8006/2004. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztató

az állami adóhatóság részére történő külföldi illetőségű osztalékban részesülővel kapcsolatos adatszolgáltatásról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A 2004K61. számú nyomtatványon vagy gépi adathordozón vagy elektronikus úton kell adatot szolgáltatnia a kifizetőnek az Art. 3. számú melléklet 2/d. pontjában meghatározottaknak megfelelően a külföldi illetőségű osztalékban részesülőnek teljesített osztalékadó köteles kifizetésről. Az osztalékadó alapjának számító jövedelem meghatározására a Tao. tv. 27. § (11) bekezdésében leírtak az irányadók, melyet a 27. § (1) bekezdésében meghatározott osztalékadó terheli. Az adókötelezettség teljesítésé...

8006/2004. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztató
az állami adóhatóság részére történő külföldi illetőségű osztalékban részesülővel kapcsolatos adatszolgáltatásról
A 2004K61. számú nyomtatványon vagy gépi adathordozón vagy elektronikus úton kell adatot szolgáltatnia a kifizetőnek az Art. 3. számú melléklet 2/d. pontjában meghatározottaknak megfelelően a külföldi illetőségű osztalékban részesülőnek teljesített osztalékadó köteles kifizetésről. Az osztalékadó alapjának számító jövedelem meghatározására a Tao. tv. 27. § (11) bekezdésében leírtak az irányadók, melyet a 27. § (1) bekezdésében meghatározott osztalékadó terheli. Az adókötelezettség teljesítésével kapcsolatos eljárási szabályokat az Art. 4. számú melléklete tartalmazza.
A Tao. tv. 27. § (3) bekezdése szerint a belföldi személy és a külföldi vállalkozó által a külföldi illetőségű osztalékban részesülő társaság részére fizetett (juttatott) osztalék mentes az osztalékadó alól, ha az osztalékban részesülő legalább két éven át folyamatosan, legalább 25 százalékos részesedéssel rendelkezik a belföldi illetőségű társaság jegyzett tőkéjében. Abban az esetben, ha a legalább 25 százalékos részesedés nem áll fenn a kifizetéskor két éve folyamatosan, a kifizető akkor nem köteles levonni az osztalékadót, ha az adó megfizetéséért más személy kezességet vállal.
Gépi adathordozón történő adatszolgáltatás esetén annak tartalmát és az adatok sorrendjét a nyomtatványéval azonosan kell meghatározni.
Elektronikus úton, elektronikus aláírás alkalmazásával teljesíti az adatszolgáltatási kötelezettségét az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adók tekintetében az az adózó, amelynek (akinek) adóztatási feladatait az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) szerint a Kiemelt Adózók Igazgatósága látja el és megfelel e törvény 4. számú mellékletében foglalt feltételeknek.
Az adatszolgáltatást a kifizető székhelye (telephelye) szerint illetékes állami adóhatósághoz egy példányban, az átvétel igazolására szolgáló adatkísérő lapot kettő példányban kell benyújtani.
Az adatszolgáltatás benyújtásának határideje nyomtatványon 2005. március 31-e, mágneses adathordozón 2005. április 20-a. Ha az adatszolgáltató 2005. január 1-je és március 31-e között megszünteti a tevékenységét, akkor az adatszolgáltatást a bevallásával egyidejűleg, de legkésőbb 2005. március 31-éig be kell nyújtania.
Az adatszolgáltatás pótlásának és helyesbítésének részletes szabályai a 8004/2004. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztató IV. fejezetében találhatók. Az adatszolgáltatás jellegének feltüntetésére szolgáló helyen minden esetben fel kell tüntetni a megfelelő betűjelet (Eredeti adatszolgáltatás: E, Adatszolgáltatás pótlása: P, Adatszolgáltatás helyesbítése: H) . Az adott mező üresen nem maradhat.
Az Art. 172. § (1) bekezdés a) pontja alapján a nem magánszemély adózó 200 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha az adatszolgáltatási kötelezettségét késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal vagy hiányosan teljesíti.
A nem magánszemély adózó 200 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti.
Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén a mulasztási bírság megállapításával egyidejűleg az adóhatóság az adózót - határidő kitűzésével - teljesítésre hívja fel. A kiszabott bírság kétszeresét kell újabb határidő tűzésével megállapítani, ha a teljesítésre kötelező, előző határozatban előírt határidőt az adózó elmulasztotta. A kötelezettség teljesítése esetén az e bekezdés alapján kiszabott bírság korlátlanul mérsékelhető.
A kitöltendő adatok
A kifizető adószámát minden lapon fel kell tüntetni.
A kitöltött sorok számát a rontott sorok nélkül kell figyelembe venni. A rontott sort végig át kell húzni.
A külföldi illetőségű magánszemélynek fizetett osztalékra vonatkozó adatok ezen a nyomtatványon nem szerepelhetnek (arra a 2004K30-as nyomtatvány szolgál)!
Az "adatszolgálatás jellege" oszlopban E, P illetve H betűjelet kell tenni, attól függően, hogy eredeti adatszolgáltatásról, pótlásról vagy helyesbítésről van szó.
Eredetinek akkor minősül az adatszolgáltatás, ha az adatszolgáltató az adott adatszolgáltatásra előírt határidőn belül először szolgáltat adatot.
Pótlásnak tekintendő - az adott évről (bármely ok folytán) elmaradt (határidőig nem teljesített) adatszolgáltatás közlése. A pótlólagosan elkészített adatszolgáltatást az eredeti adatszolgáltatásnál leírtak szerint kell elkészíteni, és az Art. illetékességi szabályai szerinti igazgatósághoz kell benyújtani, azaz, ha időközben az adózó székhelyet változtatott, és másik igazgatóság illetékességi területére került, az adatszolgáltatást az új székhely szerinti igazgatósághoz kell benyújtani. Kivételt képeznek ez alól azon adatszolgáltatók, amelyek a KAIG illetékességi körébe tartoznak.
Az APEH által elfogadott adatközlés után, adott adóév vonatkozásában csak helyesbítésként történhet az adatszolgáltatás. Helyesbítésről van szó, ha az adatszolgáltató utóbb észlelte, hogy az adatszolgáltatás során bármely adat tekintetében tévedett. A helyesbítést az adatszolgáltatás jellegének feltüntetésére szolgáló kódkockában "H" betűjellel kell jelölni.
A helyesbítés során "összesített" adatot kell közölni. Ez azt jelenti, ha korábban az adatszolgáltató több tételben küldte meg az általa kifizetett összegekről ugyanarra az évre az adatokat, most a helyesbítés során nem az "egyik" téves adatszolgáltatást kell korrigálnia, hanem az összesített adatokra nézve kell a helyesbítést elvégeznie.
Az "a" oszlopba az osztalékban részesülő külföldi cég nevét, a "b" oszlopba a székhelyét kell beírni.
A "c" oszlopban az osztalékadó köteles jövedelmet, a "d" oszlopban az osztalékadó összegét (a kerekítés általános szabályainak alkalmazásával) ezer forintban kell feltüntetni.
A tájékoztató részét képezi majd a 2004. évre vonatkozó gépi adathordozón történő adatszolgáltatás általános szabályait összefoglaló 2. számú melléklet is.
Dr. Király László György s.k.
az Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnöke
2. sz. melléklet A 2004. évre vonatkozó mágneses adathordozón vagy elektronikus úton történő adatszolgáltatás általános szabályai Akár mágneses adathordozón, akár elektronikus úton történik az adatszolgáltatás, a fájlok szerkezete és formai előírásai mindkét esetben azonosak!
Adattartalmukat 852-es kódkészlettel kell megadni.
A fájlok azonosítóját (fájl neveket) a következők szerint kell képezni:
XXXXXXXX. kiterjesztés ahol XXXXXXXX az adatszolgáltató törzsszáma
vagy
XXXXXXXXXX. kiterjesztés, ahol XXXXXXXXXX az adatszolgáltató adóazonosító jele
Egy adatszolgáltatáson belül vagy csak törzsszámos, vagy csak adóazonosító jeles fájlok szerepelhetnek!
A kiterjesztés szerkezete: bizonylattípusjel-Z Z a fájl sorszáma (az első 0, majd 1,2,...9,A,B,C,.. folyamatosan növekvő sorrendben) .

A bizonylattípusjel a következõk szerint

kódolt:

M29/2004 fix hossz megadásban

=>04M29

M29/2004 változó hossz megadásban

=>04M29V

M29/3/2004 adóazonosítós adóstárs

adatok

=>04M29XA

M29/4/2004 természetes azonosítós

adóstárs adatok

=>04M29XB

M29/2/2004 eltartottak adatai

=>04M29XC

M63/2004

=>04M63

2004K32

=>04K32

2004K32 II. blokk adatai

=>04K32XA

2004K32 III. blokk adatai

=>04K32XB

2004K32 IV. blokk adatai

=>04K32XC

2004K32 V. blokk adatai

=>04K32XD

2004K30 =>04K30

2004K33 =>04K33

2004K36 =>04K36

2004K37 =>04K37

2004K43 =>04K43

2004K44 =>04K44

2004K46 =>04K46

2004K47 =>04K47

2004K48 =>04K48

2004K50 =>04K50

2004K51 =>04K51

2004K52 =>04K52

2004K53 =>04K53

2004K54 =>04K54

2004K55 =>04K55

2004K56 =>04K56

2004K57 =>04K57 2004K58 =>04K58 2004K59 =>04K59

2004K61 =>04K61 2004K64 =>04K64 2004K65 =>04K65

2004K70 =>04K70 2004K71 =>04K71 2004K72 =>04K72 2004K73 =>04K73

Pl. ha a 12345678 adószámú adatszolgáltató adatszolgáltatása két változó hossz megadású M29/2004-es fájlból, egy M29/2/2003 (eltartottak) fájlból és két 2004K30-as adatfájlból áll, akkor a hordozó(ko) n a következő nevű fájlok szerepelnek:

12345678.04M29V_0,

12345678.04M29V_1,

12345678.04M29XC_0,

12345678.04K30_0,

12345678.04K30_1

Numerikus mezők kitöltése (típus: num)
- előjel nélkül
- jobbra igazított, balról vezető nullákkal teljes hosszra feltöltve
Szöveges mezők kitöltése (típus: alfa, alfanum)
- balra igazítva, "blank"-kel (space) teljes hosszra feltöltve
- a magyar ékezetes kis és nagybetűk táblázata

á=160

Á=181

é=130

É=144

í=161

Í=214

ó=162

Ó=224

ö=148

Ö=153

õ=139

Õ=138

ú=163

Ú=233

ü=129

Ü=154

û=251

Û=235

- a rekordsorszám kitöltése kötelező, jobbra igazított, numerikus, 1-től induló, egyesével növekvő
- folytatásfájlok esetén a rekordokban lévő sorszám is folyamatosan növekvő legyen
- fájlszervezés soros (text) és csak az!
- tömörített állomány nem lehet
- a rekord végjel CR LF
- a fájlvégjel Ctrl+Z
- a mezők tartalmának helyes kitöltéséhez kérjük, figyelmesen tanulmányozzák a bizonylatok kitöltési útmutatóját!
A mágneslemezes adatszolgáltatás általános szabályai:
- a lemezen jól olvashatóan az adatszolgáltató és a bizonylattípusok nevét is fel kell tüntetni
- Figyelem! Csak azok az adatszolgáltatások kerülnek feldolgozásra, amelyek az adatkísérő-lappal megegyező bizonylattípusokat tartalmaznak!
Elektronikus úton teljesített adatszolgáltatás esetén: A fájl-leírásnak megfelelő formátumban előzőleg létrehozott állományokat az ügyfélhez telepített megfelelő adóévi (eKONéé) kliens program segítségével lehet továbbítani az adóhatósághoz. A küldés módjáról részletes információt a kliens program felhasználói útmutatója ad.
04K61

Pozíció

Hossz

Típus

Adattartalom

1-5

5

alfanum

Rekordjel, fix adat: 04K61

6-6

1

alfa

üres

7-17

11

alfanum

A   kifizetõ   adószáma,   kitöltése

kötelezõ

18-23

6

num

A rekord sorszáma,  000001-tõl

indul, folyamatos sorszám

24-24

1

alfa

Jelleg (E/P/H)

25-35

11

alfanum

Az adatszolgáltató jogelõdjének

adószáma. Csak akkor kitölten-

dõ, ha a jogutód a jogelõdje kö-

telezettségét teljesíti

36-65

30

alfanum

A cég neve, kitöltése kötelezõ

66-95

30

alfanum

A cég székhelye, kitöltése köte-

lezõ

96-106

11

num

A kifizetett osztalékadó köteles

osztalék összege /ezer Ft/ (c)

107-117

11

num

A   levont   osztalékadó   összege

/ezer Ft/ (d)

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!

Előfizetési csomagajánlataink

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.