Szabadság kalkulátor 2023

Készítette: Adózóna.hu
Aktuális időállapot: Mi ez?
Segíthetünk?

A jobb ügyfélélmény érdekében azt tanácsoljuk, hogy kalkulátorainkat asztali számítógépen használják!

Megnevezés

 

 

Év, amelyre szabadság jogosultságot számolunk

Év

A munkavállaló születésének éve

Év

Ha a munkaviszony év közben kezdődött, annak dátuma

Ha a munkaviszony év közben szűnik meg, annak dátuma

Munkában töltött időnek nem minősülő időtartam (pl. fizetés nélküli szabadság,gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első hat hónapot meghaladó tartama) napjainak száma:

Nap

Gyermekek száma összesen

Gyermekek számából fogyatékos gyermekek száma

Gyermekek számából 3 év alatti gyermek

Korábban igénybe vett szülői szabadság napok száma (gyermekenként, kedvezményezett gyermek 3 éves koráig felhasználható)

Nap

Felhasznált apasági szabadság napok száma

Nap

Előző években felhalmozott szabadság napok száma

Nap


Megnevezés

 

 

Életkor

Év

Szabadságra való jogosultság napjainak száma

Nap

Alapszabadság

Nap

Pótszabadság - Életkor szerinti

Nap

Pótszabadság - Fiatal munkavállaló

Nap

Pótszabadság - Gyermekek miatt

Nap

Pótszabadság - Fogyatékos gyermekek miatt

Nap

Pótszabadság - Megváltozott munkaképességű munkavállaló

Nap

Pótszabadság - Fogyatékossági támogatásra jogosult

Nap

Pótszabadság - Vakok személyi járadékára jogosult

Nap

Pótszabadság - Ionizáló sugárzásnak kitett vagy a föld alatt dolgozó

Nap

Előző években felhalmozott szabadság napok száma

Nap

Teljes évre összesen

Nap

Összes felhasználható szabadság időarányosan

Nap

Ebből életkor szerinti pótszabadság, ami megállapodás alapján átvihető következő évre

Nap

Egyéb felhasználható szabadság (jogviszony megszűnése esetén meg nem váltható szabadság)

Apasági szabadság

Nap

Pótszabadság - 3 éves kor alatti gyermekre tekintettel igénybe vehető szülői szabadság

Nap

Igénybe vehető apasági szabadság

Nap

Felhasználható szülői szabadság

Nap

A kalkulátor a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján kötelezően járó fizetett szabadság napjainak a számát határozza meg.

Mit számol a kalkulátor?

A kalkulátor a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján kötelezően járó fizetett szabadság napjainak a számát határozza meg.

Kapcsolódó jogszabály(ok):
• 2012. évi I. törvény
Szabadság-kalkulátor 2022 - fogalomtár
Alapszabadság
Munkaviszonyban álló munkavállalónak a Munka Törvénykönyve alapján - életkortól függetlenül - járó szabadság.
Pótszabadság
Az alapszabadságot kiegészítő szabadság, mely az életkortól, a munkavégzés körülményétől és a családi helyzettől függ.
Fiatal munkavállaló
Fiatal munkavállaló a tizennyolcadik életévét be nem töltött munkavállaló.
A munkavállalónak a munkában töltött idő alapján minden naptári évben szabadság jár, amely alap- és pótszabadságból áll.
Munkában töltött időnek minősül
a) a munkaidő-beosztás alapján történő munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés,
b) a szabadság,
c) a szülési szabadság,
d) a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (128. §) első hat hónapjának,
e)a keresőképtelenség,
f) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés három hónapot meg nem haladó,
g) a munkavégzés alóli mentesülésnek az 55. § (1) bekezdés a)-m) pontban és (5) meghatározott 
Az alapszabadság mértéke húsz munkanap.
A munkavállalónak
a) huszonötödik életévétől egy,
b) huszonnyolcadik életévétől kettő,
c) harmincegyedik életévétől három,
d) harmincharmadik életévétől négy,
e) harmincötödik életévétől öt,
f) harminchetedik életévétől hat,
g) harminckilencedik életévétől hét,
h) negyvenegyedik életévétől nyolc,
i) negyvenharmadik életévétől kilenc,
j) negyvenötödik életévétől tíz
munkanap pótszabadság jár.
A munkáltató - a felek naptári évre kötött megállapodása alapján – kor alapján járó pótszabadságot az esedékesség évét követő év végéig is kiadhatja.
A munkavállalónak a tizenhat évesnél fiatalabb
a) egy gyermeke után kettő,
b) két gyermeke után négy,
c) kettőnél több gyermeke után összesen hét
munkanap pótszabadság jár.
A törvény szerint gyermek: a családok támogatására vonatkozó szabályok szerinti saját háztartásban nevelt vagy gondozott gyermek.
A pótszabadság mértéke fogyatékos gyermekenként két munkanappal nő, ha a munkavállaló gyermeke fogyatékos.
Fogyatékos gyermek: az a gyermek, akire tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerinti magasabb összegű családi pótlék került megállapításra.
A pótszabadságra való jogosultság szempontjából a gyermeket először a születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti.
A munkavállalót legalább egy éve fennálló jogviszony esetén, gyermeke 3 éves koráig negyvennégy munkanap szülői szabadság illeti meg. (A szülői szabadság időszakára a távolléti díj 10%-ának megfelelő díjazás jár a munkavállalónak, amelyet csökkenteni kell az erre az időszakra a munkavállalónak megfizetett gyermekgondozási díj, illetve gyermekgondozást segítő ellátás összegével.) 
Az apa gyermeke születése esetén legkésőbb a gyermeke születését követő, vagy gyermek örökbefogadása esetén legkésőbb az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő második hónap végéig 10 munkanap apasági szabadságra jogosult, amelyet kérésének megfelelő időpontban, legfeljebb két részletben kell kiadni. Az apasági szabadságra a munkavállaló akkor is jogosult, ha a gyermeke halva születik, vagy meghal. A munkavállaló az apasági szabadság 5 munkanapjára távolléti díjra, a 6. munkanapjától a távolléti díj negyven százalékára jogosult.
A fiatal munkavállalónak évenként öt munkanap pótszabadság jár, utoljára abban az évben, amelyben a tizennyolcadik életévét betölti.
A föld alatt állandó jelleggel vagy az ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen naponta legalább három órát dolgozó munkavállalónak évenként öt munkanap pótszabadság jár.
A megváltozott munkaképességű munkavállalónak évenként öt munkanap pótszabadság jár.
Megváltozott munkaképességű személy: a rehabilitációs hatóság vagy jogelődjei által végzett hatályos minősítés alapján
akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű,
aki legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelkezik, az erről szóló szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, hatósági bizonyítvány, minősítés időbeli hatálya alatt,
akinek a munkaképesség csökkenése 50-100 százalékos mértékű, az erről szóló szakvélemény időbeli hatálya alatt, vagy
rokkantsági ellátásban részesül.
Évenként öt munkanap pótszabadság jár a fogyatékossági támogatásra jogosult munkavállalónak, illetve annak, aki vakok személyi járadékára jogosult.
Előző években felhalmozott szabadságként kerül figyelembevételre azon napok száma, amit a számítási évet megelőző időszakban, akár a munkáltatóval megállapodás alapján, akár korábbi gyermek születésével kapcsolatos távollét okán a munkavállaló nem tudott felhasználni.  Ezeket a napokat, mivel a munkavállaló oldalán felmerült ok miatt nem lehetett az esedékesség évében kiadni, az ok megszűnésétől (aktív állományba való visszatérés) számított hatvan napon belül kell kiadnia a munkáltatónak. 
A munkavállaló részére, ha munkaviszonya év közben kezdődött vagy szűnt meg, a szabadság arányos része jár. Kivétel e szabály alól az apasági szabadság és a szülői szabadság, melyek felhasználásáról a munkavállaló igazolást kap munkáltatójától, az igénybe nem vett napok a jogosultsági idő alatt a jogszabályi előírások szerint felhasználhatók. 
A korábbi években ki nem adott, fel halmozott szabadságnapok száma teljes egészében arányosítás nélkül kerül kiadásra. 
A fél napot elérő töredéknap egész munkanapnak számít.
A szabadság kalkulátor használata során az adatok helyes bevitele biztosít pontos eredményt.

Alapszabadság
Munkaviszonyban álló munkavállalónak a Munka Törvénykönyve alapján - életkortól függetlenül - járó szabadság.

Pótszabadság
Az alapszabadságot kiegészítő szabadság, mely az életkortól, a munkavégzés körülményétől és a családi helyzettől függ.

Fiatal munkavállaló
Fiatal munkavállaló a tizennyolcadik életévét be nem töltött munkavállaló. A munkavállalónak a munkában töltött idő alapján minden naptári évben szabadság jár, amely alap- és pótszabadságból áll.

Munkában töltött időnek minősül
a) a munkaidő-beosztás alapján történő munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés, b) a szabadság, c) a szülési szabadság, d) a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (128. §) első hat hónapjának, e)a keresőképtelenség, f) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés három hónapot meg nem haladó, g) a munkavégzés alóli mentesülésnek az 55. § (1) bekezdés b)-l) pontban meghatározott

Az alapszabadság mértéke húsz munkanap.
A munkavállalónak a) huszonötödik életévétől egy, b) huszonnyolcadik életévétől kettő, c) harmincegyedik életévétől három, d) harmincharmadik életévétől négy, e) harmincötödik életévétől öt, f) harminchetedik életévétől hat, g) harminckilencedik életévétől hét, h) negyvenegyedik életévétől nyolc, i) negyvenharmadik életévétől kilenc, j) negyvenötödik életévétől tíz munkanap pótszabadság jár.

Fogyatékos gyermek
az a gyermek, akire tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerinti magasabb összegű családi pótlék került megállapításra.

Az Adózóna kalkulátorok célja, hogy gyors segítséget nyújtsanak a mindennapi munka során gyakran felmerülő számítási kérdésekben.

A kalkulátorok általános helyzeteket vesznek alapul, ezért tájékoztató jellegűek. A speciális esetek általánostól eltérő körülményeit nem tudják figyelembe venni, ezért a számított értékek egyes esetekben minimális eltérést mutathatnak a minden körülménnyel kalkuláló számításokhoz képest.

A kalkulátorok használata ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ha már regisztrált felhasználónk, kérjük, jelentkezzen be, ellenkező esetben regisztráljon most.

 

Előfizetői funkciók:

A kalkulátorok számításait előfizetőink elmenthetik és továbbküldhetik, ami lehetővé teszi, hogy a különböző számítási variációkat üzleti partnerek illetve döntéshozók felé továbbítsák, azokat összevessék, archiválják.

Előfizetőink használhatják a kalkulátorokat korábbi időállapotokban is.

 

Számítás:

A kalkulátor az Ön által bevitt adatokkal számol.

Az adatokat a szürke alapú mezőkbe tudja bevinni egész számokra kerekítve. Az értékeket a sorok végén szereplő mértékegységekben kell megadnia.

A narancssárga alapú mezők nem kattinthatók, nem tölthetők vagy változtathatók, ezeknek az értékeit automatikusan fogja megadni a kalkulátor.

Ha beírt minden szükséges adatot, és kiválasztott minden szükséges változót, kattintson a „Számol” gombra. Ekkor a gomb alatt lenyíló mezőkben megjelennek a kalkulátor által számított értékek.

Egyes kalkulátoraink előszámításokat is végeznek, amelynek alapján Önnek további beállításokra van lehetősége. Ebben az esetben a számítás menete a következő:

  1. Adja meg az alapadatokat és/vagy változókat
  2. Kattintson az első „Számol” gombra
  3. Adja meg a további adatokat és/vagy változókat
  4. Kattintson a következő „Számol” gombra

 

Eredmény mentése és továbbküldése:

  1. Kattintson a számítások alatt található „Eredmény mentése” gombra.

A kalkulátorok eredményeit csak Adózóna előfizetők tudják elmenteni, és igény szerint továbbküldeni.

Ha Ön még nem előfizetőnk, de szeretné kipróbálni az „Eredmény mentése” funkciót, akkor regisztrálhat a 14 napos próbaolvasásra. Ennek megrendelésekor kérem, vegye figyelembe, hogy egy email címről csak egyszer élhet a 14 napos próba lehetőségével.

Az „Eredmény mentése” gombra kattintva a továbbiakban a felugró „Mentés” és „Mégse” gombokkal tud továbbnavigálni:

  1. A „Mégse” gombbal mentés nélkül tud visszalépni a kalkulátorhoz.
  2. A „Mentés” gombra kattintva a kalkulációt elmenti az Adózóna oldalon, amelyet az ekkor megjelenő „Mentett eredményeim” mezőből a későbbiekben is elő tud hívni. A számítások az adott kalkulátornál tekinthetők meg a következő formátumban: EKHO kalkulátor 2013 (2014.04.24., 16:31).

Kérjük, amennyiben több számítást szeretne menteni egy kalkulátornál, akkor azoknak válasszon eltérő elnevezést, mert azonos néven nem menthető több kalkulátor.

  1. Amennyiben később szeretné újra megnézni az itt elmentett eredményeket, kattintson a érintett sorban a „visszatölt” gombra, ekkor az adatok ismét megtekinthetőek lesznek a kalkulátorban.

A mentett eredmények visszatöltésekor győződjön meg róla, hogy a mentésnek megfelelő időállapotú kalkulátor verzión áll az oldalon, mert a mentett eredmények csak az akkori kalkulátor verziókba tölthetők vissza megfelelően. (Ld. következő pontot is.)

  1. A mentett számítás sorában lévő „töröl” gombbal törli a listából a mentett számítást.
  2. Ha a számítást el szeretné küldeni a levelezőfiókjába, akkor kattintson a mentett kalkulátor mellett a továbbküldés ikonjára (levél). A felugró ablakba automatikusan betöltődnek az e-mail küldéséhez szükséges adatok, amelyeket tetszés szerint módosíthat. A kalkulátor a küldemény csatolmánya lesz.

 

Korábbi időállapotok használata:

Előfizetőink számára egyes kalkulátorok elérhetők korábbi időállapotokban is. Ennek az az előnye, hogy akár korábbi évek előírásainak megfelelően is el tudják készíteni a kívánt számításokat.

Ahhoz, hogy korábbi időállapotban tudjon számítást végezni, válassza ki a kalkulátor címe alatt jobbra található „Aktuális időállapot:” legördülő menüből azt az időállapotot, amelyet használni szeretne, majd a szokott módon írja be a szükséges adatokat, és végezze el a számítást.

Az egyes kalkulátorok mellett csak abban az esetben érhetők el korábbi időállapotok, amennyiben az létezett az Adozona.hu oldalon már korábbi állapotában is.
A kalkulátoroknak akkor nincsenek korábbi időállapotai, ha a kalkulátornak nem volt korábbi verziója, vagy időközben olyan mértékű szerkezeti változáson esett át, hogy a két kalkulátor eredményei már nehezen lennének összehasonlíthatók.

Hibajelentés:

Ha a kalkulátor működésében vagy számításában hibát észlel, lehetősége van arra, hogy erről hibaüzenetben értesítsen bennünket.

A „Hibajelentés” funkció csak abban az esetben működik, ha az Ön gépén van beállítva alapértelmezett levelező fiók. Ha a „Hibajelentés” gombra kattint, felugró ablakba automatikusan betöltődnek az e-mail küldéséhez szükséges adatok, amelyeket tetszés szerint módosíthat. Az üzenetében kérjük, írja le, hogy milyen hibát talált a kalkulátor működésében, hogy azt a lehető leggyorsabban ellenőrizhessük. Az üzenet elküldése után szerkesztőségünk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.

Ha nincs beállítva a gépén alapértelmezett levelező, az automatikus Hibajelentés funkció nem fog működni. Észrevételeit a kalkulátor működésével kapcsolatban természetesen így is várjuk, amelyeket ebben az esetben kérjük, az [email protected] címre küldjön el. Levelében jelezze, hogy mely kalkulátorral és milyen jellegű hibát tapasztalt. Segítségét köszönjük!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR!
Ezért érdemes előfizetni!
Ajánlat
Ajánló
Kalkulátorok
További kalkulátorok »