8003/2006. (AEÉ 6.) APEH tájékoztató

a 2006. évben folyamatosan teljesítendő adatszolgáltatással kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról, valamint az állami adóhatóság részére teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségről

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Az adózás rendjéről szóló, módosított 2003. évi XCII. törvény (Art), valamint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja) rendelkezései szerint a kifizetőknek és a munkáltatóknak az adóhatósághoz adatot kell szolgáltatniuk az egyes adóköteles jövedelmek kifizetéséről. Adatszolgáltatást kell teljesíteni az állami adóhatóság részére is több címen, így bizonyos engedélyek kiadásáról, visszavonásáról, továbbá egyes tevékenységek szüneteltetéséről.
E tájékoztató azon adatszol...

8003/2006. (AEÉ 6.) APEH tájékoztató
a 2006. évben folyamatosan teljesítendő adatszolgáltatással kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról, valamint az állami adóhatóság részére teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségről
Az adózás rendjéről szóló, módosított 2003. évi XCII. törvény (Art), valamint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja) rendelkezései szerint a kifizetőknek és a munkáltatóknak az adóhatósághoz adatot kell szolgáltatniuk az egyes adóköteles jövedelmek kifizetéséről. Adatszolgáltatást kell teljesíteni az állami adóhatóság részére is több címen, így bizonyos engedélyek kiadásáról, visszavonásáról, továbbá egyes tevékenységek szüneteltetéséről.
E tájékoztató azon adatszolgáltatásokat foglalja össze, amelyeket az adóév folyamán folyamatosan kell teljesítenie az arra kötelezettnek.
A magánszemély adózó 100 ezer forintig, más adózó 200 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha az adatszolgáltatási kötelezettségét késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal vagy hiányosan, illetőleg egyáltalán nem teljesíti.
A 2006. évben teljesítendő adatszolgáltatással kapcsolatban kiszabható bírság felső határa a hatályos szabályok alapján, az adatszolgáltatással érintett magánszemélyek számának és - az adózóra egyébként vonatkozó - bírság, törvényben rögzített legmagasabb értékének szorzata.
Az adóhatóság a Szja alapján, az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szervezőjét és a letétkezelőt 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja, ha adatszolgáltatási, nyilatkozattételi (bejelentési) kötelezettségét (2006K70) megszegi.
Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén a mulasztási bírság megállapításával egyidejűleg az adóhatóság az adózót - határidő tűzésével - teljesítésre hívja fel. A kiszabott bírság kétszeresét kell újabb határidő tűzésével megállapítani, ha a teljesítésre kötelező, előző határozatban előírt határidőt az adózó elmulasztotta. A kötelezettség teljesítése esetén az e bekezdés alapján kiszabott bírság korlátlanul mérsékelhető.
I.
Általános előírások
Az adatszolgáltatást elektronikus úton vagy gépi adathordozón kell teljesíteni az adatszolgáltató illetékes adóhatóságához.
Ha az adatszolgáltató 2006. január 1-jét követően - az adatszolgáltatási határidőt megelőzően - jogutód nélkül megszűnik, adatszolgáltatását soron kívül, az Art előírásai szerinti határidőben benyújtott bevallásával egyidejűleg kell teljesítenie. Az évközi adatszolgáltatás a jelen tájékoztatóban megadott adattartalommal és adathordozón teljesíthető.
Jogutódlással történő megszűnés esetén a jogutód az általános határidőig teljesíti a jogelőd kötelezettségét. Ilyen esetben az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell a jogelőd adószámát is, ha az adatszolgáltató a jogelőd kötelezettségét is teljesíti.
Az adatszolgáltatás jellege (eredeti, pótlás és helyesbítés)
Az adatszolgáltatás jellegének közlésére szolgáló helyen minden esetben fel kell tüntetni a megfelelő betűjelet (Eredeti adatszolgáltatás: E, Adatszolgáltatás pótlása: P, Adatszolgáltatás helyesbítése: H) . Az adott mező üresen nem maradhat.
Az adatszolgáltatás pótlásának és helyesbítésének részletes szabályai e tájékoztató végén a III. fejezetben találhatók.
Ha a 2004-2005. évekre vonatkozó adatszolgáltatást kívánja az arra kötelezett helyesbíteni (pótolni), úgy azt szintén a III. fejezetben foglaltak alapján teheti meg.
Az adatszolgáltatások csak a következő adathordozó típusokon teljesíthetők:
- gépi adathordozón (1,44 Mbyte floppy vagy CD),
- elektronikus úton
Gépi adathordozón (floppy, CD) történő adatszolgáltatás az adóhatóság által jóváhagyott számítógépes program felhasználásával teljesíthető. Ennek a tájékoztató (tervezet) részeként megjelenő mágneses fájl leírás alkalmazása felel meg, illetőleg az APEH honlapján (www.apeh.hu) elérhető Internetes program felhasználásával teljesíthető.
Gépi adathordozón teljesíti az esedékes adatszolgáltatási kötelezettségét az az adózó, aki (amely)
1. 2006. áprilisáig az Art. 2005. december 31-én hatályos, rá vonatkozó szabályok szerint nem kötelezett elektronikus úton, elektronikus aláírás alkalmazásával teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségét és nem választotta azt;
2. 2006. április hónapjától nem kötelezett az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallás benyújtására és nem választotta e kötelezettséget;
3. jogutód nélkül megszünteti tevékenységét és a tevékenység megszüntetése időpontjában nem tartozott a 2. pontban meghatározott adózói körbe.
Elektronikus úton benyújtott adatszolgáltatás az APEH központi fogadószerverére megküldött, Internetes program segítségével teljesíthető.
Elektronikus úton, teljesíti az esedékes adatszolgáltatási kötelezettségét az az adózó, aki (amely)
1. 2006. áprilisáig az Art. 2005. december 31-én hatályos, rá vonatkozó szabályok szerint elektronikus úton, elektronikus aláírás alkalmazásával kötelezett teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségét és azt választotta;
[Elektronikus úton, elektronikus aláírás alkalmazásával teljesíti adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adók tekintetében az az adózó, amelynek (akinek) adóztatási feladatait a Kiemelt Adózók Igazgatósága látja el, valamint a 10 000 legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózó, továbbá az Európai Közösség tagállamában illetőséggel nem bíró adózó. A legnagyobb teljesítménnyel rendelkező adózói kört a pénzügyminiszter rendeletben határozza meg [56/2005. (XII. 29.) PM r.].
Az előzőekben nem említett adózó 2005. április 1-jétől adatszolgáltatási kötelezettségét az állami adóhatóságnál a pénzügyminiszternek a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel és az informatikai és hírközlési miniszterrel kiadott 13/2005. (III. 30.) PM-IHM-MeHVM együttes rendeletében meghatározott módon és technikai feltételekkel választása alapján, elektronikus úton teljesíti.]
2. 2006 április 30-át követően az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallás benyújtására kötelezett, illetve választotta e kötelezettséget.
[Az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallási, illetőleg adatszolgáltatási kötelezettséget 2006. év negyedik hónapjától [a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 172. § j) pontja szerinti Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer igénybevételével] elektronikus úton teljesíti
- a 2005. december 31-i állapot szerinti 10 000 legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózó;
- az az adózó, amelynek (akinek) adóztatási feladatait a Pest megyei és fővárosi kiemelt adózók igazgatósága látja el;
- az Art. 1. számú melléklete I/A/3. pontja szerinti havonta, illetőleg negyedévenként bevallásra kötelezett;
- az előzőekben meghatározott azon adózók, amelyek (akik) naptári évtől eltérő üzleti évet választanak (választottak);
- az az adózó, amely (aki) választotta az Art 31. § (2) bekezdése szerinti kötelezettséget;
- az az adózó, amelynek (akinek) állandó meghatalmazással vagy megbízással rendelkező képviselője (külön a 2005. évi CLXIII. törvénnyel módosított Art szerint meghatározott feltételekkel) regisztráltatta magát.]
Amennyiben az adózó az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallási, illetőleg adatszolgáltatási kötelezettségét 2006. év negyedik hónapjától elektronikus úton teljesíti úgy valamennyi bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségének így kell ettől az időponttól eleget tennie.
Az adatszolgáltatást gépi adathordozón egy példányban, személyesen vagy postán lehet benyújtani az adatszolgáltató területileg illetékes APEH igazgatóságához, illetőleg az erre kötelezettek juttatják el elektronikus úton az állami adóhatósághoz. Az átvétel igazolása nem elektronikus teljesítés esetén, az adatkísérő lap másodpéldányán történik.
Az adatszolgáltatás kötelező adatai
Az arra szolgáló helyen az adatközlő nevét, címét, adóazonosító számát kell kitölteni.
Amennyiben a jogutód az adatszolgáltatást a jogelőd kötelezettségeként teljesíti, úgy a jogelőd adóazonosító számát is közölnie kell.
Azon magánszemélyek esetében, akikre nézve teljesíti az adatszolgáltatást az arra kötelezett, a magánszemélyek nevén túl az adóazonosító számot (adóazonosító jelet, adószámot) kell szerepeltetni.
Abban az esetben, ha adóazonosító szám kitöltésére van lehetőség, minden esetben balra zártan kell az arra szolgáló helyen kitölteni.
Az adatszolgáltatás jellegének feltüntetésére szolgáló helyen minden esetben fel kell tüntetni a megfelelő betűjelet.
Az adatszolgáltatást minden esetben forintban kell teljesíteni.
II.
A 2006. évben folyamatos határidőre teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségek
1. A hitelintézet (pénzintézet) adatszolgáltatása a lakáscélú megtakarítás kifizetéséről (2006K46)
2. A megszűnő MRP szervezet adatszolgáltatása a 2006. évben a magánszemélynél a jövedelem megállapításakor a bevétel csökkentéseként elszámolt értékpapírok együttes értékéről (2006K55)
3. Költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolás kiállítójának adatszolgáltatása (2006K56)
4. A vámhatóság adatszolgáltatása a jövedéki engedély kiadásáról, visszavonásáról, módosításáról (2006K57)
5. Az önkormányzat jegyzőjének adatszolgáltatása a jövedéki termékkel folytatott kereskedelmi tevékenységre jogosító működési engedély kiadásáról, visszavonásáról, módosításáról (2006K58)
6. Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási programhoz kapcsolódó adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettségekről (2006K70)
7. Munkáltató adatszolgáltatása a START-kártyával foglalkoztatottról (2006K81)
8. Az építésügyi hatóság adatszolgáltatása a kivitelezőre vonatkozóan (2006K82)
1. A pénzintézet adatszolgáltatása a lakáscélú megtakarítás kifizetéséről (2006K46 számú nyomtatvány, 1. számú melléklet)
Az Art. 3. számú melléklete D) 2. pontja alapján pénzintézetnek adatot kell szolgáltatnia azon magánszemélyekről is, akik az elkülönítetten kezelt lakáscélú megtakarításukat az adóévben felvették.
Amennyiben a pénzintézetnél elhelyezett lakáscélú betét kedvezményezettje (akinek a megtakarítás összegét, illetőleg annak kamatát a pénzintézet ténylegesen kifizette) nem azonos a megtakarító (adókedvezményre jogosult) magánszeméllyel, akkor a megtakarító és a kedvezményezett magánszemély adatai eltérőek lesznek. Az adatszolgáltató lapon azonban a kedvezményezett nevét és adóazonosító jelét akkor is fel kell tüntetni, ha az a megtakarító személyével azonos.
Az adatszolgáltatást a lakáscélú megtakarítás kifizetésével egyidejűleg a megtakarító magánszemély állandó lakóhelye szerint illetékes APEH igazgatósághoz kell benyújtani.
A nyomtatvány "a" oszlopában annak a (lakáscélú betétet elhelyező) magánszemélynek a nevét, a "b" oszlopban az adóazonosító jelét kell feltüntetni, akinek a pénzintézet az adókedvezményre jogosító igazolást kiadta. Ha a pénzintézet a lakáscélú megtakarítás összegét nem a betétet elhelyező magánszemély részére fizette ki, akkor a "c" oszlopba annak a magánszemélynek (kedvezményezettnek) a nevét, a "d" oszlopba az adóazonosító jelét kell beírni, aki a megtakarítást felvette. Amennyiben a lakáscélú megtakarítás összegét a betétet elhelyező (megtakarító) magánszemély vette fel, akkor a nyomtatvány "c" és "d" oszlopát a nyomtatvány "a" és "b" oszlopával megegyező tartalommal kell kitölteni. (azaz a "c" és "d" oszlop kitöltetlen nem maradhat) .
Az "e" oszlopban a kifizetett lakáscélú megtakarítás összegét kell feltüntetni.
2. A megszűnő MRP szervezet adatszolgáltatása a 2006. évben a magánszemélynél a jövedelem megállapításakor a bevétel csökkentéseként elszámolt értékpapírok együttes értékéről (2006K55. számú nyomtatvány, 2. számú melléklet)
Az Szja 1. számú melléklete 8.31 pontja alapján az adóévben megszűnő MRP szervezetet adatszolgáltatási kötelezettség terheli. Az adatszolgáltatásnak a megszűnéssel összefüggésben résztvevőnként tartalmaznia kell a magánszemély jövedelme megállapításakor a bevétel csökkentéseként elszámolt értékpapírok együttes könyv szerinti értékét. Ez az érték a 224/2000. (XII. 19.) sz. kormányrendelet szerint az
MRP, szervezet analitikájában elkülönítetten, a megszerzett részvények, üzletrészek között kimutatott értékpapírok együttes könyv szerinti értéke. A bevételt és az értékpapírok könyv szerinti értékét a szervezet utolsó üzleti évéről elkészített beszámolót alátámasztó nyilvántartások szerint kell megállapítani. Megszűnés esetén a résztvevő magánszemély által a szervezet vagyonából megszerzett bevételnek az a része minősül jövedelemnek, amely meghaladja a részére még járó, de a tulajdonába még nem került, a szervezet analitikájában elkülönítetten, a megszerzett részvények, üzletrészek között kimutatott értékpapírok együttes könyv szerinti értékét. A visszavásárolt vagyonrésznek minősülő értékpapírok könyv szerinti értékét nem lehet figyelembe venni a bevétel csökkentéseként.
A 2006 január 1-je után megszűnő MRP szervezetnek a 2006K55. számú nyomtatvány szerinti adattartalommal kell adatot szolgáltatnia.
Az adatszolgáltatást a megszűnő MRP szervezetnek az Art. előírása alapján, az adóbevallás benyújtására előírt határidőig kell teljesítenie a szervezet területileg illetékes APEH igazgatóságához.
A nyomtatvány "a" oszlopában a résztvevő magánszemély nevét, a "b" oszlopban az adóazonosító jelét kell szerepeltetni.
A "c" oszlopban a jövedelem megállapításakor a bevétel csökkentéseként elszámolt értékpapírok együttes könyv szerinti értékét kell feltüntetni.
3. Költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolás kiállítójának adatszolgáltatása (2006K56. nyomtatvány, 3. számú melléklet)
Ha valamely hatóság vagy szervezet olyan igazolást állított ki az adóévben, amelyet költségvetési támogatás igényléséhez kért az adózó, illetőleg ha a kiadott igazolás ilyen célra felhasználható, akkor arról az Art. 3. számú melléklete L) pontja alapján, adatot kell szolgáltatnia.
Az adatszolgáltatást az igazolás kiállításának hónapját követő hó 15. napjáig, azaz 2006. január 1-jétől a 2006K56. számú nyomtatványon kell megküldeni az igazolás kiállítását kérő személy székhelye (telephelye, lakóhelye) szerint illetékes adóhatósághoz.
Az adatszolgáltatás jellegének feltüntetésére szolgáló helyen minden esetben fel kell tüntetni a megfelelő betűjelet.
Az adatszolgáltató lapon fel kell tüntetni az igazolás kiállítását kérő személy nevét, (elnevezését), adóazonosító számát, és az állandó lakóhelyét, illetőleg a székhelyét vagy a telephelyét. Az adatszolgáltató lapon meg kell jelölni annak a támogatásnak a jogcímét is, amelynek az igényléséhez az igazolást kiállították, továbbá fel kell tüntetni minden olyan egyéb adatot, tényt vagy körülményt, amely a kiadott igazoláson is szerepelt.
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, illetve annak területi szervei a 114/2005. (XII. 14.) FVM-PM együttes rendelet 3. számú melléklete szerint teljesítik az adatszolgáltatást.
A mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, az általa kifizetett támogatásokról a 2006K83-as nyomtatvány adattartalmának megfelelően szolgáltat adatot.
4. A vámhatóság adatszolgáltatása a jövedéki engedély kiadásáról, visszavonásáról, módosításáról (2006K57. nyomtatvány, 4. számú melléklet)
A vámhatóságnak az Art. 3. számú melléklete E) pontja alapján az általa kiadott (visszavont, módosított) jövedéki engedélyről a kiadást (visszavonást, módosítást) követő 15 napon belül, azaz 2006. január 1-jétől a 2006K57. számú nyomtatványon kell adatot szolgáltatnia a vállalkozó székhelye, telephelye szerint illetékes APEH igazgatósághoz.
A nyomtatvány "a" oszlopában a vállalkozó nevét, elnevezését, a "b" oszlopban az adószámát kell szerepeltetni.
A "c" oszlopban a jövedéki engedély számát, a "d" oszlopban az engedély kiadásának, visszavonásának, vagy módosításának időpontját kell feltüntetni, attól függően, hogy az adatszolgáltatást a működési engedély kiadása, visszavonása vagy módosítása indokolja.
Az "e" oszlopba az alábbi számok egyikét kell beírni attól függően, hogy az adatszolgáltatásra a jövedéki engedély kiadása, visszavonása vagy módosítása miatt kerül sor.

Jövedéki engedély kiadása

1

Jövedéki engedély visszavonása

2

Jövedéki engedély módosítása

3

5. Az önkormányzat jegyzőjének adatszolgáltatása a jövedéki termékkel folytatott kereskedelmi tevékenységre jogosító működési engedély kiadásáról, visszavonásáról, módosításáról (2006K58. nyomtatvány, 5. számú melléklet)
Az önkormányzat jegyzőjének az általa kiadott (visszavont, módosított) jövedéki termékkel folytatott kereskedelmi tevékenységre jogosító működési engedélyről az Art. 3. számú melléklete E) pontja alapján, a kiadást (visszavonást, módosítást) követő 15 napon belül, azaz 2006. január 1-jétől, a 2006K58. számú nyomtatványon kell adatot szolgáltatnia a vállalkozó telephelye szerint illetékes APEH igazgatósághoz.
Az adatszolgáltatás jellegének feltüntetésére szolgáló helyen minden esetben fel kell tüntetni a megfelelő betűjelet.
A nyomtatvány "a" oszlopában a vállalkozó nevét, elnevezését, a "b" oszlopban az adószámát kell szerepeltetni.
A "c" oszlopban a működési engedély számát, a "d" oszlopban az engedély kiadásának, visszavonásának, vagy módosításának időpontját kell feltüntetni, attól függően, hogy az adatszolgáltatást a működési engedély kiadása, visszavonása vagy módosítása indokolja.
Az "e" oszlopba az alábbi számok egyikét kell beírni attól függően, hogy az adatszolgáltatásra a működési engedély kiadása, visszavonása vagy módosítása miatt kerül sor.

Működési engedély kiadása

1

Működési engedély visszavonása

2

Működési engedély módosítása

3

6. Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási programhoz kapcsolódó adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettségekről (2006K70. nyomtatvány, 6. számú melléklet)
Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szervezőjének, illetve a letétkezelőnek az Szja 77/C. § (5) bekezdése alapján, adatszolgáltatási, bejelentési kötelezettsége van. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése nem mentesíti az arra kötelezettet az adóhatóság felé teljesítendő bejelentési kötelezettsége alól.
Az adatszolgáltatást az értékpapír magánszemély javára egyedi letétként történő őrzésének megszűnését, illetve az új letétkezelő által a letéti őrzés kezdetét követő 15 napon belül kell teljesíteni, a program szervezője illetékes adóhatóságához.
Adatszolgáltatásra kötelezettek: az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szervezője, ha az értékpapírt birtokba adás helyett a magánszemély javára egyedi letétbe helyezheti a tőkepiacról szóló törvény szerinti befektetési szolgáltatónál, vagy külföldi befektetési szolgáltatónál.
Ez utóbbinál akkor helyezhető letétbe az értékpapír, ha az értékpapírt kibocsátó külföldi székhelyű jogi személy, egyéb szervezet. Ilyen esetben az elismert munkavállalói értékpapírjuttatási program szervezője kötelezett az adatszolgáltatásra. Egyebekben a befektetési szolgáltatót, mint letétkezelőt terheli az adatszolgáltatási kötelezettség.
Befektetési szolgáltató:
A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározottak szerint befektetési szolgáltató a befektetési vállalkozás és a befektetési szolgáltatási tevékenységet és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységet is folytató hitelintézet, ide nem értve az el-számolóházat.
Külföldi befektetési szolgáltató:
Ha az értékpapír kibocsátója külföldi székhelyű jogi személy, egyéb szervezet, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagországában működő, a külföldi jog szerinti befektetési szolgáltató.
Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szervezője:
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 77/C. § (24) bekezdés e) pontja alapján a program szervezője a program nyilvántartásba vétele iránti kérelmet benyújtó gazdasági társaság.
A bejelentésre kötelezettek köre azonos az adatszolgáltatásra kötelezettekkel.
A bejelentés határideje megegyezik az adatszolgáltatás határidejével.
Az adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettség nem teljesítése, a hibás, hiányos (pl: adóazonosító jel nélküli) vagy valótlan adatok feltüntetése, valamint az ellenőrzés akadályozása esetén az adóhatóság mulasztási bírságot állapíthat meg. Az adóazonosító jel nélküli (hiányos) adatszolgáltatás is mulasztási bírság kiszabását vonhatja maga után.
Az adóhatóság a program szervezőjét és a letétkezelőt 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja, ha adatszolgáltatási, bejelentési kötelezettségét megszegi.
Adatot szolgáltat és bejelentést tesz a letétkezelő, valamint, ha a letétkezelő külföldi befektetési szolgáltató, a program szervezője, amikor a magánszemély javára egyéni letétként történő értékpapír őrzését megszünteti, illetve az új letétkezelő, amely a kedvezményezett magánszemély javára egyedi letétbe történő elhelyezés miatt kapja meg az értékpapírt.
Az adatszolgáltatást és bejelentést abban az esetben, ha az adatszolgáltató a Kiemelt Adózók igazgatóságához tartozik, de a program szervezője nem, az adatszolgáltató illetékes APEH igazgatóságán keresztül teljesíti.
Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell:
1. az adatszolgáltató cégnevét,
2. az adatszolgáltató adószámát,
3. a jogelőd adószámát,
4. az adatszolgáltatás jellegét,
5. az adatszolgáltatási kötelezettség indokát,
6. a letéti őrzés megszűnésének (az őrzés átvételének) időpontját,
7. a program szervezőjének cégnevét,
8. a program szervezőjének adószámát,
9. az elismert program nyilvántartási számát,
10. a kedvezményezett magánszemély nevét és adóazonosító számát,
11. az átadott (átvett) összes értékpapír azonosító adatait.
A bejelentésnek tartalmaznia kell:
1. az új (régi) letétkezelő cégnevét,
2. az új (régi) letétkezelő adószámát, illetve ennek hiányában, ha az új letétkezelő külföldi befektetési szolgáltató, székhelyét.
Kitöltési útmutató a 2006K70-es nyomtatványhoz
Az Internetről letöltött nyomtatványról mágneses adathordozón vagy elektronikus úton kell adatot szolgáltatni.
I. rész
1-5. sorok: Az adatlapon az adatszolgáltató azonosító adatait annak a befektetési szolgáltatónak kell kitöltenie, amelynek a letéti őrzéséből az értékpapírok kikerültek, illetve annak a befektetési szolgáltatónak, amelynek a letéti őrzésébe az értékpapírok átkerültek. Abban az esetben, ha a jogelőd kötelezettségét teljesíti, úgy annak adószámát is közölni kell.
Itt kell a megfelelő helyen X-szel jelölni, hogy mely ok miatt teljesíti az adatszolgáltatást az arra kötelezett.
Az adatszolgáltatásra azért került sor, mert:
- a letétkezelőnél megszűnt a magánszemély javára egyedi letétként történő őrzés;
- egyedi letéti őrzésbe vett át értékpapírt a korábbi letétkezelőtől (befektetési szolgáltatótól, program szervezőjétől);
- az egyedi letéti őrzés megszűnt, de a letétkezelő külföldi befektetési szolgáltató.
Egy adatszolgáltatási lapon csak azonos - a 4. sornak megfelelően jelölt- adatszolgáltatási kötelezettség szerepelhet.
Fel kell tüntetni a letéti őrzés megszüntetésének, illetve az őrzés átvételének időpontját is az erre szolgáló helyen.
II.rész
6-8. sorok: Az adatlapnak tartalmaznia kell az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szervezőjének azonosító adatait, valamint az elismert program nyilvántartási számát.
Ha a letétkezelő külföldi befektetési szolgáltató, az I. és II. rész adatai értelemszerűen megegyeznek.
III. rész
9-11. sorok: A bejelentésnek tartalmaznia kell a régi, illetve új letétkezelő azonosító adatait abban az esetben, ha a kedvezményezett magánszemély javára egyedi letétbe történő elhelyezés céljából vette (adta) át az értékpapírt. A bejelentés az értékpapír átvevője esetében a korábbi letétkezelőre, az értékpapír átadója esetében az új letétkezelőre vonatkozik.
Amikor az új letétkezelő külföldi befektetési szolgáltató, adószám hiányában a külföldi befektetési szolgáltató székhelyét kell a program szervezőjének bejelentenie.
IV. rész
A kedvezményezett magánszemély azonosítására szolgál az adatlapnak ez a pontja.
Az adatlap további részében az átadott (átvett) összes értékpapír azonosító adatait kell feltüntetni, így az értékpapír kódját (a), az értékpapír megnevezését és fajtáját (b), valamint az értékpapír letétbehelyezésének időpontjára megállapított szokásos piaci értékét (c) .
Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program keretében szerzett jövedelmekre vonatkozó rendelkezések alkalmazásában értékpapírnak, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagállamában az elismert program szervezője vagy többségi irányítást gyakorló tagja által forgalomba hozott (kibocsátott), tagsági jogokat megtestesítő, névre szóló értékpapírt kell tekinteni.
A Szja 3. § 34. pontja szerint értékpapír minden olyan okirat, adat, amelyet a Ptk., vagy a kibocsátás helyének joga értékpapírnak tekint, továbbá a közkereseti társaság részére rendelkezésre bocsátott vagyoni hozzájárulás, a betéti társaság részére rendelkezésre bocsátott vagyoni betét, a kft. üzletrész, a szövetkezetekről szóló törvény szerinti részjegy, célrészjegy és más vagyoni hozzájárulás a szövetkezeti tagsági kölcsön kivételével, valamint más, tagsági jogot megtestesítő vagyoni részesedés.
A fentieknek megfelelően az értékpapír fajtája (megnevezése) (b) oszlop első karaktere jelöléseként, az alábbi számokat kell alkalmazni:

részvény

1

egyéb

5

A "b" oszlopban az értékpapír fajtáját további kettő karakteres számmal kell balra zártan kiegészíteni:

részvény

10

ideiglenes részvény

11

törzsrészvény

12

osztalékelsőbbséget biztosító részvény

13

dolgozói részvény

14

kamatozó részvény

15

Abban az esetben, ha értékpapírra vonatkozó jogra nem történik utalás, úgy a megfelelő azonosító számot "0"-val kell kiegészíteni (ez lesz a negyedik karakter), például részvény esetén 110-0 szerepel a "b" oszlopban.
Abban az esetben, ha értékpapírra vonatkozó jogra történik utalás, úgy a megfelelő azonosító számot ki kell egészíteni három karakteresre az alábbiak szerint:

vételi jog

1

jegyzési jog

2

egyéb, más hasonló jog

4

Így például a jegyzési jogot biztosító törzsrészvény esetében 112-2 lesz az azonosító jel az adatszolgáltatásban.
A (c) oszlopban az értékpapír letétbe helyezésének időpontjára megállapított szokásos piaci értékét kell közölni.
Az értékpapír szokásos piaci értékét az Szja 3. § 9. pontja alapján kell megállapítani.
Abban az esetben, ha a biztosított hely nem elegendő, úgy további lapokat lehet igénybe venni, megjelölve a lapok számát.
A lapszámot minden esetben közölni kell.
A munkaadó adatszolgáltatása a START-kártyával foglalkoztatott személyről (2006K81-es számú nyomtatvány, 7. sz. melléklet)
Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról szóló 2005. évi LXXIII. törvény 11. § alapján a pályakezdő fiatal foglalkoztatására tekintettel igénybe vehető kedvezmény érvényesítése céljából a munkaadót - az állami adóhatóság részére teljesítendő - adatszolgáltatási kötelezettség terheli.
Az adatszolgáltatást havonta, a foglalkoztatás hónapját követő hó 15. napjáig kell teljesíteni.
A munkaadó az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére akkor köteles, ha:
a) 2005. december 31-én nem tartozik a 10 000 legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózó közé,
b) adóztatási feladatait nem a kiemelt adózók igazgatósága látja el,
c) nem kötelezett az Art. 1. számú mellékletének I/A/3. pontja szerint havi, illetőleg negyedéves bevallásra,
d) nem választja az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallási kötelezettség teljesítését 2006. április 1-jétől kezdődően.
A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) módosításáról szóló 2005. évi LXXIII. törvény 10. § (4) bekezdése által előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a munkaadó foglalkoztatottanként szolgáltat adatot:
- a START-kártyával rendelkező pályakezdő fiatal után a kedvezmény igénybevétele nélkül számított munkaadói járulék alapjáról és összegéről,
- a társadalombiztosítási (nyugdíj- és egészségbiztosítási) járulék alapjáról és összegéről,
- a Pftv. 4/A. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti bruttó munkabér alapján számított tizenöt százalékos mértékű fizetési kötelezettség alapjáról és összegéről.
Néhány fontos szabály ismertetése, melyre tekintettel az adatszolgáltatási kötelezettség a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesíthető:
munkaadó: az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, illetve magánszemély és annak jogi személyiséggel nem rendelkező társasága, aki munkavállalót foglalkoztat, vagy foglalkoztatni kíván;
foglalkoztató: a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, vagy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság;
pályakezdő fiatal: a huszonötödik életévét-felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét - be nem töltött, foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel és érvényes START-kártyával rendelkező személy;
foglalkoztatásra irányuló jogviszony: a magyar jog hatálya alá tartozó munkaviszony, közszolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, bírósági és igazságügyi, valamint ügyészségi szolgálati viszony, a hivatásos nevelőszülői jogviszony, a fegyveres és rendvédelmi szervek hivatásos és szerződéses állományú tagjának szolgálati viszonya. .
A kedvezményre vonatkozó szabályok:
A munkaadót a pályakezdő fiatal foglalkoztatásának időtartamára a START-kártya érvényességi idején belül illeti meg a kedvezmény. A kedvezményre való jogosultságnál nem meghatározó, hogy a pályakezdő fiatalt a munkaadó határozott vagy határozatlan időre kötött szerződés alapján illetve, hogy teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatja.
A munkaadót a START-kártyával történő foglalkoztatás esetében is járulék kedvezmény illeti meg a következők szerint: [Pftv. 4/A. § (1) ]
- a tételes egészségügyi hozzájárulás alóli mentesség,
- a 3 százalékos mértékű munkaadói járulék és a
- 29 százalékos társadalombiztosítási járulék együttes összege helyett
a foglalkoztatás első évében a bruttó munkabér 15 százalékának, második évében 25 százalékának megfelelő fizetési kötelezettség.
A foglalkoztatott által fizetendő nyugdíj-, egészségbiztosítási- és munkavállalói (egyéni) járulékok tekintetében kedvezmény nem érvényesíthető!
A munkaadó a kedvezményt alap- és középfokú végzettséggel rendelkező vagy végzettséggel nem rendelkező pályakezdő fiatal esetében legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér (a továbbiakban: minimálbér) másfélszeres, felsőfokú végzettségű pályakezdő fiatal esetében a minimálbér kétszeres összegének megfelelő járulékalap után érvényesítheti.
A kedvezmény alapjaként figyelembe nem vehető juttatással összefüggő kötelezettséget az általános szabályok szerint kell teljesíteni.
Pl: Ha a felsőfokú végzettségű START-kártyával rendelkező pályakezdő fiatal munkabére 300 000 forint, a kedvezmény alapja (a minimálbér kétszeres összegének megfelelő járulékalap) 125 000,- forint. Az e feletti rész, 175 000,- forint után az általános szabályok szerint kell a kötelezettségeket teljesíteni. Ebben az esetben a 2006K81 számú adatszolgáltatás 13. sorában a Pftv. 4/A. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti kedvezmény figyelembevétele nélkül számított járulékalap 125 000,- forint.
Kitöltendő adatok
I. A munkaadó (foglalkoztató) azonosító adatai Az adatközlő adószámát, nevét, székhelyét (magánszemély munkaadó esetében lakóhelyét), telephelyét minden lapra fel kell írni.
Amennyiben a jogutód az adatszolgáltatást a jogelőd kötelezettségeként teljesíti, úgy a jogelőd adószámát is közölni kell.
II. A START-kártyával rendelkező pályakezdő fiatal azonosító adatai
Az adatközlő lapon a START-kártyával rendelkező magánszemély nevét, születési nevét, adóazonosító jelét, születési idejét kell szerepeltetni.
III. Az adatszolgáltatással érintett (foglalkoztatási) időszak közlése.
A 10. sorban: az adatszolgáltatással érintett időszakot kell feltüntetni.
IV.A Start-kártyával rendelkező pályakezdő fiatal járulékainak adatai
Az adatokat forint összegben kell közölni.
A 11. sorban: a START-kártyával rendelkező pályakezdő fiatal után a kedvezmény igénybevétele nélkül számított munkaadói járulék alapját kell közölni.
A 12. sorban: a 11. sorból számított munkaadói járulék összegét kell közölni.
A 13. sorban: a START-kártyával rendelkező pályakezdő fiatal után a kedvezmény igénybevétele nélkül számított 29 százalék mértékű társadalombiztosítási járulék alapját kell közölni.
A 14. sorba: a 13. sor összegéből számított 18 százalék mértékű nyugdíjbiztosítási járulék összegét kell beírni.
A 15. sorban: a 13. sor. összegéből számított 11 százalék mértékű egészségbiztosítási járulék összegét kell közölni.
A 16. sorba: a START-kártyával rendelkező személy teljes munkaidőben történő foglalkoztatása utáni tételes egészségügyi hozzájárulás számított összegét kell beírni.
A 17. sorba: a START-kártyával rendelkező személy részmunkaidőben történő foglalkoztatása utáni tételes egészségügyi hozzájárulás számított összegét kell beírni.
A 18. sorban a Pftv. 4/A. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti bruttó munkabér alapján számított 15 százalékos mértékű fizetési kötelezettség alapját kell közölni.
A 19. sorba: a Pftv. 4/A. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti bruttó munkabér alapján számított 15 százalékos mértékű fizetési kötelezettség összegét kell beírni.
A 20. sorban a Pftv. 4/A. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti bruttó munkabér alapján számított 25 százalékos mértékű fizetési kötelezettség alapját kell közölni.
A 21. sorba: a Pftv. 4/A. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti bruttó munkabér alapján számított 25 százalékos mértékű fizetési kötelezettség összegét kell beírni.
8. Az építésügyi hatóság adatszolgáltatása a kivitelezőre vonatkozóan (2006K82 számú adatszolgáltatási lap, 8. számú melléklet)
Az adózás rendjéről szóló, többször módosított 2003. évi XCII. törvény 3. számú melléklete G) pontjának 5. alpontja, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 135/2005. (VII. 14.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdésének c) pontja értelmében az elsőfokú építésügyi hatóságnak az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésével kapcsolatban az építtető által bejelentett adatok vonatkozásában adatot kell szolgáltatnia az állami adóhatóság részére.
Az adatszolgáltatást az adatszolgáltató illetékes APEH igazgatóságához kell teljesíteni az építtetőnek az építésügyi hatósághoz történő bejelentését, illetve - amennyiben erre felszólították - hiánypótlását követő 15 napon belül. Ugyanígy kell eljárni, ha az építtető a korábban bejelentett adatok változását jelenti be.
Amennyiben egy építkezés tekintetében az építési tevékenységet több kivitelező látja el, valamennyi kivitelezőről adatot kell szolgáltatni.
Az adatszolgáltató adószámát kötelezően ki kell tölteni.
Az adatszolgáltatás jellegének feltüntetésére szolgáló helyen minden esetben szerepeltetni kell a megfelelő betűjelet.
Kitöltési útmutató
Az 1. sorban az építkezési helyszín címét, a 2. sorban az építkezés helyrajzi számát kell feltüntetni.
A 3. sorban a kivitelező nevét vagy elnevezését, a 4. sorban a kivitelező címét vagy székhelyét kell szerepeltetni. Az ország mezőt Magyarország esetén nem kell kitölteni.
Az 5. sorban a kivitelező kivitelezési jogosultságát kell igazolni az alábbiak szerint:
1. A vállalkozói engedély számát kell beírni akkor, ha a kivitelező egyéni vállalkozó, és az építőipari kivitelezés a tevékenységi körében szerepel. Ebben az esetben a kódjelölő kockában 1-es kódot kell szerepeltetni.
2. A cégbírósági bejegyzés számát kell beírni akkor, ha a kivitelező tevékenységének folytatása cégbírósági bejegyzéshez kötött, és az építőipari kivitelezés a tevékenységi körében szerepel. Ebben az esetben a kódjelölő kockában 2-es kódot kell szerepeltetni.
3. Amennyiben a külföldi kivitelező nem rendelkezik Magyarországon kiadott vállalkozói engedéllyel, illetve Magyarországon nem bejegyzett cég, és az építési munkát nem saját célra végzi, akkor a saját országának szabályai szerint kell a kivitelezési jogosultságát igazolni. Ebben az esetben a kódjelölő kockában 3-as kódot kell szerepeltetni.
4. Ha az építőipari kivitelezés a kivitelező tevékenységi körében nem szerepel, illetőleg a kivitelező magánszemély, csak saját célra végezhet építési munkát. Ebben az esetben a kivitelezési jogosultság igazolására szolgáló mezőket üresen kell hagyni, és a kódkockában 4-es kódot kell szerepeltetni.
A 6. sorban a kivitelező adóazonosító számát kell feltüntetni az alábbiak szerint:
1. Ha a kivitelező magánszemély és nem rendelkezik adószámmal, akkor az adóazonosító jelét kell beírni. Ebben az esetben a kódjelölő kockában 1-es kódot kell szerepeltetni.
2. Amennyiben a kivitelező rendelkezik adószámmal, akkor a kódjelölő kockában 2-es kóddal az adószámát kell szerepeltetni.
3. Amennyiben a külföldi kivitelező nem rendelkezik magyar adóazonosító számmal, akkor a saját országában kapott adóazonosító számát kell a kódjelölő kockában 3-as kóddal feltüntetni.
Az 5. és 6. sorban balra zártan kell a megfelelő adatot szerepeltetni.
III.
A kifizetői és munkáltatói adatszolgáltatás, valamint az állami adóhatóság részére teljesített adatszolgáltatás pótlásával, helyesbítésével kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról
A kifizetők és munkáltatók adatszolgáltatási kötelezettségeit, valamint az állami adóhatóság részére teljesítendő többi adatszolgáltatás szabályait a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény tartalmazza.
A fenti törvényekben meghatározott tartalommal és határidőben kell eleget tenni a kötelezettségeknek.
A 2004. és 2005. évről teljesített kifizetői adatszolgáltatásban a juttatott jövedelemről teljesített adatszolgáltatás, valamint az állami adóhatóság részére történő más adatszolgáltatás során elkövetett hiba kijavítása, az elmulasztott adatszolgáltatás pótlása ezen fejezetben foglaltak szerint történhet.
A kifizetői és munkáltatói adatszolgáltatás (K70), valamint az állami adóhatósághoz teljesítendő minden más adatszolgáltatás (K46, K55, K56, K57, K58, K81, K82) pótlása és helyesbítése a jelen tájékoztatóban leírtak szerint a 2004.-2006. adóévre előírt adatszolgáltatások esetében alkalmazható.
A kifizetői és munkáltatói adatszolgáltatás és az állami adóhatóság felé teljesítendő más adatszolgáltatások helyesbítése és pótlása az eredeti, adott évnek (2004., 2005. illetve 2006.) megfelelő nyomtatványtípusnak megfelelő adattartalommal történhet.
Az adatközlést gépi adathordozón egy példányban, a megfelelő Adatkísérő lapot pedig kettő példányban kell az adóhatósághoz benyújtani.
Abban az esetben, ha az adatszolgáltatás helyesbítésére, pótlására az eredeti adatszolgáltató személyében történt változást követően kerül sor, úgy az adatszolgáltatásban a jogutód adatszolgáltatónak fel kell tüntetnie a jogelőd adatszolgáltató adószámát is.
A.
Eredeti adatszolgáltatás
Eredetinek akkor minősül az adatszolgáltatás, ha az adatszolgáltató egy magánszemélyre nézve az adott évre, az adott adatszolgáltatásra előírt határidőn belül először szolgáltat adatot.
Eredeti adatszolgáltatás esetén az adott évre vonatkozó bizonylat-típusnak megfelelő adattartalommal kell adatot szolgáltatni és ebben az esetben az adatszolgáltatás jellegének feltüntetésére szolgáló kockába az "E" betűjelet kell beírni.
A határidő előtt benyújtott adatszolgáltatások esetében az elsőként beadott és az APEH által elfogadott adatszolgáltatás minősül eredetinek.
A 2004. évben folyamatosan teljesített adatszolgáltatás még nem tartalmazta az Adatszolgáltatás jellegét. Ebből következően a 2004. évben benyújtott adatszolgáltatást a feldolgozása során eredeti adatszolgáltatásként kezelte az adóhatóság.
B.
Az adatszolgáltatás pótlása
Pótlásnak tekintendő - az adott évről (bármely ok folytán) elmaradt (határidőig nem teljesített) adatszolgáltatás közlése.
A pótlólagosan elkészített adatszolgáltatást az eredeti adatszolgáltatásnál leírtak szerint kell elkészíteni és az Art. illetékességi szabályai szerinti igazgatósághoz kell benyújtani, azaz, ha időközben az adózó székhelyet (lakóhelyet) változtatott és másik igazgatóság illetékességi területére került, az adatszolgáltatást az új székhely (lakóhely) szerinti igazgatósághoz kell benyújtani. Kivételt képeznek ez alól azon adatszolgáltatók, amelyek a KAIG illetékességi körébe tartoznak.
Abban az esetben, ha egy magánszemélyre, az adatszolgáltatásra előírt határidőn túl szolgáltat adatot az adatszolgáltató, úgy azt csak pótlásként továbbíthatja az illetékes adóhatóság felé. Ilyen esetben az adott magánszemélyre vonatkozó adatszolgáltatásnál az adatszolgáltatás jellege kódkockában a "P" betűjelet kell szerepeltetni.
Példa: A vámhatóság módosította 2005. november 16-án a Kikerics Kft. részére korábban kiadott jövedéki engedélyét. A jövedéki engedély kiadását követő 15 napon belül nem szolgáltatott adatot az állami adóhatóság részére, mely mulasztását csak 2006. februárjában vette észre.
Az adatszolgáltatás a következőképpen történik.
2005K57

Sor-zám

Adat-zolgáltatás jellege

A vállalkozó neve

A vállalkozó adó-
száma

Jövedéki engedély száma

Az engedély kiadásának, visszavonásának, módosításának időpontja


Kód

1.

P

Kikerics Kft.

12345678-9-10

563895587911

2005-11-16

3

C.
Az adatszolgáltatás helyesbítése
Az APEH által elfogadott adatközlés után, az adott adóévre ugyanazon magánszemély vonatkozásában csak helyesbítésként történhet az adatszolgáltatás. Helyesbítésről van szó, ha az adatszolgáltató utóbb észlelte, hogy az adatszolgáltatás során bármely adat tekintetében tévedett. A helyesbítést az adatszolgáltatás jellegének feltüntetésére szolgáló kódkockában "H" betűjellel kell jelölni.
A kifizető által történő adatszolgáltatás során, amennyiben egy magánszemély vonatkozásában elsőként történik az adott adóévre adatszolgáltatás az csak eredeti adatszolgáltatásként ("E")- amennyiben az adatszolgáltatásra határidőn belül kerül sor -, illetve pótlásként ("P") történhet, ha az első adatközlésre határidőn túl kerül sor.
A helyesbítés lényege a teljes adatcsere.
A helyesbítés során "összesített" adatot kell közölni. Ez azt jelenti, ha korábban a törvény előírásától eltérően az adatszolgáltató több tételben küldte meg az általa kifizetett összegekről ugyanarra az évre, ugyanarra a magánszemélyre az érintett bizonylat típuson az adatokat, most a helyesbítés során nem az "egyik" téves adatszolgáltatást kell korrigálnia, hanem az ösz-szesített adatokra nézve kell a helyesbítést elvégeznie.
1. Példa: Kovács Gergelynek lakáscélú megtakarítás címén 2006. március 6-án, 3 000 000 Ft-ot fizetett ki a pénzintézet. A pénzintézet 2006. március 6-án adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett a 2006K46-os nyomtatványnak megfelelő adattartalommal, de 300 000 Ft-ról. Az adatszolgáltatás jellegét eredeti adatszolgáltatásként jelölte a megfelelő kódkockában "E" kóddal.
Az adatszolgáltatási határidő után észleli, hogy hibásan szolgáltatott adatot, ugyanis a kifizetés Kovács Gergely részére nem 300 000 Ft volt, hanem 3 000 000 Ft.
Ebből következően az adatszolgáltatását helyesbítenie kell ("H"), a helyes összeg (3 000 000 Ft) beírásával. Kovács Gergely adózóra nézve ekkor a helyesbítés a következőképpen történik.
2006K46

Sor-
szám

Adat-
szolgált-
atás jellege

A megtakarító magánszemély neve

adóazonosító száma

A kedvezményezett magánszemély neve

adóazonosító száma

A kifizetett összeg (Ft)

1.

H

Kovács Gergely

8393254696

Kovács
 Gergely

8393254696

3 000 000

2. Példa: Az építésügyi hatóság adatot szolgáltatott Kis János (12345678-1-11) kivitelezőről a 62568 helyrajzi számú építkezés vonatkozásában. Utóbb észleli, hogy az építkezési helyszín címében a házszámot elírta.
A helyesbítés a következőképpen történik:
2006K82

I. 1.
2.

Az építkezésre vonatkozó adatok sor: Az építkezési helyszín címe: sor: Az építkezés helyrajzi száma:

Adatszolgáltatás jellege: H
1111 Budapest Viola utca 18
 62568

II

A kivitelező (vállalkozó) azonosítására szolgáló adatok

3 4

sor: A kivitelező neve (elnevezése): sor: A kivitelező címe (székhelye):

Kis János 2030 Érd Pitypang utca 22 II/2

5

sor: A kivitelező kivitelezési jogosultságának igazolása: 123456                Kód: 1

(,

sor: A kivitelező adóazonosító száma:

12345678111                             Kód: 2

Azonosításhoz szükséges adat vagy adatok valamelyikének helyesbítése
Meg kell különböztetni azt a helyesbítési típust, amikor azonosításhoz szükséges adatot kíván helyesbíteni az adatszolgáltató.
Ebben az esetben ugyanis az adatszolgáltatónak két tételben kell elvégeznie a helyesbítést. Az első helyesbítő tételben kötelezően meg kell adnia az eredeti tétel azonosításához szükséges adatokat, és a nem azonosító adatok közül az összeg adatokat nullával kell közölnie. A második tételben pótlásként kell szerepeltetnie az új azonosítóval a teljes tételt.
1. Példa: A megszűnő MRP szervezet Nagy Ferenc magánszemélyről 2006. május 15-én adatot szolgáltat a jövedelem megállapításakor a bevétel csökkentéseként elszámolt értékpapírok együttes könyv szerinti értékéről a 2006K55-ÖS számú nyomtatványnak megfelelő adattartalommal. Az adatszolgáltató az adatszolgáltatását követően 2006. júniusában észleli, hogy a magánszemély adóazonosító jelét elírta, így szeretné azt helyesbíteni.
A helyesbítés ebben az esetben a következőképpen történik:
2006K55

Sor-
szám

Adatszolgáltatás jellege

A magánszemély neve

A magánszemély adóazonosító jele

Az elszámolt értékpapírok értéke (Ft)

1.

H

Nagy Ferenc

8393254696

0

2

P

Nagy Ferenc

8393254669

320 000

Amennyiben az adatszolgáltató a magánszemély adóazonosítójelét helyesen tüntette fel, csupán a magánszemély neve nem szerepel helyesen, úgy azt helyesbítenie nem kell.
2. Példa: Az építésügyi hatóság adatot szolgáltatott Kis János (12345678-1-11) kivitelezőről a 62568 helyrajzi számú építkezés vonatkozásában. Utóbb észleli, hogy a helyrajzi számot elírta. A helyesbítés a következőképpen történik:
2006K82

I

Az építkezésre vonatkozó adatok

Adatszolgáltatás jellege: H

1.

sor: Az építkezési helyszín címe:

1

sor: Az építkezés helyrajzi száma:

62568

II

A kivitelező (vállalkozó) azonosítására szolgáló adatok

3

sor. A kivitelező neve (elnevezése):

4

sor: A kivitelező címe (székhelye):

5

sor: A kivitelező kivitelezési jogosultságának igazolása:

Kód:

6.

sor: A kivitelező adóazonosító száma:

12345678111

Kód: 2

I. Az építkezésre vonatkozó adatok !. sor: Az építkezési helyszín címe: 2. sor: Az építkezés helyrajzi száma:

Adatszolgáltatás jellege: P 1111 Budapest Viola utca 11 62586

II. A kivitelező (vállalkozó) azonosítására szolgáló adatok

3. sor: A kivitelező neve (elnevezése):          Kis János

4 sor: A kivitelező címe (székhelye):           2030 Érd Pitypang utca 22 II/2

5. sor: A kivitelező kivitelezési jogosultságának igazolása: 123456

Kód: 1

6. sor: A kivitelező adóazonosító száma:       12345678111

Kód: 2

Amennyiben az építkezés tekintetében az építési tevékenységet több kivitelező látja el, és a helyrajzi szám mindegyik kivitelezőre vonatkozó adatszolgáltatásban elírásra került, akkor valamennyi kivitelezőre vonatkozó hibás adatszolgáltatást a fentiek szerint helyesbíteni kell.
D.
Az egyes adatszolgáltatási nyomtatvány-típusokhoz kapcsolódó speciális szabályok
a) Azon adatszolgáltatási-típusok, amelyeknél a kifizető (munkáltató) egy nyomtatvány-típuson belül egy magánszemélyre (társaságra) nézve közölhet adatot:
K56, K70, K81 K82
Ezen adatszolgáltatások esetében a nyomtatványon egy kódkocka szerepel, melyben az adatszolgáltatás jellegétől függően az "E" "P", illetve "H" betűjelek valamelyikét kell szerepeltetni. A kódkocka üresen nem maradhat.
Példával szemléltetve: Költségvetési támogatás igénybevételéhez kapott igazolást Kovács Gergely. Az adatszolgáltatás során téves adatként közölte az arra kötelezett a magánszemély lakcímét.
Ebben az esetben a kifizetőnek az adatszolgáltatás jellege kódkockában a "H" betűjelet kell jeltüntetnie, és az eredetileg közölt adatok mindegyikét újra közölnie kell, hogy a teljes adatcsere megtörténjen.-
Ebben az esetben a kifizetőnek a 2006K56 nyomtatványon az adatszolgáltatás jellege kódkockában a "H" betűjelet kell feltüntetnie, és az eredetileg közölt adatok mindegyikét újra közölnie kell, hogy a teljes adatcsere megtörténjen.
b) Azon adatszolgáltatások, amelyeknél a kifizető ugyanazon a nyomtatvány-típuson több magánszemélyről is szolgáltathat adatot:
K46, K55, K57, K58
Az előbb felsorolt bizonylat-típusok esetében az adott magánszemélyre közölt adatoknál kell az adatszolgáltatás jellegét feltüntetni, azaz az "E" "P", illetve "H" betűjelek valamelyikét a kódkockában a magánszemélyre nézve kell szerepeltetni.
A tájékoztató részét képezik az Adatkísérő lap (9. számú melléklet), a 2006. évre vonatkozó gépi adathordozón történő adatszolgáltatás általános szabályait összefoglaló 10. számú melléklet.
dr. Szikora János s. k.
az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
elnöke
10. sz. melléklet A 2006. évre vonatkozó mágneses adathordozón vagy elektronikus úton történő adatszolgáltatás általános szabályai Akár mágneses adathordozón, akár elektronikus úton történik az adatszolgáltatás, a fájlok szerkezete és formai előírásai mindkét esetben azonosak!
Adattartalmukat 852-es kódkészlettel kell megadni.
A fájlok azonosítóját (fájl neveket) a következők szerint kell képezni:
XXXXXXXX. kiterjesztés ahol XXXXXXXX az adatszolgáltató törzsszáma
vagy
XXXXXXXXXX. kiterjesztés, ahol XXXXXXXXXX az adatszolgáltató adóazonosító jele
Egy adatszolgáltatáson belül vagy csak törzsszámos, vagy csak adóazonosító jeles fájlok szerepelhetnek!
A kiterjesztés szerkezete: bizonylattípusjeI-Z
Z a fájl sorszáma (az első 0, majd 1,2, ... 9, A, B, C, ... folyamatosan növekvő sorrendben) .
A bizonylattípusjel, a következők szerint kódolt:

2006K46

=>06K46

2006K55

=>06K55

2006K56

=>06K56

2006K57

=>06K57

2006K58

=>06K58

2006K70

=>06K70

2006K81

=>06K81

2006K82

=>06K82

Numerikus mezők kitöltése (típus: num)
- előjel nélkül, csak számjegyet tartalmaz
- jobbra igazított, balról vezető nullákkal teljes hosszra feltöltve
Szöveges mezők kitöltése (típus: alfa, alfanum)
- balra igazítva, "blank"-kel (space) teljes hosszra feltöltve
- a magyar ékezetes kis és nagybetűk táblázata

á = 160

A = 181

é = 130

É = 144

í = 161

í = 214

ó = 162

Ó = 224

ö = 148

Ö = 153

ő = 139

Ő = 138

ú = 163

Ú = 233

ü = 129

Ü = 154

ű = 251

Ű = 235

- a rekordsorszám kitöltése kötelező, jobbra igazított, numerikus, 1-től induló, egyesével növekvő
- folytatásfájlok esetén a rekordokban lévő sorszám is folyamatosan növekvő legyen
- fájlszervezés soros (text) és csak az!
- tömörített állomány nem lehet
- a rekord végjel CR LF
- a fájlvégjel Ctrl+Z
- a mezők tartalmának helyes kitöltéséhez kérjük, figyelmesen tanulmányozzák a bizonylatok kitöltési útmutatóját!
A mágneslemezes adatszolgáltatás általános szabályai:
- a lemezen jól olvashatóan az adatszolgáltató és a bizonylattípusok nevét is fel kell tüntetni
- Figyelem! Csak azok az adatszolgáltatások kerülnek feldolgozásra, amelyek az adatkísérő-lappal megegyező bizonylattípusokat tartalmaznak!
Elektronikus úton teljesített adatszolgáltatás esetén: A fájl-leírásnak megfelelő formátumban előzőleg létrehozott állományokat az ügyfélhez telepített megfelelő adóévi (eKONéé) kliens program segítségével lehet továbbítani az adóhatósághoz. A küldés módjáról részletes információt a kliens program felhasználói útmutatója ad.
06K46

Pozíció

Hossz

Típus

Adattartalom

1-5

5

alfanum

Rekordjel, fix adat: 06K46

6-6

1

alfa

üres

7-17

11

alfanum

Az adatszolgáltató adószáma, kitöltése kötelező

18-23

6

num

A rekord sorszáma, 000001-től indul, folyamatos sorszám

24-24

1

alfa

jelleg (E/P/H)

25-35

11

alfanum

Az adatszolgáltató jogelődjének adószáma. Csak akkor kitöltendő, ha a jogutód a jogelődje kötelezettségét teljesíti

36-65

30

alfanum

A megtakarító magánszemély neve, kitöltése kötelező

66-76

11

alfanum

A megtakarító magánszemély adóazonosító jele, kitöltése kötelező. Balra igazított jobbról blank feltöltéssel.

77-106

30

alfanum

A kedvezményezett magánszemély neve

107-117

11

alfanum

A kedvezményezett magánszemély adóazonosító jele. Balra igazított jobbról blank feltöltéssel.

118-128

11

num

A kifizetett összeg (e)

06K55

Pozíció

Hossz

Típus

Adattartalom

1-5

5

alfanum

Rekordjel, fix adat: 06K55, kitöltése kötelező

6-6

1

alfa

üres (blank)

7-17

11

alfanum

A kifizető adóazonosító száma, kitöltése kötelező, balra igazított, jobbról blank feltöltéssel

18-23

6

num

A rekord sorszáma, 000001-től indul, folyamatos sorszám, kitöltése kötelező

24-24

1

alfa

Jelleg (E/P/H)

25-35

11

alfanum

Az adatszolgáltató jogelődjének adószáma. Csak akkor kitöltendő ha a jogutód a jogelődje kötelezettségét teljesíti

36-65

30

alfanum

A magánszemély neve, kitöltése kötelező

66-76

11

alfanum

A magánszemély adóazonosító jele. Kitöltése kötelező, balra igazított, jobbról blank feltöltéssel

77-87

11

num

A jövedelem megállapításakor a bevétel csökkenéseként elszámolt értékpapírok együttes könyv szerinti értéke (c)

06K56

Pozíció

Hossz

Típus

Adattartalom

1-5

5

alfanum

Rekordjel, fix adat: 06K56

6-6

1

alfanum

üres

7-17

11

alfanum

Az adatszolgáltató adószáma, kitöltése kötelező

18-23

6

num

A rekord sorszáma, 000001-től indul, folyamatos sorszám

24-24

1

alfa

Jelleg (E/P/H)

25-35

11

alfanum

Az adatszolgáltató jogelődjének adószáma. Csak akkor kitöltendő, ha a jogutód a jogelődje kötelezettségét teljesíti

36-65

30

alfanum

Igazolás kiállítását kérő magánszemély neve, kitöltése kötelező

66-76

11

alfanum

A magánszemély adóazonosító száma, kitöltése kötelező. Balra igazított jobbról blank feltöltéssel.

77-80

4

alfanum

Állandó lakhely irányítószám

81-100

20

alfanum

Állandó lakhely helység

101-120

20

alfanum

Állandó lakhely közterület neve

121-130

10

alfanum

Állandó lakhely házszám

131-140

10

alfanum

Állandó lakhely emelet, ajtó

141-144

4

alfanum

Székhely irányítószám

145-164

20

alfanum

Székhely helység

165-184

20

alfanum

Székhely közterület neve

185-194

10

alfanum

Székhely házszám

195-204

10

alfanum

Székhely emelet, ajtó

205-208

4

alfanum

Telephelyi irányítószám

209-228

20

alfanum

Telephelyi helység

229-248

20

alfanum

Telephely 1 közterület neve

249-258

10

alfanum

Telephelyi házszám

259-268

10

alfanum

Telephelyi emelet, ajtó

269-272

4

alfanum

Telephely2 irányítószám

273-292

20

alfanum

Telephely2 helység

293-312

20

alfanum

Telephely2 közterület neve

313-322

10

alfanum

Telephely2 házszám

323-332

10

alfanum

Telephely2 emelet, ajtó

333-372

40

alfanum

támogatás igénylés jogcíme (a), kitöltése kötelező

373-422

50

alfanum

egyéb körülmény

423-430

8

num

igazolás kiállításának időpontja (b) (ééééhhnn), kitöltése kötelező

431-450

20

alfanum

igazolás száma, kitöltése kötelező (c)

06K57

Pozíció

Hossz

Típus

Adattartalom

1-5

alfanum

Rekordjel, fix adat: 06K57

6-6

1

alfa

üres

7-17

11

alfanum

Az adatszolgáltató adószáma, kitöltése kötelező

18-23

6

num

A rekord sorszáma, 000001-től indul, folyamatos sorszám

24-24

1

alfa

Jelleg (E/P/H)

25-54

30

alfanum

A vállalkozó neve, kitöltése kötelező. (a)

55-65

11

alfanum

A vállalkozó adószáma, kitöltése kötelező (b)

66-77

12

alfanum

A jövedéki engedély száma, kitöltése kötelező (c)

78-85

8

num

Az engedély kiadás, visszavonás, módosítás időpontja ééééhhnn (d)

86-86

1

num

Kód (e)

06K58

Pozíció

Hossz

Típus

Adattartalom

1-5

5

alfanum

Rekordjel, fix adat: 06K58

6-6

1

alfa

üres

7-17

11

alfanum

Az adatszolgáltató adószáma, kitöltése kötelező

18-23

6

num

A rekord sorszáma, 000001-től indul, folyamatos sorszám

24-24

1

alfa

Jelleg (E/P/H)

25-54

30

alfanum

A vállalkozó neve, kitöltése kötelező. (a)

55-65

11

alfanum

A vállalkozó adószáma, kitöltése kötelező (b)

66-77

12

alfanum

A működési engedély száma, kitöltése kötelező (c)

78-85

8

num

Az engedély kiadás, visszavonás, módosítás időpontja ééééhhnn (d)

86-86

  1

num

Kód (e)

06K70

Pozíció

Hossz

Típus

Adattartalom

1-5

5

alfanum

Rekordjel, fix adat: 06K70, kitöltése kötelező

6-6

1

alfa

üres (blank)

7-17

11

alfanum

Az adatszolgáltató adószáma, kitöltése kötelező, balra igazított, jobbról blank feltöltéssel

18-23

6

num

A rekord sorszáma, 000001-től indul, folyamatos sorszám, kitöltése kötelező

24-24

1

alfa

Jelleg (E/P/H)

25-35

11

alfanum

Az adatszolgáltató jogelődjének adószáma. Csak akkor kitöltendő, ha a jogutód a jogelődje kötelezettségét teljesíti

36-36

1

alfa

Az adatszolgáltatás teljesítésének oka

- letét őrzés megszűnt

37-37

1

alfa

Az adatszolgáltatás teljesítésének oka
 - letét őrzésre átvétel

38-38

1

alfa

Az adatszolgáltatás teljesítésének oka -
 letét őrzés megszűnt, letétkezelő külföldi

39-46

8

num

Letéti őrzés megszüntetés/átvétel időpontja (ééééhhnn)

47-57

11

alfanum

A programszervező adószáma, kitöltése kötelező, balra igazított, jobbról blank

feltöltéssel

58-68

11

alfanum

Elismert program nyilvántartási száma

69-98

30

alfanum

(új/régi) letétkezelő cégneve

99-109

11

alfanum

Az (új/régi) letétkezelő adószáma, balra igazított, jobbról blank feltöltéssel

110-129

20

alfanum

(új/régi) letétkezelő székhelye: ország

130-149

20

alfanum

(új/régi) letétkezelő székhelye: város/település

150-179

30

alfanum

A magánszemély házassági neve

180-209

30

alfanum

A magánszemély születési neve

210-220

11

alfanum

A magánszemély adóazonosító száma, kitöltése kötelező. Balra igazított jobbról blank feltöltéssel.

221-240

20

alfanum

Értékpapír kódja (a)

241-244

4

alfanum

Értékpapír fajtája (b)

245-255

11

num

Szokásos piaci érték (c)

06K81

Pozíció

Hossz

Típus

Adattartalom

1-5

5

alfanum

Rekordjel, fix adat: 06K81, kitöltése kötelező

6-6

1

alfa

üres (blank)

7-17

11

alfanum

Az adatszolgáltató adószáma, kitöltése kötelező, balra igazított, jobbról blank feltöltéssel

18-23

6

num

A rekord sorszáma, 000001-től indul, folyamatos sorszám, kitöltése kötelező

24-24

1

alfa

Jelleg (E/P/H)

25-35

11

alfanum

Az adatszolgáltató jogelődjének adószáma. Csak akkor kitöltendő, ha a jogutód a jogelődje kötelezettségét teljesíti

36-65

30

alfanum

A START-kártyával rendelkező neve (6a)

66-95

30

alfanum

A START-kártyával rendelkező születési neve (7a)

96-106

11

alfanum

A START-kártyával rendelkező adóazonosító jele, kitöltése kötelező. Balraigazított jobbról blank feltöltéssel. (8a)

107-114

8

num

A START-kártyával rendelkező születési ideje (9a)

115-122

8

num

Az adatszolgáltatással érintett foglalkoztatási időszaktól (10a) ééééhhnn, kitöltése kötelező

123-130

8

num

Az adatszolgáltatással érintett foglalkoztatási időszakig (10b) ééééhhnn, kitöltése kötelező

131-141

11

num

A kedvezmény figyelembevétele nélkül számított munkaadói járulék alapja (11a)

142-152

11

num

A kedvezmény figyelembevétele nélkül számított munkaadói járulék összege (12a)

153-163

11

num

A kedvezmény figyelembevétele nélkül számított tb. járulék alapja (13a)

164-174

11

num

A 13. sor összegéből számított 18 % mértékű nyugdíjbiztosítási járulék összege (14a)

175-185

11

num

A 13.sor összegéből számított 11% mértékű egészségbiztosítási járulék összege (15a)

186-196

11

num

Teljes munkaidőben történő foglalkoztatás utáni tételes egészségügyi hozzájárulás számított összege (16a)

197-207

11

num

Részmunkaidőben történő foglalkoztatás utáni tételes egészségügyi hozzájárulás számított összege (17a)

208-218

11

num

A bruttó munkabér alapján számított 15%-os mértékű fizetési kötelezettség alapja (18a)

219-229

11

num

A bruttó munkabér alapján számított 15%-os fizetési kötelezettség összege (19a)

230-240

11

num

A bruttó munkabér alapján számított 25%-os fizetési kötelezettség alapja (20a)

241-251

11

num

A bruttó munkabér alapján számított 25%-os fizetési kötelezettség összege -    (21a)

06K82

Pozíció

Hossz

Típus

Adattartalom

1-5

5

alfanum

Rekordjel, fix adat: 06K82, kitöltése kötelező

6-6

1

alfa

üres (blank)

7-17

11

alfanum

Az adatszolgáltató adószáma, kitöltése kötelező, balra igazított, jobbról blank feltöltéssel

18-23

6

num

A rekord sorszáma, 000001-től indul, folyamatos sorszám, kitöltése kötelező

24-24

1

alfa

Jelleg (E/P/H)

25-35

11

alfanum

Az adatszolgáltató jogelődjének adószáma. Csak akkor kitöltendő, ha a jogutód a jogelődje kötelezettségét teljesíti

36-45

10

alfanum

Építkezés helyszíne irányítószám (1. sor), kitöltése kötelező

46-75

30

alfanum

Építkezés helyszíne helység (1. sor), kitöltése kötelező

76-105

30

alfanum

Építkezés helyszíne utca (1. sor)

106-115

10

alfanum

Építkezés helyszíne házszám (1. sor)

116-125

10

alfanum

Építkezés helyszíne emelet, ajtó (1. sor)

126-155

30

alfanum

Építkezés helyrajzi száma (2. sor), kitöltése kötelező

156-185

30

alfanum

kivitelező neve (3. sor), kitöltése kötelező

186-195

10

alfanum

kivitelező címe irányítószám (4. sor)

196-225

30

alfanum

kivitelező címe helység (4. sor)

226-255

30

alfanum

kivitelező címe utca (4. sor)

256-265

10

alfanum

kivitelező címe házszám (4. sor)

266-275

10

alfanum

kivitelező címe emelet, ajtó (4. sor)

276-305

30

alfanum

kivitelező ország (4. sor)

306-325

20

alfanum

Kivitelezői jogosultság igazolása (5. sor)

326-326

1

num

Jogosultság igazolás kódja (5. sor)

327-346

20

alfanum

Kivitelező azonosító száma (6. sor)

347-347

1

num

Azonosító szám kódja (6. sor)

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.