APEH közlemény (AEÉ. 5/2004.)

a végelszámolás üzleti éveinek társasági adó és osztalékadó kötelezettsége bevallásáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 11. §-ának (12) bekezdésében foglaltak szerint a végelszámolás időszaka általában egy üzleti év. Amennyiben a végelszámolás 12 naptári hónap alatt nem fejeződik be, a végelszámolás időszaka alatt az üzleti év(ek) időtartama 12 hónap, míg az utolsó üzleti év 12 naptári hónapnál rövidebb is lehet. Ily módon az üzleti év - és így az adóév - a naptári évtől eltérő lehet többek között a végelszámolás esetében. Az adózónak a társaság...

APEH közlemény (AEÉ. 5/2004.)
a végelszámolás üzleti éveinek társasági adó és osztalékadó kötelezettsége bevallásáról
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 11. §-ának (12) bekezdésében foglaltak szerint a végelszámolás időszaka általában egy üzleti év. Amennyiben a végelszámolás 12 naptári hónap alatt nem fejeződik be, a végelszámolás időszaka alatt az üzleti év(ek) időtartama 12 hónap, míg az utolsó üzleti év 12 naptári hónapnál rövidebb is lehet. Ily módon az üzleti év - és így az adóév - a naptári évtől eltérő lehet többek között a végelszámolás esetében. Az adózónak a társasági adó és az osztalékadó tekintetében
- az adózás rendjéről szóló törvény előírásai szerint - az adómegállapítási, bevallási, adófizetési kötelezettségét az üzleti év első napján hatályos szabályok szerint kell teljesítenie.
1. A végelszámolás kezdetén
A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 70. §-ának a) pontja szerint: "a gazdálkodó szervezet vezetője köteles a végelszámolás kezdő időpontját megelőző nappal a záró leltárt, tevékenységet lezáró mérleget, továbbá adóbevallást és az eredmény felosztása után zárómérleget készíteni, és azt az adóhatóságnak ... a végelszámolás kezdő időpontjától számított 30 napon belül átadni". Ennek megfelelően a társaság beszámoló készítésére kötelezett, a bevallásra pedig a "71"-es számú nyomtatvány szolgál.
Például egy 2003. november 20-ától végelszámolás alatt álló, naptári év szerint működő társaság a 2003. január 1.-2003. november 19. közötti üzleti évére a 0371 számú nyomtatvány 2003. december 20-áig történő benyújtásával teljesítette bevallási kötelezettségét.
2. A végelszámolás időszaka alatt
A végelszámolás időszaka lehet 12 naptári hónapon belüli, vagy tarthat 12 naptári hónapon túl, amely utóbbi esetben az adózónak a végelszámolás kezdő napjától 12 hónaponként keletkezik egy-egy üzleti éve, s az utolsó üzleti éve
- általában - 12 hónapnál rövidebb. Az üzleti évekre vonatkozó beszámoló és bevallás teljesítése során a Cstv. 75. §-ának (1)-(2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel kell lenni. Tekintettel arra, hogy a felszámolás és a végelszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. §-ának (1) bekezdése szerint az Sztv-nek a Cstv-vel és e rendelettel nem érintett előírásai a végelszámolás időszaka alatt is érvényesek, az üzleti év(ek) ről a beszámo-ló(ka) t az üzleti év utolsó napját követő 150 napon belül, illetve, ha az adózó a beszámoló összeállítására utólag válik kötelezetté, akkor a végelszámolás befejezését követő 150 napon belül kell elkészíteni.
A) A végelszámolás év közben kezdődik és 12 hónapnál rövidebb időn belül fejeződik be
Az üzleti év - függetlenül attól, hogy a végelszámolási eljárás esetleg két naptári évet is érint - a végelszámolás napjával kezdődik és a befejezésével zárul. Az adózó ezen üzleti évéről beszámoló és adóbevallás készítésére kötelezett a Cstv. 75. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint, így bevallását - a megszűnés éve szerinti "71"-es számú nyomtatványon - az adóév utolsó napját követő 150. napig kell a zárómérleggel együtt elkészíteni, s az elkészítést követő 30 napon belül az adóhatóságnak megküldeni.
Például, ha a végelszámolás 2003. november 20-ától 2004. július 5-éig tart, ez az időszak az adózó üzleti éve, amelyre vonatkozóan beszámoló készítésére kötelezett, s a társasági adókötelezettségét a 2003. évi szabályok szerint a 0471 számú nyomtatványon 2005. január 1-éig (adóévet követő 150 + 30 napig) vallja be.
B) A végelszámolás év közben kezdődik és 12 hónapnál hosszabb időn belül fejeződik be
Az adózónak a 12 hónaponként keletkező üzleti évek adókötelezettségéről a "28"-as vagy a "29"-es számú beval-lás(oka) t az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései szerint az adóév(ek) utolsó napját követő 150. napig kell - fő szabályként könyvviteli zárlat alapján - benyújtania. Minden esetben könyvviteli zárlat alapján kell az adókötelezettséget megállapítani, ha az adózó az adóévre vonatkozó beszámoló készítésére a bevallás határidejéig nem kötelezett, illetve - a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 5. §-a (4) bekezdésének első fordulata szerint - ha az adózónak arra lehetősége van, készíthet beszámolón alapuló bevallást.
A könyvviteli zárlat alapján benyújtott bevallások esetén az adózónak utólagos beszámoló készítési, illetve a 3. pont szerinti különbözeti adóbevallási kötelezettsége is fennáll. Az üzleti év(ek) ről - külön-külön - a beszámolót, a végelszámolási zárómérleget a végelszámolás befejezése napját követő 150 napon belül kell elkészíteni, s az ezt követő 30 napon belül kell az adóbevallást az adóhatóságnak megküldeni.
Az adózó utolsó üzleti évére - a végelszámolás befejezésének a napjával - minden esetben beszámoló alapján a megszűnés éve szerinti "71"-es számú bevallás kerülhet beadásra.
B/1. Például, ha egy korlátolt felelősségű társaság végelszámolása 2003. november 20-ától 2005. augusztus 4-éig tart (a végelszámolás 12 hónap + 150 napon túl fejeződik be), akkor a 2003. november 20. - 2004. november 19. közötti üzleti évére könyvviteli zárlat alapján kell a 2003. évi szabályok szerint a 0329 számú bevallást 2005. április 18-áig benyújtania. Az ezt követő, 2004. november 20. - 2005. au-gusztus 4. közötti (utolsó) üzleti év adókötelezettségének beszámolón alapuló bevallása a 2004. évi szabályok szerint a 0571 számú nyomtatványon 2006. január 31-éig (adóévet követő 150 + 30 nap) teljesítendő. Ugyanezen határidőig kell -utólag, a Cstv. 75. §-a (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a 2003. november 20. - 2004. november 19. közötti üzleti évről (150 napon belül) elkészített beszámoló alapján a "26"-os számú különbözeti adóbevallást benyújtani.
B/2. Például, ha egy korlátolt felelősségű társaság végelszámolása 2003. november 20-ától 2005. január 11-éig tart (a végelszámolás befejeződik 12 hónap + 150 napon belül), akkor a 2003. november 20. - 2004. november 19. közötti üzleti évére - lehetőség szerint beszámoló alapján - a 2003. évi szabályok szerint a 0329 számú bevallást 2005. április 18-i határidőre kell benyújtania. Ezt követően, a 2004. november 20. - 2005. január 11. közötti (utolsó) üzleti évére - a Cstv. 75. §-a (2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel - beszámolón alapuló bevallását a 2004. évi szabályok szerint megállapított adókötelezettségéről a 0571 nyomtatványon 2005. július 10-éig (adóévet követő 150 + 30 nap) kell teljesítenie az adóhatóság felé.
Az adózó választási lehetősége
A 2001. vagy a 2002. évben kezdődött azon végelszámolás esetén, amelynél az adózó - a fent vázolt eljárástól eltérően - 2001. és/vagy 2002. év utolsó napjával nyújtott be "28"-as vagy "29"-es számú bevallást és még végelszámolás alatt áll, eldöntheti, hogy
a) a végelszámolás befejezéséig az üzleti éve(i) tekintetében a megkezdett gyakorlatot folytatja (következő üzleti éve január 1-jével indul) vagy
b) a végelszámolás alatti üzleti éve(ke) t - utóbb - az Sztv. 11. §-ának (12) bekezdése figyelembevételével határozza meg, 2001. és/vagy 2002. adóévi kötelezettségének önellenőrzéssel történő pótlékmentes helyesbítésével.
Például, ha az adózó végelszámolás alatti időszaka 2002. október 16-ától 2004. július 15-éig tart és 2002. december 31-i mérlegfordulónapot vélelmezve nyújtott be 0228, vagy 0229 számú bevallást, akkor az a) szerinti lehetőség választása azt jelenti, hogy üzleti évei:
- 2002. október 16.-2002. december 31. (változatlanul hagyása mellett)
- 2003. január 1.-2003. december 31., és
- 2004. január 1.-2004. július 15.
Amennyiben a b) megoldást választja, helyesbített üzleti évei a következőképpen alakulnak:
- 2002. október 16.-2003. október 15. és
- 2003. október 16.-2004. július 15.,
azzal, hogy az önellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint, de pótlólagos adófizetési kötelezettség keletkezése esetén az önellenőrzési pótlék felszámítása nélkül módosíthatja a 0228, vagy a 0229 számú bevallását.
3. A végelszámolás befejezésekor
A Tao. tv. 5. §-a (4) bekezdésének második fordulata szerint, ha az adózó az adóévre vonatkozó beszámoló készítésére utólag válik kötelezetté [éven túli végelszámolás 2.B/1. példa szerint], az utólag készített beszámoló alapján adóévenként - a bevallással érintett adóévben hatályos előírások szerint - megállapítja a ténylegesen fizetendő adót, valamint ennek és a könyvviteli zárlat alapján bevallott fizetendő adónak a különbözetét. Az így megállapított adó különbözetéről benyújtandó a "26"-os számú bevallás, amelyet azonban akkor is be kell adni az adóhatósághoz, ha a társaságnak különbözete egyik évre vonatkozóan sem keletkezett.
A leírtak irányadóak az Sztv. 11. §-ának (2) bekezdése szerint a naptári évtől eltérő üzleti év választására jogosult, végelszámolással érintett adózókra is.
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.