39/2022. (IX. 30.) SZTFH rendelet

a felszámolóbiztosok, a vagyonfelügyelők, az ideiglenes vagyonfelügyelők és a rendkívüli vagyonfelügyelők, valamint a szerkezetátalakítási szakértők igazolványáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 85/A. § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13. § j) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. §, a 3. § (2) bekezdése és a 2. melléklet tekintetében a szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2021. évi LXIV. törvény 66. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazá...

39/2022. (IX. 30.) SZTFH rendelet
a felszámolóbiztosok, a vagyonfelügyelők, az ideiglenes vagyonfelügyelők és a rendkívüli vagyonfelügyelők, valamint a szerkezetátalakítási szakértők igazolványáról
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 85/A. § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13. § j) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. §, a 3. § (2) bekezdése és a 2. melléklet tekintetében a szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2021. évi LXIV. törvény 66. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13. § n) és x) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. § A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (a továbbiakban: Hatóság) elnöke a felszámolóbiztos, valamint a vagyonfelügyelői, ideiglenes vagyonfelügyelői és a rendkívüli vagyonfelügyelői feladatra kijelölt természetes személy (a továbbiakban együtt: fizetésképtelenségi szakértő) részére, e minőségének igazolására a felszámolói névjegyzékbe történő bejegyzését követően az 1. mellékletben meghatározott tartalommal fizetésképtelenségi szakértői igazolványt állít ki. Az igazolvány a kiállítástól számított 5 évig érvényes.
2. § A Hatóság elnöke a szerkezetátalakítási szakértői feladatra kijelölt természetes személy (a továbbiakban: szerkezetátalakítási szakértő) részére e minőségének igazolására a felszámolói névjegyzékbe szerkezetátalakítási szakértőként történő bejegyzését követően a 2. mellékletben meghatározott tartalommal szerkezetátalakítási szakértői igazolványt állít ki. Az igazolvány a kiállítástól számított 5 évig érvényes.
3. § (1)
(2) Az igazolványt a fizetésképtelenségi szakértő és a szerkezetátalakítási szakértő (a továbbiakban együtt: szakértő) kizárólag a szakértői tevékenysége ellátása során, szakértői minősége igazolására használhatja fel.
4. § (1) Az igazolványt a szakértő köteles megőrizni, hivatalos eljárása során magánál tartani, a kirendelő bíróság vagy az eljárás résztvevői számára kérésre felmutatni.
(2) Az igazolvány másra át nem ruházható, letétbe nem helyezhető, biztosítékul nem adható és nem fogadható el.
5. § (1) Az igazolvány a rajta feltüntetett időpontig érvényes, kivéve, ha az igazolványt a (2) bekezdés alapján ezen időpont előtt a Hatóság bevonja. A bevont igazolvány érvénytelen.
(2) A Hatóság az igazolványt bevonja, ha
a) az igazolvány érvényességi ideje lejárt,
b) az igazolvány megrongálódott, elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült, vagy
c) az igazolvány adataiban változás következett be.
(3) A szakértő köteles az igazolvány megrongálódását, elvesztését, eltulajdonítását, megsemmisülését, érvényességének lejártát és az igazolvány adataiban bekövetkezett változás tényét haladéktalanul bejelenteni a Hatóság részére, a megrongálódott, adatváltozással érintett vagy lejárt igazolványát pedig haladéktalanul átadni a Hatóságnak. Ha az elveszett vagy eltulajdonított igazolvány előkerül, a szakértő haladéktalanul átadja azt a Hatóságnak.
(4) A Hatóság - az igazolvány bevonásáról hozott határozatának megfelelően - a részére a (3) bekezdés szerint átadott, bevont igazolványt megsemmisíti.
6. § A Hatóság
a) kiállítja az igazolványt és azt a szakértőnek az átvétel igazolása mellett átadja,
b) új igazolvány kiadásának alapjául szolgáló körülmény bekövetkezéséről való tudomásszerzés esetén hivatalból, egyébként a szakértő bejelentése alapján gondoskodik az igazolvány bevonásáról és szükség esetén új igazolvány kiállításáról,
c)
d) ellátja a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendeletben a biztonsági okmány kibocsátója részére előírt feladatokat.
7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2022. október 1-jén lép hatályba.
(2) A 2. §, a 3. § (2) bekezdése, a 8. § és a 2. melléklet 2023. január 1-jén lép hatályba.
8. §
9. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Dr. Biró Marcell s. k.,
elnök
1. melléklet a 39/2022. (IX. 30.) SZTFH rendelethez A fizetésképtelenségi szakértői igazolvány tartalmi elemei 1. A "FIZETÉSKÉPTELENSÉGI SZAKÉRTŐI IGAZOLVÁNY" felirat,
2. Magyarország címere,
3. a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának megnevezése,
4. az igazolvány
4.1. okmányazonosítója,
4.2. érvényessége lejártának időpontja,
5. a fizetésképtelenségi szakértő
5.1. arcképmása,
5.2. neve,
5.3. a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 27/C. § (4) bekezdés f) pont fd) alpontja szerinti nyilvántartási száma,
6. a fizetésképtelenségi szakértőt foglalkoztató felszámoló szervezet vagy szervezetek neve és székhelye.
2. melléklet a 39/2022. (IX. 30.) SZTFH rendelethez A szerkezetátalakítási szakértői igazolvány tartalmi elemei 1. A "SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI SZAKÉRTŐI IGAZOLVÁNY" felirat,
2. Magyarország címere,
3. a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának megnevezése,
4. az igazolvány
4.1. okmányazonosítója,
4.2. érvényessége lejártának időpontja,
5. a szerkezetátalakítási szakértő
5.1. arcképmása,
5.2. neve,
5.3. a szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2021. évi LXIV. törvény 24. § (6) bekezdése szerinti hatósági nyilvántartási száma,
6. a szerkezetátalakítási szakértőt foglalkoztató szerkezetátalakítási szakértői feladatot ellátó szervezet vagy szervezetek neve és székhelye.
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.