331/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet

a korai fázisú vállalkozások és a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások nyilvántartásba vétel iránti eljárásának részletes szabályairól

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A Kormány a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (12) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) a korai fázisú vállalkozásokról és a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozásokról hatósági nyilvántartást (a továbbiakban: nyilvántartás) vezet.
A nyilvántartás tartalmazza:
a nyilv...

331/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet
a korai fázisú vállalkozások és a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások nyilvántartásba vétel iránti eljárásának részletes szabályairól
A Kormány a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (12) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A korai fázisú vállalkozások és a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások nyilvántartása
1. § (1) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) a korai fázisú vállalkozásokról és a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozásokról hatósági nyilvántartást (a továbbiakban: nyilvántartás) vezet.
(2) A nyilvántartás tartalmazza:
a) a nyilvántartási számot, a nyilvántartásba vétel dátumát,
b) a kérelmező nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát és adószámát,
c) a korai fázisú vállalkozásként vagy korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozásként történt nyilvántartásba vétel tényét, valamint
d) az 1. melléklet szerinti nyilatkozat benyújtásának tényét.
2. § Korai fázisú vállalkozásként az a jogi személy kérheti a nyilvántartásba vételét,
a) amelyet a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásának napját megelőző három naptári éven belül alapítottak,
b) amelynek a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtását megelőző üzleti év éves beszámolója szerinti éves nettó árbevétele nem haladja meg a 100 millió forintot,
c) amely vállalkozásnál a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtását megelőző üzleti év éves beszámolója szerint a korai fázisú vállalkozásnál, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 4. § 16/a. pontja szerinti foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma legalább két, legfeljebb húsz fő,
d) amely vállalkozás esetében a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti kockázati tőkealap-kezelő befektetést nem eszközölt,
e) amely nem rendelkezik részesedéssel (üzletrésszel) más gazdasági társaságban,
f) amelynek a tevékenysége a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 3. § 6. pontja szerinti innováció feltételeinek megfelel, valamint
g) amelynek a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásakor nincs állami vagy önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható adótartozása.
3. § Korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozásként az a jogi személy kérheti a nyilvántartásba vételét,
a) amelynek a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásakor nincs állami vagy önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható adótartozása,
b) amely a nyilvántartásba vétel iránti kérelemben megjelöli, hogy milyen gazdasági ágazatba szándékozik befektetni, továbbá nem szándékozik befektetni olyan korai fázisú vállalkozásba, amely a 6. § (2) bekezdésében felsorolt ágazatokban végez tevékenységet és a 6. § (3) bekezdésében felsorolt ágazatokban végez főtevékenységeként tevékenységet, illetve az ott felsorolt tevékenységeket főtevékenységeként látja el, valamint
c) amely olyan korai fázisú vállalkozásban szerzett részesedést, amelynek a szerzést megelőző három adóéven belül sem a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozás, sem a jogelődje vagy a vállalkozó (jogelődje) kapcsolt vállalkozása nem volt tagja (részvényese, üzletrész-tulajdonosa).
2. A nyilvántartásba vételi kérelem
4. § A korai fázisú vállalkozás és a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozás a Hivataltól kérheti a nyilvántartásba vételt.
5. § A nyilvántartásba vétel iránti kérelem elektronikus úton kizárólag a Hivatal által erre a célra rendszeresített elektronikus űrlap útján nyújtható be. Az elektronikus ügyintézés lehetősége a Hivatal internetes honlapján üzemeltetett elektronikus ügyintézési rendszeren vagy az egységes személyre szabott ügyintézési felületen érhető el.
6. § (1) Az elektronikus vagy papír alapon benyújtott nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét, székhelyét, a kapcsolattartást lehetővé tevő adatait, adószámát, cégjegyzékszámát, továbbá arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy korai fázisú vállalkozásként vagy korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozásként kéri-e a nyilvántartásba vételt, valamint nem elektronikus úton történő írásbeli kapcsolattartás esetén a kérelmező képviselőjének aláírását, elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén az elektronikus űrlap hitelesítését.
(2) A korai fázisú vállalkozás képviselője - a 2. § a)-g) pontjaiban foglaltakon túl - arról is nyilatkozik, hogy a korai fázisú vállalkozás nem végez - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályaival összhangban - a következő ágazatokban tevékenységet:
a) a halászati és akvakultúra ágazatban,
b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatban,
c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával kapcsolatban,
ca) amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre;
cb) amennyiben a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás;
d) a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatban.
(3) A korai fázisú vállalkozás képviselője köteles nyilatkozni arról, hogy főtevékenységként a következő ágazatokban nem végez tevékenységet:
a) szállítási ágazat,
b) kereskedelmi ágazat,
c) ingatlanügyletek.
(4) Ha a kérelmező még nem rendelkezik lezárt üzleti évvel, a kérelmezőnek nyilatkozatot kell tennie, hogy a 2. § b) és c) pontja szerinti feltételek fennállása kapcsán várhatóan az első üzleti év végéig nem éri el a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti feltételt időarányosan, valamint a 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti feltételt.
7. § A nyilvántartásba vételt követően minden év február 15. napjáig a nyilvántartás időtartama alatt a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozás az 1. melléklet szerinti nyilatkozatot küld a Hivatal részére.
3. Nyilvántartásba vételi eljárás
8. § (1) A Hivatal a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet megvizsgálja abból a szempontból, hogy tartalmazza-e a 2-3. §-ban meghatározott alaki követelményeket, valamint a 6. §-ban meghatározott nyilatkozatokat.
(2) Ha a nyilvántartásba vétel iránti kérelem nem felel meg az (1) bekezdés alapján vizsgált követelményeknek, a kérelmezőt - a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - fel kell hívni a hiányok nyolc napon belül történő pótlására.
(3) A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet el kell utasítani, ha a kérelem a hiánypótlás ellenére sem felel meg az előírt követelményeknek, valamint ha a (2) bekezdés szerinti határidő alatt a hiányok pótlására nem került sor.
9. § Ha a nyilvántartási kérelem (hiánypótlás) megfelel a 8. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek, a Hivatal a kérelmezőt nyilatkozata alapján korai fázisú vállalkozásként vagy korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozásként a kérelem benyújtása napjától számított 10 napon belül nyilvántartásba veszi, a kérelem benyújtása napjára visszamenőleges hatállyal.
10. § Az a kérelmező is jogosult a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet benyújtani, amelynél legkorábban 2017. január 1-jén fennállnak a 2-3. és 6. §-ban meghatározott feltételek.
4. A nyilvántartásból történő törlés
11. § A nyilvántartásba vett vállalkozás bármikor kérheti a nyilvántartásból történő törlését. A nyilvántartásból történő törlés iránti kérelmet az erre rendszeresített elektronikus űrlapon kell benyújtani elektronikus úton, amelyben meg kell jelölni a nyilvántartásba vételt elrendelő határozat számát, a kérelmező nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát és adószámát, valamint a nyilvántartásba vett vállalkozás nyilatkozatát a nyilvántartásból történő törlés iránt. A kérelem alapján a Hivatal törli a vállalkozást a nyilvántartásból.
12. § Ha a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozásként nyilvántartásba vett vállalkozás az 1. melléklet szerinti nyilatkozatot nem nyújtja be a Hivatal részére a 7. §-ban meghatározott határidőben, a Hivatal a korai fázisú vállalkozást és a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozást hivatalból törli a nyilvántartásból.
5. Záró rendelkezések
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
1. melléklet a 331/2017. (XI. 9.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott .........................................(a vállalkozás törvényes képviselője) mint a ............................................

(a vállalkozás neve, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma) korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozás
törvényes képviselője, a korai fázisú vállalkozások és a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások
nyilvántartásba  vétel  iránti  eljárásának  részletes  szabályairól  szóló  331/2017.  (XI.  9.)   Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. §-a alapján, az alábbi nyilatkozatot teszem:

1. A korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozás neve, nyilvántartási száma, a nyilvántartásba vétel dátuma:

2. Fennállnak a Tao. tv. 7. § (8) bekezdése és a Korm. rendelet 3. §-a alapján az alábbi feltételek:

A vállalkozásnak nincs végrehajtható adótartozása:

Kérjük X-szel jelölni!
Van: □
Nincs: □

A vállalkozás részesedést szerzett legalább egy korai fázisú
vállalkozásban, ha igen, melyikben:

A korai fázisú vállalkozás neve, nyilvántartási száma,
a nyilvántartásba vétel dátuma:

A vállalkozás milyen gazdasági ágazatba fektetett be:

A vállalkozás olyan korai fázisú vállalkozásban szerzett
részesedést, amelynek a szerzést megelőző három adóéven
belül sem a vállalkozás, sem a jogelődje vagy
a vállalkozó (jogelődje) kapcsolt vállalkozása nem volt tagja
(részvényese, üzletrész-tulajdonosa)

Kérjük X-szel jelölni!
Igen: □
Nem: □

A nyilatkozat kelte: ..........................................................................................

A törvényes képviselő aláírása: ...................................................................

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.