8/2018. (III. 19.) NGM rendelet

az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és a végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 126. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény (a továbbiakban: Avt.) alapján az adóhatóságot a hatáskörébe tartozó végrehajtás foganatosításáért kész...

8/2018. (III. 19.) NGM rendelet
az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és a végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 126. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. Általános szabályok
1. § Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény (a továbbiakban: Avt.) alapján az adóhatóságot a hatáskörébe tartozó végrehajtás foganatosításáért készkiadás, költségminimum és költségátalány az e rendeletben meghatározottak szerint illeti meg.
2. A végrehajtási eljárás során felmerülő végrehajtási költségek megállapításának részletes szabályai
2. § (1) Az adóhatóság a végrehajtás foganatosításával kapcsolatban készkiadásként számítja fel a következő igazolt költségeket:
a) a lefoglalt ingóság szállítása esetén a szállítási (fuvarozási) költség,
b) a lefoglalt ingóság tárolásával kapcsolatban felmerült költség,
c) a lefoglalt és zár alá vett ingóság megőrzésével kapcsolatban felmerült költség és a zárgondnok díja, költségátalánya,
d) a lezárt helyiség felnyitásának és újbóli lezárásának költsége,
e) a végrehajtási eljárásnál jelen levő tanú költségtérítése,
f) az eljárásban közreműködő rendőrségnél felmerülő költség,
g) az eljárásban közreműködő ügygondnok díja,
h) a szakértő-becsüs kirendelésével összefüggésben felmerült díj,
i) utazási költségként vagy szállásköltségként a számla alapján a ténylegesen felmerült költség, ha az intézkedés megtétele Magyarország területén kívül válik szükségessé,
j) az ingatlan-végrehajtás során felmerülő igazgatási szolgáltatási díj,
k) a meghatározott cselekmény végrehajtása során a közreműködő szervezetet megillető közreműködői díj, valamint
l) minden egyéb, a pénzkövetelések és a meghatározott cselekmények végrehajtásának foganatosításával összefüggésben felmerült, számlával igazolt költség.
(2) Az adóhatóság a végrehajtás foganatosítása során felmerült költségeket - az (1) bekezdés f) és j) pontjában, továbbá a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - megelőlegezi.
(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően az (1) bekezdés h) pontja szerinti költséget a szakértő-becsüs eljárását indítványozó előlegezi. Ha a szakértő-becsüs kirendelésére a becsértékközléssel szemben benyújtott végrehajtási kifogás alapján került sor, az (1) bekezdés h) pontja szerinti költséget a végrehajtási kifogást előterjesztő személy előlegezi és viseli.
(4) Az Avt. 11. § (2) bekezdésében meghatározott 5 ezer forint költségminimumot
a) az azonos helyszínen egyidejűleg foganatosított vagy foganatosítani megkísérelt több ingófoglalás esetén egyetlen alkalommal,
b) a járműnyilvántartáson, illetve vízi és légijármű-nyilvántartáson alapuló ingófoglalások, és ingatlanfoglalások esetén foglalásonként külön-külön
kell felszámítani.
(5) Az (1) bekezdéstől eltérően a végrehajtási eljárásban kirendelt ügygondnok, illetve kijelölt zárgondnok
a) a kirendelés teljesítésére fordított idő alapján, minden megkezdett óráért a központi költségvetésről szóló törvényben megállapított kirendelt ügyvédi óradíjat nem meghaladó összegű munkadíjra jogosult, és
b) a kérelmére a munkaórák tételes kimutatása mellett a munkadíj 25%-ának megfelelő összegű költségátalányra jogosult.
3. A végrehajtási eljárásban felmerülő költségátalány
3. § (1) Az adóhatóságot a pénzkövetelés végrehajtásának foganatosításáért - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel - 5 ezer forint költségátalány illeti meg, minden más, e rendelet alapján felszámítható költségtől és költségátalánytól függetlenül.
(2) Nem illeti meg az adóhatóságot az (1) bekezdés szerinti költségátalány, amennyiben a végrehajtási eljárásban kizárólag túlfizetés átvezetésére került sor.
(3) Nem illeti meg az adóhatóságot az (1) bekezdés szerinti költségátalány, amennyiben az adós általános közigazgatási rendtartás alapján behajtandó tartozása a behajtást kérő hatóság megkeresésének időpontjában nem éri el a 10 ezer forintot, és az adóssal szemben az állami adó- és vámhatóság az általános közigazgatási rendtartás alapján behajtandó tartozásán felül további tartozás behajtására végrehajtási eljárást nem foganatosít.
4. § Az adóhatóságot a meghatározott cselekmények végrehajtására irányuló végrehajtási eljárásban - az önkéntes teljesítésre történő előzetes felszólítást követően - helyszíni eljárásonként 10 ezer forint végrehajtási költségátalány illeti meg. Amennyiben a meghatározott cselekmény végrehajtása az Avt. 122. § (6) bekezdés b) pontja alapján nem tűr halasztást, és emiatt az önkéntes teljesítésre történő előzetes felszólítás mellőzendő, e költségátalány a helyszíni eljárásért önkéntes teljesítésre történő előzetes felszólítás hiányában is felszámítandó.
4. A költség és a költségátalány megfizetése
5. § (1) Az adóhatóságot e rendelet alapján megillető költséget, költségminimumot és költségátalányt közvetlenül az adóhatóság részére kell megfizetni.
(2) Ha az adóhatóság az Avt. XII. fejezete alapján folyamatban lévő eljárás során végrehajtási cselekményt - a behajtást kérő vagy a behajtást kérő hatóság érdekkörében felmerült ok miatt - jogszerűtlenül foganatosít, a jogszerűtlenül foganatosított végrehajtási cselekményekhez kapcsolódó, 2. § szerinti költség, valamint a jogszerűtlenül végrehajtás foganatosításáért fizetendő költségátalány a behajtást kérőt, illetve a behajtást kérő hatóságot terheli.
5. Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
7. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése napján folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban is alkalmazni kell.
8. §
Varga Mihály s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!

Előfizetési csomagajánlataink

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.