4/2023. (VII. 24.) PM rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal továbbképzési rendszeréről és a foglalkoztatottak továbbképzési kötelezettségéről

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 247. § 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 1. melléklet J) pontjában foglalt táblázat 4. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
E rendelet hatálya kiterjed a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: NAV Szj....

4/2023. (VII. 24.) PM rendelet
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal továbbképzési rendszeréről és a foglalkoztatottak továbbképzési kötelezettségéről
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 247. § 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 1. melléklet J) pontjában foglalt táblázat 4. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. Általános rendelkezések
1. § E rendelet hatálya kiterjed a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: NAV Szj. tv.) 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott személyi állományra.
2. § E rendelet alkalmazásában
1. belső képzés: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) személyi állománya részére a NAV Szj. tv. 95. § (7) bekezdése alapján a NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete (a továbbiakban: KEKI) által megvalósított képzés,
2. foglalkoztatott: a NAV Szj. tv. 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott személy,
3. külső képzés:
a) a nem a KEKI által szervezett képzés és
b) a belső képzésnek nem minősülő képzés.
2. A foglalkoztatott képzése, a NAV éves képzési terve
3. § (1) A munkáltatói jogkör gyakorlója biztosítja a foglalkoztatott képzésen való részvételének feltételeit.
(2) A NAV éves képzési terve tartalmazza az adott évre tervezett humánerőforrás-fejlesztéseket. A NAV éves képzési tervét a NAV elnöke hagyja jóvá.
3. A KEKI által biztosított képzések rendszere
4. § A KEKI biztosítja a foglalkoztatott részére a munkaköri feladatok ellátásához szükséges, a NAV Szj. tv. 95. §-án alapuló képzéseket. A KEKI képzési feladatait a NAV szakmai és szervezeti igényeinek megfelelően látja el.
5. § (1) A KEKI gondoskodik az általa működtetett képzési rendszer folyamatos fejlesztéséről, ennek keretében a képzési folyamatok és a képzési programok fejlesztéséről.
(2) A KEKI a képzéseit a 4. §-ban meghatározottak szerint, a képzési programok alapján valósítja meg. A képzési programokat a KEKI igazgatója hagyja jóvá.
6. § (1) A KEKI a képzési tevékenysége minőségének folyamatos javítása céljából minőségirányítási rendszert működtet.
(2) A képzési program tartalmi elemeit a képzésszakmai terület minőségirányítási kézikönyve (a továbbiakban: Minőségirányítási Kézikönyv) tartalmazza, amelyet a KEKI igazgatója ad ki.
(3) A KEKI gondoskodik a képzési tevékenységgel kapcsolatos, a Minőségirányítási Kézikönyv szerinti nyilvántartások vezetéséről.
(4) A Minőségirányítási Kézikönyvet szükség szerint, de legalább kétévente felül kell vizsgálni.
7. § A KEKI a képzés eredményes elvégzéséről a képzési programban meghatározottak szerint tanúsítványt vagy igazolást ad ki a foglalkoztatott részére.
4. A foglalkoztatott alapképzési kötelezettsége
8. § A NAV Szj. tv. 95. § (2) bekezdése alkalmazásában a NAV jellegének megfelelő rendészeti végzettségnek minősülő tanfolyammal egyenértékű a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának vagy a Rendőrtiszti Főiskolának a biztonsági és migrációs szakirány kivételével bármely szakirányán megszerzett szakképzettség.
9. § (1) Pénzügyőr foglalkoztatott esetében a NAV Szj. tv. 95. § (3) bekezdése alkalmazásában a munkakörének megfelelő, a munkáltatói jogkör gyakorlója által előírt alapképzéssel egyenértékű
a) a vámigazgatási szakon vagy szakirányon,
b) a jövedéki- és vámigazgatási szakirányon,
c) a vám- és jövedéki igazgatási szakirányon,
d) a vám- és pénzügyőri szakirányon,
e) az adó- és pénzügyi nyomozó szakirányon,
f) a vámnyomozói szakon,
g) a pénzügynyomozói szakon vagy
h) a pénzügyi nyomozói szakirányon
megszerzett szakképzettség.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a munkáltatói jogkör gyakorlója által előírt alapképzéssel egyenértékű a bűnügyi munkakörcsoport munkaköreiben foglalkoztatottak esetében a jogi szakokleveles adó- és vámnyomozó tanácsadó szakirányú továbbképzési szakon megszerzett szakképzettség.
10. § A Magyar Honvédségtől vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervektől pénzügyőri munkakörbe történő áthelyezés esetén - a 9. § szerinti egyenértékű szakképzettség hiányában - a NAV Szj. tv. 95. § (2) bekezdése szerinti tanfolyam különbözeti vizsgával teljesíthető.
11. § Nem áll fenn a foglalkoztatott NAV Szj. tv. 95. § (2) és (3) bekezdése szerinti képzési kötelezettsége, ha a munkaköri leírása alapján bűnügyi támogató feladatkört lát el.
12. § Tisztviselői státuszú foglalkoztatott esetében a NAV Szj. tv. 95. § (3) bekezdése alkalmazásában a munkakörének megfelelő, a munkáltatói jogkör gyakorlója által előírt alapképzéssel egyenértékű a közigazgatás-szervező alapképzési szak adóigazgatási szakirányán megszerzett szakképzettség.
13. § Mentesül a NAV Szj. tv. 95. § (3) bekezdése szerinti képzési kötelezettség teljesítése alól a határozott időre kinevezett foglalkoztatott, ha a kinevezés időtartama az egy évet nem haladja meg.
5. A foglalkoztatott továbbképzési kötelezettsége
14. § (1) A foglalkoztatott továbbképzési kötelezettsége a NAV Szj. tv. 95. § (3) bekezdése szerinti alapképzés teljesítésére biztosított kettő évet követő naptári év január 1-jével kezdődik.
(2) A NAV Szj. tv. 95. § (3) bekezdése szerinti alapképzés alól mentesült foglalkoztatott továbbképzési kötelezettsége a kinevezést vagy a kinevezés módosítását követő naptári év január 1-jével kezdődik.
15. § (1) A továbbképzési kötelezettség teljesítésének mérése tanulmányi pontrendszer keretében kreditpontok meghatározásával történik.
(2) A pontrendszer alapja a továbbképzési időszakban teljesítendő kreditpont.
(3) A továbbképzési időszak időtartama négy naptári év.
(4) A felsőfokú végzettséggel betölthető munkakörben foglalkoztatottnak egy továbbképzési időszak alatt legalább 84 kreditpontot, a középfokú végzettséggel betölthető munkakörben foglalkoztatottnak legalább 42 kreditpontot kell teljesítenie.
16. § A foglalkoztatott továbbképzési kötelezettsége teljesíthető
a) a belső képzéseken vagy a KEKI által szervezett, külső szolgáltatóval megvalósított képzési programokon történő részvétellel - amelyet a NAV éves képzési terve határoz meg -,
b) a KEKI felkérésére végzett belső oktatási tevékenységgel, tananyag készítésével,
c) egyéb - nem a KEKI által szervezett- külső képzéseken történő részvétellel,
d) a NAV Központi Irányítása által szervezett országos szakmai felkészítők tartásával, vagy az azokon való részvétellel,
e) egyéb - nem a KEKI által szervezett - külső képzések, szervezett szakmai rendezvények megtartása céljából kifejtett oktatási tevékenységgel, ha az a NAV képviseletében és vezetői támogatással történik, vagy
f) szakmai lapokban történő publikálással.
17. § A 16. § a) és b) pontja szerinti tevékenységek kreditpontértékét a NAV éves képzési terve tartalmazza.
18. § A 16. § c)-f) pontja szerinti tevékenységek beszámíthatóságáról, kreditpontértékéről a NAV Továbbképzési Akkreditációs Bizottsága (a továbbiakban: TAB) dönt.
19. § (1) A TAB a foglalkoztatottak közül kiválasztott tagokból álló bizottság, tagjait a NAV erőforrás-gazdálkodási elnökhelyettese javaslatára a NAV elnöke bízza meg. A TAB vezetője a KEKI képzési igazgatóhelyettese.
(2) A TAB tevékenységét, működési rendjét a NAV elnöke által jóváhagyott ügyrend szabályozza.
20. § (1) A továbbképzési kötelezettség teljesítésébe beleszámítanak a KEKI és a TAB által meghatározott kreditpontok. A továbbképzési kötelezettség teljesítésekor a tevékenységeket
a) a 16. § a) és c) pontja esetében az általános továbbképzési kötelezettségre előírt kreditkeret 100%-áig,
b) a 16. § b) pontja esetében az általános továbbképzési kötelezettségre előírt kreditkeret legfeljebb 75%-áig,
c) a 16. § d)-f) pontja esetében az általános továbbképzési kötelezettségre előírt kreditkeret legfeljebb 50%-áig
kell beszámítani.
(2) Az (1) bekezdés b) és c) pontja szerint megszerezhető kreditpontok értéke együttesen nem haladhatja meg a továbbképzési időszak alatt teljesítendő kreditkeret 75%-át.
21. § (1) A foglalkoztatott a továbbképzési időszak egyes éveiben köteles megszerezni a továbbképzési időszakban teljesítendő összes kreditpont legalább 10%-át úgy, hogy a továbbképzési időszak harmadik évének végére a továbbképzési időszakban teljesítendő összes kreditpont legalább 75%-át elérje.
(2) A munkakörbe történő kinevezéstől kezdődően a 15. § szerint meghatározott első továbbképzési időszak kezdetéig megszerzett kreditpontok az első továbbképzési időszakba beszámíthatóak.
(3) A 15. § (4) bekezdésében meghatározott, teljesítendő kreditpontok száma a foglalkoztatott harminc napot meghaladó illetmény nélküli szabadsága vagy keresőképtelensége, a harminc napot meghaladó kiküldetése, valamint a tartós külszolgálat időtartamára számított arányos kreditértékkel csökken.
(4) A továbbképzési kötelezettséget nem teljesítő foglalkoztatott következő továbbképzési időszaka az előző továbbképzési időszakra előírt továbbképzési kötelezettség teljesítését követő év január 1-jével kezdődik.
22. § A foglalkoztatott mentesül a továbbképzési kötelezettség alól a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár elérését megelőző öt évben.
23. § A továbbképzések során megszerzett kreditpontokat a foglalkoztatott munkáltatója tartja nyilván a NAV humánpolitikai nyilvántartó rendszerében.
24. § (1) Ha a foglalkoztatott ügyintéző új munkakörcsoportba tartozó munkakörbe kerül áthelyezésre, a továbbképzési időszaka lezárul, és a kinevezés módosítását követő két éven belül a foglalkoztatottat az új munkakör jellegének megfelelő, a NAV Szj. tv. 95. § (3) bekezdése szerinti képzési kötelezettség terheli.
(2) Az új munkakörcsoportba történő áthelyezést megelőző továbbképzési időszakban megszerzett kreditpontok a 14. § (1) bekezdése szerint kezdődő továbbképzési időszakban beszámíthatóak.
(3) A NAV jellegének megfelelő rendészeti végzettségnek minősülő tanfolyamot vagy a 10. § szerinti különbözeti vizsgát egy éven belül kell elvégezni
a) a tisztviselői státuszú foglalkoztatott pénzügyőri munkakörbe történő áthelyezése,
b) a NAV Szj. tv. 39. § (1), illetve (2) bekezdése szerinti pénzügyőri munkakörbe történő áthelyezés vagy
c) a NAV Szj. tv. 43. § (6) bekezdése szerinti pénzügyőri munkakörbe történő kinevezés
esetén.
6. Záró rendelkezések
25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
26. § (1) A foglalkoztatott első továbbképzési időszaka 2024. január 1. napjával kezdődik, ha 2022. december 31-én a NAV állományában állt, vagy a NAV Szj. tv. 95. § (3) bekezdése szerinti alapképzés teljesítése alól az e rendeletben foglaltak szerint mentesült.
(2) Az (1) bekezdés szerint kezdődő továbbképzési időszakba a 2021. január 1-je és 2023. december 31-e között a 16. § a) pontjának megfelelő, teljesített képzések beszámíthatóak.
27. §
Varga Mihály s. k.,
pénzügyminiszter
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.