23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet

a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (4) és (28) bekezdésében, továbbá az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés c), d) és i) pontjában, valamint 260. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva - az 5. és 9. alcím, a 22. §, a 24. §, a 25. §, a 26. §, valamint az 1. melléklet tekintetében a Kormá...

23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet
a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (4) és (28) bekezdésében, továbbá az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés c), d) és i) pontjában, valamint 260. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva - az 5. és 9. alcím, a 22. §, a 24. §, a 25. §, a 26. §, valamint az 1. melléklet tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:
1. Adóigazgatási azonosításra való alkalmasság
1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed
a) a nyomtatvány felhasználásával kibocsátott nyugtára és számlára,
b) a számlázó programmal előállított számlára, és
c) a számítógéppel előállított nyugtára.
(2) E rendelet hatálya annyiban terjed ki a pénztárgéppel és taxaméterrel kibocsátott számlára és nyugtára, amennyiben e rendelet erről kifejezetten rendelkezik.
(3) A nyomtatvány felhasználásával kibocsátott nyugta és számla, a számlázó programmal előállított számla, továbbá a számítógéppel előállított nyugta akkor minősül adóigazgatási azonosításra alkalmasnak, ha megfelel az e rendeletben foglalt előírásoknak.
(4) Pénztárgéppel kiállított nyugta adóigazgatási azonosításra való alkalmasságának feltétele, hogy a pénztárgép megfeleljen a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló rendeletben (a továbbiakban: Pénztárgép rendelet) meghatározott feltételeknek.
(5) A taxaméterrel kiállított nyugta adóigazgatásra való alkalmasságának feltétele, hogy a taxaméter megfeleljen a taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről szóló rendeletben meghatározott feltételeknek.
(6) Pénztárgéppel kibocsátott számla adóigazgatási azonosításra való alkalmasságának feltétele, hogy
a) a pénztárgép megfeleljen a Pénztárgép rendeletben meghatározott feltételeknek, valamint
b) a pénztárgép számlázófunkciója megfeleljen a 8. § (1) bekezdés a) pontjában és a 8. § (2)-(5) bekezdésében foglaltaknak.
1/A. § E rendelet hatálya a belföldön nyilvántartásba vett adóalanyra terjed ki.
2. Értelmező rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazásában
1. elektronikus formában megőrzött számla és nyugta: az elektronikus adatállományként tárolt, számlázó programmal kiállított számla és számítógéppel előállított nyugta, az elektronikus számla és nyugta, valamint a papír alapon kibocsátott számla és nyugta 17. § (2) bekezdés a) pontja szerinti elektronikus másolata;
2. számlázó program: számla kibocsátására alkalmas számítástechnikai program, programfunkció, programmodul, ideértve az online számlázó rendszereket is;
3. számlázó program azonosítója: valamely számlázó program készítője vagy fejlesztője által meghatározott megnevezés, elnevezés, valamint a számlázó program különböző előállított változatainak megkülönböztetésére szolgáló betű és szám karaktersorozat, mozaikszó;
4. számítógéppel előállított nyugta: elektronikus vagy papír alapon kibocsátott, számítógéppel előállított nyugta.
5. adatexport: az adóalany által elektronikus adathordozón tárolt adatoknak az állami adó- és vámhatóság rendelkezésére bocsátása a 2. melléklet szerint és a 3. mellékletben meghatározott adatszerkezetben vagy a 13/A. § (1) bekezdése szerinti közleményben meghatározott adatszerkezetben.
3. Nyomtatvánnyal szembeni követelmények
3. § A nyomtatvány felhasználásával kibocsátott számlával, nyugtával szemben követelmény, hogy
a) a nyomtatványt nyomdai úton, a 4. §-ban meghatározott követelmények szerint állítsák elő,
b) a nyomtatvány beszerzője rendelkezzen a 6. § (3) bekezdés szerinti tartalommal kibocsátott számlával, továbbá
c) a nyomtatványt a 7. § szerint szigorú számadású nyomtatványként kezeljék.
4. § (1) A nyomtatványt az adóhatóság által a nyomtatvány előállítója részére előre kijelölt sorszámtartományban folyamatosan, az adott sorszámtartományba illeszkedő sorszám kihagyás és ismétlés nélküli felhasználásával kell előállítani.
(2) A sorszámtartományt az adóhatóság a nyomtatvány előállítójának az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, elektronikus úton benyújtott kérelmére jelöli ki.
(3) Az adóhatóság a kijelölt sorszámtartományt - a nyomtatvány fajtájának és előállítójának megjelölésével - a kijelöléstől számított 15 napon belül közzéteszi a honlapján.
5. § (1) A nyomtatvány előállítója, forgalmazója - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - kizárólag a 4. § (1) bekezdésében meghatározott követelménynek megfelelő nyomtatványt értékesíthet.
(2) Ha a nyugta egyúttal az abban megjelölt szolgáltatás igénybevételére is jogosítja annak bemutatóját, a nyomtatvány előállítója, forgalmazója e tekintetben mentesül a 4. § (1) bekezdésében meghatározott követelmény teljesítése alól azzal, hogy a kihagyás és ismétlés nélküli sorszámozást biztosítania kell.
6. § (1) A nyomtatvány előállítója, forgalmazója köteles az általa értékesített nyomtatványt - a nyomtatvány értékesítéséről kibocsátott számla másodpéldánya alapján - sorszám szerint nyilvántartani.
(2) A nyomtatványt előállítóként, forgalmazóként értékesítő, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 5. §-a szerinti adóalany (a továbbiakban: adóalany) a nyomtatványt kizárólag adóalanynak értékesítheti, aki vagy amely köteles adóalanyiságát az értékesítéskor előzetesen igazolni.
(3) A nyomtatványt előállítóként, forgalmazóként értékesítő adóalany köteles a nyomtatvány értékesítéséről kibocsátott számlán feltüntetni
a) az értékesített nyomtatvány megnevezése mellett annak sorszámtartományát is, az első sorszám és az utolsó sorszám megjelölésével,
b) a nyomtatvány beszerzőjének adószámát.
7. § A nyomtatványt számla, nyugta kiállításához felhasználó adóalany a nyomtatványt a számvitelről szóló törvény szerint szigorú számadás alá vonja. Ennek keretében olyan nyilvántartást vezet, amely nyomtatványfajtánként külön-külön tartalmazza:
a) a nyomtatvány sorszámtartományát, az első sorszám és az utolsó sorszám megjelölésével,
b) a nyomtatvány beszerzését igazoló számla sorszámát,
c) a nyomtatvány beszerzésének keltét,
d) a nyomtatvány felhasználásának időtartamát, az első felhasználás keltétől az utolsó felhasználás keltéig,
e) a nyomtatvány kiselejtezésének keltét.
4. Számlázó programmal szembeni követelmények
8. § (1) A számlázó programmal szemben követelmény, hogy
a) a számlázó program - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott eltérésekkel - kihagyás és ismétlés nélküli, folyamatos sorszámozást biztosítson, és
b)
c) rendelkezzen a 11/A. § szerinti, "adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás" elnevezésű funkcióval, és
d) biztosítsa a kiállított számla, valamint számlával egy tekintet alá eső okirat 13/A. § (1) bekezdés szerinti adatainak az állami adó- és vámhatóság részére történő, 13/A-13/B. § szerinti elektronikus úton történő továbbítását.
(2) A számlázó programnak az adóalany nem magyarországi adószámán történő számla kibocsátásához a belfölditől elkülönített sorszámtartományt kell biztosítania.
(3) A sorszámozás folyamatossága nem sérül, ha
a) a csoportos adóalanyiságban részt vevő tagok belső, egymás közötti kapcsolataiban a számlának nem minősülő egyéb számviteli bizonylat kibocsátása, és
b) a csoportos adóalanyiságban részt vevő tagok külső, harmadik személlyel szembeni kapcsolataiban a számla kibocsátása
azonos sorszámtartományon belül történik.
(4) A sorszámozás folyamatossága nem sérül akkor sem, ha a számla, az Áfa tv. 165. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, valamint egyéb, az Áfa tv. tárgyi hatálya alá nem tartozó ügyletről kibocsátott számviteli bizonylat kibocsátása azonos sorszámtartományon belül történik.
(5) Abban az esetben, ha a program egyaránt alkalmas számla és nyugta előállítására, számla és nyugta kibocsátása elkülönített sorszámtartományon is történhet.
(6) A számlázó programmal előállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat az (1) bekezdés d) pontja alkalmazásában abban az időpontban minősül kiállítottnak, amely időponttal a számlázó program az előállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat adatait lezárja.
9. § (1) A számlázó programot fejlesztőként, forgalmazóként értékesítő adóalany köteles az általa értékesített számlázó programot annak neve, azonosítója, a vevő neve és az értékesítés időpontja szerint nyilvántartani.
(2) A számlázó program fejlesztője, forgalmazója a számlázó programot kizárólag adóalanynak értékesítheti, aki vagy amely köteles az értékesítést megelőzően adóalanyiságát igazolni. A számlázó program fejlesztője, forgalmazója köteles a számlázó program értékesítéséről kibocsátott számlán feltüntetni a számlázó programot beszerző adóalany adószámát.
10. § (1) A számlázó program értékesítésekor, rendelkezésre bocsátásakor az értékesítő, rendelkezésre bocsátó köteles a vevő, felhasználó részére átadni vagy egyéb módon rendelkezésére bocsátani a számlázó program fejlesztője által készített felhasználói dokumentációt, valamint tájékoztatnia kell a vevőt, felhasználót a számlázó program nevéről és azonosítójáról.
(2) Az (1) bekezdés szerinti dokumentációnak tartalmaznia kell a számlázó program működésére, használatára vonatkozó részletes leírást és a számlázó program valamennyi funkciójának ismertetését. A számlázó program kizárólag a dokumentációban szereplő funkciókat hajthatja végre.
(3) A számlázó program funkcióinak módosítása esetén az értékesítő, rendelkezésre bocsátó köteles gondoskodni arról, hogy a vevő, felhasználó rendelkezésére álljon az (1) bekezdés szerinti dokumentáció funkciómódosítást leíró kiegészítése, módosítása.
(4) A számlázó programot használó adóalany az (1) bekezdés szerinti dokumentációt, valamint annak (3) bekezdése szerinti valamennyi kiegészítését, módosítását az ezen számlázó programmal kibocsátott számlában áthárított adó megállapításához való jog elévüléséig köteles megőrizni. Az adóalany ezen megőrzési kötelezettségének elektronikusan is eleget tehet.
(5) A (2) és a (4) bekezdésben a dokumentáció tekintetében meghatározott kötelezettségek vonatkoznak a saját fejlesztésű programot használó adóalanyra is.
(6) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti dokumentáció nem magyar, német, francia vagy angol nyelvek bármelyikén készült, annak magyar nyelven történő rendelkezésre állásáról
a) a számlázó programot értékesítő, rendelkezésre bocsátó köteles gondoskodni, feltéve, hogy belföldön nyilvántartásba vett adóalany,
b) egyéb, az a) pont alá nem tartozó esetben a számlázó programot használó adóalany köteles gondoskodni.
(7) Az (1) bekezdés szerinti dokumentáció magyar nyelvű fordítására az ezen dokumentációra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
11. §
11/A. § A számlázó programnak olyan önálló, de a programba beépített, "adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás" elnevezésű funkcióval kell rendelkeznie, amelynek elindításával adatexport végezhető
a) a kezdő és záró dátum (év, hónap, nap) megadásával meghatározható időszakban kibocsátott, illetve
b) a kezdő és a záró számlasorszám megadásával meghatározható sorszámtartományba tartozó számlákra.
12. § Az adóhatóság jogosult a számla kiállításának folyamatát úgy is ellenőrizni, hogy felügyelete alatt a számla kiállítója - próbajelleggel - bocsát ki számlát.
13. §
4/A. Számlázó programok adatszolgáltatása
13/A. § (1) A számlázó programnak a gép-gép interfész használatához szükséges azonosító adatok megküldése mellett a kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább az Áfa tv. 10. számú melléklet 4-5/A. pontjában meghatározottak szerinti adattartalmát a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat kiállításakor azonnal, XML-formátumban, az állami adó- és vámhatóság közleményében meghatározott módon és adatszerkezetben, elektronikus úton továbbítania kell az állami adó- és vámhatóság részére.
(2) A számlázó programmal történő adatszolgáltatás megkezdésének feltétele a gép-gép interfész használatához szükséges adatoknak az adatszolgáltatásra kötelezett adóalany állami adó- és vámhatósághoz tett bejelentésén alapuló nyilvántartásba vétele.
(3) A számlázó programmal történő adatszolgáltatás akkor minősül teljesítettnek, ha az (1) bekezdés szerint történt a benyújtása, és a sikeres feldolgozást az állami adó- és vámhatóság rendszere visszaigazolta.
(4) Ha az állami adó- és vámhatóság visszaigazolása alapján az adatszolgáltatás nem dolgozható fel, a hiba elhárítását követően az adatszolgáltatást meg kell ismételni.
(5) Amennyiben az adatszolgáltatásra kötelezett adóalany az állami adó- és vámhatóság rendszerének sikeres feldolgozásra vonatkozó visszaigazolása ellenére észleli, hogy hibás adatszolgáltatás történt, az adatszolgáltatást a hiba elhárítását követően meg kell ismételni. Az ismételt adatszolgáltatást az adatszolgáltatásra kötelezett adóalanynak az állami adó- és vámhatóság rendszerében jóvá kell hagynia.
(6) A (4)-(5) bekezdés szerinti hibás adatszolgáltatás esetén az adatszolgáltatásra kötelezett adóalany a javított adatszolgáltatást az állami adó- és vámhatóság rendszerében a kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább az Áfa tv. 10. számú melléklet 4-5/A. pontjában meghatározottak szerinti adattartalmának manuális rögzítésével is megteheti.
(7) Ha a (4)-(5) bekezdés szerinti hibás adatszolgáltatás észlelésének napjától számított 3 munkanapon belül a hiba elhárítása nem történt meg, akkor az adatszolgáltatásra kötelezett adóalany az adatszolgáltatást a hiba elhárulásáig a (6) bekezdésben foglaltak szerint köteles teljesíteni.
(8) Ha a számlakibocsátásra kötelezett adóalany ezen kötelezettségének meghatalmazott útján tesz eleget, és meghatalmazottként a terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő olyan személy, szervezet jár el, aki (amely) belföldön nem rendelkezik székhellyel, és a meghatalmazotti minőségében történő számlakiállítás alapjául szolgáló ügylettel kapcsolatban belföldön nyilvántartásba nem vett adóalany, a meghatalmazott által számlázó programmal kiállított számláról, számlával egy tekintet alá eső okiratról az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljesíthető a meghatalmazott számlázó programjától eltérő számítástechnikai rendszerből is, feltéve, hogy az gép-gép kapcsolattal, elektronikus úton valósul meg.
(9) A (8) bekezdés szerinti esetben az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettséget az (1) bekezdéstől eltérően a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat kiállítását követő 6 napon belül kell teljesíteni.
13/B. § (1) Ha a számlázó program által kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat adatait fogadó elektronikus rendszerben üzemzavar történik, az állami adó- és vámhatóság az üzemzavarról és az üzemzavar elhárítását követően annak kezdő és megszűnési időpontjáról haladéktalanul közleményt tesz közzé honlapján.
(2) Az állami adó- és vámhatóság az elektronikus rendszereinek karbantartás miatti leállítását megelőzően a karbantartási igény felmerülésével egyidejűleg tájékoztatást tesz közzé a honlapján a karbantartási célú üzemszünet várható kezdeti időpontjáról és tervezett tartamáról.
(3) Ha a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat kiállításának időpontjában a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat adatait fogadó elektronikus rendszer üzemzavar, karbantartás vagy az internetszolgáltatás elégtelensége miatt nem érhető el, a számlázó programnak a kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább az Áfa tv. 10. számú melléklet 4-5/A. pontjában meghatározottak szerinti adattartalmát az üzemzavar, karbantartás vagy az internetszolgáltatás elégtelensége megszűnését követő 24 órán belül kell az állami adó- és vámhatóság részére elektronikus úton továbbítania.
(4) Ha a számlázó program a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat kiállításának időpontjában a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat adatainak szolgáltatására kötelezett adóalany rendszerének üzemzavara vagy az internetszolgáltatás elégtelensége miatt nem továbbítja az állami adó- és vámhatóság részére, a számlázó programnak az előállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább az Áfa tv. 10. számú melléklet 4-5/A. pontjában meghatározottak szerinti adattartalmát az üzemzavar elhárulását követő 24 órán belül kell az állami adó- és vámhatóság részére elektronikus úton továbbítania.
(5) A (4) bekezdéstől eltérően az adatszolgáltatásra kötelezett adóalany rendszerének 48 órát meghaladó üzemzavara vagy az internetszolgáltatás elégtelensége esetén ezt a tényt az adatszolgáltatásra kötelezett adóalanynak az állami adó- és vámhatóság rendszerében legkésőbb a 48 órás időtartam leteltekor jeleznie kell és az adatszolgáltatást ezen időtartam leteltétől számított 24 órán belül az állami adó- és vámhatóság rendszerében a kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább az Áfa tv. 10. számú melléklet 4-5/A. pontjában meghatározottak szerinti adattartalmának manuális rögzítésével köteles teljesíteni. Amennyiben ezen 24 órás időkeret alatt az üzemzavar vagy az internetszolgáltatás elégtelensége nem hárul el, az időkeret az állami adó- és vámhatóság rendszerében tett ismételt bejelentéssel újabb 24 órával meghosszabbítandó mindaddig míg az üzemzavar, internetszolgáltatás elégtelensége fennáll.
4/B. Adatszolgáltatás az állami adó- és vámhatóság útján továbbított számlakibocsátással
13/C. § (1) Az adóalany az Áfa tv. 10. számú melléklet 1-5/A. pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tehet úgy is, hogy az általa teljesített termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról, ennek teljesítéséhez kapott előlegről kiállított elektronikus számlát, számlával egy tekintet alá eső okiratot az állami adó- és vámhatóság által erre a célra kialakított infrastruktúrán keresztül bocsátja a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő rendelkezésére.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az adatszolgáltatás akkor minősül teljesítettnek, ha a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat adattartalmát a 13/A. és 13/B. § szerint, a 13/A. § (1) bekezdésében említett közleményben erre a célra meghatározott külön jelzést is alkalmazva, technikailag érvényes hash kóddal továbbították az állami adó- és vámhatóság részére, és a sikeres feldolgozást az állami adó- és vámhatóság az erre a célra kialakított infrastruktúra segítségével visszaigazolta.
(3) Az (1) bekezdés alkalmazásának feltétele, hogy az elektronikus számla, számlával egy tekintet alá eső okirat mérete ne haladja meg a 13/A. § (1) bekezdése szerinti közleményben meghatározott méretkorlátot.
(4) Az (1) bekezdés nem alkalmazható, amennyiben
a) a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő nem adóalany természetes személy, vagy
b) a számlával egy tekintet alá eső okirat olyan számla adattartalmát módosítja vagy érvényteleníti, amelyről az adatszolgáltatás nem az (1) és (2) bekezdés szerint történt.
(5) Az állami adó- és vámhatóság lehetővé teszi, hogy az általa erre a célra kialakított infrastruktúrán keresztül az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően továbbított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat XML állományát az állami adó- és vámhatóság által megállapított adószámmal, csoportazonosító számmal rendelkező terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő személy, szervezet a feltöltéssel mindenben megegyező tartalommal és formában lekérdezze és letöltse. A számla, számlával egy tekintet alá eső okirat rendelkezésre bocsátása megtörténik a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat XML állományának lekérdezhetővé és letölthetővé válásával.
(6) Az állami adó- és vámhatóság által kialakított infrastruktúra (1)-(5) bekezdésben foglaltak szerinti használata nem érinti a számla kibocsátására kötelezett adóalanynak és a számlát befogadó személynek, szervezetnek a számlázással és annak megőrzésével kapcsolatos jogait és kötelezettségeit. A (3), (4) és (7) bekezdésben foglaltaknak történő megfelelés a számla kibocsátására kötelezett adóalany felelőssége.
(7) Az (1)-(4) bekezdés alkalmazása szerinti adatszolgáltatásra a 13/A. § (5)-(7) bekezdése és a 13/B. § (4) és (5) bekezdése nem alkalmazható.
5. Az elektronikus adatcsererendszer használata
14. § Ha a felek az elektronikus számlát elektronikus adatcsererendszerben (a továbbiakban: EDI) elektronikus adatként kívánják létrehozni és továbbítani, az EDI alkalmazására és használatára az Áfa tv. 175. § (3) bekezdés a) pontjában előírt előzetes és írásos megállapodási kötelezettségüknek az 1. mellékletben meghatározott szerződés megkötésével is eleget tehetnek.
6. Számlakibocsátásra kötelezett meghatalmazottjára vonatkozó különös szabályok
15. § (1) A számlakibocsátásra kötelezett meghatalmazottjaként eljáró személy, illetve szervezet által kibocsátott számlának - az e rendeletben meghatározott egyéb feltételek teljesülése mellett - az alábbiakat kell teljesítenie:
a) papír alapon kibocsátott számla esetében a meghatalmazott a számla másolatát haladéktalanul eljuttatja a számlakibocsátásra kötelezettnek, elektronikus számla esetében pedig elektronikus formában bocsátja haladéktalanul a számlakibocsátásra kötelezett rendelkezésére;
b) a számlázó programmal előállított számla esetében a számlakibocsátásra kötelezett és meghatalmazottja előzetesen és írásban megállapodnak a számla előállítása során alkalmazott sorszámtartományról, amelyet a számlakibocsátásra kötelezett is köteles nyilvántartásában rögzíteni.
(2) Az a személy, szervezet, aki vagy amely egyidejűleg több számlakibocsátásra kötelezett meghatalmazottjaként jár el, az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségeknek megbízónként elkülönített nyilvántartás vezetésével tesz eleget.
7. A számítógéppel előállított nyugta
16. § (1) A számítógéppel előállított nyugtával szemben követelmény, hogy a program a sorszámozást kihagyás és ismétlés nélkül biztosítsa.
(2) Az (1) bekezdés szerinti program értékesítésekor az értékesítő köteles a vevő részére átadni vagy egyéb módon rendelkezésére bocsátani ezen program fejlesztője által készített felhasználói dokumentációt.
(3) A (2) bekezdés szerinti dokumentációnak tartalmaznia kell a program működésére, használatára vonatkozó részletes leírást és a program valamennyi funkciójának ismertetését. A program kizárólag a dokumentációban szereplő funkciókat hajthatja végre.
(4) A programot használó adóalany a (2) bekezdés szerinti dokumentációt az ezen programmal kibocsátott nyugta kibocsátását magában foglaló évtől számított ötödik év végéig köteles megőrizni. Az adóalany ezen megőrzési kötelezettségének elektronikusan is eleget tehet.
(5) A (3) és (4) bekezdésben a dokumentáció tekintetében meghatározott kötelezettségek vonatkoznak a saját fejlesztésű programot használó adóalanyra is.
(6) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti dokumentáció nem magyar, német, francia vagy angol nyelvek bármelyikén készült, annak magyar nyelven történő rendelkezésre állásáról
a) az (1) bekezdés szerinti programot értékesítő, rendelkezésre bocsátó köteles gondoskodni, feltéve, hogy belföldön nyilvántartásba vett adóalany,
b) egyéb, az a) pont alá nem tartozó esetben az (1) bekezdés szerinti programot használó adóalany köteles gondoskodni.
(7) A (2) bekezdés szerinti dokumentáció magyar nyelvű fordítására az ezen dokumentációra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
8. Másolatkészítés és megőrzés
17. § (1) A számlázó programmal előállított és papírra nyomtatott számla, valamint a számítógéppel előállított és papírra nyomtatott nyugta kibocsátónál maradó példánya - papírra nyomtatás helyett - elektronikus adatállományként is megőrizhető, feltéve, hogy a megőrzés a digitális archiválás szabályairól szóló 1/2018. (VI. 29.) ITM rendelet rendelkezései szerint történik.
(2) Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásai szerint kell eljárni
a) nyomtatvány felhasználásával kibocsátott számláról és nyugtáról, továbbá papírra nyomtatott számláról és nyugtáról (ideértve a pénztárgéppel és taxaméterrel kiállított számlát és nyugtát is) történő elektronikus másolatkészítés során, valamint
b) a papír alapon létrehozott, de elektronikus számlaként kibocsátott számláknak az elektronikus formátumba történő átkonvertálásánál.
9. Számla és nyugta ellenőrzése
18. § (1) Az elektronikus formában megőrzött számla és nyugta ellenőrzése során az adóalany köteles az adóhatóság részére
a) a helyszínen biztosítani a számla és a nyugta olvashatóságához szükséges technikai eszközöket,
b) rendelkezésre bocsátani az a) pontban említett eszközök használatára vonatkozó dokumentációt, továbbá
c) megadni az a) pontban említett eszközök használatához szükséges felvilágosítást.
(2) Az elektronikus formában megőrzött számla és nyugta ellenőrzése során az adóalany köteles az adóhatóság részére elektronikus kimenetet, és az adatok külső adathordozóra történő archiválását biztosítani.
19. § Adóhatósági ellenőrzés céljából az adóalany az xml formátumban megőrzött számla adatait a 2. melléklet szerint és a 3. mellékletben meghatározott adatszerkezetben, az egyéb elektronikus formában megőrzött számla esetében a 2. melléklet szerint és a 3. mellékletben meghatározott adatszerkezetben, vagy pdf formátumban köteles rendelkezésre bocsátani.
10. Záró rendelkezések
20. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2014. július 1-jén lép hatályba.
(2) A 11. §, a 13. § és a 21. § 2014. október 1-jén lép hatályba.
(3) A 18. § (2) bekezdése, a 19. §, a 22. §, 26. § valamint a 2. és a 3. melléklet 2015. július 1-jén lép hatályba.
21. §
22. § Az elektronikus számlával kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 46/2007. (XII. 29.) PM rendelet 2015. június 30-án hatályos rendelkezéseit a 2015. június 30-ig kibocsátott elektronikus számlák tekintetében is alkalmazni kell.
23. § A 14. § és az 1. melléklet az elektronikus adatcsere jogi vonatkozásairól szóló 1994. október 19-i 1994/820/EK bizottsági ajánlásnak való megfelelést szolgálja.
24. § A rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8-10. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
25. §
26. §
27. § E rendeletnek az egyes közvetett adózási tárgyú PM és NGM rendeletek módosításáról szóló 45/2014. (XII. 30.) NGM rendelettel (a továbbiakban: Mód. rendelet) módosított 10. § (1) bekezdését és 16. § (2) bekezdését, valamint a Mód. rendelettel megállapított 10. § (6) és (7) bekezdését, 16. § (6) és (7) bekezdését ezen rendelkezések hatálybalépése előtt értékesített, használatba vett programok esetében is alkalmazni lehet.
Varga Mihály s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
1. melléklet a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelethez

Az EDI alkalmazására és használatára vonatkozó mintaszerződés a következő:
Ez az EDI Szerződés az alábbi felek között jött létre:

............................................................................................................................................ valamint

.........................................................................................................................................................

(a továbbiakban: a felek).

1. cikk Tárgy és hatály

1.1. Az "Európai Modell EDI Szerződés", (a továbbiakban: Szerződés), meghatározza a
kereskedelmi ügyleteket elektronikus adatcserével (EDI) lebonyolító felekre vonatkozó
rendelkezéseket.

1.2. A Szerződés az alábbiakban közölt jogi rendelkezéseket tartalmazza, és kiegészül egy
Műszaki Melléklettel.

1.3. Hacsak a felek között ettől eltérő megállapodás nem jön létre, a Szerződés rendelkezései
nem határozzák meg az EDI felhasználása által érintett ügyletekből keletkező,
szerződésekben rögzített kötelezettségeket.

2. cikk Definíciók

2.1. Ebben a Szerződésben az alább felsorolt fogalmak jelentése a következő:

2.2. EDI:

Az elektronikus adatcsere kereskedelmi és ügyviteli adatok továbbítása egy számítógéptől
egy másik számítógéphez,  egy EDI üzenet szerkezetét meghatározó egyeztetett
formátumban.

2.3. EDI üzenet:

Egy EDI üzenet egyeztetett szabvánnyal összhangban szerkesztett szegmensrendszer,
amely  számítógéppel olvasható formátumban készül, valamint automatikusan és
egyértelműen feldolgozható.

2.4. UN/Edifact:

A UN/ECE definíció értelmében az ENSZ közigazgatásban, kereskedelemben és
közlekedésben megvalósuló elektronikus adatcserére vonatkozó szabályai, amelyek
magukban foglalják az áruk és szolgáltatások kereskedelmére vonatkozó strukturált
adatok független számítógépes információs rendszerek közötti elektronikus cseréjére
vonatkozó, nemzetközi forgalomban egyeztetett szabványokat, könyvtárakat, valamint
irányelveket.

2.5. Átvétel visszaigazolása:

Egy EDI üzenet átvételének visszaigazolása egy olyan eljárás, amellyel egy EDI üzenet
átvétele alkalmával ellenőrzik a szintaxist és a jelentést, és a címzett megfelelő
visszaigazolást küld a feladónak.

3. cikk A Szerződés érvényessége és létrejötte

3.1. A felek, amelyek alávetik magukat a Szerződés rendelkezéseinek, kifejezetten lemondanak
azon jogukról, hogy az EDI eszközeivel és a Szerződés feltételeivel összhangban létrejött
szerződés érvényességének megkérdőjelezésére pusztán arra való hivatkozással, hogy a
szerződés EDI felhasználásával teljesült.

3.2. Mindegyik fél eljár annak érdekében, hogy egy feladott vagy kapott EDI üzenet tartalma
összhangban legyen saját országának hatályos törvényi rendelkezéseivel; ez utóbbiak
alkalmazása nem korlátozhatja egy EDI üzenet tartalmát. Mindegyik fél megteszi a
szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy késedelem nélkül tájékoztassa a másik
felet az összhang esetleges hiányáról.

3.3. Egy EDI felhasználásával létrejött szerződés akkor és ott jön létre, ahol és amikor egy
ajánlat elfogadását jelentő EDI üzenet eléri az ajánlattevő számítógépes rendszerét.

4. cikk EDI üzenetek bizonyítékának elfogadhatósága

A hatályos nemzeti jogszabályok által engedélyezett mértékben a felek ezennel
kötelezettséget vállalnak arra, hogy ezen Szerződés a rendelkezéseivel és feltételeivel
összhangban megőrzött és nyilvántartott EDI üzenetek elfogadhatóak lesznek a bíróságok
előtt és az üzenetekben foglalt tények bizonyítékának minősülnek, hacsak ezzel ellentétes
bizonyítékok nem állnak rendelkezésre.

5. cikk EDI üzenetek feldolgozása és az üzenetek átvételének visszaigazolása

5.1. Az EDI üzeneteket nyomban átvételüket követően, de mindenképpen a Műszaki
Mellékletben meghatározott időkereteken belül kell feldolgozni.

5.2. Az átvétel visszaigazolása nem szükséges, hacsak azt kifejezetten nem kérik.

Az üzenet átvételének visszaigazolása a Műszaki Melléklet kifejezetten erre vonatkozó
rendelkezésével vagy az EDI üzenet feladójának kifejezett kérésével igényelhető.

5.3. Ott, ahol egy EDI üzenet visszaigazolását igénylik, a visszaigazolandó EDI üzenet
címzettjének gondoskodnia kell arról, hogy a visszaigazolandó EDI üzenet átvételét
követően egy munkanapon belül visszaigazolják az üzenet átvételét, hacsak a Műszaki
Melléklet más határidőről nem rendelkezik.

Egy EDI üzenet átvételének bejelentett helyén munkanapnak minősül minden nap, kivéve
a szombatot, a vasárnapot és a bejelentett hivatalos állami ünnepeket.
Egy EDI üzenet visszaigazolását igénylő címzett nem tehet semmilyen intézkedést az EDI
üzenet tartalma alapján mindaddig, amíg a visszaigazolást meg nem küldi.

5.4. Amennyiben a feladó a meghatározott időn belül nem kapja meg az általa igényelt
visszaigazolást, a címzett megfelelő értesítését követően a határidő lejárta után semmisnek
tekintheti az üzenetet, vagy kezdeményezheti a Műszaki Mellékletben meghatározott
alternatív eljárást az üzenet tényleges visszaigazolására.

Amennyiben az alternatív eljárás az időkeret lejártáig nem jár eredménnyel, az EDI
üzenetet az időkeret lejártával - a címzettnek megküldött értesítéssel - semmisnek kell
tekinteni.

6. cikk EDI üzenetek biztonsága

6.1. A  felek  kötelezettséget  vállalnak  arra,   hogy   megfelelő  biztonsági eljárások
megvalósításával és fenntartásával gondoskodnak az EDI üzenetek biztonságáról, az
illetéktelen   hozzáférés,   módosítás,   késedelem,   megsemmisítés   vagy elvesztés
kockázatainak elhárításáról.

6.2. A biztonsági eljárások és intézkedések tartalmazzák az eredet és a sértetlenség
ellenőrzését, az eredet és az átvétel igazolását (letagadhatatlanságát) és az EDI üzenetek
bizalmas kezelését.

Minden EDI üzenet esetében kötelező az eredet és a sértetlenség ellenőrzésére vonatkozó
biztonsági eljárások és intézkedések alkalmazása; ezeknek az intézkedéseknek a
rendeltetése EDI üzenet feladójának azonosítása és az EDI üzenet hiánytalan és érintetlen
voltának ellenőrzése. A Műszaki Melléklet szükség esetén pótlólagos biztonsági
eljárásokat és intézkedéseket is tartalmazhat.

6.3. Amennyiben a biztonsági eljárások és intézkedések alkalmazása az üzenet elutasítását
vagy egy EDI üzenetben egy hiba kiszűrését eredményezi, a címzett meghatározott időn
belül köteles tájékoztatni erről a feladót.

Egy elutasított EDI üzenet címzettje, vagy hibát tartalmazó EDI üzenet címzettje nem tesz
EDI üzenet nyomán semmilyen intézkedést mindaddig, amíg a feladó erre vonatkozó
intézkedéseit meg nem kapja. Amennyiben a feladó ismételten megküld egy elutasított

vagy hibás EDI üzenetet, az EDI üzenetnek egyértelműen jelezni kell, hogy ez egy
korrigált EDI üzenet.

7. cikk Bizalmas adatkezelés és személyi adatok védelme

7.1. A feleknek gondoskodniuk kell arról, hogy a feladó által bizalmas információként
feltüntetett,  illetve  a felek közötti  megállapodás  értelmében ilyennek minősülő
információkat tartalmazó EDI üzeneteket bizalmas információként kezeljék, és ne tegyék
hozzáférhetővé  arra illetéktelen  személyek részére,  illetve ne továbbítsák ilyen
személyeknek, illetve ne használják fel olyan célokra, amelyek ellentétesek a felek
szándékaival.

Az ilyen bizalmas információ engedélyezett továbbküldése esetén hasonló mértékű
bizalmas adatkezelést kell alkalmazni.

7.2. EDI üzenetek nem minősülnek bizalmas információkat tartalmazó üzeneteknek,
amennyiben az ilyen információ egyébként hozzáférhető és szabadon felhasználható.

7.3. A felek megállapodhatnak abban, hogy bizonyos üzeneteknél - országaik törvényeiben
engedélyezett mértékben - a védelem meghatározott módozatait (például a kódolás)
módszerét alkalmazzák.

7.4. Amennyiben személyes adatokat tartalmazó EDI üzeneteket továbbítanak vagy fogadnak
olyan országokban, ahol nincs hatályos adatvédelmi törvény, a Közösség vonatkozó
jogszabályának elfogadásáig mindegyik fél kötelezettséget vállal, hogy - minimum
előírásként - tiszteletben tartja a személyes adatok automatikus feldolgozására vonatkozó
rendelkezéseket.

8. cikk EDI üzenetek iktatása és tárolása

8.1. Egy kereskedelmi ügylet során a felek által az egymásnak megküldött EDI üzenetek
esetében mindegyik fél - saját országa törvényeiben meghatározott időkeretekkel és
követelményekkel összhangban, de mindenképpen az ügylet befejezését követően további
legalább három éven keresztül - köteles módosítások nélkül és biztonságosan megőrizni a
felek által egymásnak megküldött összes EDI üzenet hiánytalan és időrendi sorrendben
rendezett rekordját.

8.2. Hacsak az illető ország hatályos jogszabályai ettől eltérő módon nem rendelkeznek, az
EDI üzeneteket a feladónak a feladott formátumban, a címzettnek az átvett formátumban
kell megőriznie.

8.3. A felek kötelesek gondoskodni arról, hogy az EDI üzenetek elektronikus vagy
számítógépes nyilvántartásai azonnal hozzáférhetőek, szükség esetén olvasható formában
reprodukálhatóak és kinyomtathatóak legyenek. Be kell szerezni az ehhez szükséges
műszaki berendezéseket.

9. cikk EDI üzemi követelmények

9.1. A felek kötelezettséget vállalnak az EDI ebben a Szerződésben megfogalmazott
feltételeknek megfelelő működtetéséhez szükséges üzemi környezet fenntartására, ami
többek között az alábbiak fenntartását jelenti:

9.2. Üzemi berendezések

A feleknek gondoskodniuk kell  az EDI üzenetek továbbításához, fogadásához,
fordításához,  iktatásához és tárolásához szükséges berendezésekről, számítógépes
programokról és szolgáltatásokról.

9.3. A kommunikáció eszközei

A feleknek meg kell határozniuk a kommunikáció eszközeit, beleértve a távközlési
protokollokat, valamint szükség esetén a külső szolgáltatók kiválasztását.

9.4. EDI üzenetek szabványai

Az összes EDI üzenetet az Egyesült Nemzetek Szervezete európai gazdasági bizottsága
által engedélyezett UN/Edifact szabványokkal, ajánlásokkal és eljárásokkal (UN/ECE-NP
4) és az európai szabványokkal összhangban kell megküldeni.

9.5. Kódok

Az EDI üzenetekben említett, adatok kódolására alkalmazott kódok a UN/Edifact

kódjegyzékek, a nemzetközi kódjegyzéke, többek között az ISO nemzetközi szabványok

és ENSZ/ECE szabványok, vagy egyéb hivatalosan közzétett kódjegyzékek.

Ott, ahol ilyen kódjegyzékek nem állnak rendelkezésre, előnyben kell részesíteni a

közzétett,   karbantartott,   illetve   az   egyéb   kódrendszerekkel   összhangban levő

kódjegyzékeket.

10. cikk Műszaki specifikációk és követelmények

A Műszaki Mellékletnek tartalmaznia kell az EDI ennek a Szerződésnek a feltételeivel
összhangban  történő  működtetéséhez   szükséges  műszaki,   szervezeti  és eljárási
specifikációkat és követelményeket, amelyek többek között az alábbiakat tartalmazzák:

- EDI üzemi követelmények, lásd a 9. cikket, beleértve az üzemi berendezéseket, a
kommunikáció eszközeit, EDI üzenet szabványokat és kódokat,

- az EDI üzenetek feldolgozását és visszaigazolását,

- az EDI üzenetek biztonságát,

- az EDI üzenetek iktatását és tárolását,

- időkorlátokat,

- a műszaki specifikációk és követelmények megfelelő voltának megállapítására és
nyomon követésére alkalmas vizsgálatokat és teszteket.

11. cikk Felelősség

11.1. Egyik fél sem tartozik felelősséggel a Szerződésben vállalt kötelezettségek nem
teljesítése által előidézett különleges, közvetett vagy következményes károkért.

11.2. Egyik fél sem tartozik felelősséggel a másik fél által elszenvedett, illető fél késedelmes
teljesítése vagy nem a Szerződés rendelkezéseinek megfelelő teljesítése által okozott
károkért, amennyiben az ilyen károk keletkezésének oka a nem teljesítő fél által nem
befolyásolható, illetve a Szerződés létrejöttének időpontjában előre nem jelezhető
körülmény, vagy olyan körülmény, amelynek következményeit nem lehetett sem
megelőzni, sem áthidalni.

11.3. Amennyiben egy fél közvetítőt bíz meg az EDI üzenet továbbításával, naplózásával vagy
feldolgozásával, ez a fél tartozik felelősséggel az említett szolgáltatások ellátása során az
ilyen közvetítő cselekményei, nem teljesítései vagy mulasztásai által közvetlenül okozott
károkért.

11.4. Amennyiben egy fél arra kötelezi a másik felet, hogy közvetítőt bízzon meg az EDI
üzenet továbbításával, naplózásával vagy feldolgozásával, az ezt megkövetelő fél
tartozik felelősséggel a másik félnek az említett szolgáltatások ellátása során az ilyen
közvetítő cselekményei, nem teljesítései vagy mulasztásai által közvetlenül okozott
károkért.

12. cikk Jogviták rendezése

1. alternatíva

Választott bírósági záradék

Az ebből a Szerződésből vagy a Szerződéssel kapcsolatban keletkező minden
jogvitában, beleértve a Szerződés fennállását, érvényességét vagy megszüntetését, a
felek által egyeztetett személyből (vagy három személyből) álló választott bíróság
jogosult eljárni; ennek a testületnek a döntése végleges. A választott bíróság tagjait a
.................jogosult kinevezni, a...................eljárási szabályai alapján.

2. alternatíva
Bírósági záradék

Az ezzel a szerződéssel kapcsolatban vagy abból eredően keletkező bármely jogvitában

..............................................bíróságok  jogosultak   eljárni;   ezek   a  bíróságok kizárólagos

joghatósággal rendelkeznek.

13. cikk Irányadó jog

Az EDI üzenetek iktatására, tárolására, vagy a személyi adatok bizalmas kezelésére,
illetve védelmére vonatkozó, a szerződő feleket kötelező nemzeti jogi rendelkezéseket
tiszteletben tartva, erre a Szerződésre....................joga irányadó.

14. cikk A Szerződés hatálya, módosítása, megszűnése és a részleges érvénytelenség

14.1. Hatály

Ez a Szerződés akkor lép hatályba, amikor azt mindkét fél aláírja.

14.2. Módosítások

Amennyiben szükséges, a Szerződésnek a felek által írásban egyeztetett kiegészítő vagy
alternatív rendelkezései az aláírás időpontjától a Szerződés részének minősülnek.

14.3. Megszűnés

Bármelyik fél a másik félnek ajánlott levélben vagy a felek által egyeztetett egyéb
módon megküldött írásbeli értesítéssel, egyhavi felmondási idővel megszüntetheti a
Szerződést. A Szerződés megszüntetése csak ezt a napot követően létrejött ügyleteket
érinti.

A bármely oknál fogva bekövetkezett megszüntetéstől függetlenül, a felek 4., 6., 7. és 8.
cikkében rögzített jogai és kötelességei a megszüntetést követően is hatályban
maradnak.

14.4. Részleges érvénytelenség

Amennyiben ennek a Szerződésnek bármely cikke vagy annak egy része érvénytelenné
válik, az összes többi cikk érvényben és hatályban marad.

2. melléklet a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelethez Az XML séma mezőinek fogalommagyarázata, elnevezések táblázata

Számla tartalmi elemei

Fogalommagyarázat

XSD
elnevezés

A számlákról készült export állomány adatai

szamlak

Előállítás dátuma

Az export fájl előállításának dátuma

export_datuma

Számlák darabszáma

Az adatszolgáltatásba bekerült számlák
darabszáma

export_szla_db

Kezdő dátum

Az adatszolgáltatás intervallumának
kezdő dátuma

kezdo_ido

Záró dátum

Az adatszolgáltatás intervallumának záró
dátuma

zaro_ido

Kezdő számla száma

Az adatszolgáltatásban szereplő számla
intervallum első számlájának sorszáma

kezdo_szla_szam

Záró számla száma

Az adatszolgáltatásban szereplő számla
intervallum utolsó számlájának sorszáma

zaro_szla_szam

Számla

Egy számla lehetséges adatai

szamla

Fejléc

fejlec

Számla sorszáma

A számla sorszáma, amely a számlát
kétséget kizáróan azonosítja

szlasorszam

Számla típusa

Számla lehetséges típusai:

• számla

• egyszerűsített adattartalmú számla

• módosító számla

• érvénytelenítő számla

• gyűjtőszámla

• számlával egy tekintet alá eső okirat

szlatipus

Számla kelte

A számla kibocsátásának kelte

szladatum

Teljesítés dátuma

• a teljesítés időpontja, vagy

• előleg fizetése esetében a fizetendő adó
megállapítás időpontja, ha az eltér a
számla kibocsátásának keltétől

teljdatum

Számlakibocsátó adatai

szamlakibocsato

Adószám

Számlakibocsátó adószáma

adoszam

Közösségi adószám

A számlakibocsátó közösségi adószáma

kozadoszam

Kisadózó

A számlakibocsátó kisadózói státuszának
jelölése

kisadozo

Név

Számlakibocsátó megnevezése

nev

Cím

A számlakibocsátó cím adatainak
csoportja

cim

Irányítószám

iranyitoszam

Település

telepules

Kerület

kerulet

Közterület neve

kozterulet_neve

Közterület jellege

kozteralet_jellege

Házszám

hazszam

Épület

epulet

Lépcsőház

lepcsohaz

Szint

szint

Ajtó

ajto

Egyéni vállalkozó megjelölés

Egyéni vállalkozó számlakibocsátó esetén
az "egyéni vállalkozó" megjelölést, vagy
annak e.v. rövidítését fel kell tüntetni

egyeni_vallalkozo

Egyéni vállalkozó
nyilvántartási száma

Egyéni vállalkozó számlakibocsátó esetén
az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát
fel kell tüntetni

ev_nyilv_tart_szam

Egyéni vállalkozó neve
(aláírása)

Egyéni vállalkozó számlakibocsátó esetén
az egyéi vállalkozó nevét (aláírását) fel
kell tüntetni

ev_neve

Számlabefogadó adatai

vevo

Számlabefogadó adószáma

A termék beszerzőjének, szolgáltatás
igénybevevőjének adószáma

adoszam

Közösségi adószám

A termék beszerzőjének, szolgáltatás
igénybevevőjének közösségi adószáma

kozadoszam

Számlabefogadó neve

A termék beszerzőjének, szolgáltatás
igénybevevőjének neve

nev

Számlabefogadó címe

A termék beszerzőjének, szolgáltatás
igénybevevőjének címe

cim

Irányítószám

iranyitoszam

Település

telepules

Kerület

kerulet

Közterület neve

kozterulet neve

Közterület jellege

kozteruletjellege

Házszám

hazszam

Épület

epulet

Lépcsőház

lepcsohaz

Szint

szint

Ajtó

ajto

Képviselő

kepviselo

Képviselő adószáma

Pénzügyi képviselő alkalmazása esetében
a pénzügyi képviselő adószáma

adoszam

Képviselő neve

Pénzügyi képviselő alkalmazása esetében
a pénzügyi képviselő neve (a számla
kiállítója)

nev

Képviselő címe

Pénzügyi képviselő alkalmazása esetében
a pénzügyi képviselő címe

cim

Irányítószám

iranyitoszam

Település

telepules

Kerület

kerulet

Közterület neve

kozterulet neve

Közterület jellege

kozteruletjellege

Házszám

hazszam

Épület

epulet

Lépcsőház

lepcsohaz

Szint

szint

Ajtó

ajto

Termék/szolgáltatás tételek adatai

termek_szolgaltatas_tetelek

Megnevezés

Az értékesített termék/szolgáltatás
megnevezése

termeknev

Gyűjtőszámla csoport

A gyűjtőszámlába foglalás csoportosító
eleme, általában dátum, vagy annak
valamely része

gyujto_szla_csoport

Előleg

Amennyiben a termékre/szolgáltatásra
adott előleg szerepel a számlán, annak
jelölése

eloleg

Besorolási szám

A termék/szolgáltatás jelölésére
alkalmazott vámtarifaszám/SZJ szám

besorszam

Termék/szolgáltatás
mennyisége

Az értékesített termék/nyújtott
szolgáltatás mennyisége, feltéve, hogy az
természetes mértékegységben kifejezhető

menny

Termék/szolgáltatás
mennyiségi mértékegysége

A termék/szolgáltatás - feltéve, hogy az
természetes mértékegységben kifejezhető
- mennyiségi mértékegysége

mertekegys

Közvetített szolgáltatás

Közvetített szolgáltatás esetén a
számlából a közvetítés tényének ki kell
derülnie

kozv_szolgaltatas

Termék/szolgáltatás nettó ára

Az adó alapja

nettoar

Termék/szolgáltatás nettó
egységára

Értékesített termék adó nélküli egységára,
vagy a nyújtott szolgáltatás adó nélküli
egységára, ha az természetes
mértékegységben kifejezhető

nettoegysar

Az értékesített
dohánygyártmány adójegyén szereplő
kiskereskedelmi eladási ár

Altalánosforgalmiadó-alanynak az
adójeggyel ellátott dohánygyártmányok
értékesítése tekintetében, ezen
termékértékesítésről kibocsátott
számlában - a nem jövedéki engedélyes
kereskedelmi tevékenység keretében
végzett termékértékesítés kivételével - a
termék megnevezése mellett tájékoztató
adatként fel kell tüntetni az értékesített
dohánygyártmány adójegyén szereplő
kiskereskedelmi eladási árat is.

dohany_ar

Adó kulcs

Az alkalmazott adó mértéke

adokulcs

Adó értéke

Az áthárított adó, kivéve, ha annak
feltüntetését a törvény kizárja (a számlán
az áthárított adót forintban kifejezve
abban az esetben is fel kell tüntetni, ha az
egyéb adatok külföldi pénznemben
kifejezettek)

adoertek

Százalékérték

Az egyszerűsített adattartalmú számla
esetén az alkalmazott adó mértékének
megfelelő százalékértékek (21,26%,
4,76%, 15,25%).

szazalekertek

Termék/szolgáltatás bruttó ára

Az ellenérték adót is tartalmazó összege

bruttoar

Alkalmazott árengedmény

Alkalmazott árengedmény, feltéve, hogy
azt az egységár nem tartalmazza

arengedm

Az árverési vételárul szolgáló
ellenérték

Az árverési vételár, mint ellenérték

vellenertek

Az adók, vámok, illetékek,
járulékok, hozzájárulások, lefölözések
és más, kötelező jellegű befizetések

Az adók, vámok, illetékek, járulékok,
hozzájárulások, lefölözések és más,
kötelező jellegű befizetések értéke

vkozteher

A felmerült járulékos
költségek, amelyeket a nyilvános
árverés szervezője hárít át az árverési
vevőnek

Ilyennek minősülnek különösen a
bizománnyal, egyéb közvetítéssel,
csomagolással, fuvarozással és
biztosítással összefüggő díjak és
költségek

vktg

Kisebbítendő tag

A fenti három tétel együttes összege

vkistag

Közlekedési eszköz
információk

Az új közlekedési eszköz számlatétel
információinak csoportja

kozl_eszk_inf

Szárazföldi közlekedési

eszköz

Szárazföldi közlekedési eszköz adatai

foldikozl

Henger űrtartalom

hengerur

Teljesítmény

teljesitmeny

Első forgalomba helyezés

időpontja

forgba_datum

Megtett távolság

futottkm

Légi közlekedési eszköz

Légi közlekedési eszköz adatai

legikozl

Teljes felszállási tömeg

felsztomeg

Légi kereskedelem

legiker

Első forgalomba helyezés

időpontja

forgba_datum

Repült órák száma

repultora

Vízi közlekedési eszköz

Vízi közlekedési eszköz adatai

vizikozl

Hosszúság

hajo_hossz

Tevékenység

vizitev

Első forgalomba helyezés

időpontja

forgba_datum

Hajózott órák száma

hajozott_ora

Az ásványolaj adóraktárból
történő kitárolása esetén

Az ásványolaj adóraktárból történő
kitárolása esetén meghatározott esetben
fel kell tüntetni a számlán a következő
adatokat:

• a termék tényleges hőmérséklete;

• kitárolt mennyisége környezeti
hőmérsékleten mért tényleges térfogatban,
illetve vasúti, közúti és uszályszállítás
esetén mért vagy számított tömege;

• 15 Celsius-fok hőmérséklethez tartozó
sűrűsége;

• 15 Celsius-fok hőmérséklethez tartozó
térfogata;

• a termék minősége, az érvényes MSZ-
re, műszaki leírásra vagy szerződésben
rögzített specifikációra való
hivatkozással;

asvanyolaj
homerseklet

tomeg
tomeg_mert

suruseg
suruseg_mert

terfogat
terfogat_mert

minoseg

tanusitas

• az üzemanyag és a tüzelőolaj külön
jogszabályban előírt minőségi
követelménynek való megfelelésének
tanúsítása

Módosító számla

modosito_szla

Eredeti számla sorszáma

Hivatkozás arra a számlára, amelynek
adattartalmát módosítja

eredeti_sorszám

Gyűjtőszámla

gyujto_szla

Gyűjtőszámla csoport jelölője

A gyűjtőszámlába foglalás csoportosító
eleme, általában dátum, vagy annak
valamely része

gyujtocsopo_ossz

Gyűjtő nettó összesen

Gyűjtőcsoportba tartozó számlatételek
nettó összege

gyujtocsopo_nossz

Gyűjtő bruttó összesen

Gyűjtőcsoportba tartozó számlatételek
bruttó összege

gyujtocsopo_bossz

Záradékok

zaradekok

Pénzforgalmi elszámolás

A "pénzforgalmi elszámolás" kifejezés
feltüntetése a számlán, különös szabályok
szerinti adózás alkalmazása esetében

penzforgelsz

Önszámlázás

Az "önszámlázás" kifejezés feltüntetése a
számlán, ha a számlát a terméket beszerző
vagy a szolgáltatást igénybevevő állítja ki

onszamla

Fordított adózás

A "fordított adózás" kifejezés feltüntetése
a számlán, ha adófizetésre a termék
beszerzője, vagy a szolgáltatás
igénybevevője kötelezett

ford_ado

Adómentességi hivatkozás

Adómentesség esetében jogszabályi vagy
a Héa-irányelv vonatkozó rendelkezéseire
történő hivatkozás, vagy bármely más, de
egyértelmű utalás arra, hogy a termék
értékesítése, szolgáltatás nyújtása mentes
az adó alól

adoment_hiv

Különbözet szerinti
szabályozás

• "különbözet szerinti szabályozás -
utazási irodák"

• "különbözet szerinti szabályozás -
használt cikkek"

• "különbözet szerinti szabályozás -
műalkotások"

• "különbözet szerinti szabályozás
gyűjteménydarabok és régiségek"
közül a megfelelő kifejezés feltüntetése a
számlán

kulonb_szer_szab

Termékdíj -feltüntetési
kötelezettség számlán történő
átvállalás esetén

"az egyéb kőolajtermék vevője nem
termékdíj-kötelezett, a bruttó árból ... Ft
termékdíj átvállalásra került" szövegű
záradékot kell feltüntetni az egyéb
kőolajtermék termékdíj-kötelezettség
számla alapján való átvállalása esetén a
számlán

termekdij_szlas_atvallalas

Termékdíj -feltüntetési
kötelezettség szerződéssel történő
átvállalás esetén

"a termékdíj kötelezettség a Ktdt. 14. §
(5) bekezdés ...) pontja ...) alpontja
alapján a vevőt terheli" szövegű záradékot
kell feltüntetni a termékdíj-kötelezettség
szerződés alapján történő átvállalása
esetén a számlán

termekdij_szerzes_atvallalas

Termékdíj szerződéses
átvállalás bekezdés pontja

A temékdíj-kötelezettség szerződéses
átvállalásának törvényben meghatározott
pontja

bekezdes_pontja

Termékdíj szerződéses
átvállalás bekezdés alpontja

A termékdíj-kötelezettség szerződéses
átvállalásának törvényben meghatározott
alpontja

bekezdes_alpontja

Termékdíj-feltüntetési
kötelezettség a kötelezett és vevőinek
visszaigénylésre jogosult vevő
partnerei által igényelt esetben

A visszaigénylésre jogosult vevő igénye
alapján a kötelezettnek, illetve a kötelezett
vevőinek a számlán záradékot kell
feltüntetni, amely tartalmazza:

• a termékdíjköteles termék CsK, KT
kódját

• a termékdíj mértékét és összegét

• a termékdíj megfizetését (bevallását)
igazoló dokumentumok adatai közül
legalább

- a kötelezett által kibocsátott számla
számát

- a kötelezett által kibocsátott számla

keltét

- a kötelezett nevét

- a kötelezett címét

- a kötelezett adószámát

vissz_igeny

Visszaigénylés tételei

vissz_igenytetel

CsK-kód

csk

KT-kód

kt

Termékdíj összeg

termdij_osszeg

Kötelezett számla száma

szla

Kötelezett számla kelte

szla_kelte

Kötelezett neve

kotelezett_neve

Kötelezett címe

kotelezett_cime

Kötelezett adószáma

kotelezett_adoszama

Termékdíj -feltüntetési
kötelezettség csomagolószer első
belföldi forgalomba hozatalakor

A csomagolószer kötelezettje a számlán
köteles feltüntetni a számla tételeire
hivatkozva:

csomszer_forg_hoz

• amennyiben a csomagolószer termékdíj-
kötelezettség az eladót terheli:
"a csomagolószer termékdíj összege
bruttó árból ... Ft" 

• amennyiben a csomagolás részeként
forgalomba hozott csomagolószer
termékdíj-kötelezettség az eladót terheli:
"a csomagolás termékdíj-kötelezettség az
eladót terheli", vagy

• amennyiben az eladót a vevő
nyilatkozata alapján termékdíj
megfizetése nem terheli:

"a csomagolószer termékdíja a vevő eseti

nyilatkozata alapján nem kerül

megfizetésre", vagy

"a csomagolószer termékdíja a vevő ...

számon iktatott időszakra vonatkozó

nyilatkozata alapján nem kerül

megfizetésre" 

Termékdíj

Záradék szövegében szereplő összeg
feltüntetése:

"a csomagolószer termékdíj összege
bruttó árból ... Ft"

termek_dij

Csomagolószer részeként
forgalomba hozott

Záradék szövegének feltüntetése
(igen/nem)

reszenkent_forg_hoz

Vevő nyilatkozat elemei

vevo_nyilatkozat

Vevő nem fizet

Záradék szövegének feltüntetése
(igen/nem)

vevo_nem_fizet

Iktatott időszak

A záradék szövegében szereplő

iktatószám feltüntetése:

"a csomagolószer termékdíja a vevő ...

számon iktatott időszakra vonatkozó

nyilatkozata alapján nem kerül

megfizetésre"

iktatott_idoszak

Termékdíj-feltüntetési
kötelezettség reklámhordozó papír
első belföldi forgalomba hozatalakor

A reklámhordozó papír első belföldi
forgalomba hozójának a következő
záradékot kell feltüntetni a számlán:
"a reklámhordozó papír termékdíj összege
a bruttó árból ... Ft"

reklam_papir

Energia értékesítése esetén

Az energia értékesítést végző adóalany
köteles a számlán elkülönítve feltüntetni
az adó összegét

energia_ado

Népegészségügyi termékadó
kötelezettség

Az adó alanya az adóköteles termék
értékesítéséről kiállított számlán köteles
feltüntetni, hogy a népegészségügyi
termékadó kötelezettség őt terheli

neta

AHK-szám feltüntetése

A jövedéki termék közösségi
adófelfüggesztési eljárásban adóraktárból
történő kitároláshoz kapcsolódik az AHK-
számot tartalmazó számla

ahk

Csomagküldő kereskedőtől
beszerzett jövedéki termék eredetének
igazolása

A jövedéki terméket belföldön terhelő
adót külön fel kell tüntetni a számlán

csomagk_jovedeki_ado

Adóraktár engedélyesének
jövedéki termék értékesítése

Az adóraktár engedélyese a jövedéki
termék értékesítéséről kiállított számlán
köteles a jövedéki termék
vámtarifaszámát feltüntetni

jövedéki_vámtarifa

Adóraktár
engedélyese/importáló/bejegyzett
kereskedő/jövedéki engedélyes
kereskedő által megfizetett adó
feltüntetése

Adóraktár

engedélyese/importáló/bejegyzett
kereskedő/jövedéki engedélyes kereskedő
az általa megfizetett, vételárban
felszámított adót a vevő kérésére köteles a
számlán elkülönítve feltüntetni

eng_import_ado

Gázolaj beszerzéséről szóló
számla adatai csoport

Gázolaj beszerzéséről szóló számlán a
kereskedelmi j ármű forgalmi rendszámát
és a kilométeróra állását is fel kell tüntetni

gazolaj_beszerz

Rendszám

Jármű forgalmi rendszám

rendszam

Kilométeróra állás

Kilométeróra állása

km_ora_allas

Jövedéki engedélyes
kereskedő jövedéki termék
értékesítése

A jövedéki engedélyes kereskedő
jövedéki termék értékesítésekor a számlán
fel kell tüntetnie

• a jövedéki termék vámtarifaszámát

• a jövedéki engedélye számát

• a vevő adóigazgatási azonosító számát

• adott esetben a vevő őstermelői
igazolvány számát

jov_eng_ker

Jövedéki engedélyes
kereskedő jövedéki termék
értékesítése csoport

jov_eng_kereskjov_ert

Jövedéki engedély száma

Jövedéki engedélye száma

eng_szam

Vevő adóigazgatási
azonosító száma, vagy őstermelői
igazolvány száma

Vevő adóigazgatási azonosító száma,
vagy őstermelői igazolvány száma

vevo_szam

Jövedéki engedélyes
kereskedő a raktárhelyisége, illetve
tárolótartálya telephelyének nem
jövedéki engedélyes kereskedelmi
elárusítóhelyként történő
használatakor

A jövedéki engedélyes kereskedő - a
vevő kérésére - olyan számlát bocsát ki,
amely tartalmazza a következő záradékot:
"Továbbértékesítés esetén a jövedéki
termék származásának igazolására nem
alkalmas"

jov_engk_eresk_szla

Nem jövedéki engedélyes
kereskedő meghatározott
kereskedelmi mennyiséget elérő
mennyiségű jövedéki termék
értékesítésekor

A nem jövedéki engedélyes kereskedő - a
vevő kérésére - olyan számlát bocsát ki,
amely tartalmazza a következő záradékot:
"Továbbértékesítés esetén a jövedéki
termék származásának igazolására nem
alkalmas"

nem_jov_eng_keresk_szla

Importáló a jövedéki termék
értékesítésekor

Az importáló a számlán köteles feltüntetni
a jövedéki termék vámtarifaszámát

import_vamtarifa

Betétdíj alkalmazása esetén

A betétdíj összegét a számlán a betétdíjas
termék árától elkülönítve kell feltüntetni

betet_dij

Rezsicsökkentés számlázása

A rezsicsökkentés eredményeként
jelentkező megtakarítás összegét jól
láthatóan, színes mezőben kiemelve kell
feltüntetni a számlán

rezsicsokkentes

Tranzitadóraktár-engedélyes a
tranzitadóraktárból történő értékesítés
esetén

A beszállókártya számát a
tranzitadóraktár-engedélyes az
értékesítésről kiállított számlán köteles
feltüntetni

Beszállókártya szám alatt az alábbi adatok
együttes adatát kell érteni:

• a járatszámot,

• a kedvezményre jogosult nevét,

• a beszállókártyán szereplő úti célt

beszallokartya
jaratszam
kedv_neve
uticel

Nem kötelező elemek csoport

nem_kotelezo

Fizetési határidő

A számla teljesítésének határideje

fiz_hatarido

Fizetés módja

A számla fizetési teljesítésének módja

fiz_mod

Számla pénzneme

A számlán szereplő összegek pénzneme

penznem

Számla megjelenési formája

Számla megjelenési formája: e-számla /
EDI számla / papír alapon továbbított
számla / papír  alapon  előállított, de
elektronikus formában továbbított számla

szla_forma

Számlakibocsátó
bankszámlaszáma

A termék értékesítőjének/szolgáltatás
nyújtójának bankszámlaszáma

kibocsato_bankszla

Számlabefogadó
bankszámlaszáma

A termék beszerzőjének/szolgáltatás
igénybevevőjének bankszámlaszáma

befogado_bankszla

Összesítés

osszesites

Összesítés ÁFA kulcsok
szerint

afarovat

Adóalap

nettoar

Adókulcs

adokulcs

Adó

adoertek

Ellenérték

bruttoar

Számla végösszege

vegosszeg

Adóalap összesen

nettoarossz

ÁFA összesen

afaertekossz

Ellenérték összesen

bruttoarossz

ÁFA tartalom

afa_tartalom

3. melléklet a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelethez
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.