EKHO kalkulátor 2024

Készítette: Adózóna.hu
Aktuális időállapot: Mi ez?
Segíthetünk?

A jobb ügyfélélmény érdekében azt tanácsoljuk, hogy kalkulátorainkat asztali számítógépen használják!

Megnevezés

 

 

Kifizetés hónapja

Havi bruttó juttatás összege

Forint

Van olyan jövedelmem, amely után a közteherviselési kötelezettségek (szja, tb, szociális hozzájárulási adó) teljesítése az általános szabályok szerint történik

Más jogviszonyban az adott hónapban általános szabályoknak megfelelően adózó jövedelem

Forint

Kötelező normál adózású összeg

Forint

Nyugdíjas

Hivatásos sportoló

Családi pótlék számításánál figyelembe vett eltartottak száma

Ebből kedvezményezett eltartottak száma

Kedvezményezett eltartottakból tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekek száma

Családi járulékkedvezmény érvényesítése

Megnevezés

 

 

Családi adóalap-csökkentő kedvezmény

Forint

Normál adózású bérrész

Forint

Havi ekho-alap

Forint

Fizetendő ekho (15%)

Forint

Fizetendő ekho (9,5%)

Forint

A nem ekho-s összegből érvényesített családi adóalap-csökkentő kedvezmény

Forint

Havi szja alap

Forint

Fizetendő szja (15%)

Forint

Társadalombiztosítási járulék (18,5%)

Forint

Családi járulék-kedvezmény

Forint

Családi járulék-kedvezménnyel csökkentett járulék

Forint

Nettó bér kifizetés

Forint

Nem érvényesíthető családi adóalap-csökkentő kedvezmény

Forint

A munkáltatót terhelő szocho (13%)

Forint

A munkáltatót terhelő összes költség

Forint

Nettó bérkifizetés aránya a munkáltatót terhelő összes költségben

%

Az EKHO kalkulátor a nem nyugdíjas/nyugdíjas magánszemély számára kiszámítja a havi összes bérjövedelemből választott ekho-alap és az általános szabályok szerint adózó rész után fizetendő közterheket, a magánszemélyt megillető nettó bért és annak arányát a munkáltatót terhelő összes költségben. A családi kedvezményre jogosult magánszemély esetén alkalmas annak figyelembevételére az általános szabályok szerint adózó jövedelemnél, illetve a kedvezmény maximális érvényesítése érdekében az ekho-alap és az általános szabályok szerint adózó jövedelemrész optimális meghatározására.

Az EKHO kalkulátor a nem nyugdíjas/nyugdíjas magánszemély számára kiszámítja a havi összes bérjövedelemből választott ekho-alap és az általános szabályok szerint adózó rész után fizetendő közterheket, a magánszemélyt megillető nettó bért és annak arányát a munkáltatót terhelő összes költségben. A családi kedvezményre jogosult magánszemély esetén alkalmas annak figyelembevételére az általános szabályok szerint adózó jövedelemnél, illetve a kedvezmény maximális érvényesítése érdekében az ekho-alap és az általános szabályok szerint adózó jövedelemrész optimális meghatározására.  

 

Kifizetés hónapja mezőben kell megadni, hogy az adott kifizetés mely időszakra esik. 

A Van olyan jövedelmem, amely után a közteherviselési kötelezettségek (szja, tb, szociális hozzájárulási adó) teljesítése az általános szabályok szerint történik sorban lehetősége van választani, hogy van-e más jövedelme, amely után a közteherviselési kötelezettségek (szja, tb, szociális hozzájárulási adó) teljesítése az általános szabályok szerint történik. 

Havi bruttó munkabér összege: Írja be a havi munkabérének összegét! 

A Normás adózású bérrész meghatározásának módja sorban lehetősége van választani, hogy van-e más jövedelme, amely után a közteherviselési kötelezettségek (szja, tb, szociális hozzájárulási adó) teljesítése az általános szabályok szerint történik. 

Amennyiben Igen , adja meg ennek összegét, így a program megállapítja, hogy jelen kifizetésből szükséges-e normál adózású részt figyelembe venni. 

Amennyiben Nem, úgy a kalkulátor a minimum összeget veszi figyelembe a számításnál. Ez az összeg a tárgyhó első napján érvényes minimálbér összege (2023. december 1-jétől 266.800), kivéve, ha nyugdíjas, vagy más jogviszonyban már megfizette a minmálbér után az egyéni terheket. 

 

Nyugdíjas mezőben választani kell az igen/nem lehetőségek közül. 

Hivatásos sportoló mezőbe akkor szükséges „Igen”-t választani, amennyiben hivatásos sportoló foglalkozása ellenértékeként kapott bevételről van szó!  

 

Ha családi kedvezményt kíván érvényesíteni, írja be a Családi pótlék számításánál figyelembe vett eltartottak száma mezőbe az eltartottak és kedvezményezett eltartottak számát. Ha emelt összegű családi kedvezményt kíván érvényesíteni, írja be a kedvezményezett eltartottak közül tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekek számát! 

 

Családi járulékkedvezmény érvényesítése mezőben igen/nem választással jelölheti, ha az ekho-alapként figyelembe nem vett összeg járulékainak terhére is érvényesíteni kívánja a családi kedvezményt. 

 

Az Ekhotv. rendelkezéseitől eltérően 2022-ben és 2023-ban akkor is választható az EKHO, ha a magánszemély korábban KATA-s volt. 

Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho)
Az ekho törvény alapján a média szereplői, az írók, a művészek és a sportolók számára lehetőség egy egyszerű és csökkentett mértékű közteherfizetés választása. A választásra jogosító foglalkozások tételes felsorolását az ekho törvény 3. § (3) bekezdése tartalmazza.

Az ekho választásának feltételei
Nem nyugdíjasok (aktív korúak) esetében az ekho választásának feltétele, hogy a magánszemélynek rendelkeznie kell olyan jövedelemmel is, amely után a közteherviselési kötelezettségek (szja, tb, szociális hozzájárulási adó) teljesítése az általános szabályok szerint történik.

Az ekho választásának előnye
Egyetlen összevont kulccsal számított összeg megfizetésével lehet teljesíteni a magánszemélyt és a kifizetőt terhelő személyi jövedelemadózási, a magánszemélyt terhelő járulékokat érintő befizetési, illetve levonási kötelezettségeket, továbbá a kifizetőt terhelő szociális hozzájárulási adót.

Bevételi értékhatár
Az ekho alá vonható éves szintű bevételi értékhatár sportolóknál 500 millió, edzők esetében 250 millió forint, a többi foglalkozás esetében 60 millió forint, ami akkor érvényes, ha a magánszemély az adóévben legalább az éves minimálbért elérő nagyságú általános szabályok szerint közterheket viselő jövedelmet is szerez, illetve a bevételi értékhatár olyan hányadban vehető figyelembe, amilyen arányt az általános szabályok szerint közterheket viselő jövedelem az éves minimálbérhez viszonyítva képvisel. Ha az ekhós bevétel munkaviszonyból származik, kötelező előírás, hogy az ekhós tevékenység adott havi ellenértékeként járó bérnek csak a havi minimálbért meghaladó részére vehető figyelembe az ekho választására vonatkozó nyilatkozat (kivéve, ha az adott hónapban más jogcímen szerzett, az általános szabályok szerint adóztatott jövedelem igazoltan eléri a minimálbért). A nyugdíjasokra, feltéve, hogy az adóévben legalább 183 napig nyugdíjasok, az előbbi szabályt nem kell alkalmazni, illetve az értékhatárokat nem kell arányosítani.

Tb-jogosultságok az ekho alapján
Az ekho megfizetése alapján a magánszemély egészségügyi, baleseti egészségügyi ellátásra, baleseti járadékra jogosult ugyan, de táppénzre nem szerez jogosultságot. Az 15százalékot fizető aktív korúak nyugdíjbiztosítási ellátásra is jogosultak, de a nyugdíj megállapításánál a 15százalék-os ekho-alapnak csak a 61 százalékát (és az általános szabályok szerint adózó jövedelemrész egészét) lehet majd figyelembe venni.

Az ekho mértéke
A magánszemélynek az ekho alap összegéből általános esetben 15 százalék ekho-t kell fizetnie. Ha a magánszemély a kifizetést megelőzően nyilatkozik arról,hogy a fizetendő ekho mértéke 2020. július 1-jétől 9,5 százalék. Az általános szabálytól eltérően az EGT-államban biztosított személynek juttatott ekho alapjául szolgáló bevételt 9,5 százalék ekho terheli, amit a kifizetőnek kell megállapítania és levonnia.

A kifizetői ekho
A kifizetőt az ekho alap összege után 2020. június 30-áig 13 százalék, 2020. július 1-jétől 2021.12.31-ig 15,5 százalék, míg 2022.01.01-jétől 13 százalék ekho terheli. 2022. szeptember 1-jétől a kifizetőnek nem kell 13 százalék ekhót fizetnie az ekhoalap után. Az egyes egyszerűsített közteherviselést lehetővé tévő rendelkezések alkalmazásáról szóló 297/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése, a légitársaságok hozzájárulásáról és egyes adótörvények módosításáról szóló 2023.évi LIX. törvény 33. §-a alapján.

A kifizetői kötelezettségei
A kifizetősre hárul a magánszemély által fizetendő ekho levonásának, befizetésének és bevallásának kötelezettsége is. Nem kell a kifizetőnek az ekhót megfizetnie akkor; ha az ekho alapjául szolgáló bevételt EGT-államban biztosított személynek fizeti ki; a hivatásos sportolónak az e foglalkozása ellenértékeként juttatott bevétel után,18 valamint; a nemzetközi sportszövetség munkavállalójának és a saját jogú nyugdíjasnak az e foglalkozása ellenértékeként juttatott bevétel után. Amellett, hogy az ekhót nem kell megfizetnie, a magánszemély fizetendő ekhóját sem kell levonnia és bevallania akkor, ha a magánszemély a vállalkozási szerződés vagy eseti megbízási szerződés alapján őt megillető bevétel kifizetése előtt nyilatkozik arról, hogy az ekho megállapítását, bevallását és megfizetését a kifizetőtől átvállalja.

Kedvezmények ekhóból
Az ekho-alapként figyelembe vett jövedelemből, illetve az ekhóból kedvezményeket nem lehet érvényesíteni, ugyanakkor az általános szabályok szerint adózó jövedelemrészből, illetve annak adójából a szja törvény szerinti kedvezmények (különös tekintettel a családi kedvezményekre) érvényesíthetőek.

Családi adóalap-kedvezményre jogosult
Az a magánszemély, aki a családok támogatásáról szóló törvény szerint gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult, továbbá a jogosulttal közös háztartásban élő, családi pótlékra nem jogosult házastársa (pl. nevelő szülő házastársa), azonban nem minősül jogosultnak az a magánszemély, aki a családi pótlékot: gyermekotthon vezetőjeként a gyermekotthonban nevelt gyermekre (személyre) tekintettel kapja, szociális intézmény vezetőjeként a szociális intézményben elhelyezett gyermekre (személyre) tekintettel kapja, javítóintézet igazgatójaként, illetve büntetés-végrehajtási intézet parancsnokaként a javítóintézetben nevelt vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő, és gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekre (személyre) tekintettel kapja; a gyermeküket jogerős bírósági döntés, egyezség, közös nyilatkozat alapján időszakonként felváltva gondozó a családi pótlékra 50-50 %-ban jogosultak szülők. Családi pótlékra való jogosultsághoz már nem kell rendelkezni bírósági döntéssel, egyezséggel, elegendő, ha a felek erre vonatkozóan közös nyilatkozatot tesznek a családi pótlékot folyósító szerv felé. a várandós nő és a vele közös háztartásban élő házastársa; a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek (személy), a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély azzal, hogy az ott említett jogosult és a vele közös háztartásban élő hozzátartozói közül egy - a döntésük szerinti - minősül jogosultnak. Ilyenkor hozzátartozónak kell tekinteni a gyermek szüleinek hozzátartozóit is (pl. egy elhunyt szülő testvére is érvényesítheti a kedvezményt a vele közös háztartásban élő árván maradt gyermek után).

Kedvezményezett eltartott
Az, akinek esetében a Cst. szerint családi pótlékra való jogosultság áll fenn, a magzat a várandósság időszakában (fogantatásának 91. napjától a megszületéséig); az, aki a családi pótlékra saját jogon jogosult; a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély.

Eltartott
Az előbbiekben felsorolt kedvezményezett eltartottak, továbbá - azok, akik esetében nem áll fenn a családi pótlékra való jogosultság, de a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe vehetőek vagy figyelembe vehetőek lennének akkor is, ha nem családi pótlékot állapítanak meg (pl. rokkantsági járadékot folyósítanak), családi pótlékot nem állapítanak meg (pl. magzat esetében), vagy a családi pótlék összegét a gyermekek száma nem befolyásolja (pl. tartósan beteg gyermek után járó emelt összegű családi pótlék esetében) A családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe vehetőek körébe az a kedvezményezett eltartottnak nem minősülő személy tartozik, aki pl. közoktatási intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézményben első felsőfokú szakképzésben, első alapképzésben, első mesterképzésben vagy első egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgató és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik.

A családi adóalap-kedvezmény mértéke:
Az összevont adóalapból családi kedvezmény címén levonható összegek – minden egyes kedvezményezett eltartott után, minden egyes jogosultsági hónap figyelembe vételével: Az összevont adóalapból családi kedvezmény címén levonható összegek – minden egyes kedvezményezett eltartott után, minden egyes jogosultsági hónap figyelembe vételével: egy eltartott esetén 66 670 forint (10 ezer forinttal magasabb nettó keresetet jelent); kettő eltartott esetén 133 330 forint (kedvezményezett eltartottanként 20 000 forinttal magasabb nettó keresetet jelent); három vagy több eltartott esetén 220 000 forint (kedvezményezett eltartottanként 33 000 forinttal magasabb nettó keresetet jelent). A családi kedvezmény 66.670 forinttal növelt összegben vehető igénybe minden olyan kedvezményezett eltartott után, aki tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személynek minősül, jogosultsági hónaponként és kedvezményezett eltartottanként.

Családi járulékkedvezményre jogosult
A Tbj. szerint biztosítottnak minősülő és a családi adóalap-kedvezményre jogosult magánszemély.

A családi járulékkedvezmény mértéke
Családi járulékkedvezmény csak akkor érvényesíthető, ha a családi adóalap-kedvezményre az összevont adóalap csak részben nyújt fedezetet. Vélelmezett járulékalap esetén (például egyéni vállalkozói kivét hiányában) családi járulékkedvezmény nem érvényesíthető. A családi járulékkedvezmény a családi adóalap-kedvezmény 15 százalékának az a része, amelyre az szja nem nyújt fedezetet.

A családi járulékkedvezmény érvényesítése
Igénybevétele nem kötelező, de ha a magánszemély az adóelőleg-nyilatkozatában kéri, az adóelőleg-levonásra kötelezett munkáltatónak figyelembe kell vennie már az adóelőleg-levonásnál is. A munkáltató meghatározott sorrendben először a családi adóalap-kedvezményt vonja le a megállapított személyi jövedelemadó-alapból, és ha az nem nyújt teljes fedezetet, a fennmaradó összeg 15 százalékával a 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulékot csökkenti.

Az Adózóna kalkulátorok célja, hogy gyors segítséget nyújtsanak a mindennapi munka során gyakran felmerülő számítási kérdésekben.

A kalkulátorok általános helyzeteket vesznek alapul, ezért tájékoztató jellegűek. A speciális esetek általánostól eltérő körülményeit nem tudják figyelembe venni, ezért a számított értékek egyes esetekben minimális eltérést mutathatnak a minden körülménnyel kalkuláló számításokhoz képest.

A kalkulátorok használata ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ha már regisztrált felhasználónk, kérjük, jelentkezzen be, ellenkező esetben regisztráljon most.

 

Előfizetői funkciók:

A kalkulátorok számításait előfizetőink elmenthetik és továbbküldhetik, ami lehetővé teszi, hogy a különböző számítási variációkat üzleti partnerek illetve döntéshozók felé továbbítsák, azokat összevessék, archiválják.

Előfizetőink használhatják a kalkulátorokat korábbi időállapotokban is.

 

Számítás:

A kalkulátor az Ön által bevitt adatokkal számol.

Az adatokat a szürke alapú mezőkbe tudja bevinni egész számokra kerekítve. Az értékeket a sorok végén szereplő mértékegységekben kell megadnia.

A narancssárga alapú mezők nem kattinthatók, nem tölthetők vagy változtathatók, ezeknek az értékeit automatikusan fogja megadni a kalkulátor.

Ha beírt minden szükséges adatot, és kiválasztott minden szükséges változót, kattintson a „Számol” gombra. Ekkor a gomb alatt lenyíló mezőkben megjelennek a kalkulátor által számított értékek.

Egyes kalkulátoraink előszámításokat is végeznek, amelynek alapján Önnek további beállításokra van lehetősége. Ebben az esetben a számítás menete a következő:

  1. Adja meg az alapadatokat és/vagy változókat
  2. Kattintson az első „Számol” gombra
  3. Adja meg a további adatokat és/vagy változókat
  4. Kattintson a következő „Számol” gombra

 

Eredmény mentése és továbbküldése:

  1. Kattintson a számítások alatt található „Eredmény mentése” gombra.

A kalkulátorok eredményeit csak Adózóna előfizetők tudják elmenteni, és igény szerint továbbküldeni.

Ha Ön még nem előfizetőnk, de szeretné kipróbálni az „Eredmény mentése” funkciót, akkor regisztrálhat a 14 napos próbaolvasásra. Ennek megrendelésekor kérem, vegye figyelembe, hogy egy email címről csak egyszer élhet a 14 napos próba lehetőségével.

Az „Eredmény mentése” gombra kattintva a továbbiakban a felugró „Mentés” és „Mégse” gombokkal tud továbbnavigálni:

  1. A „Mégse” gombbal mentés nélkül tud visszalépni a kalkulátorhoz.
  2. A „Mentés” gombra kattintva a kalkulációt elmenti az Adózóna oldalon, amelyet az ekkor megjelenő „Mentett eredményeim” mezőből a későbbiekben is elő tud hívni. A számítások az adott kalkulátornál tekinthetők meg a következő formátumban: EKHO kalkulátor 2013 (2014.04.24., 16:31).

Kérjük, amennyiben több számítást szeretne menteni egy kalkulátornál, akkor azoknak válasszon eltérő elnevezést, mert azonos néven nem menthető több kalkulátor.

  1. Amennyiben később szeretné újra megnézni az itt elmentett eredményeket, kattintson a érintett sorban a „visszatölt” gombra, ekkor az adatok ismét megtekinthetőek lesznek a kalkulátorban.

A mentett eredmények visszatöltésekor győződjön meg róla, hogy a mentésnek megfelelő időállapotú kalkulátor verzión áll az oldalon, mert a mentett eredmények csak az akkori kalkulátor verziókba tölthetők vissza megfelelően. (Ld. következő pontot is.)

  1. A mentett számítás sorában lévő „töröl” gombbal törli a listából a mentett számítást.
  2. Ha a számítást el szeretné küldeni a levelezőfiókjába, akkor kattintson a mentett kalkulátor mellett a továbbküldés ikonjára (levél). A felugró ablakba automatikusan betöltődnek az e-mail küldéséhez szükséges adatok, amelyeket tetszés szerint módosíthat. A kalkulátor a küldemény csatolmánya lesz.

 

Korábbi időállapotok használata:

Előfizetőink számára egyes kalkulátorok elérhetők korábbi időállapotokban is. Ennek az az előnye, hogy akár korábbi évek előírásainak megfelelően is el tudják készíteni a kívánt számításokat.

Ahhoz, hogy korábbi időállapotban tudjon számítást végezni, válassza ki a kalkulátor címe alatt jobbra található „Aktuális időállapot:” legördülő menüből azt az időállapotot, amelyet használni szeretne, majd a szokott módon írja be a szükséges adatokat, és végezze el a számítást.

Az egyes kalkulátorok mellett csak abban az esetben érhetők el korábbi időállapotok, amennyiben az létezett az Adozona.hu oldalon már korábbi állapotában is.
A kalkulátoroknak akkor nincsenek korábbi időállapotai, ha a kalkulátornak nem volt korábbi verziója, vagy időközben olyan mértékű szerkezeti változáson esett át, hogy a két kalkulátor eredményei már nehezen lennének összehasonlíthatók.

Hibajelentés:

Ha a kalkulátor működésében vagy számításában hibát észlel, lehetősége van arra, hogy erről hibaüzenetben értesítsen bennünket.

A „Hibajelentés” funkció csak abban az esetben működik, ha az Ön gépén van beállítva alapértelmezett levelező fiók. Ha a „Hibajelentés” gombra kattint, felugró ablakba automatikusan betöltődnek az e-mail küldéséhez szükséges adatok, amelyeket tetszés szerint módosíthat. Az üzenetében kérjük, írja le, hogy milyen hibát talált a kalkulátor működésében, hogy azt a lehető leggyorsabban ellenőrizhessük. Az üzenet elküldése után szerkesztőségünk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.

Ha nincs beállítva a gépén alapértelmezett levelező, az automatikus Hibajelentés funkció nem fog működni. Észrevételeit a kalkulátor működésével kapcsolatban természetesen így is várjuk, amelyeket ebben az esetben kérjük, az [email protected] címre küldjön el. Levelében jelezze, hogy mely kalkulátorral és milyen jellegű hibát tapasztalt. Segítségét köszönjük!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR!
Ezért érdemes előfizetni!
Ajánlat
Ajánló
Kalkulátorok
További kalkulátorok »