- től: Kühár Emlékház megnyitó rendezvényre: 641 ezer Ft

- OKM-től: szlovén nyelvi szaktanácsadó 600 000 Ft

- TÁMOP 3.4.1. pályázat előlege

5 251

- Működési célú pénzeszköz áh-on kívülről
Magyarországi Szlovének Szövetsége:

- Kühár Emlékház belső világításának kialakítása

- Porabska pesmarica nyomdai előkészítése

2 014

Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel:
- SI_HU - 1-1-005/04 pályázat 10%-os előlege

3 855

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
EU ktv-ből

26 073

Intézményi működési bevételek

716

2009. évi pénzmaradvány

709

Összesen:

80 218

A táblázatban nem szereplő tételekről
2009. évben a Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 program keretében pozitívan került elbírálásra a "Szomszéd a szomszédhoz" elnevezésű pályázat, mely elemeinek teljesítésére a SI_HU-1-1-005/04 számú támogatási szerződés alapján az OSZÖ a SAVARIA Takarékszövetkezetnél 30 820 ezer Ft hitelkeretet nyitott, amelyből 26 775 ezer Ft összeg 2010. december 31-én visszafizetésre került; 4045 ezer Ft a SI-HU pályázat egyéb elemeinek 85%-os finanszírozására - rendelkezésre állási díj nélkül - fennálló hitelkerete. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség 4553 ezer Ft, amelyből 4010 ezer Ft a TÁMOP 3.4.1. pályázat előlege; 543 ezer Ft a SI-HU-1-1-005/04 pályázat fel nem használt előlege.
Függő tételek között jelenik meg 741 ezer Ft nettó bér, 2804 ezer Ft összegben a SI-HU pályázat 2010. évben nem realizált 85%-os összege.
Az OSZÖ a 119/2009. (XI. 27.) OSZÖ határozattal elfogadta a Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) alapító okiratát, mely hatályba lépésének, illetve az intézményvezető - múzeum pedagógus kinevezésének időpontja 2009. december 15. Az intézmény 2010. március 2-a óta rendelkezik működési engedéllyel. 2010. évben a Vas Megyei Múzeumok Igazgatóságával kötött szerződés alapján megvalósult a kiállításrendezés és a kutatószoba kialakítása, illetve a kiállításhoz szükséges vitrinek beszerzése (a tevékenységek megvalósításának alapja a SI_HU-1-1-005/04 számú szerződés volt). A 2010. szeptember 11. óta hetente háromszor négy órában, illetve előzetes egyeztetés szerint megtekinthető az egyháztörténeti és néprajzi kiállítás.
Az intézmény 2010. december 15-e óta határozatlan időre kinevezett - részmunkaidős múzeumpedagógus -tájházvezető irányítja.
Az önkormányzat 1997. évben alapvető feladatai támogatása céljával - a Magyarországi Szlovének Szövetségével és Szentgotthárd-Rábatótfalu Szlovén Kisebbségi Önkormányzatával közösen - létrehozta a Szlovén Rádió Közhasznú Társaságot, melynek jelenleg egyedüli tulajdonosa. A 2009. június 23-i átalakulása óta a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven működik (székhelye és működési helye 9970 Szentgotthárd, Gárdonyi u. 1.).
A közhasznú tevékenységet ellátó kft. éves beszámolója alapján megállapítható, hogy az alapítási - könyv szerinti -jegyzett tőkét meghaladó saját vagyonnal rendelkezik.
2. A Számviteli Politika főbb vonásai
Az önkormányzat egyszerűsített éves költségvetési beszámoló készítésére kötelezett. A könyvvezetési kötelezettségnek a kettős könyvvitel keretében tesz eleget.
Az eszközöket a számviteli törvény előírásainak megfelelően, tényleges beszerzési értéken tartjuk nyilván.
A könyvelés SZÁMADÓ könyvelési program segítségével PC-n történik.
A könyvelésbe nem integrált analitikus nyilvántartások vezetése kézi úton történik.
A költségvetési kötelezettségek bevallása havonta, illetve éves szinten, míg a költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése havonta történt.
Az értékcsökkenés elszámolása, tárgyi eszközök, befektetett eszközök
Az önkormányzat a számviteli törvényben meghatározott elszámolási lehetőséggel élve és a számviteli politikájában meghatározottak szerint, a tervezett elhasználódásnak megfelelően számolja el az eszközök értékcsökkenését.
A 100 000 Ft egyedi érték alatti eszközöket beszerzésükkor egy összegben elszámoltuk.
A 100 000 Ft érték feletti eszközök elszámolása a bruttó értékre vetítetten, lineárisan, a számviteli törvényben meghatározott amortizációs kulccsal történik, figyelemmel a számviteli politika maradványértékre vonatkozó előírásaira.
Az önkormányzat tulajdonát képező immateriális javakat a számviteli törvény előírásainak megfelelően amortizáljuk.
A tárgyi eszközök és immateriális javak éves forgalmi és elszámolási adatait az alábbi táblázat mutatja be (E Ft):
Bruttó érték

Megnevezés

Nyitó

Növekedés

Csökkenés

Záró

Szellemi termékek

602

232

0

834

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

82 229

1190

0

83 419

Gépek-berendezések és felszerelések

2576

174

0

2 750

Járművek

4 062

0

0

4 062

Tartós részesedés

3 000

0

0

3 000

Értékpapír

4 478

561

0

5 039

Forg. célú értékpapír

6 828

2601

9 429

Összesen

103 775

4758

0

108 553

Értékcsökkenés

Megnevezés

Nyitó

Növekedés

Csökkenés

Záró

Szellemi termékek

255

157

0

412

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

6435

1655

0

8090

Gépek-berendezések és felszerelések

2103

272

0

2375

Megnevezés

Nyitó

Növekedés

Csökkenés

Záró

Járművek

870

813

0

1 683

Tartós részesedés

0

0

0

0

Értékpapír

0

329

0

329

Összesen

9663

3226

0

12 889

Nettó érték

Megnevezés

Nyitó

Növekedés

Csökkenés

Záró

Szellemi termékek

347

232

157

422

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

75 794

1190

1655

75 329

Gépek-berendezések és felszerelések

473

174

272

375

Járművek

3 192

0

813

2 379

Tartós részesedés

3 000

0

0

3 000

Értékpapír

4 478

561

329

4 710

Forg. célú értékpapír

6 828

2601

0

9 429

Összesen

94 112

4758

3226

95 644

A befektetett pénzügyi eszközök közül 3000 ezer Ft-os összegben szerepel a fentebb írt Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft.
A számlavezető banknál forgatási célú értékpapír került vásárlásra, melynek év végi értéke 9 429 288 Ft.
3. Az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzete

Megnevezés

2008

2009

2010

Befektetett eszközök

48 799

95,17%

87 284

92,05%

86 215

82,61%

Forgóeszközök

2 476

4,83%

7 536

7,95 %

18 155

17,39 %

Aktív időbeli elhat.

0

0%

0

0,00%

0

0,00%

Eszközök összesen

51 275

100,00%

94 820

100,00%

104 370

100,00%

Megnevezés

2008

2009

2010

Saját tőke

50 777

99,03%

60 261

63,55%

81 484

78,07 %

Tartalékok

417

0,81%

7 536

7,94 %

18 155

17,40%

Kötelezettségek

81

0,16%

27 823

28,51%

4 731

4,53 %

Passzív időbeli elhat.

0

0,50%

0

0,00%

0

0,00 %

Források összesen

52 275

100,00%

94 820

100,00%

104 370

100,00%

4. Tisztségviselői információ
Az önkormányzat választott tisztségviselői díjazásban részesültek, melynek összege a 2010-es évben: 7341 ezer Ft volt.
5. Pénzmaradvány alakulása
I. A beszámoló pénzmaradvány-kimutatás űrlapjának bemutatása:
A: 2010 évi záró pénzkészlet: + 5181 ezer Ft
B: Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege: +9429 ezer Ft
C: Egyéb aktív és passzív elszámolások egyenlege: +3545 ezer Ft
D: Előző évben ( években) képzett tartalékok maradványa: -6828 ezer Ft
F: Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány: 11 327 ezer Ft
J: Módosított 2010. évi pénzmaradvány: 11 327 ezer Ft
II. A pénzmaradvány felhasználásának jóváhagyása:
Az összes jóváhagyott pénzmaradvány: 11 327 ezer Ft.
Ebből:
- működési célú pénzmaradvány: 11 327 ezer Ft.
A működési célú pénzmaradvány az alábbi célokra használható fel: (Indoklás)
- Rábavidéki énekeskönyv szerkesztésére, lektorálására, kiadására,
- 2010 évben bútorzat vásárlásának 85%-ra,
- TÁMOP-pályázat megvalósítására,
- 2011. évi költségvetés működésére.
Tájékoztatás a pénzmaradvány kötelezettségvállalással terhelt összegeiről:
- 112-2/2010. számú vállalkozási szerződés TOSO Kft.: 688 000 Ft,
- SI-HU-pályázat 85%-a: 2 804 000 Ft,
- Rábavidéki énekeskönyv kiadására előleg: 542 000 Ft,
- TÁMOP-pályázat: 6 907 000 Ft.
6. A mérlegbeszámolóhoz kapcsolódó kiegészítések
A mérlegbeszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt. A beszámolóval szemben megfogalmazott követelmények tartalmi és formai vonatkozásban is érvényesülnek.
Az önkormányzat könyvvizsgálatra kötelezett.
Az önkormányzat mérlege 2010. december 31-én nem tartalmaz 5 évnél hosszabb idejű kötelezettséget, valamennyi kimutatott kötelezettség rövid lejáratú.
A beszámoló nem tartalmaz mérlegen kívüli tételeket, hátrasorolt eszközöket és kötelezettségeket. A mérleg az önkormányzat valamennyi ismert követelését és kötelezettségét tartalmazza.
Az önkormányzat bér- és létszámhelyzete
Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei létszámkerete a következő:
- 1 fő főállású hivatalvezető,
- 1 fő főállású pénzügyi és adminisztratív előadó,
- 1 fő főállású gondnok-gépkocsivezető,
- 1 fő részfoglalkozású tájházvezető, múzeumpedagógus,
- 1 fő részfoglalkozású takarítónő.
A minden hónapban rendszeresen díjazott tisztségviselők létszáma 5 fő, átlagosan 4 fő.
Egyéb információk
Az önkormányzat kutatási és kísérleti fejlesztést nem végzett, környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek nem terhelik.
Felsőszölnök, 2011. április 18.
Ropos Márton s. k.,
elnök
Egyszerűsített éves költségvetési beszámoló
Beszámolási időszak: 2010. 01. 01.-2010. 12. 31.
Egyszerűsített mérleg
Fordulónap: 2010. december 31.
Ezer forintban

Eszközök

Előző évi
költségvetési
beszámoló
záró adatai

Auditálási
eltérések
+ -

Előző évi
auditált
egyszerűsített
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
költségvetési
beszámoló
záró adatai

Auditálási
eltérések

+ -

Tárgyévi
auditált
egyszerűsített
beszámoló
záró adatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

87 284

0

87 284

86 215

0

86 215

I. Immateriális javak

347

347

422

422

II. Tárgyi eszközök

79 459

79 459

78 083

78 083

III. Befektetett pü.
eszközök

7 478

7 478

7 710

7 710

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott,
koncesszióba, vagyonkezelésbe adott,
illetve vagyonkezelésbe vett eszközök

0

0

B) FORGÓESZKÖZÖK

7 536

0

7 536

18 155

0

18 155

I. Készletek

0

0

0

0

II. Követelések

0

0

0

0

III. Értékpapírok

6 828

6 828

9 429

9 429

IV. Pénzeszközök

202

202

5 181

5 181

V. Egyéb aktív pü-i elszámolások

506

506

3 545

3 545

Eszközök összesen

94 820

0

94 820

104 370

0

104 370

Források

Előző évi
költségvetési
beszámoló
záró adatai

Auditálási
eltérések

+ -

Előző évi
auditált
egyszerűsített
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
költségvetési
beszámoló
záró adatai

Auditálási
eltérések

+ -

Tárgyévi
auditált
egyszerűsített
beszámoló
záró adatai

D) SAJÁT TŐKE

60 261

0

60 261

81 484

0

81 484

1. Tartós tőke

15 000

15 000

15 000

15 000

2. Tőkeváltozások

45 261

45 261

66 484

66 484

3. Értékelési tartalék

0

0

E) TARTALÉKOK

7 536

0

7 536

18 155

0

18 155

I. Költségvetési tart.

7 536

7 536

18 155

18 155

II. Vállalkozási tart.

0

0

0

F) KÖTELEZETTSÉGEK

27 023

0

27 023

4 731

0

4 731

I. Hosszú lej. köt.

0

0

II. Rövid lej. köt.

27 023

27 023

4 731

4 731

III. Egyéb passzív pü-i elszámolások

0

0

0

0

Források összesen

94 820

0

94 820

104 370

0

104 370

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2010. év
Ezer forintban

Sor-
szám

Megnevezés

Eredeti          Módosított

Teljesítés

előirányzat

1

2

3

4

5

01

Személyi juttatások

18 873

18 973

18 032

02

Munkaadókat terhelő járulékok

4 800

4 824

4 540

03

Dologi és egyéb folyó kiadások

21 756

25 471

17 035

04

Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám.

800

913

913

05

Államházt.-on kívülre végleges működési pénzeszközátadás

06

Ellátottak pénzbeli juttatásai

07

Felújítás

550

1 136

1 084

08

Felhalmozási kiadások

180

518

512

09

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám.

10

Államházt.-on kívülre végleges felhalm. pénzeszközátadás

11

Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

12

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

13

Költségv-i pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)

46 959

51 835

42 116

14

Hosszú lejáratú hitelek

15

Rövid lejáratú hitelek

26 775

26 775

26 775

16

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kiadásai

17

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékp. kiadásai

0

0

2 600

18

Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)

26 775

26 775

29 375

19

Pénzforgalmi kiadások (13+18)

73 734

78 610

71 491

20

Pénzforgalom nélküli kiadások

0

2 896

0

21

Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások

22

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

0

0

3 039

23

KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+...+22)

73 734

81 506

74 530

24

Intézményi működési bevételek

0

2 668

716

25

Önkormányzatok sajátos működési bevétele

26

Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám.

2 014

27

Államházt.-on kívülről végleges működési pénzeszközátvétel

28

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

26 775

26 073

26 073

29

28. sorból: Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei

26 775

26 073

26 073

30

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám.

3 300

3 855

3 855

31

Államházt.-on kívülről végleges felhalm. pénzeszközátvétel

Sor-
szám

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

32

Támogatások, kiegészítések

41 600

46 851

46 851

33

32. sorból: Önkorm. költségvetési támogatása

41 600

41 600

41 600

34

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

35

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

36

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen
(24+.. .+28+30+31+32+34+35)

71 675

79 447

79 509

37

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

1 275

1 275

0

38

Rövid lejáratú hitelek felvétele

75

75

0

39

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

40

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékp. bevételei

41

Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)

1 350

1 350

0

42

Pénzforgalmi bevételek (36+41)

73 025

80 797

79 509

43

Pénzforgalom nélküli bevételek

709

709

709

44

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek

45

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

46

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+...+45)

73 734

81 506

80 218

47

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége
(36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]

25 425

25 425

38 102

48

Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)

-25 425

-25 425

-29 375

49

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége

(44-21)

0

0

0

50

Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)

0

0

-3 039

Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás
Fordulónap: 2010. december 31.
Ezer forintban

Sor-
szám

Megnevezés

Előző évi
költségvetési
beszámoló
záró adatai

Auditálási
eltérések

+ -

Előző évi
auditált
egyszerűsített
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
költségvetési
beszámoló
záró adatai

Auditálási
eltérések

+ -

Tárgyévi
auditált
egyszerűsített
beszámoló
záró adatai

1

Záró pénzkészlet

202

202

5 181

5 181

2

Forgatási célú pénzügyi műv.
egyenlege

6828

*

6828

9 429

9 429

3

Egyéb aktív és passzív pénzügyi
elszámolások összevont
záróegyenlege + -

506

506

3 545

3 545

4

Előző években képzett tartalékok
maradványa -

0

6 828

6 828

5

Vállalkozási tev. pénzforgalmi
vállalkozási maradványa -

0

0

Sor-
szám

Megnevezés

Előző évi
költségvetési
beszámoló
záró adatai

Auditálási
eltérések

+ -

Előző évi
auditált
egyszerűsített
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
költségvetési
beszámoló
záró adatai

Auditálási
eltérések

+ -

Tárgyévi
auditált
egyszerűsített
beszámoló
záró adatai

6

Tárgyévi helyesbített
pénzmaradvány (1+2+3-4-5)

7536

0

7536

11 327

0

11 327

7

Finanszírozásból származó
korrekciók +

0

0

8

Pénzmaradványt terhelő
elvonások + -

0

0

9

Költségvetési pénzmaradvány

(6+ -7+-8)

7536

0

7536

11 327

0

11 327

10

Vállalkozási pénzmaradványból
al.tev. felhasznált összeg

11

Költségvetési pénzmaradványt
külön jogsz. alapján módosító
tétel + -

0

0

12

Módosított pénzmaradvány

(9+10+11)

7536

0

7536

11 327

0

11 327

13

12. sorból: eb. alapból folyósított
pénzmaradvány

0

0

0

0

14

Kötelezettséggel terhelt
pénzmaradvány

708

708

11 327

11 327

15

Szabad pénzmaradvány

6828

6828

0

0

* 2010. évi kormányrendelet módosulása alapján felvéve.
Független könyvvizsgálói jelentés
az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése részére a 2010. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámoló összeállításának könyvvizsgálatáról
Elvégeztem az Országos Szlovén Önkormányzat (9985 Felsőszölnök, Templom út 8.) mellékelt 2010. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely a 2010. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező főösszege 104 370 ezer Ft, a tartalékok összege 18 155 ezer Ft, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó pénzmaradvány kimutatásból, továbbá a pénzforgalmi jelentésből - melyben a 2010. év teljesített költségvetési bevétel összege 80 218 ezer Ft, a teljesített kiadások összege 74 530 ezer Ft - áll.
Az éves költségvetési beszámolónak a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezetei sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása, illetve előterjesztése az Önkormányzat elnökének felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.
A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló összeállításának véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, továbbá a zárszámadási rendelettervezet és az éves költségvetési beszámoló összhangjának megítélése.
Feladata továbbá a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 46. § (2) bekezdésben előírtak szerint az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékadatainak az ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatokkal való egyezőségének vizsgálata is.
Az Országos Szlovén Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatát 2010. március 11-én elvégeztem, és korlátozás nélküli záradékkal láttam el.
A könyvvizsgálatot a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló összeállítása nem tartalmaz lényeges hibákat.
Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. Az éves költségvetési beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy az Önkormányzat és intézményei belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.
A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és a gazdálkodásért felelősök lényegesebb számviteli becsléseinek, valamint az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény megadásához.
Záradék/vélemény:
A könyvvizsgálat során az Országos Szlovén Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.
Véleményem szerint az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló az Országos Szlovén Önkormányzat 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.
Az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékadatai az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatokkal egyezőek.
Veszprém, 2011. április 18.
Juhász Katalin s. k.,
könyvvizsgáló
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!

Előfizetési csomagajánlataink

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.