2023. évi LIII. törvény

Magyarország 2024. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
lép.


Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

lép.

Hatályát veszti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényAz autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény
...

2023. évi LIII. törvény
Magyarország 2024. évi központi költségvetésének megalapozásáról
1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása
1. §
2. §
3. §
2. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény módosítása
4. §
5. §
3. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása
6. §
4. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása
7. §
5. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása
8. §
9. §
10. §
11. §
12. §
13. §
6. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása
14. §
7. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosítása
15. §
8. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása
16. §
9. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása
17. §
18. §
19. §
20. §
21. §
22. §
23. §
24. §
25. §
26. §
27. §
28. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
lép.
29. §
10. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása
30. §
31. §
32. §
33. §
34. §
35. §
36. §
37. §
11. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása
38. §
39. §
40. §
41. §
42. §
43. §
12. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása
44. §
45. §
13. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosítása
46. §
47. §
14. A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény módosítása
48. §
15. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása
49. §
50. §
51. §
16. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása
52. §
53. §
54. §
55. §
56. §
17. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása
57. §
58. §
18. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása
59. §
60. §
61. §
19. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítása
62. §
20. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosítása
63. §
21. A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény módosítása
64. §
22. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása
65. §
66. §
67. §
68. §
69. §
70. §
71. §
72. §
23. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása
73. §
74. §
75. §
76. §
77. § (1)
(2)
(3)
78. §
79. §
80. § (1)
(2)
(3)
(4)
81. §
82. §
83. §
84. §
85. §
86. §
87. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
lép.
88. §
89. § (1) Hatályát veszti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
1.
2.
(2)
24. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása
90. §
91. §
92. §
93. §
25. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása
94. §
26. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása
95. §
27. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása
96. §
97. §
98. §
28. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosítása
99. §
29. A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény módosítása
100. §
30. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény módosítása
101. §
102. §
103. §
104. §
105. §
106. §
107. § Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény
1.
2.
lép.
31. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXXXVIII. törvény módosítása
108. §
32. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása
109. §
33. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosítása
110. §
34. A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosítása
111. §
112. §
35. A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosítása
113. §
114. §
115. §
116. § A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény
1.
2.
3.
lép.
36. A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény módosítása
117. §
118. §
37. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosítása
119. §
120. §
121. §
122. §
123. §
124. §
125. §
38. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény módosítása
126. §
127. §
128. §
129. §
39. A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény módosítása
130. §
131. §
40. A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény módosítása
132. §
41. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem által ellátott oktatási feladatok elősegítése céljából, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia részére történő ingyenes vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XVI. törvény módosítása
133. §
42. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény módosítása
134. §
135. §
136. §
137. §
138. §
43. A Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítványról, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány és a Semmelweis Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XX. törvény módosítása
139. §
140. §
141. §
142. §
143. §
44. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósáról szóló 2021. évi XXXII. törvény módosítása
144. §
145. §
45. Az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény módosítása
146. §
147. §
148. §
46. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény módosítása
149. §
150. §
47. Egyes felsőoktatással, szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő törvények módosításáról szóló 2022. évi LIX. törvény módosítása
151. §
48. A választási eljárási szabályoknak az elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról szóló 2023. évi XXIV. törvény módosítása
152. §
153. §
49. A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény módosítása
154. §
50. Az igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2023. évi XXXI. törvény módosítása
155. §
156. §
157. §
51. Az egyes beruházási szabályok veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 541/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása
158. §
52. Hatályba léptető rendelkezések
159. § (1) Ez a törvény - a (2)-(13) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 4. §, az 5. §, a 126-128. § és a 154. § 2023. július 24-én lép hatályba.
(3) A 77. § (3) bekezdése és a 85. § az e törvény kihirdetését követő tizenhatodik napon lép hatályba.
(4) A 27. §, a 28. § 7. pontja, a 64. §, és a 89. § (2) bekezdése 2023. augusztus 1-jén lép hatályba.
(5) A 3. §, a 15. §, a 16. §, a 48. §, a 87. § 1. és 8. pontja, a 90-93. §, a 95. § és a 116. § 2. és 3. pontja 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.
(6) A 8. §, a 10. § és 74. § az e törvény kihirdetését követő hatvanegyedik napon lép hatályba.
(7) A 12. § 2023. október 1-jén lép hatályba.
(8) A 139-143. § és az 1. melléklet 2023. november 1-jén lép hatályba.
(9) A 151. § 2023. december 31-én lép hatályba.
(10) Az 1. §, a 2. §, a 7. §, a 23. §, a 25. §, a 26. §, a 28. § 4-6. pontja, a 62. §, a 66. §, a 75. §, a 77. § (1) bekezdése, a 89. § (1) bekezdés 1. pontja, a 98. §, a 99. §, a 101-106. §, a 110. §, a 113-115. § és a 157. § 2024. január 1-jén lép hatályba.
(11) A 107. § 1. pontja és a 116. § 1. pontja 2024. február 1-jén lép hatályba.
(12) A 80. § (2) bekezdése 2024. július 1-jén lép hatályba.
(13) A 108. § 2025. január 1-jén lép hatályba.
53. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés
160. § E törvény
1. 62. §-a az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése és 23. cikke,
2. 31. §-a, 33. §-a, 34. §-a és 41. §-a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése és 38. cikk (6) bekezdése,
3. 38. §-a, 40. §-a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése,
4. 63. §-a az Alaptörvény VI. cikk (4) bekezdése,
5. 94. §-a és 157. §-a az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bekezdése,
6. 133. §-a és 147. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése,
7. 139. §-a, 142. §-a és 143. § 1. pontja, valamint 1. melléklete az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése,
8. 144. §-a és 145. §-a az Alaptörvény 23. cikke, és
9. 149. §-a az Alaptörvény XXXI. cikk (3)-(6) bekezdése és 45. cikk (5) bekezdése
alapján sarkalatosnak minősül.
Novák Katalin s. k.,
köztársasági elnök
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke
1. melléklet a 2023. évi LIII. törvényhez
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.