A Pénzügyminisztérium közleménye (HÉ 2023/56.)

az 5 0411 09 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakma 2023/2024-es tanévi Országos Szakmai Tanulmányi Versenyének meghirdetéséről

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

1. Az országos szakmai tanulmányi verseny megnevezése
Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakma
[A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 11. §-ában foglalt Szakmajegyzék alapján]
2. Az országos szakmai tanulmányi verseny pedagógiai célja
A verseny célja, felkelteni a fiatalok figyelmét a gazdasági élet folyamatainak szabályszerű elszámolására, a pénzügyi és számviteli fegyelem szigorú betartására. A verseny lehetőséget ad a szakma népszerűsítésére é...

A Pénzügyminisztérium közleménye (HÉ 2023/56.)
az 5 0411 09 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakma 2023/2024-es tanévi Országos Szakmai Tanulmányi Versenyének meghirdetéséről
1. Az országos szakmai tanulmányi verseny megnevezése
Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakma
[A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 11. §-ában foglalt Szakmajegyzék alapján]
2. Az országos szakmai tanulmányi verseny pedagógiai célja
A verseny célja, felkelteni a fiatalok figyelmét a gazdasági élet folyamatainak szabályszerű elszámolására, a pénzügyi és számviteli fegyelem szigorú betartására. A verseny lehetőséget ad a szakma népszerűsítésére és a sikerélmény biztosítására azáltal, hogy versenyhelyzetben mérik össze a tanulók pénzügyi és számviteli tudásukat. Konkrét számítógépes gyakorlati könyvelési és elektronikus bevallási feladatokon keresztül, a versenyző egyéni tanulási útját és személyiségének fejlődését bemutató digitális portfólión át is számot adnak az elsajátított szakmai ismereteikről. A verseny hozzájárul a magyar szakképzés népszerűsítéséhez, színvonalának emeléséhez, a gazdaság elvárásához történő megfeleléshez.
3. Az országos szakmai tanulmányi versenyen részt vevők köre
Az országos szakmai tanulmányi versenyre az a tanuló jelentkezhet, aki
- az 5/13. évfolyam nappali rendszerű szakirányú oktatásban vesz részt, eredményes érettségi vizsgával rendelkezik, vagy
- 2/14. évfolyam nappali rendszerű szakirányú oktatásban vesz részt, és
- nem rendelkezik 5 0411 09 02 Vállalkozási ügyviteli ügyintéző szakmával, illetve 54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítéssel.
A versenyre jelentkezni a szakképző intézményen keresztül lehet.
4. Az országos szakmai tanulmányi verseny jellege
A verseny interaktív és projektfeladat versenytevékenységeket foglal magába az 5. pont versenyfordulóihoz rendelten.
5. Az országos szakmai tanulmányi verseny fordulói és azok időpontja

a)

Szakképző intézményi forduló

időpontja:

2024. február 10-ig

helyszíne:

a versenyző technikuma

b)

Elődöntő

időpontja:

2024. március 5.

helyszíne:

a versenyző technikuma

c)

Országos döntő

időpontja:

2024. április 15-16-17.

helyszíne:

Hódmezővásárhelyi SZC Makói Návay Lajos

Technikum és Kollégium

6900 Makó, Posta u. 4-6.

6. Az elődöntőbe és a döntőbe jutás feltételei, a továbbjutott versenyzők értesítésének módja, határideje Az elődöntő versenytevékenységeit azok a versenyzők kezdhetik meg, akik
- az ágazati alapvizsga követelményeit minimum 75%-os szinten (kivéve, aki korábbi tanulmányai, előzetesen megszerzett tudása, illetve gyakorlata beszámításával vesz részt a szakmai oktatásban, ha beszámított előzetes tudása magában foglalja az ágazati alapvizsga követelményeit),
- a szakirányú oktatás tantárgyait félévente legalább jó érdemjeggyel,
- a szakképző intézményi fordulóban - a portfólió struktúrával összhangban - egy portfólió-elem prezentálását minimum 75%-os szinten
teljesítették.
Az elődöntő projektfeladat versenytételét a NEVEZÉSI LAP-on (1. melléklet) feltüntetett létszámnak megfelelő példányszámban a Pénzügyminisztérium biztosítja a technikumok versenyzői számára.
Az elődöntő, csak abban az esetben kerül megrendezésre, amennyiben minimum 50 fő nevezése beérkezik a Pénzügyminisztériumba.
Az elődöntő versenyfeladatait az Értékelési útmutató alapján, a nevezést benyújtó technikum szaktanárai javítják ki, és a jegyzőkönyvvel együtt a technikum igazgatója/tagintézmény-vezetője felterjeszti jóváhagyásra a Pénzügyminisztérium Felügyeleti Osztályának.
Csak azoknak a tanulóknak a dolgozatát kell felterjeszteni, akik az elődöntőben írt versenytevékenységből külön-külön legalább 70%-os teljesítményt értek el.
A Versenybizottság a beérkezett dolgozatok javítását, értékelését felülellenőrzi, rangsorolja, és határoz a döntőbe kerülő versenyzők személyéről.
A Versenybizottság a versenyzőket, az elődöntőn elért eredményükről, valamint a döntőbe történő behívásukról 2024. március 22-éig értesíti.
Az értesítés a 2. mellékletként megjelent "NYILATKOZAT" szerint
a) a versenyző szakképző intézményén keresztül, illetve
b) a Pénzügyminisztérium honlapján keresztül a versenyző neve, intézménye feltüntetésével
történhet.
7. Az országos döntőben részt vevő versenyzők maximális létszáma
A döntőbe maximum 25 fő hívható be.
Az OSZTV döntőjének megrendezésére, csak abban az esetben kerül sor, ha a Versenybizottság az elődöntő versenydolgozatainak értékelése alapján, jelen szakmára országosan legalább 10 fő továbbjutását javasolja a döntőbe. Ennek hiányában a Pénzügyminisztérium eláll a döntő megrendezésétől.
A verseny megszervezésével és a lebonyolításával kapcsolatos feladatok koordinálását a Pénzügyminisztérium Számviteli és Közfelügyeleti Főosztály Felügyeleti Osztálya látja el.
A döntőbe jutott versenyzőknek, a döntőt lebonyolító technikum ad további információkat a döntő szervezési részleteiről.
8. A nevezés módja, a nevezési lap
A NEVEZÉSI LAP és a NYILATKOZAT letölthető a következő linkről:
https://penzugyiszakkepzes.kormany.hu/orszagos-szakmai-tanulmanyi-verseny
Nevezési határidő: 2024. február 16.
9. A versenyző vagy a szakképző intézmény által fizetendő díjak
A versenyre jelentkezés nevezési díját, valamint a döntőben részt vevő versenyzők minden, a versennyel kapcsolatos részvételi díját/költségét (utazás, ellátás, szállás) a Pénzügyminisztérium teljes mértékben átvállalja.
10. Az országos szakmai tanulmányi verseny témája, ismeretanyaga
A versenyfeladatok a Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakma, Innovatív Képzéstámogató Központ honlapján (https://ikk.hu/p/kkk-ptt) található Programtantervének tantárgyi követelményei és az Innovatív Képzéstámogató Központ honlapján szerepeltetett Képzési és kimeneti követelmények (a továbbiakban: Képzési és kimeneti követelmények) 8. pontjában meghatározott vizsgatevékenységek leírása, feladattípusai szerint kerülnek összeállításra.
11. A fordulók feladatainak rövid ismertetése
a) Szakképző intézményi forduló
A Képzési és kimeneti követelmények 8.4.2 pontjában meghatározott C) Portfólió bemutatása vizsgarész felsorolt tartalmából egy önálló, kiemelten szakmai tartalmú projektfeladatot prezentál a versenyző.
b) Elődöntő
Versenyfeladatok (központi versenyfeladat):
Számítógépes könyvelés és analitika készítése
Elektronikus bevallás gyakorlata
A központi versenyfeladatokat a Pénzügyminisztérium biztosítja a technikumok részére.
c) Országos döntő
Versenyfeladatok:
Központi interaktív versenyfeladat
Portfólió bemutatása
12. Az országos szakmai tanulmányi verseny díjai, a szakmai vizsga / vizsgatevékenységek alóli felmentés feltételei
A döntőben részt vett versenyzők jutalomban (emléklap és tárgyjutalom) részesülnek.
A helyezett versenyzők oklevelet és a Pénzügyminisztérium ajándékutalványát vehetik át.
A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 264. § (2) bekezdése értelmében felmentésben részesül a szakmai vizsga, illetve a vizsgatevékenység(ek) letétele alól az a versenyző, aki az elődöntő és a döntő versenyfeladatait külön-külön legalább 75%-os szinten teljesítette. Felmentés esetén, a szakmai vizsga vagy a vizsgatevékenység(ek) eredménye jelesnek (100%) minősül.
A szakmai vizsga, illetve a vizsgatevékenység(ek) letétele alól, csak az a versenyző mentesül, aki az országos szakmai tanulmányi verseny döntőjében részt vett.
13. A versenyrendező címe és elérhetősége
Hódmezővásárhelyi SZC Makói Návay Lajos Technikum és Kollégium 6900 Makó, Posta u. 4-6.
[email protected]
1. melléklet

NEVEZÉSI LAP
OSZTV 2024

5 0411 09 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakma

Alulírott,...................................................................................................................................................... (név) mint

a(z)....................................................................................................................................... ..igazgatója/tagintézmény-
vezetője igazolom, hogy az 5 0411 09 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakma versenyszabályzatában szereplő
versenyre bocsátás feltételeit a következő tanulók teljesítették:

Sorszám

A versenyző neve

Összesen:

...........................fő

A tanulók neveznek a 2023/2024-es tanév Országos Szakmai Tanulmányi Versenyére.

Kijelentem, hogy az OSZTV-re nevezettek a technikum szakképzési évfolyamának nappali rendszerű szakirányú
oktatásában részt vevő tanulói, akik a jelen ügyintéző képzésben vesznek részt, és nem rendelkeznek 5 0411 09 02
Vállalkozási ügyviteli ügyintéző szakmával, illetve 54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítéssel.
Tudomásul veszem, hogy az OSZTV döntőjének megrendezésére, csak abban az esetben kerül sor, ha
a Versenybizottság az elődöntő versenydolgozatainak értékelése alapján, jelen szakmára országosan legalább 10 fő
továbbjutását javasolja a döntőbe. Ennek hiányában a Pénzügyminisztérium eláll a döntő megrendezésétől.

Kelt:..........................., 2024................hó......nap

…………………………………………….

Igazgató/tagintézmény-vezető

P.H.

A Nevezési lapok Pénzügyminisztériumba történő beérkezésének határideje: 2024. február 16. (postai bélyegző).
A nevezéseket, a Pénzügyminisztérium Számviteli és Közfelügyeleti Főosztály / Felügyeleti Osztályára Kincses-Aigner
Márta osztályvezető nevére (1051 Budapest, József nádor tér 2-4. vagy 1369 Budapest, Postafiók 481) kérjük
megküldeni, és egyidejűleg a Pénzügyminisztérium kormányzati portálon a https://penzugyiszakkepzes.kormany.
hu/orszagos-szakmai-tanulmanyi-verseny link alatt található Versenyzők nevezése Excel táblát kitölteni, és a fenti
határidőig megküldeni az [email protected]e-mail-címre.
A Nevezési lapot kérjük géppel kitölteni!

A határidőn túl érkezett, illetve hiányos nevezéseket nem áll módunkban elfogadni.

2. melléklet

NYILATKOZAT

(a Nevezési lappal együtt kérjük megküldeni)

Alulírott,........................................................................................................................................... (versenyző neve

olvashatóan, ahogy a személyazonosító okmányban szerepel)

hozzájárulok*,

nem járulok hozzá*,

hogy az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért eredményemmel összefüggő adatok a nevem és
a technikum feltüntetésével a Pénzügyminisztérium honlapján közzétételre kerüljenek.

Kelt:..........................., 2024................hó......nap

…………………………………………..

Versenyző aláírása

* A megfelelő szöveget kérjük aláhúzni.

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.