APEH tájékoztató (AEÉ 3/2006.)

az Art. 31. § (2) bekezdése szerinti havi adó- és járulékbevallás benyújtására kötelezett adózóknak a bevallás beküldését megelőző teendőiről

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A 2005. évi LXXX. törvény módosította, illetve kiegészítette az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényt (Art.) . Ez alapján (meghatározott adózói kör részére) 2006. áprilisában bevezetésre kerül a havi adó- és járulékbevallás (0608-as bevallás), melynek részletes szabályait az Art. 31. § (2) bekezdése szabályozza.
Az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallás benyújtására kötelezett a munkáltató, a kifizető (ideértve az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély munkáltat...

APEH tájékoztató (AEÉ 3/2006.)
az Art. 31. § (2) bekezdése szerinti havi adó- és járulékbevallás benyújtására kötelezett adózóknak a bevallás beküldését megelőző teendőiről
Bevezetés
A 2005. évi LXXX. törvény módosította, illetve kiegészítette az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényt (Art.) . Ez alapján (meghatározott adózói kör részére) 2006. áprilisában bevezetésre kerül a havi adó- és járulékbevallás (0608-as bevallás), melynek részletes szabályait az Art. 31. § (2) bekezdése szabályozza.
Az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallás benyújtására kötelezett a munkáltató, a kifizető (ideértve az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély munkáltatót is), illetőleg a megyei (fővárosi) munkaügyi központ, a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő, a Tbj. 4. § b) pontja szerinti egyéni vállalkozó, a Magyarországon bejegyzett egyház, a szakképző iskolai tanulót tanulószerződés alapján foglalkoztató adózó, továbbá a Tbj. 56/A. §-ában meghatározott, Magyarországon be nem jegyzett foglalkoztató képviselője vagy a foglalkoztató képviseletében eljáró foglalkoztatott.
A 2005. évi CLXIII. törvény az Art. 31. § (2) bekezdése szerinti havi adó- és járulékbevallás bevezetését 2006. áprilisában állapította meg, továbbá az egyes adózói csoportok között differenciáltan szabályozta az első bevallás benyújtásának időpontját.
A 2005. évi CLXIII. törvény rendelkezései alapján az Art. 31. § (2) bekezdése szerinti bevallás benyújtására kötelezett adózókat három csoportba lehet sorolni, e csoportoknak eltérő időpontban eltérő kötelezettségeik vannak. Az adózói csoportok a következők:
1.Az Art. 31. § (2) bekezdése szerinti bevallás benyújtására 2006. májusától kötelezettek
2.Az Art. 31. § (2) bekezdése szerinti bevallás benyújtását 2006. májusától választók
3.Az Art. 31. § (2) bekezdése szerinti bevallás benyújtására 2007. évtől kötelezettek
Közös szabályok
Mindhárom csoportban közös, hogy az elvégzendő feladatok okmányirodai regisztrációval indulnak. Az okmányirodai regisztrációt annak a magánszemélynek kell elvégeznie, aki a bevallásokat el fogja küldeni az adóhatósághoz. Ez a személy lehet az adózó önmaga (adószámmal rendelkező magánszemély, egyéni vállalkozó esetén), az adózó törvényes képviselője (pl. egy Kft. ügyvezetője), továbbá valamennyi adózó tekintetében annak meghatalmazottja, megbízottja (pl. könyvelő, adótanácsadó stb.) is.
A bevallást későbbiekben elküldő magánszemélynek tehát el kell fáradnia személyesen egy okmányirodához (bármelyikhez), ahol - személyazonosító okmányának (pl. személyi igazolvány, útlevél, "új típusú" vezetői engedély) bemutatását, egy regisztrációs adatlap kitöltését, valamint egy működő (!) e-mail cím megadását követően - azonosítót és egyszer használatos titkos jelszót fog kapni. Az azonosítót a regisztrációt követően azonnal megkapja (papíron), a jelszót (amely ideiglenes jelszó lesz - az első belépéshez lehet csak használni) az adózó által megadott e-mail címre küldi el az okmányiroda (jellemzően azonnal, de maximum 24 órán belül) .
Az azonosító választható, de amennyiben már foglalt (korábban más adózó ugyanazt az azonosítót választotta), új azonosítót kell választani. Az azonosító meghatározott ideig (5 évig) érvényes, tehát nem kell minden adóbevallás benyújtása előtt felkeresni az okmányirodát. Az azonosító és jelszó személyre szóló, másra át nem ruházható, vagyis egy "elektronikus személyi igazolvány".
Az azonosítóval, és a kapott ideiglenes jelszóval be kell lépni az interneten a http://www.magyarorszag.hu weboldalra, és a regisztrációt aktiválni kell az erre szolgáló menüpontban. Az aktiválás során az azonosító és az ideiglenes jelszó megadását követően új jelszót kell választanunk (melynek legalább 8 karaktert, ezen belül legalább egy nagybetűt és egy számot kell tartalmaznia), melyet - biztonsági okokból - kétszer kell begépelni.
Fontos kiemelni, hogy az okmányirodák a regisztrációt előzetes időpontfoglalás alapján soron kívül, a teljes nyitvatartási időben végzik.
1.Az Art. 31. § (2) bekezdése szerinti bevallás benyújtására 2006. májusától kötelezettek további teendői
Az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallási, illetőleg adatszolgáltatási kötelezettség benyújtására 2006. májusától kötelezett
a) a 2005. december 31-ei állapot szerinti 10 000 legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózó,
b) az az adózó, amelynek (akinek) adóztatási feladatait a Pest megyei és fővárosi kiemelt adózók igazgatósága látja el,
c) az Art. 1. számú melléklet I/A/3. pontja szerinti havonta, illetőleg negyedévenként bevallásra kötelezett,
ideértve minden esetben az előzőekben meghatározott naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózókat is.
Ezen adózóknak (törvényes képviselőiknek) 2006. január 1. és 2006. április 30. között kell az okmányirodánál teljesíteni a regisztrációt.
A regisztrációt követő 8 napon belül e kötelezettsége teljesítéséről az adózónak a 06180. számú "Bejelentés és Regisztrációs Adatlap" elnevezésű nyomtatványon bejelentést kell tennie az állami adóhatósághoz.
A regisztrációs kötelezettség teljesítettnek minősül, ha az adózó az Art.-ben meghatározott szabályok szerinti állandó meghatalmazással vagy megbízással rendelkező képviselővel rendelkezik, és a képviselő a saját regisztrációját, már regisztrált képviselő esetén az adózó által adott állandó megbízás, meghatalmazás keletkezését követő 8 napon belül bejelenti (szintén a 06180. számú nyomtatványon) az állami adóhatósághoz az általa a képviselt adózó nevét, elnevezését és adóazonosító számát.
A "chipkártyával" rendelkező adózók esetében az okmányirodai regisztráció 2006. február 1-jétől elvégezhető elektronikusan is az APEH által korábban rendelkezésre bocsátott elektronikus aláírás igénybevételével a Kormányzati Portálon keresztül. Erről, valamint a további feladatokról az érintett adózókat az adóhatóság közvetlenül értesíti.
2.Az Art. 31. § (2) bekezdése szerinti bevallás benyújtását 2006. májusától választók feladatai
Az Art. 31. § (2) bekezdése szerinti bevallás benyújtására 2006. májusától nem kötelezett adózók állandó meghatal-mazottai/megbízottai 2006. január 1. és 2006. április 30. között regisztráltathatják magukat az okmányirodában annak érdekében, hogy az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallási és adatszolgáltatási kötelezettséget önként választó megbízója nevében 2006. májusától elektronikus úton teljesíthesse. Az állandó meghatalmazással vagy megbízással rendelkező képviselőnek az okmányirodai regisztrációt, illetve a meghatalmazás vagy megbízás keltét követő 8 napon belül kell bejelentenie az állami adóhatósághoz a választás tényét, továbbá az általa képviselt adózó nevét, elnevezését és adóazonosító számát a 06180. számú nyomtatványon.
Fontos megjegyezni, hogy az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza.
3. Az Art. 31. § (2) bekezdése szerinti bevallás benyújtására 2007. évtől kötelezettek feladatai 2006. évben
Az 1. és 2. pontokban nem említett adózónak 2007. január 1-jétől kell az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallási, illetőleg adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíteni.
Ezen adózók 2006. negyedik hónapjától kezdődően regisztráltathatják magukat az okmányirodánál az állami adóhatóság értesítése alapján. A regisztrációt követően e kötelezettség teljesítéséről 8 napon belül bejelentést kell tenniük az állami adóhatósághoz a 06180. számú nyomtatványon. A regisztrációs kötelezettség teljesítettnek minősül, ha az adózó az Art.-ben meghatározott szabályok szerinti állandó meghatalmazással vagy megbízással rendelkező képviselővel rendelkezik, és a képviselő a saját regisztrációját, már regisztrált képviselő esetén az adózó által adott állandó megbízás, meghatalmazás keletkezését követő 8 napon belül bejelenti az állami adóhatósághoz az általa a képviselt adózó nevét, elnevezését és adóazonosító számát. E bejelentést is a 06180. számú nyomtatványon lehet megtenni.
Egyéb szabályok
- A 31. § (2) bekezdése szerinti bevallás, illetőleg adatszolgáltatás benyújtására kötelezett újonnan alakult (átalakult) adózó az adószám megszerzését követően 8 napon belül köteles az okmányirodánál regisztráltatni magát. Erről a regisztrációt követő 8 napon belül bejelentést kell tennie a 06180. számú nyomtatványon az állami adóhatósághoz. Ha az adózó állandó meghatalmazással vagy megbízással rendelkező képviselője útján elektronikus úton teljesíti adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét, az állandó meghatalmazott vagy megbízott a megbízást követő 8 napon belül köteles az adóhatósághoz bejelenteni a képviselt adózó nevét, elnevezését és adóazonosító számát a 06180. számú nyomtatványon.
- Amennyiben az adózó képviselője (meghatalmazottja/megbízottja) korábban a "Regisztrációs Adatlap" elnevezésű nyomtatványt már benyújtotta (vagyis valamely adózó nevében meghatalmazottként, megbízottként az elet-ronikus adóbevalláshoz, adatszolgáltatáshoz szükséges adóhatósági regisztrációját teljesítette), és a korábbi bejelentéssel érintett adózó 2006. májusától az Art. 31. § (2) bekezdése szerinti bevallás teljesítését választja, úgy be kell nyújtania a 06180. számú adatlapot, függetlenül a korábbi regisztrációtól.
Abban az esetben is be kell nyújtani a 06180. számú nyomtatványt, amennyiben az adózó már korábban eleget tett okmányirodai regisztrációs kötelezettségének, azonban az adóhatósághoz "Regisztrációs Adatlap" nyomtatványt nem nyújtott be (mert pl. egyéni vállalkozóként saját maga küldte be elektronikus úton az adóbevallásokat, adatszolgáltatásokat) .
Amennyiben korábban a "Regisztrációs Adatlap" elnevezésű nyomtatványt az adózó képviselője (meghatalmazottja, megbízottja) már benyújtotta (vagyis valamely adózó nevében törvényes képviselőként, meghatalmazottként, megbízottként az elektronikus adóbevalláshoz, adatszolgáltatáshoz szükséges adóhatósági regisztrációját teljesítette), és az adózó, illetve a képviselő (meghatalmazott/megbízott) adataiban nem következett be változás, továbbá az adózó 2006. májusától az Art. 31. § (2) bekezdése szerinti bevallás teljesítését nem választja, a 06180. számú adatlapot nem kell benyújtania.
Felhívjuk a Tisztelt Adózók figyelmét, hogy amennyiben a regisztrációs kötelezettségüknek nem tesznek eleget, vagy azt késedelmesen teljesítik, úgy az állami adóhatóság 500 ezer forintig terjedő összegű mulasztási bírságot róhat ki.
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.