37/2009. Adózói kérdésre adott válasz (AEÉ 2009/7.)

Létesítő okirat módosításával létrejött nonprofit gazdasági társaság adókötelezettsége [Tao. tv. 5. § (7) bekezdés, 13/A. §]

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvénynek (a továbbiakban: Gt.) 2007. július 1-jével léptek hatályba a nonprofit gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezései, illetve a - jelölt napon már bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló - közhasznú társaságokra vonatkozó azon előírásai, amelyek két éves türelmi időt biztosítottak számukra. A Gt. 365. § (3) bekezdésének rendelkezése szerint a közhasznú társaságok 2009. június 30-áig eldönthetik, hogy
- társasági szerződésük módosításával...

37/2009. Adózói kérdésre adott válasz (AEÉ 2009/7.)
Létesítő okirat módosításával létrejött nonprofit gazdasági társaság adókötelezettsége [Tao. tv. 5. § (7) bekezdés, 13/A. §]
A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvénynek (a továbbiakban: Gt.) 2007. július 1-jével léptek hatályba a nonprofit gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezései, illetve a - jelölt napon már bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló - közhasznú társaságokra vonatkozó azon előírásai, amelyek két éves türelmi időt biztosítottak számukra. A Gt. 365. § (3) bekezdésének rendelkezése szerint a közhasznú társaságok 2009. június 30-áig eldönthetik, hogy
- társasági szerződésük módosításával nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működnek tovább,
- az átalakulás általános szabályai szerint más nonprofit gazdasági társasággá átalakulnak,
- jogutód nélküli megszűnésüket elhatározzák.
Közhasznú társaságból nonprofit korlátolt felelősségű társaság
Ha a közhasznú társaság azt választja, hogy nonprofit kft-ként működik tovább, ahhoz nem kell a Gt. átalakulásra vonatkozó szabályait alkalmaznia, egyszerűen csak a társasági szerződése módosításával folytatja tevékenységét - kvázi automatikusan - nonprofit kft. formában. Nonprofit gazdasági társaság a külön törvény - a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Kszt.) - szerinti feltételek fennállása esetén minősülhet közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetnek, vagy működhet közhasznúsági besorolás nélkül is. A közhasznú, kiemelkedően közhasznú tevékenységet a társasági szerződésben (alapszabályban, alapító okiratban) meg kell határozni. A cégnévben a cég nonprofit jellegét a cégforma megjelölése előtt fel kell, a közhasznú/kiemelkedően közhasznú szervezeti minőséget pedig fel lehet tüntetni.
A Kszt. 4-5. §-ai rendelkeznek arról, hogy a közhasznúsági nyilvántartásba vételhez a létesítő okiratnak tartalmaznia kell - többek között -, hogy milyen közhasznú tevékenységet folytat a szervezet. Ennek alapján nem egy külön nyilvántartásról van szó, hanem arról, hogy a nyilvántartást végző cégbíróság egy külön adatként feltünteti, hogy az adott szervezet milyen közhasznúsági jogállású. A cégbíróság tehát - a változásbejegyzési kérelem kapcsán - megvizsgálja, hogy a létesítő okirat továbbra is megfelel-e a Kszt. szerinti feltételeknek, s ha igen, akkor változatlan közhasznúsági fokozat szerint bejegyzi a céget. Ehhez azonban az szükséges, hogy a nonprofit kft.-ként továbbműködő cég a változásbejegyzési kérelemben jelölje meg a közhasznúsági fokozatot. Ha ugyanis ezt nem jelöli, akkor változásként értékelhető az is, hogy a korábban közhasznú/kiemelkedően közhasznú szervezet a továbbiakban már nem kíván ilyen minősítésűként működni.
Gazdasági társaságból nonprofit gazdasági társaság
Nonprofit gazdasági társaság létrejöhet úgy is, hogy a már működő gazdasági társaság legfőbb szerve elhatározza a nonprofit gazdasági társaságként történő továbbműködést. Ebben az esetben - ha a szervezeti forma nem változik - átalakulás nem történik, mivel a nonprofit gazdasági társaság nem önálló cégforma, vagyis a Gt. átalakulásra vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni, elegendő a társaság létesítő okiratának módosítása. Közhasznúsági besorolását döntése szerint "azonnal", már a létesítő okirat - Kszt. szerinti feltételeknek is megfelelő - módosítása során kezdeményezheti, de annak sincs akadálya, hogy e jogállásának megállapítását a későbbi működése alatt kérje. A közhasznúsági nyilvántartásba vétellel a nonprofit gazdasági társaság nyilvántartási adatai kiegészülnek a közhasznúsági fokozatra, e jogállás megszerzésének időpontjára vonatkozó adatokkal.
Társasági adókötelezettség
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) különbséget tesz a nonprofit gazdasági társaságok adózásában aszerint, hogy a társaság rendelkezik-e közhasznú/kiemelkedően közhasznú besorolással vagy sem, illetve utóbbiak körében egy kivételes szabály is érvényesül.
Az a nonprofit gazdasági társaság, amely nem rendelkezik közhasznúsági besorolással, az általános szabályok szerint (mint bármely cég) állapítja meg adóalapját, adófizetési kötelezettségét (alkalmazza az előlegfizetésre, a feltöltésre, a jövedelem-(nyereség-)minimumra vonatkozó szabályokat). Ez alól egyetlen kivétel, a közhasznú társaság tevékenységét be nem sorolt nonprofit kft.-ként folytató adózó 2009. adóévi adókötelezettsége. Az ilyen adózó - az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló 2008. évi LXXXI. törvény 275. §-a szerint - a 2009. adóévben választása szerint:
- az adóév egészére megállapított társasági adót a közhasznú társaságként történő működése alatt a Tao. tv. 6. számú mellékletének C) fejezete alapján megállapított kedvezményezett tevékenységének az adóévi összes bevételéhez viszonyított arányos részével csökkenti, vagy
- a közhasznú társaságként történő működése utolsó napjára közbenső mérleget készít (amelyet nem kell könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni), amelynek alapján - mintha az adóéve véget ért volna - meghatározza, hogy mekkora összegű adómentesség illette volna meg, és ezt az adót levonja az éves adókötelezettségéből.
A besorolással rendelkező nonprofit gazdasági társaság az adóévi adókötelezettségének a megállapítása során - a Tao. tv. 5. § (7) bekezdésében foglaltak szerint - a közhasznú szervezetre, kiemelkedően közhasznú szervezetre vonatkozó rendelkezéseket először abban az adóévben alkalmazhatja, amely évben ilyen szervezetként besorolást nyert. A közhasznú besorolás adóéven belüli változása (megszerzése) esetén - kivéve az átsorolás napjáig az igazolás kiadását - az adóév utolsó napján érvényes besorolásnak megfelelő rendelkezéseket kell az adóév egészére alkalmazni. Abban az esetben tehát, ha a nonprofit gazdasági társaság rendelkezik az adóév utolsó napján - általános esetben december 31-én - jogerős végzéssel besorolásáról, akkor a teljes adóévére vonatkozóan a Tao. tv. 6. § (4) bekezdése, illetve 13/A. §-a alapján határozza meg adókötelezettségét, illetve megilleti a Tao. tv. 20. § (1) bekezdés e) pontja szerint az adómentesség. Így kell eljárni bármely - a létesítő okirat módosításával - közhasznú, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaságként továbbműködő adózó esetén.
(PM Jövedelemadók főosztálya 6851/2009. - APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási főosztály 2278820290/2009.)
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!

Előfizetési csomagajánlataink

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.