8010/2005. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató

az NY63/2005. számú bevallást helyettesítő nyilatkozatot benyújtó mezőgazdasági őstermelő 15 százalékos egészségügyi hozzájárulásának M63/2005. számú nyomtatványon történő megállapításához

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Annak a tételes költségelszámolást választó mezőgazdasági őstermelőnek, illetve ilyen igazolvány birtokában annak a családi gazdálkodónak, illetőleg a családi gazdaság tagjának, a regisztrált mezőgazdasági termelő magánszemélynek aki a munkáltatója felé 2006. január 15-ig az NY63/2005. számú bevallást helyettesítő (egyszerűsített) nyilatkozaton közölte a mezőgazdasági őstermelésből származó bevételét - jogszabály alapján költségek fedezetére, fejlesztési célra kapott támogatás nélkül számítot...

8010/2005. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató
az NY63/2005. számú bevallást helyettesítő nyilatkozatot benyújtó mezőgazdasági őstermelő 15 százalékos egészségügyi hozzájárulásának M63/2005. számú nyomtatványon történő megállapításához
Annak a tételes költségelszámolást választó mezőgazdasági őstermelőnek, illetve ilyen igazolvány birtokában annak a családi gazdálkodónak, illetőleg a családi gazdaság tagjának, a regisztrált mezőgazdasági termelő magánszemélynek aki a munkáltatója felé 2006. január 15-ig az NY63/2005. számú bevallást helyettesítő (egyszerűsített) nyilatkozaton közölte a mezőgazdasági őstermelésből származó bevételét - jogszabály alapján költségek fedezetére, fejlesztési célra kapott támogatás nélkül számított, az őstermelésből származó éves bevétele a 600 ezer forintot meghaladja, de nem több 4 millió forintnál, és rendelkezik (a támogatásokkal együtt számított) a bevételének 20 százalékát kitevő, a tevékenységével összefüggésben felmerült kiadásokról számlával -, és az előlegként befizetett egészségügyi hozzájárulás összegét, a munkáltatója köteles a 15 százalékos mértékű egészségügyi hozzájáruláskülönbözetet megállapítani, bevallani és megfizetni.
A nyilatkozat alapulvételével a munkáltató megállapítja a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás összegét. Egészségügyi hozzájárulást a bevétel 5 százaléka után kell fizetni 15 százalékos mértékben.
A megállapított egészségügyi hozzájárulás összegéből le kell vonni az esetlegesen - igazoltan - befizetett előlegek összegeit. A bevallást olyan összeg(ek) ben kell teljesíteni, amilyen összeg(ek) ben a különbözetet, illetőleg a különbözet részleteit a munkáltató a munkabérből levonja. A bevallás hónapja(i) az(ok) az elszámolási hónap(ok), amely(ek) ben az egészségügyi hozzájárulás-különbözet egészét vagy egy részét a munkabérből levonták.
Igazolásként kell elfogadni azokat a befizetési bizonylatok (csekkek) másolatait, amelyekről a munkavállaló azt nyilatkozza, hogy azok 2005. évre 15 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás címen kerültek befizetésre. (Célszerű a nyilatkozat átvételekor a csatolt befizetési bizonylatokkal kapcsolatban felhívni a munkavállaló figyelmét arra, hogy azokat a befizetéseket, amelyeket 2005. évben teljesített, de a 2005. évet megelőző időszakra történt a befizetés, ebben a tekintetben nem lehet figyelembe venni.)
A befizetési bizonylatok másolatait csak abban az esetben lehet igazolásként elfogadni, ha azokon a befizetést az MNB 10032000-06056212-es egészségügyi hozzájárulás számlaszámra teljesítették.
A levonás utáni különbözetet a dolgozó az Art. jövedelemadó-különbözet levonására vonatkozó szabályai szerint köteles megfizeti. A különbözet elszámolásának részletes szabályai a személyi jövedelemadó bevallásával és elszámolásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról szóló tájékoztató II. 3. pontja alatt találhatók. Abban az esetben, ha a jövedelemadó-hátralék és az egészségügyi hozzájárulás teljes összegének levonására - a munkabérből való levonás szabályai szerint - nincs lehetőség, a levonást a kötelezettségek arányában kell teljesíteni. Az Árt. szerint meghatározott levonási lehetőség kimerítése esetén a T29/2005-es lapon kell a magánszemély állandó lakóhelye szerint illetékes állami adóhatóságot értesíteni az egészségügyi hozzájárulás fennálló tartozásáról.
Az M63/2005-es nyomtatványnak megfelelő adattartalommal vagy az Internetről letöltött program segítségével gépi adathordozón vagy elektronikus úton kell adatot szolgáltatnia a munkáltatónak 2006. május 20-áig azokról a 15 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás elszámolásokról, amelyek alapján a munkáltató a mezőgazdasági őstermelést folytató munkavállalója által benyújtott NY63/2005. számú nyilatkozat alapján a munkabéréből jövedelemadó-hátralék levonására vonatkozó szabályok szerint egészségügyi hozzájárulás-különbözetet von le, vagy fizet ki a munkavállaló részére. Közölni kell az NY63-as nyilatkozaton szereplő, többi előírt adatot is.
Gépi adathordozón (floppy, CD) történő adatszolgáltatás az adóhatóság által jóváhagyott számítógépes program felhasználásával teljesíthető. Ennek a tájékoztató részeként megjelenő mágneses fájl leírás alkalmazása felel meg, illetőleg az APEH honlapján (www.apeh.hu) elérhető Internetes program felhasználásával teljesíthető.
Elektronikus úton benyújtott adatszolgáltatás az APEH központi fogadószerverére megküldött, Internetes program segítségével teljesíthető.
Elektronikus úton, elektronikus aláírás alkalmazásával teljesíti adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adók tekintetében az az adózó, amelynek (akinek) adóztatási feladatait a Kiemelt Adózók Igazgatósága látja el, valamint a 10 000 legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózó, továbbá az Európai Közösség tagállamában illetőséggel nem bíró adózó.
Abban az esetben, ha az előzőek szerinti adózó adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus úton teljesítette, és felszámolását, végelszámolását rendelték el, választhatta, hogy kötelezettségét a továbbiakban nem elektronikus úton teljesíti.
Előfordulhat olyan eset is, amikor az előzőek szerinti adózó jogutódja nem felel meg az elektronikus úton történő kötelezettség teljesítésének. Ilyenkor választhatja, hogy az adatszolgáltatási kötelezettségét az átalakulás évében, jogelődjével azonos módon teljesíti.
Az előzőekben nem említett adózó 2005. április 1-jétől adatszolgáltatási kötelezettségét az állami adóhatóságnál a pénzügyminiszternek a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel és az informatikai és hírközlési miniszterrel kiadott 13/2005. (III. 30.) PM-IHM-MeHVM együttes rendeletében meghatározott módon és technikai feltételekkel választása alapján, elektronikus úton teljesíti.
A legnagyobb teljesítménnyel rendelkező adózói kört a pénzügyminiszter rendeletben határozza meg [56/2004. (XII. 29) PM r.].
Az adatszolgáltatást az A/2005/M adatkísérő lap csatolása mellett lehet teljesíteni. Az adatkísérő lap egyben az adatszolgáltatás igazolására is szolgál.
A magánszemély adózó 100 ezer forintig, más adózó 200 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha az adatszolgáltatási kötelezettségét késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal vagy hiányosan teljesíti.
A 2005. évről teljesítendő adatszolgáltatással kapcsolatban kiszabható bírság felső határa az adatszolgáltatással érintett magánszemélyek számának és - az adózóra egyébként vonatkozó - bírság, törvényben rögzített legmagasabb értékének szorzata.
Ilyen mulasztási bírság terhelheti azt az adózót is, aki (amely) az adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti.
Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén a mulasztási bírság megállapításával egyidejűleg az adóhatóság az adózót - határidő kitűzésével - teljesítésre hívja fel. A kiszabott bírság kétszeresét kell újabb határidő kitűzésével megállapítani, ha a teljesítésre kötelező, előző határozatban előírt határidőt az adózó elmulasztotta. A kötelezettség teljesítése esetén az e bekezdés alapján kiszabott bírság korlátlanul mérsékelhető.
Kitöltési útmutató az M63/2005. számú nyomtatványhoz (1. sz. melléklet)
A nyomtatványnak megfelelő adattartalommal a munkáltató és a dolgozó adataira vonatkozó sorok mindegyikét ki kell tölteni. A magánszemély természetes azonosító adatait teljes körűen fel kell tüntetni az adóazonosító jel közlésével együtt.
A nem magyar állampolgárságú munkavállaló esetében is fel kell tüntetni az adóazonosító jelet, tekintettel arra, hogy az őstermelői igazolvány kiállításának az egyik feltétele az adóazonosító jel megléte.
Abban az esetben, ha a munkavállaló a termőföldről szóló törvény szerinti családi gazdálkodónak minősül, illetve a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő- családtag, fel kell tüntetni a családi gazdaság nyilvántartási számát is. A regisztrált magánszemély esetében a regisztrációs okirat számát vagy a regisztrációs számot is tartalmaznia kell.
Az adatszolgáltatás pótlásának és helyesbítésének részletes szabályai a 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztató IV. fejezetében találhatók. Az adatszolgáltatás jellegének feltüntetésére szolgáló helyen minden esetben fel kell tüntetni a megfelelő betűjelet (Eredeti adatszolgáltatás: E, Adatszolgáltatás pótlása: P, Adatszolgáltatás helyesbítése: H) . Az adott mező üresen nem maradhat.
A nyomtatvány kitöltése
631. sor: Ha a munkavállaló őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, valamint regisztrált magánszemély, illetve családi gazdálkodó, vagy családi gazdaság tagja és tételes költségelszámolási módot alkalmaz, vagy tételes költség elszámolási módot alkalmazó mezőgazdasági kistermelőnek tekintendő, és jogszabály alapján költségek fedezetére, fejlesztési célra kapott támogatás nélkül számított, az őstermelésből származó éves bevétele 4 millió forintnál nem több, és rendelkezik (a támogatásokkal együtt számított) a bevételének 20 százalékát kitevő, a tevékenységével összefüggésben felmerült kiadásokról számlával, és az őstermelői jövedelem levezetése, bevallása helyett az NY63-as nyilatkozatában nyilatkozott az adóévi összes bevételéről, akkor nyilatkozat szerinti bevételt kell ebbe a sorba átvezetni.
632.sor: Ebbe a sorba a költségek fedezetére és fejlesztési célra kapott támogatás összegét kell a magánszemély nyilatkozatának 632. sorából átírni.
633. sor: Ez a sor szolgál az egységes területalapú (földalapú) támogatás összegének feltüntetésére a magánszemély nyilatkozata alapján.
634. sor: Ebben a sorban kell szerepeltetni a 2005. évben egységes területalapú (földalapú) támogatás összegéből a 2006. évre átvitt összeget, a magányszemély nyilatkozata alapján.
635. sor: Ha a munkavállalónak (mezőgazdasági kistermelőnek) a 0507-es bevallást nem kell kitöltenie és beküldenie a nyilatkozata szerint, úgy azt a 635. sorban "X" beírásával kell jelölni. Az NY63-as nyilatkozat 635. sora is a bevallással egyenértékű. Ha nyilatkozatán a magánszemély üresen hagyta a jelölésre szolgáló négyzetet, akkor nyilatkozata szerint a lakóhelye szerinti illetékes adóhatósághoz a 0507-es adóbevallást be fogja nyújtani. Ebben az esetben a négyzet üresen marad.
636. sor: Ebben a sorban, ha a munkavállaló mezőgazdasági kistermelőként 2006. évre átalány szerinti adózást kíván választani - melyről az NY63/2005-ÖS nyomtatvány 636. sorában nyilatkozott - igen válasz esetén "X"-et kell szerepeltetni.
640.sor: Ebbe a sorba kell beírni a 631. sorban feltüntetett bevétel és a 634. sorban feltüntetett összeg különbözetének 5 százalékát.
641. sor: Ebben a sorban kell a 640. sor összege után kiszámított 15 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás összegét közölni.
642.sor: Ebben a sorban az adózó által előlegként igazoltan befizetett összeget kell feltüntetni (az NY63-as nyilatkozat 640. sorában szereplő összeg, feltéve, hogy a munkáltató felé igazolta a befizetést a magánszemély)
643. sor: Ez a sor akkor tartalmaz adatot, ha a megállapított kötelezettség (641. sor) meghaladja a teljesített befizetés összegét (642. sor) .
644.sor: Amennyiben a teljesített befizetés összege (642. sor) meghaladja a kötelezettség összegét (641. sor), a különbözetet ebben a sorban kell szerepeltetni.
A 2005. évre vonatkozó gépi adathordozón történő adatszolgáltatás általános szabályait tartalmazó mellékletet a 8007/2005. (AEÉ 13.) tájékoztató 30. számú melléklete tartalmazza.
dr. Szikora János s.k.
az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
elnöke
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!

Előfizetési csomagajánlataink

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.