EKHO kalkulátor 2021

Készítette: Adózóna.hu
Aktuális időállapot: Mi ez?
Segíthetünk?

A jobb ügyfélélmény érdekében azt tanácsoljuk, hogy kalkulátorainkat asztali számítógépen használják!

Megnevezés

 

 

Havi bruttó munkabér összege

Forint

Ebből nem ekho-s összeg, de nem nyugdíjas esetén legalább 167.400 Ft

Nem nyugdíjas esetén legalább a minimálbér, azaz 167.400 Ft

Forint

Nyudíjas

Hivatásos sportoló

Családi pótlék számításánál figyelembe vett eltartottak száma

Ebből kedvezményezett eltartottak száma

Családi járulékkedvezmény érvényesítése

Megnevezés

 

 

Családi adóalap-csökkentő kedvezmény

Forint

Havi ekho-alap

Forint

Fizetendő ekho (15%)

Forint

Fizetendő ekho (9,5%)

Forint

A nem ekho-s összegből érvényesített családi adóalap-csökkentő kedvezmény

Forint

Havi szja alap

Forint

Fizetendő szja (15%)

Forint

Társadalombiztosítási járulék (18,5%)

Forint

Családi járulék-kedvezmény

Forint

Családi járulék-kedvezménnyel csökkentett járulék

Forint

Nettó bér kifizetés

Forint

Nem érvényesíthető családi adóalap-csökkentő kedvezmény

Forint

A munkáltatót terhelő ekho (15,5%)

Forint

A munkáltatót terhelő szocho (15,5%)

Forint

A munkáltatót terhelő szakképzési hozzájárulás (1,5%)

Forint

A munkáltatót terhelő összes költség

Forint

Nettó bérkifizetés aránya a munkáltatót terhelő összes költségben

%

Használati útmutató

Az EKHO 2021 kalkulátor a nem nyugdíjas/nyugdíjas magánszemély számára kiszámítja a havi összes bérjövedelemből választott ekho-alap és az általános szabályok szerint adózó rész után fizetendő közterheket, a magánszemélyt megillető nettó bért és annak arányát a munkáltatót terhelő összes költségben. A családi kedvezményre jogosult magánszemély esetén alkalmas annak figyelembe vételére az általános szabályok szerint adózó jövedelemnél, illetve a kedvezmény maximális érvényesítése érdekében az ekho-alap és az általános szabályok szerint adózó jövedelemrész optimális meghatározására.

Használati útmutató

Az EKHO 2021 kalkulátor a nem nyugdíjas/nyugdíjas magánszemély számára kiszámítja a havi összes bérjövedelemből választott ekho-alap és az általános szabályok szerint adózó rész után fizetendő közterheket, a magánszemélyt megillető nettó bért és annak arányát a munkáltatót terhelő összes költségben. A családi kedvezményre jogosult magánszemély esetén alkalmas annak figyelembe vételére az általános szabályok szerint adózó jövedelemnél, illetve a kedvezmény maximális érvényesítése érdekében az ekho-alap és az általános szabályok szerint adózó jövedelemrész optimális meghatározására.

Havi bruttó munkabér összege: Írja be a havi munkabérének összegét!

Ebből nem ekhós összeg: Írja be a havi munkabérének összegéből azt a részt, amelyre nem választja az ekhót! Ha nem nyugdíjas, ez legalább a havi minimálbérnek megfelelő összeg legyen (ha kevesebbet írna be, a kalkulátor automatikusan a minimálbérrel számol).

Nyugdíjas: Írja be: igen/nem!

Hivatásos sportoló: Írja be „Igen”-t, ha hivatásos sportoló foglalkozása ellenértékeként kapott bevételről van szó!

Családi pótlék számításánál figyelembe vett eltartottak száma

Ha családi kedvezményt kíván érvényesíteni, írja be az eltartottak és kedvezményezett eltartottak számát!

Családi járulékkedvezmény érvényesítése: 
igen/nem (Ha az ekho-alapként figyelembe nem vett összeg járulékainak terhére is érvényesíteni kívánja a családi kedvezményt, írja be: igen!)

KATTINTSON a SZÁMOL-ra!

Az eredmények értékelése:

Ha családi kedvezményre jogosult, a kalkulátor által kiszámított eredmények (különösen a nettó kifizetés) alapján mérlegelje, hogy milyen összeg után nem érdemes (vagy érdemes) az ekhót választania.

Számoljon a kalkulátorral több variációt, és ha az ekho választására, illetve mértékére vonatkozó nyilatkozatát már megtette, azt bármikor módosíthatja. A kifizető a továbbiakban az új nyilatkozatot a még nem számfejtett összegre veszi figyelembe.

Fogalommagyarázat

Az ekho választására jogosultak
Az ekho törvény alapján a média szereplői, az írók, a művészek és a sportolók számára lehetőség egy egyszerű és csökkentett mértékű közteherfizetés választása. A választásra jogosító foglalkozások tételes felsorolását az ekho törvény 3. § (3) bekezdése tartalmazza. Az ekho választásának előnye, hogy egyetlen összevont kulccsal számított összeg megfizetésével lehet teljesíteni a magánszemélyt és a kifizetőt terhelő személyi jövedelemadózási, a magánszemélyt terhelő járulékokat érintő befizetési, illetve levonási kötelezettségeket, továbbá a kifizetőt terhelő szociális hozzájárulási adót, szakképzési hozzájárulást.

Az ekho mértéke
A magánszemélynek az ekhoalap összegéből általános esetben 15 százalék ekhot kell fizetnie. Ha a magánszemély a kifizetést megelőzően nyilatkozik arról, hogy nyugdíjas (ebben az esetben nem feltétel a legalább 183 nap nyugdíjasként eltöltött idő), a fizetendő ekho mértéke 2020. július 1-jétől 9,5 százalék. Az általános szabálytól eltérően az EGT-államban biztosított személynek juttatott ekho alapjául szolgáló bevételt 9,5 százalék ekho terheli, amit a kifizetőnek kell megállapítania és levonnia. A kifizetőt az ekhoalap összege után 2020. június 30-áig 17,5 százalék, míg 2020. július 1-jétől 15,5 százalék ekho terheli, és emellett ráhárul a magánszemély által fizetendő ekho levonásának, befizetésének és bevallásának kötelezettsége is. Nem kell a kifizetőnek az ekhót megfizetnie akkor; ha az ekho alapjául szolgáló bevételt EGT-államban biztosított személynek fizeti ki; a hivatásos sportolónak az e foglalkozása ellenértékeként juttatott bevétel után,18 valamint; a nemzetközi sportszövetség munkavállalójának és a saját jogú nyugdíjasnak az e foglalkozása ellenértékeként juttatott bevétel után. Amellett, hogy az ekhót nem kell megfizetnie, a magánszemély fizetendő ekhóját sem kell levonnia és bevallania akkor, ha a magánszemély a vállalkozási szerződés vagy eseti megbízási szerződés alapján őt megillető bevétel kifizetése előtt nyilatkozik arról, hogy az ekho megállapítását, bevallását és megfizetését a kifizetőtől átvállalja.

Az ekho választásának feltételi, bevételi értékhatár
Nem nyugdíjasok (aktív korúak) esetében az ekho választásának feltétele, hogy a magánszemélynek rendelkeznie kell olyan jövedelemmel is, amely után a közteherviselési kötelezettségek (szja, tb, szociális hozzájárulási adó, eho) teljesítése az általános szabályok szerint történik. Az ekho alá vonható éves szintű bevételi értékhatár sportolóknál 500 millió, edzők esetében 250 millió forint, a többi foglalkozás esetében 60 millió forint, ami akkor érvényes, ha a magánszemély az adóévben legalább az éves minimálbért elérő nagyságú általános szabályok szerint közterheket viselő jövedelmet is szerez, illetve a bevételi értékhatár olyan hányadban vehető figyelembe, amilyen arányt az általános szabályok szerint közterheket viselő jövedelem az éves minimálbérhez viszonyítva képvisel. Ha az ekhós bevétel munkaviszonyból származik, kötelező előírás, hogy az ekhós tevékenység adott havi ellenértékeként járó bérnek csak a havi minimálbért meghaladó részére vehető figyelembe az ekho választására vonatkozó nyilatkozat (kivéve, ha az adott hónapban más jogcímen szerzett, az általános szabályok szerint adóztatott jövedelem igazoltan eléri a minimálbért). A nyugdíjasokra, feltéve, hogy az adóévben legalább 183 napig nyugdíjasok, az előbbi szabályt nem kell alkalmazni, illetve az értékhatárokat nem kell arányosítani.

Tb-jogosultságok az ekho alapján
Az ekho megfizetése alapján a magánszemély egészségügyi, baleseti egészségügyi ellátásra, baleseti járadékra jogosult ugyan, de táppénzre nem szerez jogosultságot. Az 15%-ot fizető aktív korúak nyugdíjbiztosítási ellátásra is jogosultak, de a nyugdíj megállapításánál a 15%-os ekho-alapnak csak a 61%-át (és az általános szabályok szerint adózó jövedelemrész egészét) lehet majd figyelembe venni. Családi kedvezmény az ekhóból Az ekho-alapként figyelembe vett jövedelemből, illetve az ekhóból kedvezményeket nem lehet érvényesíteni, ugyanakkor az általános szabályok szerint adózó jövedelemrészből, illetve annak adójából a szja törvény szerinti kedvezmények (különös tekintettel a családi kedvezményekre) érvényesíthetőek. Amennyiben családi kedvezményt kíván érvényesíteni: Kedvezményezett eltartott (aki után a kedvezmény jár): – az, aki esetében a Cst. szerint családi pótlékra való jogosultság áll fenn, – a magzat a várandósság időszakában (fogantatásának 91. napjától megszületéséig), – az, aki a családi pótlékra saját jogon jogosult, – a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély. Eltartott – az előbbiekben felsorolt kedvezményezett eltartottak, továbbá – azok, akik esetében nem áll fenn a családi pótlékra való jogosultság, de a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe vehetőek, vagy figyelembe vehetőek lennének akkor is, ha nem családi pótlékot állapítanak meg (pl. rokkantsági járadékot folyósítanak), családi pótlékot nem állapítanak meg (pl. magzat esetében), vagy a családi pótlék összegét a gyermekek száma nem befolyásolja (pl. tartósan beteg gyermek után járó emelt összegű családi pótlék esetében) Az eltartottak körébe az a kedvezményezett eltartottnak nem minősülő személy tartozik, aki közoktatási intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézményben első felsőfokú szakképzésben, első alapképzésben, első mesterképzésben vagy első egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgató és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik.

Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (NAV)
Ha a magánszemély munkaviszonyban folytat ekho választására jogosító tevékenységet, akkor a munkáltató 2021. januárban is az általa kifizetett munkabér 161 000 forintot meghaladó, 2021. februárban 167 400 forintot meghaladó részére veheti figyelembe a magánszemély ekho választására vonatkozó nyilatkozatát.* * Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény 3. § (7) Ha a magánszemély munkaviszonyban folytat ekho választására jogosító tevékenységet, az ellenértéket kifizető munkáltató a tevékenység adott havi ellenértékeként kifizetett összegnek a hónap első napján érvényes havi minimálbért meghaladó részére veszi figyelembe a magánszemély ekho választására vonatkozó nyilatkozatát. Nem kell e rendelkezést alkalmazni, ha a) a magánszemély nyugdíjas; b) a magánszemélynek a munkáltatóval fennálló más jogviszonyában legalább a hónap első napján érvényes havi minimálbér alapulvételével a közteherviselési kötelezettség teljesítése az általános szabályok szerint megtörténik; c) a magánszemély igazolja, hogy az (1) bekezdés a) pontjában említett címen az adott hónapban legalább a havi minimálbérnek megfelelő olyan jövedelmet szerzett, amely után a közteherviselési kötelezettség teljesítése az általános szabályok szerint történik.

Kapcsolódó tartalom

Általános információ

Az Adózóna kalkulátorok célja, hogy gyors segítséget nyújtsanak a mindennapi munka során gyakran felmerülő számítási kérdésekben.

A kalkulátorok általános helyzeteket vesznek alapul, ezért tájékoztató jellegűek. A speciális esetek általánostól eltérő körülményeit nem tudják figyelembe venni, ezért a számított értékek egyes esetekben minimális eltérést mutathatnak a minden körülménnyel kalkuláló számításokhoz képest.

A kalkulátorok használata ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ha már regisztrált felhasználónk, kérjük, jelentkezzen be, ellenkező esetben regisztráljon most.

 

Előfizetői funkciók:

A kalkulátorok számításait előfizetőink elmenthetik és továbbküldhetik, ami lehetővé teszi, hogy a különböző számítási variációkat üzleti partnerek illetve döntéshozók felé továbbítsák, azokat összevessék, archiválják.

Előfizetőink használhatják a kalkulátorokat korábbi időállapotokban is.

 

Számítás:

A kalkulátor az Ön által bevitt adatokkal számol.

Az adatokat a szürke alapú mezőkbe tudja bevinni egész számokra kerekítve. Az értékeket a sorok végén szereplő mértékegységekben kell megadnia.

A narancssárga alapú mezők nem kattinthatók, nem tölthetők vagy változtathatók, ezeknek az értékeit automatikusan fogja megadni a kalkulátor.

Ha beírt minden szükséges adatot, és kiválasztott minden szükséges változót, kattintson a „Számol” gombra. Ekkor a gomb alatt lenyíló mezőkben megjelennek a kalkulátor által számított értékek.

Egyes kalkulátoraink előszámításokat is végeznek, amelynek alapján Önnek további beállításokra van lehetősége. Ebben az esetben a számítás menete a következő:

  1. Adja meg az alapadatokat és/vagy változókat
  2. Kattintson az első „Számol” gombra
  3. Adja meg a további adatokat és/vagy változókat
  4. Kattintson a következő „Számol” gombra

 

Eredmény mentése és továbbküldése:

  1. Kattintson a számítások alatt található „Eredmény mentése” gombra.

A kalkulátorok eredményeit csak Adózóna előfizetők tudják elmenteni, és igény szerint továbbküldeni.

Ha Ön még nem előfizetőnk, de szeretné kipróbálni az „Eredmény mentése” funkciót, akkor regisztrálhat a 14 napos próbaolvasásra. Ennek megrendelésekor kérem, vegye figyelembe, hogy egy email címről csak egyszer élhet a 14 napos próba lehetőségével.

Az „Eredmény mentése” gombra kattintva a továbbiakban a felugró „Mentés” és „Mégse” gombokkal tud továbbnavigálni:

  1. A „Mégse” gombbal mentés nélkül tud visszalépni a kalkulátorhoz.
  2. A „Mentés” gombra kattintva a kalkulációt elmenti az Adózóna oldalon, amelyet az ekkor megjelenő „Mentett eredményeim” mezőből a későbbiekben is elő tud hívni. A számítások az adott kalkulátornál tekinthetők meg a következő formátumban: EKHO kalkulátor 2013 (2014.04.24., 16:31).

Kérjük, amennyiben több számítást szeretne menteni egy kalkulátornál, akkor azoknak válasszon eltérő elnevezést, mert azonos néven nem menthető több kalkulátor.

  1. Amennyiben később szeretné újra megnézni az itt elmentett eredményeket, kattintson a érintett sorban a „visszatölt” gombra, ekkor az adatok ismét megtekinthetőek lesznek a kalkulátorban.

A mentett eredmények visszatöltésekor győződjön meg róla, hogy a mentésnek megfelelő időállapotú kalkulátor verzión áll az oldalon, mert a mentett eredmények csak az akkori kalkulátor verziókba tölthetők vissza megfelelően. (Ld. következő pontot is.)

  1. A mentett számítás sorában lévő „töröl” gombbal törli a listából a mentett számítást.
  2. Ha a számítást el szeretné küldeni a levelezőfiókjába, akkor kattintson a mentett kalkulátor mellett a továbbküldés ikonjára (levél). A felugró ablakba automatikusan betöltődnek az e-mail küldéséhez szükséges adatok, amelyeket tetszés szerint módosíthat. A kalkulátor a küldemény csatolmánya lesz.

 

Korábbi időállapotok használata:

Előfizetőink számára egyes kalkulátorok elérhetők korábbi időállapotokban is. Ennek az az előnye, hogy akár korábbi évek előírásainak megfelelően is el tudják készíteni a kívánt számításokat.

Ahhoz, hogy korábbi időállapotban tudjon számítást végezni, válassza ki a kalkulátor címe alatt jobbra található „Aktuális időállapot:” legördülő menüből azt az időállapotot, amelyet használni szeretne, majd a szokott módon írja be a szükséges adatokat, és végezze el a számítást.

Az egyes kalkulátorok mellett csak abban az esetben érhetők el korábbi időállapotok, amennyiben az létezett az Adozona.hu oldalon már korábbi állapotában is.
A kalkulátoroknak akkor nincsenek korábbi időállapotai, ha a kalkulátornak nem volt korábbi verziója, vagy időközben olyan mértékű szerkezeti változáson esett át, hogy a két kalkulátor eredményei már nehezen lennének összehasonlíthatók.

Hibajelentés:

Ha a kalkulátor működésében vagy számításában hibát észlel, lehetősége van arra, hogy erről hibaüzenetben értesítsen bennünket.

A „Hibajelentés” funkció csak abban az esetben működik, ha az Ön gépén van beállítva alapértelmezett levelező fiók. Ha a „Hibajelentés” gombra kattint, felugró ablakba automatikusan betöltődnek az e-mail küldéséhez szükséges adatok, amelyeket tetszés szerint módosíthat. Az üzenetében kérjük, írja le, hogy milyen hibát talált a kalkulátor működésében, hogy azt a lehető leggyorsabban ellenőrizhessük. Az üzenet elküldése után szerkesztőségünk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.

Ha nincs beállítva a gépén alapértelmezett levelező, az automatikus Hibajelentés funkció nem fog működni. Észrevételeit a kalkulátor működésével kapcsolatban természetesen így is várjuk, amelyeket ebben az esetben kérjük, az [email protected] címre küldjön el. Levelében jelezze, hogy mely kalkulátorral és milyen jellegű hibát tapasztalt. Segítségét köszönjük!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR!
Ezért érdemes előfizetni!
Ajánlat
Ajánló
Kalkulátorok
További kalkulátorok »

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close