Végkielégítés kalkulátor 2024

Készítette: Adózóna.hu
Aktuális időállapot: Mi ez?
Segíthetünk?

A jobb ügyfélélmény érdekében azt tanácsoljuk, hogy kalkulátorainkat asztali számítógépen használják!

Alapadatok

Megnevezés

Érték

M.e.

A munkavállaló a felmondás közlésének vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül?

(öregségi nyugellátásban részesül)

A felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása vagy a nem egészségi okkal összefüggő képessége?

Határozott idejű munkaviszony?

Munkavállaló születési dátuma

Munkaviszony kezdete

Felmondás közlésének napja

Felmondás közlésének napján a munkavállaló keresőképtelen

Keresőképtelenség utolsó napja

Határozott idő vége

30 napot meghaladó munkabérrel el nem látott időszak

(gyermek születésétől 3 éves koráig igénybe vett szülési és fizetés nélküli szabadság (lásd. Használati útmutató), GYÁP, szülői szabadság idejét ne tüntesse fel)

Amennyiben többszöri 30 napot meghaladó távollét fordult elő az adott típusból, kérjük összesítve tüntesse fel.

Megnevezés

Érték

M.e.

Fizetés nélküli szabadság

naptári nap

30 napot meghaladó táppénz

(saját betegség, üzemi/úti baleset)

naptári nap

Önkéntes tartalékos katonai szolgálat 3 hónapot meghaladó ideje

naptári nap

Béradatok

Megnevezés

Érték

M.e.

Milyen adatok állnak rendelkezésére?

Bérezés módja

Besorolási bér

Ft

Pótlékátalány havi összege

Ft

Felmondás közlését megelőző utolsó 6 hónapra kifizetett teljesítménybér

Ft

Felmondás közlését megelőző utolsó 6 hónapra kifizetett bérpótlék

Ft

Távolléti díj napi összege

Ft

Megnevezés

Érték

M.e.

Felmondási idő

naptári nap

Ebből munkavégzés alóli mentesítés

naptári nap

Felmondási idő kezdete

Felmondási idő vége

Megnevezés

Érték

M.e.

Munkaviszony vége

Munkaviszony hossza években

év

Kieső idő

Megnevezés

Érték

M.e.

Végkielégítésre jogosító idő

év

Végkielégítés mértéke

hónap

Emelt összegű végkielégítés mértéke

hónap

Irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének napja

A munkaviszony a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző 5 éven belül szűnik meg?

Megnevezés

Érték

M.e.

Végkielégítés bruttó összege

Ft

A végkielégítés és felmondási idő kalkulátor a munkáltatói felmondás, valamint a munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén a jogviszonyra és a felmondásra vonatkozó adatok megadásával kiszámolja a felmondási idő hosszát, és a végkielégítés kalkulált összegét. A kalkulátorban eltérő megállapodás megadására nincs lehetőség (ilyen eset például, ha a felek munkaszerződésben a törvényben meghatározott mértéknél hosszabb felmondási időben állapodtak meg). A kalkulátor a munkavállalói felmondást nem kezeli, ebben az esetben – a felek, illetve kollektív szerződés eltérő megállapodása hiányában - a felmondási idő 30 nap, végkielégítésre, munkavégzés alóli mentesítésre nem jogosult a munkavállaló.

A végkielégítés és felmondási idő kalkulátor a munkáltatói felmondás, valamint a munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén a jogviszonyra és a felmondásra vonatkozó adatok megadásával kiszámolja a felmondási idő hosszát, és a végkielégítés kalkulált összegét.  

A kalkulátorban eltérő megállapodás megadására nincs lehetőség (ilyen eset például, ha a felek munkaszerződésben a törvényben meghatározott mértéknél hosszabb felmondási időben állapodtak meg). A kalkulátor a munkavállalói felmondást nem kezeli, ebben az esetben – a felek, illetve kollektív szerződés eltérő megállapodása hiányában - a felmondási idő 30 nap, végkielégítésre, munkavégzés alóli mentesítésre nem jogosult a munkavállaló. 

 

Kérjük, hogy csak a sárgával jelölt cellákba írjon/válasszon ki adatot a helyes működés érdekében. 

 

Először a jogosultságok elbírálásához szükséges munkaviszonyra és annak megszűnésére vonatkozó adatokat kell megadni. 

Nem jár végkielégítés, ha a felmondás közlésének vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének időpontjában a munkavállaló nyugdíjasnak minősül, illetve akkor sem, ha a felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása vagy a nem egészségi okkal összefüggő képessége. 

Határozott idejű munkaviszony esetén eltérő szabályok alkalmazás válik szükségessé a számításokban.  

A végkielégítésre való jogosultságot és annak mértékét, valamint felmondási idő hosszát alapesetben a munkaviszony kezdete és a felmondás közlésének napja alapján kell megállapítani. Határozott idejű munkaviszony esetén a felmondási idő legfeljebb a határozott idő lejártáig tart.  

A munkavállaló születési dátuma alapján meghatározásra kerül az életkora, illetve a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár, ami az emelt mértékű végkielégítésre való jogosultságra van hatással.  

Amennyiben a munkavállaló a felmondás közlésének napján a munkavállaló keresőképtelen, a felmondási idő legkorábban a betegség miatti keresőképtelenség lezárultát követő napon, legfeljebb azonban a betegségszabadság lejártát követő egy év múlva kezdődik. 

A végkielégítésre való jogosultság és a felmondási idő hosszának megállapítása szempontjából nem kell figyelembe venni a 30 napot meghaladó munkabérrel el nem látott időszak, amelyre a munkavállalót munkabér nem illette meg, kivéve a szülési szabadság, a szülői szabadság és a gyermek ápolása, gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság a gyermek három éves koráig, valamint a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság három hónapot meg nem haladó tartamát. 

 

Beírandó távollétek például: 

30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság időtartama, az ápolási díj 30 napot meghaladó ideje, tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság három hónapot meghaladó tartama, szabadságvesztés 30 napot meghaladó ideje, továbbá a tartós keresőképtelenség (saját betegségre tekintettel, üzemi/úti baleseti ellátások, ellátásra nem jogosító keresőképtelenség): Azaz olyan esetben, amikor a munkavállaló táppénzben részesül, párhuzamosan munkabér nem fizethető ki részére, tehát az érintett időszak nem minősül jogszerző időnek. A fenti szabályozásból az következik, hogy keresőképtelenség teljes tartamából, ha az egybefüggő napok betegszabadsággal kezdődtek, abban az esetben 15 + 30 nap vehető figyelembe. A 15 napra a munkavállaló kapott munkabért (távolléti díj 70 százalékát), a következő 30 nap pedig a táppénzes időszak. Ha pedig táppénzzel kezdődtek az egybefüggő napok, abban az esetben már a 31. nap sem számítható bele. 

Amennyiben többszöri 30 napot meghaladó távollét fordult elő az adott típusból, összesítve kell feltüntetni. 

 

Kérjük NE tüntesse fel: gyermek harmadik életéve betöltését követően a gyermek ápolása, gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság idejét (GYES, GYET, GYÁP, ellátásra nem jogosító idő), a 3 hónapnál rövidebb önkéntes katonai szolgálatot, a szülési szabadságot, apai és szülői szabadság idejét. 

Béradatok soraiban a végkielégítés számításhoz szükséges bér adatokat szükséges feltüntetni. Amennyiben ismert a jogviszony végén érvényes távolléti díj összege, úgy a tényleges jogosult összeg kiszámolható. A távolléti díjba az Mt. 151.§-ban foglalt feltételek teljesülése csak a vasárnapi pótlékot, a műszakpótlékot, az éjszakai pótlékot, a készenlét, illetve az ügyelet tartamára kifizetett bérpótlékot kell figyelembe venni. Amennyiben csak a bruttó bér adatok állnak rendelkezésre, úgy közelítő értéket számol a program a végkielégítés összegeként. A bérelemekből történő kalkuláció esetén megkülönböztetjük a havi és órabéres bérezési formát. Így mindkét bérezési móddal számol a program.  

 

A munkaviszony munkáltatói felmondás és munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén, továbbá abban az esetben, ha a munkaviszony oly módon szűnik meg, hogy az új munkáltató nem tartozik az Mt. hatálya alá meghosszabbodik az alapesetben a felmondás közlésének napját követő naptól számított felmondási idő tartamával.  A felmondási idő 30 nap, ami a munkáltatónál munkaviszonyban töltött idő függvényében meghosszabbodik: 3 év után 5 nappal, 5 év után 15 nappal, 8 év után 20 nappal, 10 év után 25 nappal, 15 év után 30 nappal, 18 év után 40 nappal, 20 év után 60 nappal. 

 

Munkáltatói felmondás esetén köteles a munkavállalót – legalább a felmondási idő felére – mentesíteni a munkavégzés alóli mentesítés. A töredéknapot egész napként kell figyelembe venni. munkavégzés alól a munkavállalót a kívánságának megfelelően – legfeljebb két részletben – kell felmenteni. A munkavégzés alóli felmentés tartamára a munkavállalót távolléti díj illeti meg, kivéve, ha munkabérre egyébként nem lenne jogosult. 

 

A munkavállalót munkáltatói felmondás esetén, ha annak indoka a munkáltató működésével függ össze vagy a munkavállaló egészségi okkal összefüggő képességével, a munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén, továbbá abban az esetben, ha a munkaviszony oly módon szűnik meg, hogy az új munkáltató nem tartozik az Mt. hatálya alá, végkielégítés illeti meg.  

Amennyiben a munkaviszony a fenti módok valamelyikén a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző 5 éven belül szűnik meg a végkielégítés mértéke emelkedik legalább 3 év esetén 10havi, 10 év esetén 2 havi, 20 év esetén 3 havi távolléti díj összegével emelkedik. 

Felmondási idő
A felmondási idő 30 nap. Munkáltató felmondása esetén a munkáltatónál munkaviszonyban töltött idő függvényében meghosszabbodik: 3 év után 5 nappal, 5 év után 15 nappal, 8 év után 20 nappal, 10 év után 25 nappal, 15 év után 30 nappal, 18 év után 40 nappal, 20 év után 60 nappal. A felmondási idő a felmondás közlését követő napon kezdődik, kivéve betegség miatti keresőképtelenség esetén a keresőképessé válás napjától (legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követő 1 év után), a beteg gyermek ápolása címén fennálló keresőképtelenség esetén a keresőképessé válás napjától, a hozzátartozó otthoni gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság megszüntetésének napjától.

Felmentési idő
Munkáltatói felmondás esetén köteles a munkavállalót – legalább a felmondási idő felére – a munkavégzés alól felmenteni. A töredéknapot egész napként kell figyelembe venni. munkavégzés alól a munkavállalót a kívánságának megfelelően – legfeljebb két részletben – kell felmenteni. A munkavégzés alóli felmentés tartamára a munkavállalót távolléti díj illeti meg, kivéve, ha munkabérre egyébként nem lenne jogosult.

Végkielégítés
A munkavállalót végkielégítés illeti meg, (i) a munkáltató felmondása esetén, ha annak indoka a munkáltató működésével függ össze vagy a munkavállaló egészségi okkal összefüggő képességével, (ii) a munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén, (iii) továbbá, ha a munkáltató személyének változása kapcsán az új munkáltató nem a Munka Törvénykönyvének hatálya tartozik.

Végkielégítés mértéke
A végkielégítés a munkáltatónál munkaviszonyban töltött idő függvényében kerül meghatározásra. Legalább 2 év esetén 1 havi, 5 év esetén 2 havi, 10 év esetén 3 havi, 15 év esetén 4 havi, 20 év esetén 5 havi, 25 év esetén 6 havi távolléti díj összege. Amennyiben a munkaviszony a fenti módok valamelyikén a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző 5 éven belül szűnik meg a végkielégítés mértéke emelkedik legalább 3 év esetén 10havi, 10 év esetén 2 havi, 20 év esetén 3 havi távolléti díj összegével emelkedik. A végkielégítésre való jogosultság feltétele, hogy a munkaviszony a felmondás közlésének vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének időpontjában a legalább 2 éve fennálljon. Ennél rövidebb tartamú munkaviszony esetén a munkavállaló nem jogosult végkielégítésre. Az esedékesség időpontja végkielégítés tekintetében a munkáltatói felmondás közlésének időpontja.

Nem jár végkielégítés
Ha a munkaviszony megszűnésének időpontjában a munkavállaló nyugdíjasnak minősül. Illetve, abban az esetben, ha a felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása vagy a nem egészségi okkal összefüggő képessége.

Nyugdíjasnak minősül
Az a személy, aki öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik (öregségi nyugdíjra való jogosultság), az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjban részesül, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban) részesül, egyházi jogi személytől egyházi, felekezeti nyugdíjban részesül, öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül, növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül.

Az Adózóna kalkulátorok célja, hogy gyors segítséget nyújtsanak a mindennapi munka során gyakran felmerülő számítási kérdésekben.

A kalkulátorok általános helyzeteket vesznek alapul, ezért tájékoztató jellegűek. A speciális esetek általánostól eltérő körülményeit nem tudják figyelembe venni, ezért a számított értékek egyes esetekben minimális eltérést mutathatnak a minden körülménnyel kalkuláló számításokhoz képest.

A kalkulátorok használata ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ha már regisztrált felhasználónk, kérjük, jelentkezzen be, ellenkező esetben regisztráljon most.

 

Előfizetői funkciók:

A kalkulátorok számításait előfizetőink elmenthetik és továbbküldhetik, ami lehetővé teszi, hogy a különböző számítási variációkat üzleti partnerek illetve döntéshozók felé továbbítsák, azokat összevessék, archiválják.

Előfizetőink használhatják a kalkulátorokat korábbi időállapotokban is.

 

Számítás:

A kalkulátor az Ön által bevitt adatokkal számol.

Az adatokat a szürke alapú mezőkbe tudja bevinni egész számokra kerekítve. Az értékeket a sorok végén szereplő mértékegységekben kell megadnia.

A narancssárga alapú mezők nem kattinthatók, nem tölthetők vagy változtathatók, ezeknek az értékeit automatikusan fogja megadni a kalkulátor.

Ha beírt minden szükséges adatot, és kiválasztott minden szükséges változót, kattintson a „Számol” gombra. Ekkor a gomb alatt lenyíló mezőkben megjelennek a kalkulátor által számított értékek.

Egyes kalkulátoraink előszámításokat is végeznek, amelynek alapján Önnek további beállításokra van lehetősége. Ebben az esetben a számítás menete a következő:

  1. Adja meg az alapadatokat és/vagy változókat
  2. Kattintson az első „Számol” gombra
  3. Adja meg a további adatokat és/vagy változókat
  4. Kattintson a következő „Számol” gombra

 

Eredmény mentése és továbbküldése:

  1. Kattintson a számítások alatt található „Eredmény mentése” gombra.

A kalkulátorok eredményeit csak Adózóna előfizetők tudják elmenteni, és igény szerint továbbküldeni.

Ha Ön még nem előfizetőnk, de szeretné kipróbálni az „Eredmény mentése” funkciót, akkor regisztrálhat a 14 napos próbaolvasásra. Ennek megrendelésekor kérem, vegye figyelembe, hogy egy email címről csak egyszer élhet a 14 napos próba lehetőségével.

Az „Eredmény mentése” gombra kattintva a továbbiakban a felugró „Mentés” és „Mégse” gombokkal tud továbbnavigálni:

  1. A „Mégse” gombbal mentés nélkül tud visszalépni a kalkulátorhoz.
  2. A „Mentés” gombra kattintva a kalkulációt elmenti az Adózóna oldalon, amelyet az ekkor megjelenő „Mentett eredményeim” mezőből a későbbiekben is elő tud hívni. A számítások az adott kalkulátornál tekinthetők meg a következő formátumban: EKHO kalkulátor 2013 (2014.04.24., 16:31).

Kérjük, amennyiben több számítást szeretne menteni egy kalkulátornál, akkor azoknak válasszon eltérő elnevezést, mert azonos néven nem menthető több kalkulátor.

  1. Amennyiben később szeretné újra megnézni az itt elmentett eredményeket, kattintson a érintett sorban a „visszatölt” gombra, ekkor az adatok ismét megtekinthetőek lesznek a kalkulátorban.

A mentett eredmények visszatöltésekor győződjön meg róla, hogy a mentésnek megfelelő időállapotú kalkulátor verzión áll az oldalon, mert a mentett eredmények csak az akkori kalkulátor verziókba tölthetők vissza megfelelően. (Ld. következő pontot is.)

  1. A mentett számítás sorában lévő „töröl” gombbal törli a listából a mentett számítást.
  2. Ha a számítást el szeretné küldeni a levelezőfiókjába, akkor kattintson a mentett kalkulátor mellett a továbbküldés ikonjára (levél). A felugró ablakba automatikusan betöltődnek az e-mail küldéséhez szükséges adatok, amelyeket tetszés szerint módosíthat. A kalkulátor a küldemény csatolmánya lesz.

 

Korábbi időállapotok használata:

Előfizetőink számára egyes kalkulátorok elérhetők korábbi időállapotokban is. Ennek az az előnye, hogy akár korábbi évek előírásainak megfelelően is el tudják készíteni a kívánt számításokat.

Ahhoz, hogy korábbi időállapotban tudjon számítást végezni, válassza ki a kalkulátor címe alatt jobbra található „Aktuális időállapot:” legördülő menüből azt az időállapotot, amelyet használni szeretne, majd a szokott módon írja be a szükséges adatokat, és végezze el a számítást.

Az egyes kalkulátorok mellett csak abban az esetben érhetők el korábbi időállapotok, amennyiben az létezett az Adozona.hu oldalon már korábbi állapotában is.
A kalkulátoroknak akkor nincsenek korábbi időállapotai, ha a kalkulátornak nem volt korábbi verziója, vagy időközben olyan mértékű szerkezeti változáson esett át, hogy a két kalkulátor eredményei már nehezen lennének összehasonlíthatók.

Hibajelentés:

Ha a kalkulátor működésében vagy számításában hibát észlel, lehetősége van arra, hogy erről hibaüzenetben értesítsen bennünket.

A „Hibajelentés” funkció csak abban az esetben működik, ha az Ön gépén van beállítva alapértelmezett levelező fiók. Ha a „Hibajelentés” gombra kattint, felugró ablakba automatikusan betöltődnek az e-mail küldéséhez szükséges adatok, amelyeket tetszés szerint módosíthat. Az üzenetében kérjük, írja le, hogy milyen hibát talált a kalkulátor működésében, hogy azt a lehető leggyorsabban ellenőrizhessük. Az üzenet elküldése után szerkesztőségünk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.

Ha nincs beállítva a gépén alapértelmezett levelező, az automatikus Hibajelentés funkció nem fog működni. Észrevételeit a kalkulátor működésével kapcsolatban természetesen így is várjuk, amelyeket ebben az esetben kérjük, az [email protected] címre küldjön el. Levelében jelezze, hogy mely kalkulátorral és milyen jellegű hibát tapasztalt. Segítségét köszönjük!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR!
Ezért érdemes előfizetni!
Ajánlat
Ajánló
Kalkulátorok
További kalkulátorok »