265 találat a(z) végrehajtási jog cimkére

Végső előterjesztői indokolás a törvényszéki végrehajtással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi LXXXI. törvényhez - Indokolások Tára 2019/55. Jogszabályok és jogi tartalmak

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-a alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény - amely 2018. január 1-jén lépett...

2019. évi LXXXI. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2020. január 1-jén lép hatályba.
A 15. §, 16. § és 17. § 2020. január 31-én lép hatályba.
A 24. § a piaci visszaélések büntetőjogi szankcióiról (piaci visszaélésekről szóló irányelv) szóló 2014. április 16-i 2014/57/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikk (2) bekezdés a) pontjának való megfelelést szolgálja.
A 41. § az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 113...

BH 2019.11.310 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A Magyar Államkincstár Központ határozatával a felperes által a 2016. március 24-én elhunyt Sz. I. jogán benyújtott kivételes árvaellátás megállapítása iránti kérelmét elutasította a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tny.) 66. §-a és a Tny. végrehajtására kiadott 168/1997. (X.6.) Korm. rendelet (továbbiakban: Tnyvhr.) 72/B. §-a, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) alkalmazásával...

BH 2019.11.315 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes németországi székhellyel működő, német és magyar adószámmal rendelkező adóalany, bejegyzett magyarországi telephelye, fióktelepe nincs. Magyarországi tevékenysége keretében a K.-K. Kft.-t (a továbbiakban: számlakibocsátó1.) a tulajdonát képező gépjármű fékpofák féklábakkal való felszerelésével bízta meg, a munka elvégzéséhez biztosította a szükséges eszközöket és nyersanyagot, közvetlenül, vagy továbbszámlázás útján viselte a gépek karbantartási és javítási költségeit. Az alapa...

BH 2019.11.309 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az alperes a 2014. november 13. napján kelt NYUF-037/2810-12/2014. számú határozatával a felperes részére 2014. február 1. napi folyósítási kezdettel havi 64 090 forint összegben öregségi nyugdíjat állapított meg.
[2] A másodfokon eljárt Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központja a 2015. június 25. napján kelt határozatával az elsőfokú határozatot megváltoztatta és a felperes öregségi nyugdíjának összegét 2014. február 1. napjától havi 64 030 forintban állapította meg a Magyar N...

T/7844. számú törvényjavaslat indokolással - a törvényszéki végrehajtással összefüggő egyes törvények módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 39. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) Az illeték alapja a polgári peres eljárásban a per tárgyának, polgári nemperes eljárásban az eljárás tárgyának az eljárás megindításakor fennálló értéke (a továbbiakban együtt: az eljárás tárgyának értéke) a jogorvoslati eljárásban pedig a vitássá tett követelés vagy követelésrész értéke."
Az Itv. 42. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rende...

BH 2019.6.177 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az adós felszámolását a bíróság a 2017. október 25-én közzétett végzésével indította meg, felszámolóként az M. Kft. került kirendelésre.
[2] A hitelező a 40 napos bejelentési határidő utolsó napján 17.59 perckor adta postára a hitelezőiigény-bejelentést tartalmazó levelét, mellyel egyidejűleg a felszámoló részére okirattal igazolta, hogy a számlavezető pénzintézetének ugyanezen a napon 16.50 perckor (Igazolás átutalási megbízás teljesítéséről - kifogás melléklete) a nyilvántartásba vétel...

31/2018. (XII. 19.) IM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

BH 2018.8.231 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az alperes és a per korábbi II. rendű alperese, B. Á. T. a társaság alapításától felszámolása 2012. január 27-i elrendeléséig önálló képviseletre jogosult ügyvezetői voltak az adósnak.
[2] Az adós gazdálkodó szervezet több ízben kölcsönt nyújtott tagjainak, az alperesnek és a per korábbi II. rendű alperesének. A 2010. év elején a tagoknak személyenként 11 365 000 Ft összegben folyósított kölcsönt az alperes 2010. november 29-ig visszafizette az adósnak.
[3] A felperesnek szállítási kere...

ÍH 2018.78 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság a 4. sorszámú végzésével - a felszámoló által képviselt adós által előterjesztett - a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasította, a peres eljárás illetékének 3600 forint összegre történő mérséklése mellett.
A határozat indokolásából kitűnően a felperes keresetében annak megállapítását kérte, hogy az alperes a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkeztét követően a vezetői feladatait nem a hitelezők érdekeinek figyelembevételével látta el, és ezzel okoz...

ÍH 2018.80 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az I. rendű alperes felszámolását a törvényszék 2013. december 2-i kezdő időponttal rendelte el. A felszámolási eljárás során a bíróság által kijelölt felszámoló az I. rendű alperes tulajdonát képező vagyontárgyakat pályázat útján kívánta értékesíteni, ennek érdekében az I. rendű alperes vagyonához tartozó tárgyi eszközökről és készletekről forgalmi értékbecslést szerzett be. Ezt követően a felszámoló a Cégközlöny 2014. augusztus 7-i számában hirdette meg az I. rendű alperes vagyontárgyait ak...

ÍH 2018.77 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság a 2018. január 24-én kelt végzésével megállapította, hogy a társaság 2017. szeptember 20. napján a törvény erejénél fogva megszűnt, egyben elrendelte a kényszertörlési eljárás megindítását, valamint kötelezte a céget 100 000 forint felügyeleti illeték külön felhívásra történő megfizetésére.
A végzés indokolása szerint a cégjegyzék adatai alapján a betéti társaságnak egy beltagja és egy kültagja van. A cég jogutód nélküli megszűnését előidéző ok következett be, mert a belt...

BH 2018.5.146 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes és az alperes között 2008. augusztus 13-án lakásvásárlás finanszírozása érdekében devizaalapú kölcsönszerződés jött létre, amelyben az alperes 57 830 CHF kölcsön folyósítását vállalta a felperes 7 000 000 Ft finanszírozási igénye kielégítése céljából. A felperes a CHF-ben nyilvántartott kölcsönösszeg és járulékai 420 hónap alatt, havi részletekben történő visszafizetésére vállalt kötelezettséget.
[2] A kölcsönszerződés I/4. pontja egyebek mellett az alábbi rendelkezést tartalm...

8/2018. (III. 19.) NGM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 126. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény (a továbbiakban: Avt.) alapján az adóhatóságot a hatáskörébe tartozó végrehajtás foganatosításáért kész...

ÍH 2018.40 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság a 2009. december 7-én előterjesztett kérelem alapján rendelte el az adós felszámolását; ennek közzétételére - amely egyben a felszámolás kezdő időpontja is - 2011. március 10-én került sor.
Az elsőfokú bíróság a 60. sorszámú végzésével az adós gazdálkodó szervezetet megszüntette, és a felszámolást egyszerűsített módon befejezte. A törvényszék - többek között - az adós nem értékesített, 1/1 arányú tulajdonában álló, természetben D., Sz. út pinceszinten található 9.../1/F/1...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Zálog tevékenység

Nagy Norbert

adószakértő

Csed összegének számítása munkahelyváltás esetén

Czeglédi Bernadett

munkajogi és társadalombiztosítási szakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2022 szeptember
H K Sze Cs P Sz V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
hirdetÉs