PM-APEH tájékoztató (AEÉ 1./2006.)

az eva alany közösségi ügyleteire vonatkozó 2006-tól érvényes szabályokról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (továbbiakban: eva törvény) 2006. január 1-jétől életbelépő módosításának eredményeként az eva alanyiság választásának és az eva szerinti adózásnak már nem kizáró feltétele az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal folytatott kereskedelmi kapcsolat [3. § (1) bekezdés i) pontjának hatályon kívül helyezése, 2. § (5) bekezdés d) pontjának módosítása]. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XC1I. törvény (to...

PM-APEH tájékoztató (AEÉ 1./2006.)
az eva alany közösségi ügyleteire vonatkozó 2006-tól érvényes szabályokról
Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (továbbiakban: eva törvény) 2006. január 1-jétől életbelépő módosításának eredményeként az eva alanyiság választásának és az eva szerinti adózásnak már nem kizáró feltétele az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal folytatott kereskedelmi kapcsolat [3. § (1) bekezdés i) pontjának hatályon kívül helyezése, 2. § (5) bekezdés d) pontjának módosítása]. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XC1I. törvény (továbbiakban: Art) 22. § (1) bekezdés e) pontjának értelmében kereskedelmi kapcsolatnak minősül a termék beszerzés és -értékesítés, valamint az általános forgalmi adóról szóló törvény 15. § (5) bekezdése és 15/A. §-a szerinti szolgáltatásnyújtás és igénybevétel. Tekintettel azonban arra, hogy az eva alanyok nem adó alanyok az általános forgalmi adó rendszerében, az Art 22. §-ának a közösségi adószám kiváltására vonatkozó rendelkezéseiből következően az eva alanynak továbbra sem kell közösségi adószámot kiváltani Közösségen belüli szolgáltatásnyújtás, illetve igénybevétel esetén. Az Art. 22. § (1) bekezdése szerint a közösségi szolgáltatásnyújtást és igénybevételt csak az áfa adóalanynak kell bejelenteni. Az Art. 22. § (1) és (4) bekezdésből következően az eva alanynak csak Közösségen belüli termékbeszerzéseire (választása esetén, illetve kötelezően ha adóév elejétől 10 000 eurót eléri azok összege) továbbá Közösségen belüli termékértékesítésére tekintettel kell Közösségi adószámot kérni, az Art. 22. § (5), (6) és (9) bekezdése értelmében.
Ebből, valamint az eva törvény 16. § (2) bekezdéséből következően az eva alanynál sem minősül Közösségen belülről történő termékbeszerzésnek így nem jár sem áfa sem eva fizetéssel a más tagállamból történő termékbeszerzés - az új közlekedési eszköz és a jövedéki adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termék beszerzésének kivételével -, ha a Közösség más tagállamaiból beszerzett termékek áfa nélküli összesített értéke a tárgyévet megelőző évben a 10 000 eurót (küszöbérték) nem haladta, illetve a tárgyévben nem haladja meg. (Az adó alóli mentesülés természetesen csak a magyar áfa-törvény szerinti áfa fizetési kötelezettség alóli mentesülést jelent, az eladó a saját tagállamának áfa szabályai szerint az értékesítéshez kapcsolódóan adót számít fel és azt továbbhárítja az eva alany vevőre is.) Felmerülhet a magyar áfa fizetési kötelezettség akkor, ha a küszöbértéket a beszerzések ugyan nem haladták meg, de az eva alany választása alapján áfa fizetési kötelezettségének belföldön kíván eleget tenni. Ez esetben természetesen a küszöbérték alatti Közösségen belüli beszerzéseinek viszonylatában is használhatja a közösségi adószámát.
A 10 000 euróban meghatározott küszöbértéket a forintra történő átváltás során a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyam alapulvételével, a matematikai szabályok szerint százezer forintra kerekítve kell megállapítani. Ennek megfelelően ez az összeg 2 500 000 forint.
Az eva törvénynek az általános forgalmi adóval összefüggő szabályokra vonatkozó 16. §. (2) bekezdésének b) pontja értelmében az eva adóalany az eva törvény szerinti adókötelezettségén túl az Áfa-törvény szerint Közösségen belüli termékbeszerzésnek minősülő beszerzés esetén - azaz a korábban részletezettek szerint számítottan 10 000 eurót meghaladó más tagállamból történő beszerzés után -valamint ugyanezen bekezdés c) pontja értelmében az Áfatörvény 40. § (11) bekezdésében foglaltak fennállása (vagyis ún. jogosulatlan közösségi adószám használat) esetén köteles az általános forgalmi adót megfizetni. Ehhez kapcsolódóan módosult az Art. 1. mellékletének az áfa bevallására vonatkozó 1/B/3. e) pontja is. Ennek értelmében az eva alanya a Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalanytól megvalósított termékbeszerzése utáni általános forgalmi adót az adófizetési kötelezettség keletkezését követő hó 20. napjáig vallja be és fizeti meg. Ezt a különleges adózói kör részére rendszeresített 0686 számú bevallási nyomtatványon kell teljesíteni. Ezen túlmenően negyedévenként, - csak azon negyedévről, amikor volt adóztatandó Közösségen belüli beszerzése - a negyedévet követő hó 20. napjáig az erre a célra rendszeresített 0661. számú nyomtatványon összesítő nyilatkozatot kell tenni az eladó közösségi adószámáról és a termékbeszerzés áfa nélkül számított ellenértékéről.
Tekintettel arra, hogy az eva alany nem alanya az általános forgalmi adónak, a Közösségen belüli beszerzései után fizetendő áfa vonatkozásában sem gyakorolhat áfa levonási jogot.
Az egyszerűsített vállalkozói adó alany ha az Európai Unió más tagállamában illetőséggel bíró adóalanynak terméket értékesít, negyedévenként, a negyedévet követő hó 20. napjáig az erre rendszeresített 0660. számú nyomtatványon összesített nyilatkozatot tesz a vevő közösségi adószámról, valamint a termékértékesítés áfa nélkül számított ellenértékéről. Nem kell bevallást illetve nyilatkozatot tenni azokról az időszakokról, amelyekben Közösségen belüli értékesítés vagy beszerzés nem valósult meg.
Az eva adóalanyoknak a Közösségen belüli termékértékesítésnek minősülő értékesítéseikről a 0665/650/651/310/320 számú bevallást nem kell benyújtani, az ebből származó ellenérték az eva törvény általános rendelkezései szerint az eva hatálya alá tartozó bevétel részét képezi. Az eva törvény és az Áfa-törvény, valamint az Art. idevonatkozó rendelkezéseinek összefüggéseiből adódóan [eva-törvény 13. § (4) bekezdés, 16. § (2) bekezdés az Áfa-törvény 7/A. §, 29/A. §. Art 1. melléklet I/B/3/e) pontja] az eva adóalany Közösségen belüli termékértékesítései és termékbeszerzései esetében az áfa törvény előírásaira is figyelemmel kell lenni. Vagyis csak az ott meghatározott feltételeknek megfelelő ügylet minősül Közösségen belüli termék beszerzésnek, értékesítésnek (7/A. §) és csak az ott erre vonatkozóan meghatározott feltételek fennállása esetén (29/A. §) lehet adómentes a Közösségen belüli értékesítés. Amennyiben az eva adóalany Közösségen belüli termékértékesítése nem felel meg az áfa törvényben a mentességre feljogosító feltételeknek, akkor az általános forgalmi adót fel kell számítani és az értékesítést terhelő áfa összege is az eva-val adózandó bevétel részét képezi.
Áfa mentes Közösségen belüli értékesítést teljesít az eva alany, ha más tagállamban közösségi adószámmal rendelkező adóalanynak, nem adóalany jogi személynek értékesít, a számlán feltünteti a vevő közösségi adószámát, továbbá a termék az értékesítés közvetlen következményeként más tag-, államba kerül (vagyis nem történik a kiszállításig más, belföldi teljesítési helyű további értékesítés ezzel kapcsolatban) és a kiszállítás tényét az eva alany fuvarlevéllel vagy más hitelt érdemlő módon igazolja.
Fel kell hívni a figyelmet arra is, hogy ha az eva alanya Közösségen belüli termékértékesítésére tekintettel rendelkezik ugyan közösségi adószámmal, de Közösségen belüli termékbeszerzéseinek küszöbérték alatti nagyságrendje miatt még a beszerzései tekintetében közösségi adószámra nem lenne szüksége és az adófizetést ezzel kapcsolatban nem is választotta, közösségi beszerzései viszonylatában közösségi adószámát nem használhatja. Amennyiben ennek ellenére közösségi adószáma alatt vásárol (adómentesen), akkor az Áfa-törvény 40. § (11) bekezdése és az eva törvény 16. §. (2) bekezdés c) pontja értelmében a magyar áfa megfizetésére kötelezetté válik.
A Közösségen belüli 2006-tól már eva alanyként is bonyolítható ügyletekre tekintettel változtak az eva törvény 13. §-ában foglalt bizonylatolási szabályok is. Az eva törvény 13. § (4) bekezdése alapján - figyelemmel az eva törvény mellékletének I. 1. pontjában foglaltakra is (mely utóbbi szerint az adózó által kibocsátott számla adattartalmát az Áfatörvény és a vonatkozó külön jogszabály [24/1995. (XI. 22.) PM rendelet] rendelkezései szerint kell meghatározni)- az eva adóalanynak az adómentes Közösségen belüli termékértékesítésről kiállított számlán erre a tényre is utalni kell a mentességi kitételben.
A termékimport és az új közlekedési eszköznek minősülő személygépkocsi és regisztrációs adó köteles motorkerékpár Közösségen belüli beszerzése esetén fizetendő általános forgalmi adót az eva adóalany részére a vámhatóság továbbra is kivetéssel állapítja meg.
Pénzügyminisztérium
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.