Szabadság kalkulátor 2024

Készítette: Adózóna.hu
Aktuális időállapot: Mi ez?
Segíthetünk?

A jobb ügyfélélmény érdekében azt tanácsoljuk, hogy kalkulátorainkat asztali számítógépen használják!

Megnevezés

 

 

Év, amelyre szabadság jogosultságot számolunk

Év

A munkavállaló születésének éve

Év

Ha a munkaviszony év közben kezdődött, annak dátuma

Ha a munkaviszony év közben szűnik meg, annak dátuma

Munkában töltött időnek nem minősülő időtartam (pl. fizetés nélküli szabadság,gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első hat hónapot meghaladó tartama) napjainak száma:

Nap

Gyermekek száma összesen

Gyermekek számából fogyatékos gyermekek száma

Gyermekek számából 3 év alatti gyermek

Korábban igénybe vett szülői szabadság napok száma (gyermekenként, kedvezményezett gyermek 3 éves koráig felhasználható)

Nap

Felhasznált apasági szabadság napok száma

Nap

Előző években felhalmozott szabadság napok száma

Nap


Megnevezés

 

 

Életkor

Év

Szabadságra való jogosultság napjainak száma

Nap

Alapszabadság

Nap

Pótszabadság - Életkor szerinti

Nap

Pótszabadság - Fiatal munkavállaló

Nap

Pótszabadság - Gyermekek miatt

Nap

Pótszabadság - Fogyatékos gyermekek miatt

Nap

Pótszabadság - Megváltozott munkaképességű munkavállaló

Nap

Pótszabadság - Fogyatékossági támogatásra jogosult

Nap

Pótszabadság - Vakok személyi járadékára jogosult

Nap

Pótszabadság - Ionizáló sugárzásnak kitett vagy a föld alatt dolgozó

Nap

Előző években felhalmozott szabadság napok száma

Nap

Teljes évre összesen

Nap

Összes felhasználható szabadság időarányosan

Nap

Ebből életkor szerinti pótszabadság, ami megállapodás alapján átvihető következő évre

Nap

Egyéb felhasználható szabadság (jogviszony megszűnése esetén meg nem váltható szabadság)

Apasági szabadság

Nap

Pótszabadság - 3 éves kor alatti gyermekre tekintettel igénybe vehető szülői szabadság

Nap

Igénybe vehető apasági szabadság

Nap

Felhasználható szülői szabadság

Nap

A kalkulátor a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján kötelezően járó fizetett szabadság napjainak a számát határozza meg.

A kalkulátor a munkavállaló részére munkaviszonya alapján kötelezően járó fizetett szabadság napjainak a számát határozza meg.

A munkavállalónak a munkában töltött idő alapján minden naptári évben szabadság jár, amely alap- és pótszabadságból áll. (2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, továbbiakban Mt. 115. §)

A szabadság kalkulátor használata során az adatok helyes bevitele biztosít pontos eredményt.

Év, amelyre szabadság jogosultságot számolunk mezőben meg kell adni azt az évet, amelyre a szabadságjogosultságot meg akarjuk határozni.

A munkavállaló születésének éve mező alapján számítja a kalkulátor, hogy hány nap életkor utáni pótszabadságra jogosult a munkavállaló. (Mt. 117. §)

A munkáltató - a felek naptári évre kötött megállapodása alapján – az életkor alapján járó pótszabadságot az esedékesség évét követő év végéig is kiadhatja. Az erre vonatkozó adat megjelenik a kalkulációban.

Szintén a születési dátum alapján kerül meghatározásre, hogy a munkavállaló jogosult e Fiatal munkavállalók pótszabadságára. (Mt. 119. § (1))

Ha a munkaviszony év közben kezdődött/szűnik meg, annak dátuma mező megadása az arányosítás során befolyásolja az adott évi szabadság napok számát. A munkavállaló részére, ha munkaviszonya év közben kezdődött vagy szűnt meg, a szabadság arányos része jár. A fél napot elérő töredéknap egész munkanapnak számít. (Mt. 121. §)

 

Munkában töltött időnek nem minősülő időtartam (pl. fizetés nélküli szabadság, gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első hat hónapot meghaladó tartama) napjainak száma mező szintén az arányos szabadságnapok számítását befolyásolja, hiszen a szabadság nemcsak a jogviszony, de a munkában töltött idő arányában is számításra kerül. (Mt. 115. §)

Gyermekekre vonatkozó adatok

Ebben a blokkban kell megadni a 16 év alatti gyermeke számát, illetve a gyermekekre vonatkozó azon adatokat, amik befolyásolják a munkavállaló szabadságjogosultságát. (Mt. 118.-118A §)

A munkavállaló a 16 évesnél fiatalabb gyermeke/i után pótszabadságra jogosult. Egy gyermeke után 2, két gyermeke után 4, kettőnél több gyermeke után összesen 7 munkanap pótszabadság jár.

A pótszabadság mértéke fogyatékos gyermekenként 2 munkanappal nő.

A pótszabadságra való jogosultság szempontjából a gyermeket először a születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a 16. életévét betölti.

Az apa gyermeke születése esetén legkésőbb a gyermeke születését követő, vagy gyermek örökbefogadása esetén legkésőbb az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő második hónap végéig 10 munkanap apasági szabadságra jogosult, amelyet kérésének megfelelő időpontban, legfeljebb két részletben kell kiadni.

A munkavállalót legalább egy éve fennálló jogviszony esetén, gyermeke 3 éves koráig 44 munkanap szülői szabadság illeti meg.  

Az apasági szabadság és a szülői szabadság fel nem használt része pénzben nem megváltható. Jogviszony megszűnés esetén a munkavállaló igazolást kap munkáltatójától a felhasznált napok számáról, az igénybe nem vett napok a jogosultsági idő alatt egy új munkáltatónál felhasználhatók. 

Egészségi állapot alapján járó pótszabadságok meghatározásához szükséges a következő blokkban Igen/Nem-el jelölni, hogy a munkavállaló Megváltozott munkaképességűFogyatékossági támogatásra jogosult, illetve Vakok személyi járadékára jogosult. Ellátás típusonként évi 5-5 nap pótszabadság jár. (Mt. 120. §)

Föld alatti és ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen dolgozók pótszabadságának megállapításához szükséges jelölni, ha valamelyik körülmény fennáll, hiszen ezek teljesülése esetén a munkavállaló évenként 5 munkanap pótszabadságra jogosult. (Mt. 119. § (2))

Előző években felhalmozott szabadság mezőben megadott érték alapján kerül figyelembevételre azon napok száma, amelyek a számítási évet megelőző időszakban, akár a munkáltatóval megállapodás alapján, akár korábbi gyermek születésével vagy keresőképtelenséggel kapcsolatos távollét okán a munkavállaló nem tudott felhasználni.  Ezeket a napokat, mivel a munkavállaló oldalán felmerült ok miatt nem került felhasználásra az esedékesség évében, az ok megszűnésétől (aktív állományba való visszatérés) számított hatvan napon belül kell kiadni a munkáltatónak. 

A korábbi években ki nem adott, felhalmozott szabadságnapok száma teljes egészében arányosítás nélkül kerül kiadásra. 

Az arányos szabadság számítás az alábbiak szerint történik:

Az alapszabadság és pótszabadságok összegét (életkor szerint járó pótszabadság + gyermek utáni pótszabadság + fiatal munkavállalók pótszabadsága + egészségi állapot alapján járó pótszabadság + munkavégzési körülményre járó pótszabadság) elosztjuk az év naptári napjainak számával (365) és megszorozzuk a jogviszony naptári napjainak száma és a munkában töltött időnek nem minősülő távollétek különbözetével.

Példa:

31 éves munkavállaló jogviszonya 2024.02.01-én kezdődött, két 16 év alatti gyermeke van, közülük egy tartósan beteg gyermek. Egyéb pótszabadságra nem jogosult. Fizetés nélküli szabadságon nem lesz az év során.

(20 (alap) + 3 (életkor) + 4 (gyermeke után) + 2 (beteg gyermek) ) / 365 * 334 = 29/365*334=26,53 kerekítve 27 nap szabadságra jogosult 2024. évben.

Az apasági és szülői szabadság, külön soron kerül megjelenítésre, hiszen ezekre a munkavállaló arányosítás nélkül jogosult a jogosultsági időben. Ha ilyen típusú szabadság felhasználásra került a korábbi évben vagy az előző munkáltatónál, szükséges jelölni a gyermekekre vonatkozó adatokat tartalmazó blokkban.

Szabadság
A munkavállalónak a munkában töltött idő alapján minden naptári évben szabadság jár, amely alap- és pótszabadságból áll.

Alapszabadság
Munkaviszonyban álló minden munkavállalónak Munka Törvénykönyve alapján járó szabadság. Az alapszabadság mértéke 20 munkanap.

Pótszabadság
Az alapszabadságot kiegészítő szabadság típusok, melyek az életkortól, a munkavégzés körülményétől, egészsági állapottól és a családi helyzettől függenek.

Munkában töltött idő
A szabadság időarányosan kerül meghatározásra adott évben jogviszonyban töltött idő és a munkában töltött figyelembevételével. Munkában töltött időnek minősül a ledolgozott munka- és pihenőnapokon túl a munkavégzés alóli felmentés, a szabadság, a szülési szabadság, a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első hat hónapja, a keresőképtelenség, a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés három hónapot meg nem haladó, a munkavégzés alóli mentesülés jogszabályban meghatározott eseteinek időszaka.

Életkor alapján járó pótszabadság
A munkavállaló 25. életévének betöltésétől arányosan növekvő pótszabadságra jogosult életkora függvényében. Ennek mértéke munkanapban: 25. év 1 nap, 28. év 2 nap, 31. év 3 nap, 33. év 4 nap, 35. év 5 nap, 37. év 6 nap, 39. év 7 nap, 40. év 8 nap, 43. év 9 nap, 45. év 10 nap. A hosszabb tartamú pótszabadság a munkavállalónak abban az évben jár először, amelyben a meghatározott kezdő életkort betölti. Ha a munkavállaló 2024.07.13-án tölti 28. születésnapját, akkor 2024. évben 2 nap pótszabadságra jogosult.

Gyermek után járó pótszabadság
A munkavállalónak a 16 évesnél fiatalabb gyermeke/i után járó pótszabadság. Egy gyermeke után 2, két gyermeke után 4, kettőnél több gyermeke után összesen 7 munkanap pótszabadság jár. A pótszabadság mértéke fogyatékos gyermekenként két munkanappal nő. Gyermek A családok támogatására vonatkozó szabályok szerinti saját háztartásban nevelt vagy gondozott gyermek. Fogyatékos gyermek Az a gyermek, akire tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerinti magasabb összegű családi pótlék került megállapításra. Apasági szabadság Az apát gyermeke születését/örökbefogadását követő második hónap végéig 10 munkanap pótszabadságra jogosult. Szülői szabadság A munkavállalót legalább egy éve fennálló jogviszony esetén, gyermeke 3 éves koráig 44 munkanap szülői szabadság illeti meg.

Fiatal munkavállalók pótszabadsága
A fiatal munkavállalónak évenként 5 munkanap pótszabadság jár, utoljára abban az évben, amelyben a tizennyolcadik életévét betölti. Fiatal munkavállaló Fiatal munkavállaló a tizennyolcadik életévét be nem töltött munkavállaló.

Föld alatti és ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen dolgozók pótszabadsága
A föld alatt állandó jelleggel vagy az ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen naponta legalább három órát dolgozó munkavállalónak évenként 5 munkanap pótszabadság jár.

Egészségi állapot alapján járó pótszabadságok
A megváltozott munkaképességű munkavállalónak évenként 5 munkanap pótszabadság jár, illetve évenként 5 munkanap pótszabadság jár a fogyatékossági támogatásra jogosult munkavállalónak, illetve annak is, aki vakok személyi járadékára jogosult. Megváltozott munkaképességű személy Az a személy, akinek egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60%-os vagy kisebb mértékű / aki legalább 40%-os egészségkárosodással rendelkezik, az erről szóló szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, hatósági bizonyítvány, minősítés időbeli hatálya alatt / akinek a munkaképesség csökkenése 50-100%-os mértékű (az erről szóló szakvélemény időbeli hatálya alatt) / rokkantsági ellátásban részesül.

Előző években felhalmozott szabadság
Azon napok száma, amit a számítási évet megelőző időszakban, akár a munkáltatóval megállapodás alapján, akár korábbi gyermek születésével kapcsolatos távollét okán a munkavállaló nem tudott felhasználni.

Az Adózóna kalkulátorok célja, hogy gyors segítséget nyújtsanak a mindennapi munka során gyakran felmerülő számítási kérdésekben.

A kalkulátorok általános helyzeteket vesznek alapul, ezért tájékoztató jellegűek. A speciális esetek általánostól eltérő körülményeit nem tudják figyelembe venni, ezért a számított értékek egyes esetekben minimális eltérést mutathatnak a minden körülménnyel kalkuláló számításokhoz képest.

A kalkulátorok használata ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ha már regisztrált felhasználónk, kérjük, jelentkezzen be, ellenkező esetben regisztráljon most.

 

Előfizetői funkciók:

A kalkulátorok számításait előfizetőink elmenthetik és továbbküldhetik, ami lehetővé teszi, hogy a különböző számítási variációkat üzleti partnerek illetve döntéshozók felé továbbítsák, azokat összevessék, archiválják.

Előfizetőink használhatják a kalkulátorokat korábbi időállapotokban is.

 

Számítás:

A kalkulátor az Ön által bevitt adatokkal számol.

Az adatokat a szürke alapú mezőkbe tudja bevinni egész számokra kerekítve. Az értékeket a sorok végén szereplő mértékegységekben kell megadnia.

A narancssárga alapú mezők nem kattinthatók, nem tölthetők vagy változtathatók, ezeknek az értékeit automatikusan fogja megadni a kalkulátor.

Ha beírt minden szükséges adatot, és kiválasztott minden szükséges változót, kattintson a „Számol” gombra. Ekkor a gomb alatt lenyíló mezőkben megjelennek a kalkulátor által számított értékek.

Egyes kalkulátoraink előszámításokat is végeznek, amelynek alapján Önnek további beállításokra van lehetősége. Ebben az esetben a számítás menete a következő:

  1. Adja meg az alapadatokat és/vagy változókat
  2. Kattintson az első „Számol” gombra
  3. Adja meg a további adatokat és/vagy változókat
  4. Kattintson a következő „Számol” gombra

 

Eredmény mentése és továbbküldése:

  1. Kattintson a számítások alatt található „Eredmény mentése” gombra.

A kalkulátorok eredményeit csak Adózóna előfizetők tudják elmenteni, és igény szerint továbbküldeni.

Ha Ön még nem előfizetőnk, de szeretné kipróbálni az „Eredmény mentése” funkciót, akkor regisztrálhat a 14 napos próbaolvasásra. Ennek megrendelésekor kérem, vegye figyelembe, hogy egy email címről csak egyszer élhet a 14 napos próba lehetőségével.

Az „Eredmény mentése” gombra kattintva a továbbiakban a felugró „Mentés” és „Mégse” gombokkal tud továbbnavigálni:

  1. A „Mégse” gombbal mentés nélkül tud visszalépni a kalkulátorhoz.
  2. A „Mentés” gombra kattintva a kalkulációt elmenti az Adózóna oldalon, amelyet az ekkor megjelenő „Mentett eredményeim” mezőből a későbbiekben is elő tud hívni. A számítások az adott kalkulátornál tekinthetők meg a következő formátumban: EKHO kalkulátor 2013 (2014.04.24., 16:31).

Kérjük, amennyiben több számítást szeretne menteni egy kalkulátornál, akkor azoknak válasszon eltérő elnevezést, mert azonos néven nem menthető több kalkulátor.

  1. Amennyiben később szeretné újra megnézni az itt elmentett eredményeket, kattintson a érintett sorban a „visszatölt” gombra, ekkor az adatok ismét megtekinthetőek lesznek a kalkulátorban.

A mentett eredmények visszatöltésekor győződjön meg róla, hogy a mentésnek megfelelő időállapotú kalkulátor verzión áll az oldalon, mert a mentett eredmények csak az akkori kalkulátor verziókba tölthetők vissza megfelelően. (Ld. következő pontot is.)

  1. A mentett számítás sorában lévő „töröl” gombbal törli a listából a mentett számítást.
  2. Ha a számítást el szeretné küldeni a levelezőfiókjába, akkor kattintson a mentett kalkulátor mellett a továbbküldés ikonjára (levél). A felugró ablakba automatikusan betöltődnek az e-mail küldéséhez szükséges adatok, amelyeket tetszés szerint módosíthat. A kalkulátor a küldemény csatolmánya lesz.

 

Korábbi időállapotok használata:

Előfizetőink számára egyes kalkulátorok elérhetők korábbi időállapotokban is. Ennek az az előnye, hogy akár korábbi évek előírásainak megfelelően is el tudják készíteni a kívánt számításokat.

Ahhoz, hogy korábbi időállapotban tudjon számítást végezni, válassza ki a kalkulátor címe alatt jobbra található „Aktuális időállapot:” legördülő menüből azt az időállapotot, amelyet használni szeretne, majd a szokott módon írja be a szükséges adatokat, és végezze el a számítást.

Az egyes kalkulátorok mellett csak abban az esetben érhetők el korábbi időállapotok, amennyiben az létezett az Adozona.hu oldalon már korábbi állapotában is.
A kalkulátoroknak akkor nincsenek korábbi időállapotai, ha a kalkulátornak nem volt korábbi verziója, vagy időközben olyan mértékű szerkezeti változáson esett át, hogy a két kalkulátor eredményei már nehezen lennének összehasonlíthatók.

Hibajelentés:

Ha a kalkulátor működésében vagy számításában hibát észlel, lehetősége van arra, hogy erről hibaüzenetben értesítsen bennünket.

A „Hibajelentés” funkció csak abban az esetben működik, ha az Ön gépén van beállítva alapértelmezett levelező fiók. Ha a „Hibajelentés” gombra kattint, felugró ablakba automatikusan betöltődnek az e-mail küldéséhez szükséges adatok, amelyeket tetszés szerint módosíthat. Az üzenetében kérjük, írja le, hogy milyen hibát talált a kalkulátor működésében, hogy azt a lehető leggyorsabban ellenőrizhessük. Az üzenet elküldése után szerkesztőségünk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.

Ha nincs beállítva a gépén alapértelmezett levelező, az automatikus Hibajelentés funkció nem fog működni. Észrevételeit a kalkulátor működésével kapcsolatban természetesen így is várjuk, amelyeket ebben az esetben kérjük, az [email protected] címre küldjön el. Levelében jelezze, hogy mely kalkulátorral és milyen jellegű hibát tapasztalt. Segítségét köszönjük!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR!
Ezért érdemes előfizetni!
Ajánlat
Ajánló
Kalkulátorok
További kalkulátorok »