578/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

az úthasználati díjelszámolásról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 36. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben (a továbbiakban: Kkt.) meghatározott útdíjszolgáltatási gazdasági társaság (a továbbiakban: útdíjszolgáltatási gazdasági társaság) a hozzá a tárgyhónapban beérkező úthasználati díjakról, pótdíjakról és egy...

578/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet
az úthasználati díjelszámolásról
A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 36. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben (a továbbiakban: Kkt.) meghatározott útdíjszolgáltatási gazdasági társaság (a továbbiakban: útdíjszolgáltatási gazdasági társaság) a hozzá a tárgyhónapban beérkező úthasználati díjakról, pótdíjakról és egyéb eljárási jellegű díjakról (a továbbiakban együtt: bevétel) a tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig, ha az munkaszüneti napra esik, az azt követő első munkanapig adatot szolgáltat az útdíjfizetési-szolgáltatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére.
(2) Az adatszolgáltatásban a Kkt. 47. § 38. pontjában foglaltaknak megfelelően az útdíjszolgáltatási gazdasági társaság tételesen kimutatja
a) a tárgyhónapban beszedett teljes bevételt,
b) a jogszabályban kijelölt tulajdonosi joggyakorló által elfogadott éves üzleti tervében meghatározott működési költségek tárgyhavi átalányösszegét,
c) a tárgyhónapra a használatidíj-szedéssel összefüggésben felszámított észszerű nyereségének összegét,
d) a tárgyhónapban beszedett teljes bevétellel összefüggésben felmerült költségeknek az útdíjszolgáltatási gazdasági társaság által a tárgyhónapban tényszerűen megfizetett összegét (pl. jutalék, költségátalány, szolgáltatási díj),
e) azokat a tárgyhavi költségeket, amelyeket azon vagyontárgyakra fordított, amelyek vonatkozásában jogszabály kijelölése alapján gyakorolja a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét.
(3) A miniszter a (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján számlát állít ki az útdíjszolgáltatási gazdasági társaság részére legkésőbb az adatszolgáltatás kézhezvételét követő hónap ötödik munkanapjáig a tárgyhavi bevételnek a (2) bekezdés b)-d) pontjaiban meghatározottakkal csökkentett összegéről. Az útdíjszolgáltatási gazdasági társaság a kiállított számla alapján, legkésőbb a számla kiállítását követő ötödik munkanapon befizetést teljesít a számlán feltüntetett, a Magyar Államkincstárnál vezetett kincstári számlák javára. Az általános forgalmi adó összegének átutalásakor az útdíjszolgáltatási gazdasági társaság feltünteti a miniszter által vezetett minisztérium adószámát.
(4) Az általános forgalmi adó tekintetében az állami adóhatóság felé a bevallás megtételéről a miniszter gondoskodik, a befizetést az útdíjszolgáltatási gazdasági társaság teljesíti a (3) bekezdésben foglaltak szerint.
(5) Az útdíjszolgáltatási gazdasági társaság a kiállított számla végösszegének pénzügyi teljesítéséről az átutalást igazoló bizonylat általa ellenjegyzett másolatát megküldi a miniszter részére. A Magyar Államkincstár a számlakivonat megküldésével tájékoztatást ad az útdíjszolgáltatási gazdasági társaság részére a kiállított számla összegének beérkezéséről.
(6) Az ebben a rendeletben nem szabályozott kérdésekben a miniszter és az útdíjszolgáltatási gazdasági társaság a Kkt. 33/A. § (6) bekezdése alapján megkötött szerződésben rendelkezik.
2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.
3. §
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.